Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GC MS)

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc khí ghép nối khối phổ (GCMS)

Xác định hợp chất polybiphenyl clorua (PCB) trong mẫu môi trường bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (GCMS)
... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGÔ THỊ NGỌC THÚY XÁC ĐỊNH HỢP CHẤT POLYBIPHENYL CLORUA (PCB) TRONG MẪU MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP NỐI KHỐI PHỔ (GC/MS) ... Cục bảo vệ môi trường Mỹ GC-ECD: Sắc khí detector bắt điện tử GC-MS Sắc khí ghép nối khối phổ HPLC: Sắc lỏng hiệu cao HRGC-HRMS: Sắc khí phân giải cao ghép nối với khối phổ phân giải ... [36]đã đề xuất phương pháp hiệu để xác định polyclo biphenyl (PCBs) th bằng phương pháp sắc khí ghép nốidetector bắt điện tử Phương pháp GC-ECD xác địnhkhoảng tuyến tính để xác định hợp chất PCBs,...
 • 91
 • 312
 • 2

xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (op) trong rau, quả bằng phương pháp sắc khí ghép nối khối phổ (gc ms

xác định hợp chất thuốc trừ sâu có phốt pho (op) trong rau, quả bằng phương pháp sắc ký khí ghép nối khối phổ (gc ms
... tài: Xác định hợp chất thuốc trừ sâu phốt (OP) rau phương pháp sắc khí ghép nối khối phổ (GC/ MS) ” Mục tiêu thực đề tài luận văn là: Xây dựng phƣơng pháp xác định dƣ lƣợng thuốc trừ sâu phốt ... xây dựng phƣơng pháp xác định đồng thời dƣ lƣợng thuốc trừ sâu phốt rau, phƣơng pháp sắc khí ghép nối khối phổ (GC/ MS) Trong luận văn này, tiến hành xác định loại thuốc trừ sâu hữu Methyl parathion ... Fukuhara, Sadao Uchiyama [54] tiến hành xác định thuốc trừ sâu carbamat thực phẩm phƣơng pháp sắc khí khối phổ Phƣơng pháp xác định đồng thời 29 loại thuốc trừ sâu số thực phẩm nhƣ táo, khoai tây,...
 • 99
 • 754
 • 1

Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC MS

Nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo PCB trong mẫu môi trường bằng phương pháp GC MS
... độ lặp phương pháp thông qua việc phân tích mẫu trắng, mẫu thêm  Phân tích số mẫu thực, đánh giá khả áp dụng phương pháp - Phân tích mẫu đất, trầm tích So sánh phương pháp qua phân tích mẫu thử ... hành nghiên cứu điều kiện phân tích 12 WHO -PCB mẫu môi trường phương pháp sắc ký khí - khối phổ (GC/ MS) với độ xác cao, độ lặp tốt Áp dụng kết nghiên cứu thu để xác định hàm lượng đồng loại WHO -PCB ... phân tích 12 chất đồng loại WHO -PCB đối tượng nêu phương pháp sắc kí khí-khối phổ (GC/ MS) Tập trung nghiên cứu vấn đề sau:  Tối ưu điều kiện phân tích 12 đồng loại WHO -PCB thiết bị GC/ MS - Khảo...
 • 11
 • 589
 • 1

nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo pcb trong mẫu môi trường bằng phương pháp gc ms

nghiên cứu điều kiện phân tích các hợp chất cơ clo pcb trong mẫu môi trường bằng phương pháp gc ms
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Lê Bảo Hưng NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN PHÂN TÍCH CÁC HỢP CHẤT CƠ CLO PCB TRONG MẪU MÔI TRƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GC/ MS Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã ... lặp phƣơng pháp thông qua việc phân tích mẫu trắng, mẫu thêm  Phân tích số mẫu thực, đánh giá khả áp dụng phương pháp - Phân tích mẫu đất, trầm tích - So sánh phƣơng pháp qua phân tích mẫu thử ... thí nghiệm trở thành công cụ đắc lực phân tích lƣợng vết hợp chất clo đối tƣợng mẫu môi trƣờng 19 Một số kết nghiên cứu PCB phương pháp GC/ MS Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hải dƣơng học, Sidney,...
 • 103
 • 313
 • 1

