giao án lớp 5 2016 mới

giáo án lop 5 cktkn moi

giáo án lop 5 cktkn moi
... cầu Giải Diện tích hình vng là: 25 x 25 = 6 25 (m2) Chiều dài ruộng hình chữ nhật là: 6 25 : 12 ,5 = 50 (cm) Chu vi ruộng là: (50 + 12 ,5) x = 1 25 (m) Đáp số: 1 25 m Củng cố- dặn dò: - Hệ thống - ... : 0 ,5 = 10 : 0,2 = 15 x = 10 x = 15 - Cả lớp làm trường hợp lại 52 : 0 ,5 = 104 18 : 0, 25 = 72 vào 52 x = 102 18 x = 72 - Nhận xét kết Thấy: : 0 ,5 = x bảng : 0,2 = x  Quy tắc chia cho 0 ,5; 0,2; ... Phần thập phân hai số 82 ,55 1,27 có hai chữ số; bỏ dấu phảy Trang 11 Lớp 5A Trường Tiểu học B Hòa Bình hai số 8 255 127 + Thực phép chia 8 255 : 127 - Học sinh đọc sgk - Giáo viên hướng dẫn học...
 • 33
 • 198
 • 0

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)

Giáo án Lớp 5 - Tuần 19(Đủ, đẹp, mới..)
... (96): -Mời HS đọc đề -Cho HS vẽ vào nháp -GV nhận xét Phạm Quốc Phong -HS vẽ bán kính -Trong hình tròn bán kính -HS vẽ đờng kính -Trong hình tròn đờng kính gấp lần bán kính -HS làm vào nháp -Hai ... -Cho HS nêu cách làm Chu vi bánh xe ô tô là: -Cho HS làm vào 0, 75 x 3,14 = 2, 355 (m) -Mời HS lên bảng chữa Đáp số : 2, 355 m -Cả lớp GV nhận xét 3-Củng cố, dặn dò: -Cho HS nhắc lại quy tắc công ... -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời HS nêu yêu cầu -GV hớng dẫn HS cách làm -Cho HS làm vào bảng vở, học sinh làm vào bảng nhóm -Hai HS treo bảng nhóm -Cả lớp GV nhận xét *Bài tập ( 95) : -Mời...
 • 29
 • 555
 • 4

bo giao an lop 5 moi

bo giao an lop 5 moi
... bảng, lớp làm Bài : Đọc nêu y/c ? 11 11x5 55 = = 2 x5 10 10 Bài : Đọc nêu y/c ? VD: 15 15 x 25 5 75 31 31x 62 = = ; = = 4 x 25 100 5x2 10 6 x4 24 = = 25 25 x 100 - 2HS lên bảng, lớp làm vào - ... 48 35 83 + = + = 56 56 56 3 24 15 = = 40 40 40 24 24 = = 18 18 - HS lên bảng, lớp làm 5 28 23 = = = 7 7 11 15 11 1( + ) =1 = = 15 15 15 Bài : Đọc Nêu yêu cầu ? 15 + 17 3+ = + = = 5 5 - ... 16 c, b, 21 20 x 20 x x x5 : = x = = = 25 20 25 21 25 x 21 x5 x3x7 35 - Cho HS đổi kiểm tra chéo Bài : Đọc nêu yêu cầu ? Tóm tắt : a= m d, 17 51 17 26 : = x = 13 26 13 51 - HD HS làm vào chữa...
 • 26
 • 411
 • 0

giao an lop 5 tuan 5 moi ( Chuan KT - KN)

giao an lop 5 tuan 5 moi ( Chuan KT - KN)
... Đề-ca-mét vuông Héc-tô-mét vuông I/ Mục tiêu: 22 Giúp HS: - Hình thành biểu tợng ban đầu đề-ca-mét vuông, héc-tô-mét vuông - Biết đọc, viết số đo diện tích theo đơn vị dam2, hm2 - Biết mối quan ... mi- li mét vuông -Các em đợc học đơn vị đo diện tích -km2, hm2, dam2, m2, dm2, cm2 nào? - Để đo diện tích bé ngời ta dùng -HS nêu cách đọc viết mi-li-mét đơn vị mi-li-mét vuông vuông -Mi-li-mét ... nào? -Mét vuông diện tích hình vuông -Có cạnh dài 1m có cạnh dài bao nhiêu? -Có cạnh dài 1km -Ki-lô-mét vuông ? - ề-ca-mét vuông diện tích hình vuông -Có cạnh dài 1dam có cạnh dài bao nhiêu? -Em...
 • 31
 • 171
 • 0

