Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia pù mát, tỉnh nghệ an

Tri thức bản địa trong quản tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia Mát, tỉnh Nghệ An

Tri thức bản địa trong quản lý tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học tại cộng đồng dân tộc thiểu số vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG NGUYỄN VĂN BẮC TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC TẠI CỘNG ĐỒNG DÂN TỘC THIẾU SỐ ... 19 3.2 Tri thức địa người an Lai quản tài nguyên rừng 26 3.2.1 Các dạng tri thức địa địa bàn nghiên cứu 26 3.2.2 Phong tục, tín ngưỡng liên quan đến quản bảo vệ tài nguyên rừng 32 ... TNR, bảo tồn ĐDSH câu hỏi không dễ giải đáp đặt cho nhà làm công tác phát tri n bảo tồn Trước yêu cầu cấp thiết thực đề tài: Tri thức địa quản tài nguyên rừng góp phần bảo tồn đa dạng sinh học...
 • 112
 • 434
 • 3

Điều tra thành phần loài thực vật họ cam (rutaceae) ở vùng đệm vườn quốc gia Mát tỉnh Nghệ An

Điều tra thành phần loài thực vật họ cam (rutaceae) ở vùng đệm vườn quốc gia Pù Mát tỉnh Nghệ An
... vậy, để góp phần bổ sung xác định thành phần loài đánh giá tính đa dạng họ Cam, chọn đề tài: Điều tra thành phần loài thực vật họ Cam (Rutaceae) vùng đệm vườn quốc gia Mát Nghệ An làm đề ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH HỒ THỊ HẢI ĐIỀU TRA THÀNH PHẦN LOÀI THỰC VẬT HỌ CAM (RUTACEAE) VÙNG ĐỆM VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN CHUYÊN NGÀNH THỰC VẬT MÃ SỐ: 60.420.111 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC Người ... Nguyễn Thanh Nhàn (2004) tác giả tổng kết hệ thực vật Mát có 2.494 loài thuộc 931 chi, 202 họ ngành “Đa dạng thực vật vườn Quốc gia Mát Đặc biệt công trình ông công bố họ Cam có 51 loài thuộc...
 • 93
 • 171
 • 1

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình, huyện quang bình, tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

nghiên cứu đặc điểm cấu trúc và tính đa dạng thực vật có mạch trong một số kiểu thảm thực vật tại thị trấn yên bình, huyện quang bình, tỉnh hà giang góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
... Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu đặc điểm cấu trúc tính đa dạng thực vật mạch số kiểu thảm thực vật Thị trấn Yên Bình, Huyện Quang Bình, Tỉnh Giang góp ... vùng sinh thái hình thành thảm thực vật đặc trưng, khác biệt thảm thực vật so với thảm thực vật khác biểu thị thành phần loài, thành phần dạng sống, cấu trúc động thái Việc nghiên cưua thành phần ... nghiên cứu Nghiên cứu tính đa dạng thực vật mạch trạng thái thảm thực vật thị trấn Yên Bình Huyện Quang Bình Tỉnh Giang - Trạng thái thảm cỏ - Trạng thái thảm bụi - Trạng thái rừng thứ sinh...
 • 124
 • 285
 • 0

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

Lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
... Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Cúc Phương biết đến VQG đơn vị bảo tồn thiên nhiên Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao Thông qua kết lượng hóa giá trị kinh tế Cúc ... hóa số giá trị kinh tế Vườn quốc gia Cúc Phương;  Đề xuất giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Vườn quốc gia Cúc Phương CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Mối quan hệ hệ thống sinh thái vƣờn quốc gia ... giá trị đa dạng sinh học Ước tính tổng giá trị đề tài lượng hóa VQG Cúc Phương 1.547,604 tỷ đồng thời điểm nghiên cứu Đây kết lượng hóa giá trị kinh tế, thực tế tổng giá trị kinh tế VQG Cúc Phương...
 • 21
 • 434
 • 0

lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học

lượng hóa một số giá trị kinh tế của vườn quốc gia cúc phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học
... đề tài Lượng hóa số giá trị kinh tế Vườn quốc gia Cúc Phương góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Cúc Phƣơng đƣợc biết đến VQG đơn vị bảo tồn thiên nhiên Việt Nam với tính đa dạng sinh học cao ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Ngọc Ánh LƢỢNG HÓA MỘT SỐ GIÁ TRỊ KINH TẾ CỦA VƢỜN QUỐC GIA CÚC PHƢƠNG GÓP PHẦN BẢO TỒN ĐA DẠNG SINH HỌC Chuyên ... hóa số giá trị kinh tế Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng;  Đề xuất giải pháp góp phần bảo tồn đa dạng sinh học Vƣờn quốc gia Cúc Phƣơng 10 CHƢƠNG TỔNG QUAN 1.1 Mối quan hệ hệ thống sinh thái vƣờn quốc gia...
 • 92
 • 268
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... HỌC NÔNG LÂM ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN NGÀNH: LÂM HỌC MÃ SỐ: 60.62.02.01 ... phát từ tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức địa quản sử dụng thuốc cộng đồng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" thực nhằm tìm giải pháp để bảo tồn phát tri n loài thuốc ... Thái Nguyên, tiến hành thực luận văn: "Nghiên cứu tri thức địa quản sử dụng thuốc cộng đồng Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn" Sau thời gian nghiên cứu thực tập tốt nghiệp, báo cáo thực...
 • 89
 • 71
 • 0

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn

Nghiên cứu tri thức bản địa trong quản lý sử dụng cây thuốc của cộng đồng tại xã mẫu sơn, huyện lộc bình, tỉnh lạng sơn
... TRƯỜNG ĐẠI h ọ c n ô n g l â m ĐỒNG NGỌC HUẤN NGHIÊN CỨU TRI THỨC BẢN ĐỊA TRONG QUẢN LÝ SỬ DỤNG CÂY THUỐC CỦA CỘNG ĐỒNG TẠI XÃ MẪU SƠN, HUYỆN LỘC BÌNH, TỈNH LẠNG SƠN NGÀNH: l â m h ọ c MÃ SỐ: ... từ tiến hành nghiên cứu đề tài: "Nghiên cứu tri thức đỉa quản sử dụng thuốc cộng đồng x ã M ẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn " thực nhằm tìm giải pháp để bảo tồn phát tri n loài thuốc ... - rừng cs Cộng vi DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1: Bảng loài thực vật cộng đồng dân tộc khai thác sử dụng làm thuốc Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn 27 Bảng 3.4: Cây thuốc người...
 • 89
 • 126
 • 1

Tài liệu Luận văn: Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La ở Vườn Quốc Gia Mát, tỉnh Nghệ An ppt

Tài liệu Luận văn: Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An ppt
... hưởng xấu đến quần thể Sao La 39 Chương III ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN LOÀI SAO LA VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT Để đánh giá giá trị kinh tế việc bảo tồn loài Sao La phương pháp hiệu sử dụng phương pháp ... đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La Vườn Quốc Gia Mát, tỉnh Nghệ An Mục tiêu chuyên đề - Giới thiệu đặc điểm loài Sao La tầm quan trọng - Nêu lên thực trạng bảo tồn loài Sao La - Ước lượng giá ... ngòi, động thực vật đặc điểm loài Sao La Chương III Đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La Vườn Quốc Gia Mát Trong chương này, sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để ước lượng mức sẵn lòng...
 • 69
 • 479
 • 0

Đặc trưng cấu trúc và đa dạng loài thực vật tại Phân khu phục hồi sinh thái – Vườn Quốc Gia Mát – tỉnh Nghệ An

Đặc trưng cấu trúc và đa dạng loài thực vật tại Phân khu phục hồi sinh thái – Vườn Quốc Gia Pù Mát – tỉnh Nghệ An
... b cỏc h sinh thỏi rng, cỏc giỏ tr khoa hc v a dng sinh hc, a cht, cnh quan, cỏc loi ng thc vt hoang dó hin ang tn ti v sinh sng cỏc h sinh thỏi rng ú Vỡ vy, tớnh a dng sinh hc l rt quan trng ... Chỉ số đa dạng sinh học hay số Shannon- Wiener, Ni = Số lng cá thể/ IVI loài thứ i N = Tổng số lng cá thể/ IVI tất loài trng Ch s Simson õy l ch tiờu u tiờn ca a dng sinh hc c s dng sinh thỏi, ... tra - Cht lng cõy tỏi sinh Nghiờn cu tỏi sinh theo cp cht lng Tt, TB, Xu ng thi xỏc nh t l cõy tỏi sinh cú trin vng nhm ỏnh giỏ mt cỏch tng quỏt tỡnh hỡnh tỏi sinh ang din ti khu vc nghiờn cu T...
 • 106
 • 313
 • 0

