Nghiên cứu những vấn đề môi trường của một số dự án thủy điện tại vùng tây bắc luận văn ths môi trường trong phát triển bền vững (chương trình đào tạo thí điểm)

Nghiên cứu những vấn đề môi trường của một số dự án thủy điện tại vùng Tây Bắc

Nghiên cứu những vấn đề môi trường của một số dự án thủy điện tại vùng Tây Bắc
... dự án thủy điện vùng Tây Bắc Trên sở thực trạng môi trường dự án thủy điện hoạt động địa bàn vùng Tây Bắc, chọn đề tài: Nghiên cứu vấn đề môi trường số dự án xây dựng thủy điện vùng Tây Bắc ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tượng nghiên cứu Những vấn đề môi trường số dự án thủy điện vùng Tây Bắc ( lựa chọn dự án thủy điện Lai Châu dự án thủy điện Huội Quảng làm đối tượng cụ thể cho nghiên cứu ... HÀ NỘI TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LƯU QUỐC VIỆT NGHIÊN CỨU NHỮNG VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG CỦA MỘT SỐ DỰ ÁN THỦY ĐIỆN TẠI VÙNG TÂY BẮC Chuyên ngành: Môi trường phát triển...
 • 89
 • 147
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 314
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định

Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định
... tài: Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa phƣơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định giải pháp quan trọng cấp thiết góp phần ổn định cải tiến suất lúa cho vùng nhiễm mặn tỉnh Nam Định ... gen lúa 10 2.2.5 Đánh giá đặc điểm nông sinh học liên quan đến chịu mặn nguồn gen lúa 2.2.6 Nghiên cứu số biện pháp kỹ thuật canh tác giống lúa chịu mặn vùng đất mặn Nam Định 2.3 Phương pháp nghiên ... tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu tổng quát Xác định đặc tính nông sinh học đa dạng di truyền giống lúa địa phương để giới thiệu số giống lúa chịu mặn tốt cho công tác chọn tạo giống lúa chịu mặn 2.2...
 • 27
 • 173
 • 0

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định

Luận án tiến sĩ nghiên cứu đặc điểm nông sinh học của một số giống lúa địa phương tại vùng đất nhiễm mặn tỉnh nam định
... NễNG NGHIP V PTNT VIN KHOA HC NễNG NGHIP VIT NAM DNG TH HNG MAI Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học số giống lúa địa ph-ơng vùng đất nhiễm mặn tỉnh Nam Định Chuyờn ngnh: Khoa hc cõy trng Mó s: 62 ... khụ Nam Trung B, Tõy Nguyờn, Nam B li gim khong 13 22% Lng ma cỏc thỏng cao im ca ma tng 12 19% phớa Bc v Nam Trung B, cũn Tõy Nguyờn v Nam B ch vo khong 2% [141] iu ú cho thy Vit Nam l ... hu phớa Nam l 2,40C; Nam Trung B l 2,10C; Tõy Nguyờn l 2,60C Kộo theo ú l lng ma tng khong 10% Tõy Bc, ụng Bc; 10% ng bng Bc B, Bc Trung B; % Nam Trung B v khong 2% Tõy Nguyờn, Nam B Lng...
 • 153
 • 317
 • 2

MINH CHỨNG VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

MINH CHỨNG VỀ GIÁO DỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
... cứu: 3.1 Xử lý thông tin (phát triển bền vững, bảo vệ môi trường, kiểm định chất lượng) 3.2 Phân tích trình giáo dục bảo vệ môi trường trường đại học 3.3 Đối thoại (sinh viên, giảng viên, chuyên ... sản phẩm mục tiêu đào tạo triết lý giáo dục 5.2.2 Với tổ chức kiểm định chất lượng khai thác minh chứng: 5.1.6 Minh chứng KĐCL chương trình giáo dục bảo vệ môi trường: Trước hết, MC giúp GV đánh ... mục tiêu giáo dục đại học (các nhân tố) 5.1.4 Giảng viên có vai trò định giáo dục bảo vệ môi trường Đại học dạy học; bước xây dựng văn hóa KĐCL - tảng phát huy đạo lý dạy (và học) đại học 5.1.5...
 • 14
 • 119
 • 0

Nghiên cứu về hiệu quả năng lượng của một số giao thức điều khiển thâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây

Nghiên cứu về hiệu quả năng lượng của một số giao thức điều khiển thâm nhập môi trường trong mạng cảm biến không dây
... mạng cảm biến không dây 1.2 Giao thức điều khiển thâm nhập môi trường MAC Chương - MỘT SỐ GIAO THỨC MAC TRONG MẠNG CẢM BIẾN KHÔNG DÂY 2.1 Yêu cầu thiết kế giao thức MAC cho mạng cảm biến không dây ... truy nhập áp dụng cho mạng cảm biến Chương trình bày nguyên nhân gây nên lãng phí lượng mạng cảm biến không dây; nghiên cứu số thủ tục điều khiển thâm nhập môi trường điển hình mạng cảm biến không ... Phần quản lý di chuyển Lớp ứng dụng Lớp vật lý Hình 1.3 Kiến trúc giao thức mạng cảm biến 1.2 Giao thức điều khiển thâm nhập môi trường MAC Mạng cảm biến không dây loại mạng đặc biệt với số lượng...
 • 148
 • 220
 • 0