giao an lop 5 tuan 7 moi

giao an lop 5 tuan 7 moi
... 3cm2 5mm2 = mm2 - Khoanh vµo ph¬ng ¸n B 3 05 -®äc yªu cÇu - Tríc hÕt ph¶i ®ỉi ®¬n vÞ - TiÕn hµnh so s¸nh Bµi : - CÇn thùc hiƯn nh÷ng bíc nµo ? - Gäi em lªn ch÷a, líp lµm VBT 2dm2 7cm2 = 207cm2 ... ®en Nen-x¬n Man-®ª-la, ngêi tõng bÞ giam cÇm 27 n¨m v× ®Êu tranh chèng chÕ ®é a-p¸cthai ¤ng lµ ngêi tiªu biĨu cho tÊt c¶ nh÷ng ngêi da ®en, da mÇu ë Nam phi ®· kiªn cêng, bỊn bØ ®Êu tranh cho mét ... sinh lµm bµi tËp -th¶o ln, nªu c¸ch gi¶i - 1hs lªn b¶ng lµm líp lµm vµo vë theo mÉu 27 27 - Y/c hs tù lµm bµi 8m227dm2 = 8m2 + 100 m2 = 100 m2 9 16m29dm2 =16m2+ 100 m2 =16 100 m2 - N/x ch÷a bµi Bµi...
 • 10
 • 269
 • 0

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới

giáo án lớp 5 - tuần 13 mới
... a) 2 35, 54 x 1 ,5 ; b) 7 ,56 3 x 5, 8 -Làm miệng c) 5, 15 x 14,6 ; d) 45, 4 75 x 24, 15 -Một số em nêu thêm ví dụ -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Viết chữ thích hợp vào chỗ chấm: 4,36 × 3,6 = 15, 624 -Làm ... a) 2 35, 54 x 0,1 ; c) 5, 15 x 0 ,5 ; -Làm miệng b) 7 ,56 3 x 0,01 -Một số em nêu thêm ví dụ quy tắc d) 45, 4 75 x 0, 25 -GV cho lớp nhận xét Bài 2: Tính cách thuận tiện 9, 65 × 0,4 × 2 ,5 7,38 × 1, 25 × ... lớp -4 HS lên bảng làm bài, HS lớp làm vào tập -1 HS nhận xét, HS lớp theo dõi bổ sung ý kiến -HS nêu -2 HS ngồi cạnh đổi chéo để kiểm tra lẫn -1 HS nêu trước lớp -1 HS lên bảng làm bài, HS lớp...
 • 37
 • 331
 • 2

Giáo án lớp 5 Tuần 30 mới

Giáo án lớp 5 Tuần 30 mới
... gii thớch vo bi lm) Kt qu l : a) 8m 5dm = 8,05m b) 7m 5dm = 7,O05m 8m 5dm < 8,5m 7m 5dm , < 7,5m , 8m 5dm > 8,005m 2,94dm > 2dm 94cm 19 Nguyễn Văn Trí Lớp 5A Bi : Cho HS t nờu túm tt bi toỏn ... 60 phỳt = gi 30 phỳt = 45 phỳt = gi = 0, 75 gi phỳt = 15 phỳt = gi = 0, 25 gi 12 phỳt = gi = 0 ,5 gi gi = 0,1gi 10 gi = 0,2 gi gi 30 phỳt = 1 ,5 gi gi 15 phỳt = 3, 25 gi 90 phỳt = 1 ,5 gi gi 12 phỳt ... : a) nm thỏng = 30 thỏng gi phỳt = 65 phỳt 30 Nguyễn Văn Trí Lớp 5A phỳt 40 giõy = 220 giõy ngy gi = 50 gi b) 28 thỏng = nm thỏng 144 phỳt = gi 24 phỳt 150 giõy = phỳt 30 giõy 54 gi = ngy gi c)...
 • 43
 • 380
 • 0

giao an lop 5 tuan 30 CKTKN, 3 cot moi

giao an lop 5 tuan 30 CKTKN, 3 cot moi
... học 30 b.Hd luyện tập: -Làm cn, hs nối tiếp lên bảng Bài 1,: Chép nd tập lên bảng điền kq’ -Y/c làm cn 8m25dm2 = 8,05m2 ; 7m35dm3 = -Theo dõi làm 7,005m3 m 25 dm2 < 8,5m2 ; m 35 dm3 < 7,5m3 -Nx, ... 1m3 = 1000dm3 = 1000000cm3 -Theo dõi làm 1dm3 = 1000cm3 ; 1dm3 = 0,001m3 1cm3 = 0,001dm3 -Nx, chữa -Nx, chữa -Làm cn, số hs lên bảng làm Bài 2: Nêu y/c: Làm cn Vd: 0 ,5 m3 = 50 0 dm3 ; 0,2 dm3 ... án: B 1 65 km Vì: 3 Củng cố, dặn dò: - Nhận chung xét tiết học -Về nhà làm bt VBT Toán = 2, 25 Sau giờ, ô tô quãng đường là: 60 x 2, 25 = 1 35 (km) tô phải tiếp quãng đường là: 30 0 – 1 35 = 1 65 (km)...
 • 19
 • 274
 • 2