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG DIACETYL TRONG CÁC LOẠI BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ

XÂY DỰNG QUY TRÌNH ĐỊNH LƯỢNG DIACETYL TRONG CÁC LOẠI BIA BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ
... định lượng diacetyl loại bia phương pháp sắc khí ghép khối phổ CHƯƠNG I TỔNG QUAN LÝ THUYẾT CHƯƠNG II NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CHƯƠNG III KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 1.1 TỔNG QUAN VỀ DIACETYL ... 2,3-dimetylquinoxalin/2-metyl-3-npropylquinoxalin nồng độ diacetyl bia 3.4 XÂY DỰNG QUI TRÌNH PHÂN TÍCH 20 Từ kết khảo sát nghiên cứu, xây dựng quy trình phân tích để định lượng diacetyl bia phương pháp GC/MS hình 3.12 20 mL mẫu bia mL dung ... phương pháp sắc khí ghép khối phổ GC/MS phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử X UV-Vis Kết phân tích trình bày bảng 3.10 Bảng 3.10 Kết phân tích diacetyl bia phương pháp GC/MS UV-Vis mẩu bia...
 • 28
 • 2,986
 • 13

Báo cáo "Xác định Methamphetamin trong mẫu nước tiểu bằng phương pháp sắckhí - Khối phổ kết hợp với kĩ thuật chiết pha rắn " pot

Báo cáo
... - Bg chiet mau pha rSn 12 kenh Alltech (My) - He thiet bj sic ki ghep noi khoi ph6 (GC-MS) Trace DSQ-Thermo Finnigan (My) Cling vo'i ph4n mem xtr li ket qua X-Caliber, ph6 chuan ... hanh phan tich danh gia ket qua tren GC-MS 2.3 Dieu kien lam viec ciia GC-MS Sau tham khao tai lieu [5, 7] chting lira chgn dieu kien lam viec ctia thiet bj GC-MS nhu sau: - Cot tach: Rtx-5MS ... 0,25 mm, day pha tTnh 0,25 pm) - Khi mang: Heli tinh khiet 99,999% - Toe dong: ml/phut - KT thuat bam: Splitless, mau dugc boni tu dong vai the tich lpi - Nhiet MS transfer line: 250°C - Nhiet injector:...
 • 6
 • 557
 • 11

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu cơ và cúc tổng hợp trong một số rau quả tươi tại tp cao lãnh, tỉnh đồng tháp bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... lý chọn t i: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu nhóm lân hữu v cúc tổng hợp số rau tươi Th nh phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Th p Phương ph p sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) nghiên c u v ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH LÊ VĂN THOẠI NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU NHÓM LÂN HỮU CƠ VÀ CÚC TỔNG HỢP TRONG MỘT SỐ RAU QUẢ TƢƠI TẠI TP. CAO LÃNH, TỈNH ĐỒNG THÁP BẰNG PHƢƠNG PHÁP ... cyhalothrin, cyfluthrin Một s hợp ch t nhóm cúc tổng hợp nghiên c u bày bảng 1.2: t i ược trình 11 Bảng 1.2: T n, công thức cấu t o dung môi hòa tan Một số hợp chất nhóm cúc tổng hợp [15], [17] Tên...
 • 62
 • 202
 • 1

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA

Nghiên cứu xác định hoạt độ gamma trong mẫu môi trường bằng phương pháp FSA
... VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu:  Phân tích hoạt độ gamma nguồn điểm đơn đa  Phân tích hoạt độ gamma 238U, 232Th, 40K mẫu đất dạng Marinelli Phương pháp  Phân tích hoạt độ gamma ... TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  NGUỒN ĐIỂM VÀ MẪU THỂ TÍCH  HỆ PHỔ KẾ GAMMA  PHƯƠNG PHÁP FSA VÀ PHƯƠNG PHÁP WA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU NGUỒN ... NGUỒN ĐIỂM  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘ MẪU MÔI TRƯỜNG ĐẶT VẤN ĐỀ Trong việc xác định hoạt độ dùng phổ kế gamma HPGe, có hai pp:  Phương pháp WA: sử dụng số đếm diện tích đỉnh -Phương pháp đòi hỏi việc trừ...
 • 32
 • 205
 • 0

