Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Chi trả dịch vụ môi trường rừng sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la

Chi trả dịch vụ môi trường rừng và sinh kế cộng đồng trường hợp nghiên cứu tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh sơn la
... TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG LÊ TRỌNG TOÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG: TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI XÃ CHI NG CỌ, THÀNH PHỐ SƠN LA, TỈNH SƠN LA Chuyên ngành: Môi ... trả dịch vụ môi trường rừng sinh kế cộng đồng: Trường hợp nghiên cứu Chi ng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La đề xuất nhằm tìm hiểu trạng thực sách PFES tác động đến sinh kế cộng đồng Sơn La ... LUẬN VỀ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG VÀ SINH KẾ CỘNG ĐỒNG 1.1 Một số khái niệm 1.1.1 Dịch vụ môi trường chi trả dịch vụ môi trường Dịch vụ môi trường Dịch vụ môi trường hay dịch vụ hệ sinh thái lợi...
 • 98
 • 540
 • 3

NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH

NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐẤT NGẬP NƯỚC TẠI KHU BẢO TỒN THIÊN NHIÊN TIỀN HẢI, TỈNH THÁI BÌNH
... xây dựng chế PES cho đất ngập n ớc khu bảo t n thi n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .85 3.4 Đề xuất chế PES khu bảo t n thi n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình 85 3.4.1 Đề xuất dịch vụ m ... i tr đất ngập n c khu bảo t n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .76 2.3.2 Những khó kh n việc xây dựng ch chi trả dịch vụ m i tr đất ngập n ng ng c khu bảo t n nhi n Ti n Hải, tỉnh Thái Bình .77 ... BỘ N NG NGHI P VÀ PTNT TRƢỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI NGUY N MẠNH HỒNG NGHI N CỨU ĐỀ XUẤT CƠ CHẾ CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƢỜNG ĐẤT NGẬP N ỚC TẠI KHU BẢO T N THI N NHI N TI N HẢI, TỈNH THÁI BÌNH Chuy n ngành...
 • 132
 • 296
 • 0

Chi trả dịch vụ môi trường tại việt nam nghiên cứu điển hình tại chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh lạng sơn

Chi trả dịch vụ môi trường tại việt nam nghiên cứu điển hình tại xã chiềng cọ, thành phố sơn la, tỉnh lạng sơn
... Phạm vi nghiên cứu Do thời gian nghiên cứu có hạn nên tác giả tập trung vào nghiên cứu Chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng lựa chọn Chi ng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La địa bàn nghiên cứu cụ ... lý PFES tỉnh Sơn La Dựa hệ thống tổ chức quản lý PFES tỉnh Sơn La, UBND Chi ng Cọ thành lập Ban quản lý chi trả dịch vụ môi trƣờng rừng Chi ng Cọ 3.2.2 Kết thu chi chi trả dịch vụ môi trƣờng ... PHƢƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Địa điểm nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc tiến hành Chi ng Cọ, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La 2.2 Thời gian nghiên cứu Nghiên cứu đƣợc tiến hành chủ yếu...
 • 24
 • 573
 • 3

MẪU THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO QUỸ BẢO VỆ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP TỈNH potx

MẪU THÔNG BÁO SỐ TIỀN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG CHO QUỸ BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG CẤP TỈNH potx
... Dịch vụ Đối tượng Diện tích rừng thuộc sử dụng TT Số tiền Ghi lưu vực (ha) dịch vụ Tổng cộng xxx Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………...
 • 3
 • 364
 • 0

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pdf

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI ĐỀ ÁN “TRIỂN KHAI NGHỊ ĐỊNH SỐ 99/2010/NĐ-CP NGÀY 24/9/2010 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CHÍNH SÁCH CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG” CỦA BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN pdf
... nghiệm thu toán tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng III Xây dựng định Thủ Tổng cục Lâm Thông tư 01 Tháng 12/2011 Bộ Tài chính; Vụ Tài nghiệp (Vụ Kế chính; Vụ Pháp chế; Vụ hoạch – Tài Phát triển rừng ... – Tài nghiệp Xây dựng kế hoạch tổng hợp dự điện lực Việt Nam; Bộ Tài ưu tiên đạo triển khai sách chi trả dịch vụ môi trường rừng nghiệp (Vụ Kế hoạch – Tài chính) Công văn 01 Quý I/2011 Vụ Pháp ... ngành, địa nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ Phát triển phương triển khai thực đề án hoạch – Tài rừng Việt Nam chính) Tổng cục Lâm Thành lập Tổ công tác thực đề án Tháng nghiệp (Vụ Kế Quỹ Bảo vệ Phát triển...
 • 10
 • 325
 • 0