giáo án lớp 5 mới hà giang

giáo án lớp 5 mới hà giang
... a) 18 35 28 35 31 35 32 35 b) 12 3 2 + + 22 11 + + = = = 12 12 12 15 3 15 15 x8 x3 d, : x = x x = = 16 16 16 x3 x 15 x8 15 = 8x2 x4 * Bài tập 2: - Cho HS tự làm - Mời HS lên bảng làm - Cả lớp GV ... sử Nguyễn Tất Thành: - NTT sinh ngày 19 -5- 1890 xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An - NTT yêu nớc, thơng dân, có ý chí đánh đuổi giặc Pháp -NTT không tán thành đờng cứu nớc nhà yêu nớc tiền ... hợp với ảnh bến cảng Nhà Rồng đầu kỉ XX, GV trình bày kiện ngày 5- 6-1911 NTT tìm đờng cứu nớc - Vì bến cảng Nhà Rồng đợc công nhận Di tích lịch sử? Hoạt động 5: ( Làm việc lớp) HĐHS - HS nối tiếp...
 • 24
 • 230
 • 0

Giáo án lớp 5 ( Mới , hay miễn chê )

Giáo án lớp 5 ( Mới , hay miễn chê )
... tam giác BDC là: 6: 7 ,5 = 0, 8( cm ) 0,8 = 80% Đáp số: a, 6( cm ); 7 , 5( cm ) b, 80% 9 Bài tập ( Tr 127)Cho hình bình hành MNPQ( xem hình v ) có MN = 12cm, chiều cao KH= cm So sánh diện tích hình ... v , em lên bảng vào - Làm Bai giải a, Diện tích xung quanh hình lập phơng 1 ,5 x1 ,5 x4 = (m ) b, Diện tích toàn phần hình lập phơng là: 1 ,5 x1 ,5 x6 = 13 ,5 (m ) c, Thể tích hình lập phơng là: 1 ,5 ... phơng là: 1 ,5 x1 ,5 x1 ,5 = 3,3 75 ( m ) Đáp số: a, m b, 13 ,5 m c, 3,3 75 m 10 Bài 3( TR.128)Có hai hình lập phơng Hình M có cạnh dài gấp lần cạnh hình N - HD hóc sinh cách làm - Sau đ , hóc sinh chấm...
 • 28
 • 268
 • 0

giáo án lớp 5 mới nhất

giáo án lớp 5 mới nhất
... tiếng, lớp đọc thầm theo HS làm việc cá nhân theo cặp HS làm vào phiếu HS làm vào phiếu lên dán bảng lớp Lớp nhận xét HS đọc thành tiếng, lớp đọc thầm HS làm cá nhân Một vài HS phát biểu ý kiến Lớp ... đọc to, lớp lắng nghe BT2: 5 - Cho HS đọc u cầu BT, đọc cột a, b - HS làm - GV giao việc - Lớp nhận xét - Cho HS làm bài, dán giấy BT lên bảng - Nhận xét + chốt lại kết - HS đọc to, lớp lắng ... NGHIỆM TIẾT DẠY 21 HS đọc to, lớp đọc thầm HS đọc gợi ý SGK Lớp đọc thầm gợi ý HS nói tên câu chuyện kể HS đọc to, lớp đọc thầm HS kể chuyện thoe nhóm HS thi kể Lớp nhận xét HS lắng nghe HS thực...
 • 186
 • 785
 • 1

Giáo án lớp 5 môn Khoa Học: Bài dạy: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ pps

Giáo án lớp 5 môn Khoa Học: Bài dạy: TỪ LÚC MỚI SINH ĐẾN TUỔI DẬY THÌ pps
... ảnh tuổi biết làm gì? tranh c.Hoạt động 2: Trò chơi “Ai nhanh, đúng” Mục tiêu: Nêu số đặc điểm chung trẻ em giai đoạn: tuổi, từ đến tuổi, từ đến 10 tuổi Tiến hành: -HS làm việc theo -GV chia lớp ... lời câu hỏi KL:GV đến kết luận SGK /5 -Gọi HS nhắc lại kết luận e.Hoạt động 4: Củng cố, dặn dò -Yêu cầu HS học thuộc ghi nhớ đặc điểm bật giai đoạn phát triển từ lúc sinh đến tuổi dậy tìm hiểu đặc ... tầm quan trọng tuổi dậy đời -HS đọc SGK trả người lời câu hỏi Tiến hành: 2’ -GV yêu cầu HS làm việc cá nhân: đọc thông tin trang 15 SGK trả lời -HS trả lời câu hỏi: +Tại nói tuổi dậy có tầm quan...
 • 5
 • 333
 • 0