Những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng đông bắc nước ta

Những vấn đề cơ bản về môi trường trong phát triển bền vững vùng đông bắc nước ta
... can phai tap trung vao nhung giai phap chi'nh, bao gom: a) Tang cucmg cdng tac quan ly nha nude ve BVMT; tang cudng cdng tac tuyen truyen, giao due, dao tao, tap huan ve mdi trudng; tang cudng ... lam tang cac hien tuong thien tai, su cd thien tai va tac hai cua no doi vdi phat trien kinh te, xa hoi va ddi sdng cua nhan dan vung N h u vay, nhung tac dong cua o nhiem mdi trudng chat thai tai ... dung hang nam cho canh tac lua d vung Ddng Bac udc tinh khoang 390 - 400 tan; dd thuo'c tru sau khoang 170 tan, thuo'c tru benh hai la 145 tan, thuoc tru co khoang tren 27 tan Ben canh dd, viec...
 • 34
 • 188
 • 0

Luận văn nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh của một số loài vi khuẩn trên cá tra pangasianodon hypoththalmus SAUVAGE bị bệnh ở đồng tháp

Luận văn nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh của một số loài vi khuẩn trên cá tra pangasianodon hypoththalmus SAUVAGE bị bệnh ở đồng tháp
... cảm kháng sinh số lo i vi khuẩn Tra bị bệnh tỉnh Đồng Tháp Nội dung nghiên cứu - Phân lập số vi khuẩn Tra bị bệnh nuôi Đồng Tháp - Thử nghiệm khả mẫn cảm kháng sinh số vi khuẩn Tra bị bệnh ... nuôi cá, xin thực đề t i: Nghiên cứu tính mẫn cảm kháng sinh số lo i vi khuẩn Tra (Pangasianodon hypophthalmus Sauvage, 1878) bị bệnh tỉnh Đồng Tháp Mục tiêu nghiên cứu - Đánh giá tính mẫn cảm ... phần lo i vi khuẩn thu đợc Tra 32 4.2 Kết tính mẫm cảm kháng sinh vi khuẩn 41 4.2.1 Tính mẫm cảm kháng sinh lo i vi khuẩn Aeromonas hydrophyla 42 4.2.2 Tính mẫm cảm kháng sinh lo i vi khuẩn Aeromonas...
 • 99
 • 399
 • 0

nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải

nghiên cứu hoạt tính enzym ngoại bào của một số bacillus mới phân lập và khả năng ứng dụng chúng trong xử lý nước thải
... 236 ch ng m i phân l p t vùng ñ a khác nh m khai thác tính ña d ng v sinh s thích ng b ng enzym c a Bacillus [8] K t qu th o lu n 3.1 Phân l p Bacillus T m u ñ t vùng ñ a thu c nhi u ... ñã phân l p ñư c 236 ch ng Bacillus M t s ch ng ñã ñư c ki m tra v ho t tính enzym thu phân ngo i bào, ñư c trình bày dư i ñây Nguyên li u phương pháp nghiên c u T20 2.1 Vi sinh v t Các ch ng Bacillus ... 25 (2009) 101-106 khu n ñ x lo i nư c th i ñó có tri n v ng Bài báo trình bày ba ho t tính enzym thu phân ngo i bào c a m t s ch ng Bacillus thăm dò kh ng d ng ñ x nư c th i sông Tô L ch...
 • 6
 • 300
 • 1

Luận văn: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.) docx

Luận văn: NGHIÊN CỨU TÍNH ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG NGÔ (ZEA MAYS L.) docx
... Nghiờn cu tớnh a dng di truyn ca mt s ging ngụ (Zea mays L.) Mc tiờu nghiờn cu - ỏnh giỏ cht lng ht ca mt s ging ngụ np a phng (Zea mays L.) - Kho sỏt s a dng v mi quan h di truyn ca 14 ging ngụ ... HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM TRN TH NGC DIP NGHIấN CU TNH A DNG DI TRUYN CA MT S GING NGễ (ZEA MAYS L.) Chuyờn ngnh: Di truyn hc Mó s: 60.42.70 LUN VN THC S SINH HC Ng-ời h-ớng ... ngụ hp thu cht dinh dng ti a (bng 70 - 90% dinh dng c vũng i cõy hỳt) thi k ny nu cõy thiu nc v cht dinh dng s lm gim nng sut t 10 - 20% Trong cỏc yu t dinh dng thỡ m l nguyờn t dinh dng quan...
 • 68
 • 228
 • 0