Cẩm nang hỏi đáp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng phòng nghiệp vụ qũy bảo vệ phát triển rừng tỉnh bình phước

Cẩm nang hỏi đáp về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng  phòng nghiệp vụ qũy bảo vệ và phát triển rừng tỉnh bình phước
... 99/2010/NĐ-CP chi trả dịch vụ môi trường rừng quan hệ cung ứng chi trả bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng AI PHẢI TRẢ TIỀN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG? ... Trường hợp chi trả trực tiếp, chủ rừng nhận tiền chi trả theo hợp đồng thỏa thuận Trường hợp chi trả gián tiếp, chủ rừng nhận tiền chi trả theo kế hoạch hàng năm Quỹ BV&PTR tỉnh UBND cấp tỉnh phê ... bình quân rừng = = Số tiền thực thu chi trả DVMTR năm Qũy - Chi phí quản lý Quỹ BV & PTR cấp tỉnh Kinh phí dự phòng Diện tích : rừng quy đổi Bước 2: Xác định số tiền chi trả cho chủ rừng từ dịch...
 • 26
 • 526
 • 0

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO NGHỊ ĐỊNH 99/2010/NĐ-CP Ở TỈNH BẮC GIANG

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG THEO NGHỊ ĐỊNH 99/2010/NĐ-CP Ở TỈNH BẮC GIANG
... loại rừng có cung cấp dịch vụ môi trường rừng; đối tượng sử dụng dịch vụ môi trường rừng đối tượng chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bắc Giang II ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI ... Chính phủ sách chi trả dịch vụ môi trường rừng địa bàn tỉnh Bắc Giang Cơ sở liệu phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Bắc Giang 2.a Hiện trạng rừng tỉnh Bắc Giang Bắc Giang tỉnh miền núi ... cứu: - Đánh giá thực trạng sở liệu phục vụ chi trả dịch vụ môi trường rừng bao gồm: - Xác định yếu tố ảnh hưởng đến chi trả dịch vụ môi trường rừng khả thực chi trả dịch vụ môi trường rừng địa...
 • 24
 • 273
 • 1

Tăng cường quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh nghệ an

Tăng cường quản lý chi trả dịch vụ môi trường rừng tại quỹ bảo vệ và phát triển rừng tỉnh nghệ an
... động quản chi trả dịch vụ môi trường rừng Quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Nghệ An 43 2.2.1 Thực trạng quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An ... động quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 2.3 Hạn chế nguyên nhân hạn chế quản chi trả dịch vụ môi trường rừng quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh nghệ an ... yếu quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ An 2.3.2 Nguyên nhân thành tựu hạn chế chủ yếu quản chi trả dịch vụ môi trường Quỹ bảo vệ Phát triển rừng tỉnh Nghệ...
 • 116
 • 182
 • 0

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TẠI ĐỊA PHƯƠNG

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG VÀ SỰ THAM GIA CỦA CÁC BÊN LIÊN QUAN TẠI ĐỊA PHƯƠNG
... tổ chức thực đánh giá hiệu chi trả DVMTR như: phương pháp đánh giá, đánh giá, đánh giá đánh giá gì, sử dụng kết đánh giá tần suất thực đánh (?) Ông Nguyễn Tuấn Phú, Chuyên gia sách chi trả DVMTR ... Nam Các mục tiêu cụ thể gồm có:    Giới thiệu nội dung công cụ đánh giá độc lập hiệu thực chi trả dịch vụ môi trường rừng cấp địa phương; Chia sẻ thảo luận kết đánh giá thí điểm hiệu thực ... ngành lâm nghiệp tăng cường hiệu QLBVR Việt Nam 4|Tr a ng Chương trình hội thảo Đánh giá hiệu thực Chi trả dịch vụ môi trường rừng Sự tham gia bên liên quan địa phương 8.00 – 8.30 Đăng ký đại...
 • 41
 • 219
 • 0