Giáo án lớp 5 môn Mỹ Thuật: BÀI 27: Vẽ tranh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG ppt

Giáo án lớp 5 môn Mỹ Thuật: BÀI 27: Vẽ tranh ĐỀ TÀI MÔI TRƯỜNG ppt
... dung để vẽ? - Treo hình gợi ý cách vẽ minh hoạ bảng Minh họa - Các bước vẽ: - Quan sát ý Vẽ hình ảnh Vẽ hình ảnh phụ cho sinh Thực hành động Vẽ màu tươi sáng, rực rỡ - Làm tập Nhận xét – Đánh giá ... xanh- sạchđẹp cần cho sống người Bảo vệ môi trường nhiệm vụ ai? Của người thân em Thu gom rác, Giữ gìn ntn? ( làm nguồn nước, trồng cây, bảo vệ Cách vẽ tranh làm vệ sinh ngõ xóm, … rừng, chống ... HỌC - Ổn định lớp: - Kiểm tra cũ: NỘI HĐ HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC DUNG HOẠT ĐỘNG HOẠT ĐỘNG GV CƠ BẢN HS - Giới thiệu Tìm, - Giới thiệu tranh ảnh, tìm hiểu: chọn nội Có hình ảnh nào? dung đề - Quan sát...
 • 5
 • 3,651
 • 8

Giao an lop 5 tuan 3 moi da chinh sua chi in

Giao an lop 5 tuan 3 moi da chinh sua chi in
... 60 : 12 x = 25 (m) Chi u dài vườn hoa hình chữ nhật là: 60 – 25 = 35 (m) Diện tích vườn hoa là: 35 x 25 = 8 75 (m2) Diện tích lối là: 8 75 m2 : 25 = 35 (m2) Đáp số a) 35 m 25 m b) 35 m2 * Chú ý: ... hạn: 2m 3dm = 2m + 3/ 10m = 2 .3/ 10m 4m 37 cm = 4m + 37 /100m = 4 .37 /100m 1m 53 cm = 1m + 53 /100m = 1 . 53 /100m Bài 5: Cho HS tự làm chữa Chẳng hạn: - HS tự làm vào 3m 27cm = 30 0cm + 27cm = 32 7cm 3m 27cm ... b) 2.1/4 x 3. 2 /5 = 9/4 x 17 /5 = 1 35 / 20 d) 1.1 /5 : 1.1 /3 = 6 /5 : 4 /3 = 6 /5 x ¾ = 18/20 = 9/10 Bài 2: Cho HS tự làm chữa Chẳng hạn: - HS tự làm vào a) x + ¼ = 5/ 8 c) x x 2/7 = 6/11 x = 5/ 8 – ¼ x...
 • 37
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án lớp 5 tuần 29 mớigiáo án lớp 5 tuần 8 mớigiáo án lớp 5 trọn bộ mới nhấtgiáo án lớp 5 mới nhấtgiáo án lớp 5 tuần 23 mớigiáo án lớp 5 tuần 28 mớigiáo án lớp 5 tuần 24 mớigiáo án lớp 5 tuần 16 mớigiáo án lớp 5 tuần 35 mới nhấtgiáo án lớp 5 tuần 11 mới nhấtgiáo án lớp 5 tuần 31 mới nhấtgiáo án lớp 5 tuần 4 mới nhấtgiao an lop 5 tuan 9 moigiáo án lớp 5 tuần 23 mới nhấtgiao an lop 5 tuan 9 moi nhatTh c tr ng qu tr nh c ph n ho doanh nghi p nh n c Vi t NamC c bi n ph p ph ng ng a r i ro l i su tHo n thi n ch nh s ch t gi Vi t nam th c hi n n n kinh t m h ng t i h i nh pL i Su t v vai tr c a L i Su t trong vi c huy ng v nX c nh gi tr doanh nghi p Nh n c trong c ph n h a C ng ty c ph n D ng c c kh xu t kh u360 C U TR C NGHI M GI I H N C P NCong van so 4926 ve lay y kien mau Bieu trung nganh tu phapTh c tr ng ho t ng th tr ng d ch v t i ch nh Vi t NamChuong trinh ngay hoi doc sachDanh sach cap chung chi LS 1910201245 b i t p PH P I X NG TR C File word c l i gi i chi ti t40 b i t p PH P I X NG T M File word c l i gi i chi ti tNghi quyet phien hop BTV Dang uy thang 8.2016Các hoạt động phối hợp tổ chức diễn đàn phổ biến, lấy ý kiến thanh niên về dự thảo BLDSKe hoach to chuc thi dau the thao ky niem thanh lap nganh 220820133. BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.docxTài liệu thẩm định dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 103 2010 NĐ-CPBAo cao danh gia tac dong ND chi tiet Luat tin nguong ton giao5.Bao cao danh gia tac dong Thong tu bieu mau hoa giai 6.10.201753_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)