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ An

Nghiên cứu phân bố và đặc điểm lâm học của loài cây Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) tại vườn quốc gia Pù Mát - tỉnh Nghệ An
... nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu phân bố đặc điểm lâm học loài Sa mộc dầu (Cunninghamia konishii Hayata) vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ An 1.2 Mục đích nghiên cứu - Xác định phân bố, nghiên cứu đặc ... phân bố sa mộc dầu vườn quốc gia Mát: + Phân bố theo đai cao + Phân bố theo địa lý 2 - Nghiên cứu đặc điểm lâm học Sa mộc dầu: + Đặc điểm hình thái vật hậu: Thân, lá, hoa/nón + Đặc điểm sinh ... Sa mộc dầu, Sa mu dầu (Cuninghamia konishii Hayata) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae) 3.3.2 Phạm vi nghiên cứu - Phân bố đặc điểm lâm học loài SMD vườn quốc gia 3.2 Địa điểm thời gian thực - Vườn...
 • 56
 • 341
 • 2

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch tại xã môn sơn, vùng đệm vườn quốc gia mát nghệ an

Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao có mạch tại xã môn sơn, vùng đệm vườn quốc gia pù mát  nghệ an
... cầu thực tiễn nh trên, chọn đề tài Nghiên cứu tính đa dạng hệ thực vật bậc cao mạch Môn Sơn Vùng đệm Vờn quốc gia Mát, Nghệ An Mục tiêu đề tài: Đánh giá vài khía cạnh tính đa dạng hệ thực ... họ vùng đệm Mát - Nghệ An công trình Nghiên cứu đa dạng thực vật sau nông nghiệp n ơng rẫy vùng đệm Mát - Nghệ An, đánh giá đa dạng thành phần loài tác giả đánh giá đa dạng quần thực vật ... trạng thảm thực vật phơng thức canh tác ngời an Lai vùng đệm Mát- Nghệ An Nguyễn Văn Luyện công bố 251 loài thực vật bậc cao mạch thuộc 178 chi, 77 họ vùng đệm Mát, tác giả đa danh lục...
 • 73
 • 164
 • 0

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia mát tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát  tỉnh nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SẾN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN ANH NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SẾN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo ... Nghiên cứu số đăc điểm lâm học loài Sến mật vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ An để bổ sung thông thêm tin thực trạng tài nguyên rừng góp phân bảo phát triển tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Pù...
 • 71
 • 453
 • 0

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia mát tỉnh nghệ an

Nghiên cứu một số đăc điểm lâm học của loài cây sến mật tại vườn quốc gia pù mát  tỉnh nghệ an
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM LÂM HỌC CỦA LOÀI CÂY SÉN MẬT (Madhuca pasquieri), TẠI VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT TỈNH NGHỆ AN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ ... Quốc Gia Mát 3.2 Địa điểm thời gian thực - Vườn quốc gia Mát- tỉnh Nghệ An - Thời gian nghiên cứu: từ 31/12/2014- 20/4/2015 3.3 Nội dung nghiên cứu 3.3.1 Đặc điểm hình thái vật hậu + Đặc điểm ... Nghiên cứu số đăc điểm lâm học loài Sến mật vườn quốc gia Mát - tỉnh Nghệ A n” để bo sung thông thêm tin thực trạng tài nguyên rừng góp phân bảo phát triển tài nguyên rừng Vườn Quốc Gia Pù...
 • 71
 • 231
 • 1

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La ở Vườn Quốc Gia Mát, tỉnh Nghệ An

Sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) để đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La ở Vườn Quốc Gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An
... hưởng xấu đến quần thể Sao La 39 Chương III ĐÁNH GIÁ GIÁ TRỊ BẢO TỒN LOÀI SAO LA VƯỜN QUỐC GIA PÙ MÁT Để đánh giá giá trị kinh tế việc bảo tồn loài Sao La phương pháp hiệu sử dụng phương pháp ... đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La Vườn Quốc Gia Mát, tỉnh Nghệ An Mục tiêu chuyên đề - Giới thiệu đặc điểm loài Sao La tầm quan trọng - Nêu lên thực trạng bảo tồn loài Sao La - Ước lượng giá ... ngòi, động thực vật đặc điểm loài Sao La Chương III Đánh giá giá trị bảo tồn loài Sao La Vườn Quốc Gia Mát Trong chương này, sử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên để ước lượng mức sẵn lòng...
 • 69
 • 1,169
 • 8