Chi trả dịch vụ môi trường Kinh nghiệm Bài học tại Việt Nam

Chi trả dịch vụ môi trường Kinh nghiệm và Bài học tại Việt Nam
... ngữ chi trả dịch vụ mơi trường 10 Bài học kinh nghiệm từ dự án RUPES 12 Chi trả dịch vụ mơi trường, tiềm vài ví dụ Việt nam 16 3.1 Chương Đưa vấn đề chi trả dịch vụ hệ ... mua dịch vụ mơi trường chế chi trả dịch vụ mơi trường thử nghiệm; Xây dựng tiêu chí số để thực kế hoạch chi trả dịch vụ mơi trường cơng hiệu quả; Thành lập đối tác mạng lưới Hiểu chi trả dịch vụ ... người sử dụng dịch vụ mơi trường trả cho dịch vụ Việt Nam, thuật ngữ dịch vụ hệ sinh thái sử dụng phổ biến thuật ngữ dịch vụ mơi trường dịch vụ mơi trường hiểu theo nghĩa bảo vệ mơi trường vấn...
 • 35
 • 456
 • 2

Đánh giá hiệu quả kinh tế hội của dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La

Đánh giá hiệu quả kinh tế xã hội của dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng tại tỉnh Sơn La
... phân tích hiệu dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Chương II: Dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Sơn La Chương III: Phân tích hiệu kinh tế - hội dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng Chương ... cao hiệu kinh tế hội dự án chi trả dịch vụ môi trường rừng CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ DỰ ÁN CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG RỪNG 1.1 Khái quát chung chi trả dịch ... thực chi trả dịch vụ môi trường rừng: Chi trả dịch vụ môi trường rừng trực tiếp: việc người sử dụng dịch vụ môi trường rừng (người trả) trả tiền trực tiếp cho người cung ứng dịch vụ môi trường...
 • 76
 • 1,542
 • 14

Chi trả dịch vụ môi trường – kinh nghiệm thế giới áp dụng tại VN.

Chi trả dịch vụ môi trường – kinh nghiệm thế giới và áp dụng tại VN.
... tín dụng cho vay việc sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu để thực nghĩa vụ trả nợ thay cho khách hàng vay đến hạn trả nợ mà khách hàng vay không thực thực không nghĩa vụ trả nợ Bảo lãnh áp dụng trường ... đựơc áp dụng trường hợp ngân hàng cho vay trả góp, cho vay trung Lê Thanh Ngọc Lớp TCDN 47B Khóa luận tốt nghiệp Khoa Ngân hàng Tài dài hạn dự án đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ ... Nội trải qua giai đoạn phát triển: Giai đoạn 1957-1965: Nhiệm vụ Chi hàng giai đoạn phục vụ công xây dựng kinh tế sau chi n tranh chống Pháp kế hoạch năm năm lần thứ Khi đó, mô hình tổ chức chi...
 • 69
 • 707
 • 2

phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình

phê duyệt Kế hoạch hoạt động triển khai thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình
... chức thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình - Xây dựng, trình phê duyệt tổ chức triển khai thực đề án, dự án liên quan đến sách chi trả dịch vụ môi trường rừng địa bàn tỉnh - ... tỉnh Kế hoạch xây dựng hệ thống văn hướng dẫn triển khai thực - Xây dựng kế hoạch triển khai thực sách chi trả dịch vụ môi trường tỉnh Hòa Bình trình UBND tỉnh phê duyệt làm sở tổ chức thực Thời ... gian trình phê duyệt đề án, dự án thành phần thực hoàn thành quý II/2012 Kinh phí thực Kinh phí thực Kế hoạch triển khai thực sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Hòa Bình ngân sách tỉnh bố...
 • 7
 • 791
 • 5

