Tổng hợp mno2 dạng nano để xử lí các chất hữu cơ

Tổng hợp MnO2 dạng nano để xử các chất hữu

Tổng hợp MnO2 dạng nano để xử lí các chất hữu cơ
... để lại người chưa có cách chữa trị Do việc xử chất hữu vấn đề cấp bách Đề tài: "Tổng hợp MnO2 dạng nano để xử chất hữu cơ" nhằm đóng góp thêm vào công nghệ xử chất hữu nói chung Nguyễn ... dưỡng chất hữu cơ, không trọng vào việc loại bỏ chất ô nhiễm quan tâm dược phẩm Quá trình xử lý bao gồm quy trình xử sinh học hóa - chủ yếu xử sinh học để loại bỏ chất hữu chất dinh dưỡng ... HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN THỊ THU PHƢƠNG TỔNG HỢP MnO2 DẠNG NANO ĐỂ XỬ LÍ CÁC CHẤT HỮU CƠ Chuyên ngành : Hóa vô Mã số : 60440113 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƢỜI...
 • 75
 • 273
 • 0

Ứng dụng MCM-41 để xử các chất hữu độc hại trong môi trường nước

Ứng dụng MCM-41 để xử lí các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước
... chọn đề tài: Ứng dụng MCM-41 để xử chất hữu độc hại môi trường nước Mục tiêu đề tài Sử dụng MCM-41 tổng hợp từ trấu để hấp phụ phân hủy chất hữu độc hại, chất màu môi trường nước phenol, ... ven sông… Vì việc sử dụng chất hóa học thân thiện với môi trường để xử chất độc hại môi trường nước vấn đề cấp bách thiết thực Hiện nay, có nhiều hướng để xử môi trường nước, số phát minh ... 28 1.4.3 Chất mang – Chất hấp phụ 29 1.4.4 Ứng dụng sắc ký lỏng hiệu suất cao (HPLC) 30 1.4.5 Các lĩnh vực ứng dụng khác .30 1.5 Oxy hóa phenol môi trường nước 30...
 • 10
 • 644
 • 7

Tiểu luận: Ứng dụng MCM - 41 để xử các chất hữu độc hại trong môi trường nước

Tiểu luận: Ứng dụng MCM - 41 để xử lí các chất hữu cơ độc hại trong môi trường nước
... phỏp quc t ca cỏc cht húa hc M41S H vt liu MQTB bao gm MCM- 41, MCM- 48, MCM- 50 MCM- 41 H vt liu MQTB cú cu trỳc lc lng MCM- 48 H vt liu MQTB cú cu trỳc lp phng MCM- 50 H vt liu MQTB cú cu trỳc lp ... lm xỳc tỏc cracking n-hexan, thỡ USY cú hot tớnh gp 140 ln Al -MCM- 41 [6] iu ny cú th gii thớch vỡ s trung tõm axit Bronsted zeolit nhiu hn so vi Al -MCM- 41 Tuy nhiờn Al -MCM- 41 li cú hot tớnh cao ... hi nc Di iu kin ny Al -MCM- 41 khụng bn bn tng lờn gim hm lng Al, nhng ú hot tớnh xỳc tỏc cng gim xung Khuynh hng tng t i vi Al -MCM- 48 Do vy, bn thu nhit ca AlMCM -4 1 v Al -MCM- 48 cn phi c ci thin...
 • 48
 • 298
 • 0

Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini trên chất mang Bentonite để xử các chất hữu trong nước thải kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn

Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini trên chất mang Bentonite để xử lí các chất hữu cơ trong nước thải kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè và diệt nấm mốc, vi khuẩn
... VÕ QUANG MAI NGUYỄN BÍCH KH LÊ THỊ NGỌC DIỄM LÊ NGUYỄN HỒNG KHA Điều chế quang xúc tác TiO2 pha tạp Gadolini chất mang Bentonite để xử chất hữu nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè diệt nấm mốc, ... 12 TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC SÀI GÒN Số 22 - Tháng 8/2014 ĐIỀU CHẾ QUANG XÚC TÁC TiO2 PHA TẠP GADOLINI TRÊN CHẤT MANG BENTONITE ĐỂ XỬ LÍ CÁC CHẤT HỮU CƠ TRONG NƯỚC THẢI KÊNH NHIÊU LỘC THỊ NGHÈ ... nhìn thấy Trong cơng trình này, chúng tơi thơng báo số kết nghiên cứu điều chế vật liệu TiO2 pha tạp gadolini chất mang bentonite để xử chất hữu nước thải kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè đồng thời...
 • 104
 • 214
 • 0

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sét hữu (organoclays) trên sở nguồn nguyên liệu bentonit và ứng dụng để xửcác chất hữu độc hại trong nước