Góp phần tìm hiểu loài lưỡng cư bò sát tại vùng đệm vườn quốc gia mát nghệ an

Góp phần tìm hiểu loài lưỡng cư  bò sát tại vùng đệm vườn quốc gia pù mát  nghệ an
... Thành phần loài đặc điểm hình thái phân loại 3.1.1 Thành phần loài ếch nhái - sát vùng đệm Vờn quốc gia Mát Nghệ An Nghiên cứu 834 mẫu vật thống kê đợc thành phần loài lỡng c - sát sinh ... c, sát nhiều vùng nớc nhng hiểu biết nhóm động vật vùng đệm Vờn Quốc gia Mát cha đợc bao Năm 1998 B.Stuart, Hoàng Xuân Quang có công trình nghiên cứu Lỡng c - sát Vờn Quốc gia Mát ... cảnh vùng đệm Vờn Quốc gia Mát nh sau: Bảng 1: Thành phần loài lỡng c sát vùng đệm VQG Mát Giá trị sử dụng TT Số lợng Bộ, Họ, Loài Bộ không đuôi Anura Họ Cóc Bufonidae Cóc nhà Bufo melanostictus...
 • 66
 • 344
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: vai trò của kiến thức bản địa trong quản lý tài nguyên thiên nhiênsinh thái trong quản lý sử dụng tài nguyên cộng đồng dân tộc thiểu sốnghiên cứu sự tham gia quản lý rừng của cộng đồng tại vùng đệm vườn quốc gia xuân sơn tỉnh phú thọđánh giá vai trò của cộng đồng trong công tác quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia bidoup núi bà huyện lạc dương tỉnh lâm đồngđánh giá hiện trạng tài nguyên đa dạng sinh học và vây dựng kế hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh tiền giangbảo tồn đa dạng sinh học trong nông nghiệpđánh giá ảnh hưởng của hoạt động du lịch sinh thái đến công tác bảo tồn đa dạng sinh học tại vườn quốc gia tràm chim tỉnh đồng thápnguyên lý bảo tồn đa dạng sinh họcquản lý bảo tồn đa dạng sinh họctầm quan trọng của bảo tồn đa dạng sinh họcmối liên quan giữa bảo tồn đa dạng sinh học biến đổi khí hậu xoá đói giảm nghèosử dụng phương pháp đánh giá ngẫu nhiên cvm để xác định sẵn lòng chi trả wtp của người dân ở viên chăn cho việc bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững trong khu bảo tồn houay nhangvai trò của vùng đất ngập nước vân long gia viễn ninh bình trong bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch sinh tháitên khoa học là bambusa sp thuộc họ tre nứa thân lóng đốt tre dài nhất thế giới 1m80 400 người lao động thuộc cộng đồng dân tộc thiểu số người thái trồng và chăm sóc bảo tồn sản xuất bền vữngchuyên đề 3 đánh giá những mặt đã đạt và những mặt còn hạn chế trong công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở tp hồ chí minh và rừng ngập mặn cần giờ25 de thi toan lop 6 hki tp hcm 25 de thi toan lop 6 hki tp hcmDE THI TIN HOC HI I KHỐI 2 NH 16-17Nghiên cứu mô hình ước tính sinh khối, trữ lượng các bon rừng ngập mặn trên cơ sở ứng dụng Viễn thám và GIS tại tỉnh Cà MauĐề ôn thi toán 7 HKI4. cbtt bo sung thanh vien hdqt va thay doi noi dung dhdcd nam 2015so lieu giao dich cp gdt thang 7.2016HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG POS CÓ THANH TOÁN THẺ NGÂN HÀNGquyet dinh thay doi niem yet cp gdtDiễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10LĨNH VỰC CUNG CẤP ĐIỆNQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP2.Chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20170. chuong trinh DHCD thuong nien nam 20165. Bao cao SXKD nam 2015Don ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauHDQTTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyet1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MB