Nghiên cứu xác định dư lượng tetrmethrin, permethrin, phenothrin và fenvalerate trong nước nuôi trồng thủy sản ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng tetrmethrin, permethrin, phenothrin và fenvalerate trong nước nuôi trồng thủy sản ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH  PHAN HỒNG SẮC NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG TETRMETHRIN, PERMETHRIN, PHENOTHRIN FENVALERATE TRONG NƢỚC NUÔI TRỒNG THỦY SẢN HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG ... thủy sản huyện Châu Phú - An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS)" đƣợc lựa chọn làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp cao học chuyên ngành Hóa phân tích Mục đích nghiên cứu: ... thủy sản đề biện pháp nuôi thủy sản an toàn chất lƣợng cần thiết Từ tình hình nêu trên, đề tài "Nghiên cứu xác định lượng tetramethrin, permethrin, phenothrin fenvalerate nước nuôi trồng thủy...
 • 86
 • 206
 • 0

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú an giang bằng phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC MS)

Nghiên cứu xác định dư lượng thuốc trừ sâu gốc clo hữu cơ trong đất nông nghiệp ở huyện châu phú  an giang bằng phương pháp sắc ký khí ghép khối phổ (GC MS)
... tài: Nghiên cứu xác định lượng thuốc trừ sâu gốc Clo hữu đất nông nghiệp huyện Châu Phú An Giang phương pháp sắc khí ghép khối phổ (GC/ MS) làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp ... MAI THỊ HỒNG NGÂN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƢ LƢỢNG THUỐC TRỪ SÂU GỐC CLO HỮU CƠ TRONG ĐẤT NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHÂU PHÚ – AN GIANG BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ GHÉP KHỐI PHỔ (GC/ MS) Chuyên ngành: HÓA ... Thủy, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Cƣờng, xã Bình Chánh, huyện Châu 00 phút Phú, tỉnh An Giang Hộ ông Nguy n Văn Độ, xã 10 Bình Mỹ, huyện Châu Phú, 30 phút tỉnh An Giang...
 • 89
 • 390
 • 4

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha

Toàn văn nghiên cứu xác định hàm lượng phóng xạ một số nguyên tố nặng trong mẫu môi trường bằng phương pháp phổ alpha
... li th 2.4 CC CHT NH DU C S DNG TRONG PHN TCH MU BNG H PH K ALPHA Trong cỏc phộp phõn tớch alpha, vic chn cht ỏnh du (tracer) ph thuc vo mt s yu t nh: nng lng ht alpha, chu k bỏn hu, tinh khit, ... v nng sut hóm tng i ca ht alpha vt cht Bng 1.1 Mt vi s liu v mi quan h gia nng lng v quóng chy ht alpha khụng khớ Ht nhõn phúng x Nng lng ht alpha (MeV) Quóng chy ht alpha khụng khớ (mm) Thorium ... 36 Quóng chy ca ht alpha khụng khớ (hay vt liu) ph thuc vo nng lng ht alpha, vớ d ht alpha phỏt t ngun phúng x 232 Th cú nng lng 4,01 MeV cú quóng chy khụng khớ l 25 mm, ht alpha phỏt t ngun 235U...
 • 133
 • 296
 • 3

Xác định hàm lượng ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ (LC MSMS)”

Xác định hàm lượng ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC MSMS)”
... khẳng định đắn chất cần phân tích 1.2.4 Phương pháp sắc lỏng khối phổ Phương pháp sắc lỏng khối phổ, đặc biệt phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ kĩ thuật phát triển năm gần Về bản, phương ... định hàm lượng Ochratoxin thực phẩm phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ (LC- MS/MS)” Mục tiêu thực đề tài nghiên cứu là: Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Ochratoxin thực phẩm bao gồm: ... máy sắc lỏng hai lần khối phổ Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Hà Bình - Khảo sát điều kiện xử lý mẫu - Thẩm định phương pháp xây dựng Áp dụng phương pháp xác định ochratoxin ngũ cốc, sản phẩm...
 • 75
 • 309
 • 0