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng

Về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
... Bên sử dụng dịch vụ môi trường rừng tổ chức, cá nhân hưởng lợi từ dịch vụ môi trường rừng thuộc đối tượng trả tiền cho bên cung ứng dịch vụ môi trường rừng Chi trả dịch vụ môi trường rừng quan ... môi trưòng rừng trả cho bên cung ứng dịch vụ môi trưòng rừng Những người hưởng lợi dịch vụ môi trường rừng có trách nhiệm chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng cho chủ rừng khu rừng tạo dịch vụ ... tượng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng Các đối tượng chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng chủ rừng khu rừng có cung cấp dịch vụ môi trường rừng cho tổ chức, cá nhân có sử dụng chi trả tiền...
 • 14
 • 776
 • 5

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG: KINH NGHIỆM BÀI HỌC TẠI VIỆT NAM

CHI TRẢ DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG: KINH NGHIỆM VÀ BÀI HỌC TẠI VIỆT NAM
... ngữ chi trả dịch vụ mơi trường 10 Bài học kinh nghiệm từ dự án RUPES 12 Chi trả dịch vụ mơi trường, tiềm vài ví dụ Việt nam 16 3.1 Chương Đưa vấn đề chi trả dịch vụ hệ ... mua dịch vụ mơi trường chế chi trả dịch vụ mơi trường thử nghiệm; Xây dựng tiêu chí số để thực kế hoạch chi trả dịch vụ mơi trường cơng hiệu quả; Thành lập đối tác mạng lưới Hiểu chi trả dịch vụ ... niệm mẻ phạm vi tồn cầu Việt Nam Mặc dù có cách hiểu khác chun gia Việt Nam khái niệm chi trả dịch vụ hệ sinh thái” hồn tồn thực việc chi trả dịch vụ mơi trường Việt Nam với điều kiện khái...
 • 35
 • 273
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nguyên tắc và hình thức chi trả dịch vụ môi trường rừngchi trả dịch vụ môi trường rừng ở lâm đồngchi trả dịch vụ môi trường rừng ở sơn lachi trả dịch vụ môi trường rừng trên thế giớichi trả dịch vụ môi trường rừng ở việt namchi trả dịch vụ môi trường rừng là gìchi trả dịch vụ môi trường rừngphí chi trả dịch vụ môi trường rừngchi trả dịch vụ môi trường rừng pdfquyết định về chi trả dịch vụ môi trường rừnghội thảo về chi trả dịch vụ môi trường rừngchi trả dịch vụ môi trường rừng tại sơn lađề án chi trả dịch vụ môi trường rừngphương án chi trả dịch vụ môi trường rừngchi trả dịch vụ môi trường rừng ở điện biênChính sách thu hút nguồn tài chính ngoài ngân sách nhà nước cho các trường đại học ở Việt Nam (Nghiên cứu một số trường thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo). (Luận án tiến sĩ)Hoàn thiện cơ chế, chính sách quản lý đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam (tt)Nghiên cứu tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài tới công nghiệp hóa tại tỉnh Thái Nguyên (Luận án tiến sĩ)Bài 16. Phương trình hoá họcPháp luật về kiểm soát hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh một số nước trên thế giới và kinh nghiệm cho việt namTÌM HIỂU VỀ CÁC TIÊU CHUẨN CHƯNG CẤT: ASTM D86, D5307, D1160, D2892ĐƯỜNG ỐNG BỂ CHỨA: THIẾT KẾ BỂ CHỨALuận án tiến sĩ kinh tế giải pháp xóa đói giảm nghèo nhằm phát triển kinh tế xã hội ở các tỉnh tây bắc việt namĐề tài: công nghệ sản xuất axetandehit và axit axeticĐo lường hiệu quả quảng cáo trực tuyến qua 6 chỉ sốYêu cầu về mặt kĩ thuậtCấu hình DHCP trên windowsTác động của sự phát triển thị trường vốn đối với quá trình tăng trưởng kinh tế ở việt nam trong những năm gần đây và đưa ra những khuyến nghị cần thiếtThuyết trình xem xét về chính sách lãi suất của NHNN việt nam có tác động như thế nào đối với hoạt động của các doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn gần đâyTìm hiều kinh nghiệm điều hành chính sách tiền tệ có hiệu quả của ngân hàng trung ương một số quốc gia trên thế giới và rút ra bài học kinh nghiệm cho việt namHướng dẫn Map xtreme NTĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC KỸ THUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNGMapXtreme2004 rel61 dev suppArcInfo vien nghien cuu dia chinh 2003Phương pháp phổ hấp thụ phân tử