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG pdf

Luận văn: NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG pdf
... HỌC SƯ PHẠM VŨ THỊ ANH ĐÀO NGHIÊN CỨU SỰ ĐA DẠNG DI TRUYỀN CỦA MỘT SỐ GIỐNG ĐẬU TƯƠNG (GLYCINE MAX (L.) MERRILL) ĐỊA PHƯƠNG Chuyên ngành: DI TRUYỀN HỌC Mã số: 60.42.70 LUẬN VĂN THẠC SĨ SINH HỌC ... đậu tương, tuyển chọn giống đậu tương thích hợp làm vật liệu chọn giống vấn đề quan tâm nghiên cứu Xuất phát từ lý chọn đề tài: Nghiên cứu đa dạng di truyền số giống đậu tương (Glycine Max (L.) ... (L.) Merrill) địa phương MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Xác định đa dạng di truyền giống đậu tương địa phương mức kiểu hình mức phân tử ADN NỘI DUNG NGHIÊN CỨU - Khảo sát đa dạng kiểu hình giống đậu tương...
 • 78
 • 251
 • 0

ĐỀ TÀI " PHÂN LẬP, TUYỂN CHỌN VÀ NGHIÊN CỨU CÁC ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC CÓ KHẢ NĂNG SINH CELLULASE CAO " docx

ĐỀ TÀI
... đích đề tài 2.1 Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc khả tổng hợp cellulase 2.2 Nghiên cứu số đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc phân lập 2.3 Bước đầu phân loại sơ số chủng hoạt tính cellulase ... [6], với khả chống chịu pH khả sử dụng nguồn cacbon, nguồn nitơ tốt Do chọn đề tài Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu đặc điểm hình thái số chủng nấm mốc khả sinh cellulase cao để nghiên cứu Mục ... dạng chủng nấm mốc khả sinh cellulase phế phụ phẩm nông nghiệp miền Bắc Việt Nam 4.2 Nâng cao khả nghiên cứu đặc điểm phân loại số chủng nấm mốc khả sinh cellulase Việt Nam 4.3 Tìm chủng nấm...
 • 50
 • 404
 • 2

nghiên cứu đánh giá sự sinh trưởngphát triển của cây cao su trồng tại hà giang

nghiên cứu đánh giá sự sinh trưởng và phát triển của cây cao su trồng tại hà giang
... phát triển, su t mủ cao su trồng Giang, chưa có nghiên cứu cụ thể khả sinh trưởng phát triển cao su địa bàn tỉnh Mặt khác cao su trồng Giang vùng truyền thống loài cần có công tác nghiên cứu, ... theo dõi đánh giá sinh trưởng cao su năm 2011 54 4.4 So sánh sinh trưởng phát triển cao su hai điều kiện lập địa 59 4.4.1 Đánh giá sinh trưởng chiều cao 59 4.4.2 Đánh giá sinh trưởng đường ... RRIM 712 RRIV (443 cây, (457 cây, (473 cây, (400 cây, (403 cây, (410 cây, (458 cây, 14 hàng) 10 hàng) 12 hàng) 17 hàng) 12 hàng) 10 hàng) hàng) Việc đánh giá sinh trưởng, phát triển thông qua điều...
 • 86
 • 608
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmnghiên cứu đặc tính hoá sinh dược của một số phân đoạn dịch chiết từ quả bí đao benincasa hispida cognnghiên cứu tính đa dạng di truyền của một số dòng song mật thu thập từ các tỉnh phía bắc sử dụng kỹ thuật rapdbước đầu nghiên cứu đặc điểm thực vật học của một số mẫu giống giảo cổ lam gynostemma pentaphyllum thu thập tại sapa – lào caiảnh hưởng của một số dự án phát triểt du lịch đặc thù đến môi trườngbảo vệ môi trường trong phát triển bền vữngluận văn đánh giá thực trạng công tác thu hồi bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn thị xã từ sơn tỉnh bắc ninhmối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường trong phát triển bền vữngđánh giá kết quả công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của một số dự án khi nhà nước thu hồi đất đai trên địa bàn thị xã phúc yên tỉnh vĩnh phúcđánh giá công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án trên địa bàn xã hợp châu huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúcdanh gia cong tac den bu giai toa bo tri tai dinh cu cua mot so du an trong diem tren dia ban tinh quang namkết quả xác định giá đất bồi thường thiệt hại của một số dự ánkết quả và kết quả dự tính của một số dự ánnghiên cứu những vấn đề khoa học cơ bản và các vấn đề liên quan nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho sự phát triển ngành khoa học môi trườngcác môn khoa học pháp lý chuyên ngành khi nghiên cứu những vấn đề cụ thể của một ngành luật nhất định luôn dựa trên cơ sở các quan điểm chung đã được môn học giải thích và kết luậnĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học