Xác định hàm lượng ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ (LC MSMS)”

Xác định hàm lượng ochratoxin trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC MSMS)”
... khẳng định đắn chất cần phân tích 1.2.4 Phương pháp sắc lỏng khối phổ Phương pháp sắc lỏng khối phổ, đặc biệt phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ kĩ thuật phát triển năm gần Về bản, phương ... định hàm lượng Ochratoxin thực phẩm phương pháp sắc lỏng hai lần khối phổ (LC- MS/MS)” Mục tiêu thực đề tài nghiên cứu là: Xây dựng phương pháp xác định hàm lượng Ochratoxin thực phẩm bao gồm: ... máy sắc lỏng hai lần khối phổ Luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Hà Bình - Khảo sát điều kiện xử lý mẫu - Thẩm định phương pháp xây dựng Áp dụng phương pháp xác định ochratoxin ngũ cốc, sản phẩm...
 • 74
 • 260
 • 0

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định 5 hydroxymethylfurfural trong thuốc, nước ngọt bằng phương pháp sắc khí khối phổ

Nghiên cứu xây dựng phương pháp xác định 5 hydroxymethylfurfural trong thuốc, nước ngọt bằng phương pháp sắc ký khí  khối phổ
... thuốc, nước phương pháp sắc khí - khối phổ với mục tiêu sau: 1 Xây dựng thẩm định phương pháp xác định 5- hydroxymethylfurfural thuốc, thực phẩm chức nước phương pháp sắc khí khối phổ Ứng ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI TÀO THỊ PHƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH 5- HYDROXYMETHYLFURFURAL TRONG THUỐC, NƯỚC NGỌT BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ - KHỐI PHỔ LUẬN VĂN THẠC SĨ DƯỢC HỌC CHUYÊN ... số nghiên cứu phương pháp đo quang Bảng 1.2: Một số nghiên cứu phương pháp sắc lỏng khối phổ Bảng 1.3: Một số nghiên cứu phương pháp sắc lỏng hiệu cao Bảng 1.4: Một số nghiên cứu phương...
 • 73
 • 331
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác đinh chất bang phuong phap sac ky khixác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíxác định hàm lượng đường glucose và fructose trong nguyên liệu mía bằng phương pháp sắc ký trao đổi anionxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khínghiên cứu định lượng độc tố sinh học biển asp axít domoic trong thủy sản và sản phẩm thủy sản bằng phương pháp sắc ký lỏng ghép 2 lần khối phổxác định thành phần lycopene từ gấc bằng phương pháp sắc ký khínghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíkhảo sát đánh giá hàm lượng aflatoxin trong một số mẫu thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápđịnh lượng một số hợp chất có hoạt tính sinh học trong các mẫu nấm lớn ở vùng bắc trung bộ bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caochuẩn hoá phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxác định đồng thời dư lượng kháng sinh nhóm nitrofuran trong một số loại thực phẩm tươi sống trên địa bàn hà nội bằng phương pháp sắc ký lỏng khối phổ lc ms msxác định dư lượng carbamate trong mẫu rau và gừng bằng phương pháp sắc ký lỏng cao ápbáo cáo kết quả nghiên cứu chuẩn hóa phương pháp xác định hàm lượng vitamin d d2 và d3 trong thực phẩm bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao hplcxac dinh ham luong selen trong mau sinh hoc bang phuong phap huynh quangTÌM HIỂU HỆ THỐNG VOIP TRÊN ASTERISKMÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘQUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP111CV giai trinh loi nhuan qui III 20103.Bao cao HDQT nam 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C3. Bao cao Hoi dong quan tri nam 20165. Bao cao SXKD nam 20156. Bao cao tai chinh thuc hien nam 2015Don de cu nam 2016-vicem bim sonDon ung cu 2016 - vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBauBKSQUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG ĐƯƠNG BỘ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG1059.QD MB BKS quy che to chuc va hd cua BKS MBPhụ lục 1 (Điều 26 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ve so huu cua co dong lonCHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 01 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02MBB Bao cao tai chinh hop nhat ban nien soat xet 2017 compressed