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sét hữu cơ (organoclays) trên cơ sở nguồn nguyên liệu bentonit và ứng dụng để xử lý các chất hữu cơ độc hại trong nước
... den 1:4 Bentonit dugc chia hai loai: - Bentonit truang no eo phan chinh la montmorillonit Na, hay ggi la Bentonit natri Khi bao hoa nuac bentonit natri eo the truang no den 20 Ian - Bentonit ... amin bac bon da duge dinh vi cau tnic cua bentonit Ket qua phan tich nhiet cho thay ham lugng nuac bentonit ban dau va set huu CO chenh lech kha Ian Trong bentonit- Na ban dau la 6,74% thi ham lugng ... nang hap phu tren mau nude thai thuc t6 ciia vat lieu bentonit- Na va vat lieu set hiru co bentonit- HDTMA Khoi lugng vat Bentonite - Na lieu (g) Bentonit- HDTMA COD eon lai pH COD eon lai pH (mg/1)...
 • 74
 • 361
 • 0

su dung sba 16 tong hop tu vo trau de xu li mot so chat huu co doc hai trong nuoc

su dung sba 16 tong hop tu vo trau de xu li mot so chat huu co doc hai trong nuoc
... t li u MQTB SBA- 16 tình hình nghiên c u v t li u SBA- 16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA- 16 V t li u SBA- 16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v i v t li u lo i MCM-48, SBA- 15, SBA- 3 ... Structure of SBA- 16 PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 42 Silica Molecular Sieve through the Use of Copolymer Blends and Control of Synthesis Temperature and ... deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com 41 Kim M J., Han Y J., Chmelka B F and Stucky G D (2000), “One-step synthesis of ordered mesocoposites with non-ionic amphiphilic block copolymers:...
 • 42
 • 392
 • 0

Xử lý mẫu để xác định các chất hữu

Xử lý mẫu để xác định  các chất hữu cơ
... niệm phân loại mẫu hữu 4.2 Các kỹ thuật xử mẫu để xác định chất hữu Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu 4.1 Khái niệm phân loại mẫu hữu    Mẫu hữu mẫu chất chất hữu Chất hữu đa dạng, dễ ... kiện Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu 4.2 Các kỹ thuật xử mẫu để xác định chất hữu   Nguyên tắc chung  Chuyển mẫu thành dạng thích hợp để phân tích  Lấy lượng định để phân tích phương pháp: ... mẫu xử mẫu Kỹ thuật sắc ký Ví dụ   Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu SINH VIÊN THUYẾT TRÌNH Trần Mai Liên PP lấy mẫu xử mẫu ...
 • 6
 • 513
 • 5

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xửcác chất hữu ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n và s để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... s n n ớc, vừa tạo vật liệu TiO2 có khả ứng dụng tốt, giá thành thấp Vì ch n đề tài: Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite đƣợc làm giàu N S để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n ... s ng phƣơng pháp siêu âm, tr n học, Bằng phƣơng pháp n y, ta thu đƣợc tinh thể nano, dây nano, nano, ống nano 1.2 Ứng dụng trình quang xúc tác s dụng TiO2 xử ô nhiễm môi trƣờng Các nhà nghi n ... ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N Chuy n ngành: Hóa môi trƣờng Mã s : 60440120 LU N V N THẠC S KHOA HỌC NGƢỜI HƢỚNG D N KHOA HỌC: TS NGUY N MINH PHƢƠNG Hà N i – 2015...
 • 71
 • 229
 • 0

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n để ứng dụng xửcác chất hữu ô nhiễm trong vùng khả kiến

Nghiên cứu biến tính quặng ilmenite đã được làm giàu bằng n để ứng dụng xử lý các chất hữu cơ ô nhiễm trong vùng khả kiến
... N I TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHI N - Chu Thị Trà NGHI N CỨU BI N TÍNH QUẶNG ILMENITE ĐÃ ĐƯỢC LÀM GIÀU BẰNG N ĐỂ ỨNG DỤNG XỬ LÝ CÁC CHẤT HỮU CƠ Ô NHIỄM TRONG VÙNG KHẢ KI N ... không ngừng nghi n cứu, tìm tòi phƣơng pháp nhằm xử lý, h n chế ảnh hƣởng chất ô nhiễm Trong đó ,nghi n cứu sử dụng quang xúc tác b n d n để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm đạt đƣợc thành tựu định ... vậy, lựa ch n đề tài Nghi n cứu bi n tính quặng Ilmenite làm giàu N để ứng dụng xử chất hữu ô nhiễm vùng khả ki n Chu Thị Trà – K23 Hóa Môi Trường Trường ĐH KHTN – ĐHQGHN Lu n v n thạc sĩ...
 • 13
 • 89
 • 0

Luận văn Nghiên cứu xửcác chất hữu khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx

Luận văn Nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác bằng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên pptx
... trước xử Giá trị nước 112 47 78.336 0.42 sau xử Hiệu xử (%) 90,3 84,12 92,8 - 3.2 KẾT QUẢ XỬ LÝ NƯỚC RỈ RÁC BẰNG QUÁ TRÌNH FENTON CẢI BIÊN Kết xử nước rỉ rác trình Fenton truyền thống ... chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2. 2Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn chất ... ưu xử nước rỉ rác theo phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU Nước rỉ rác BCL Phước Hiệp thành phố Hồ Chí Minh, lấy sau bể Aeroten PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN...
 • 67
 • 513
 • 3

nghiên cứu xửcác chất hữu khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến

nghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiến
... tài : Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Các liệu ban đầu : - Báo cáo nghiên cứu xử nước thải giấy - Phương pháp nghiên cứu ... xử nhanh, hoá chất dễ tìm chi phí vận hành không lớn Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu hiệu xử chất hữu khó phân hủy nước thải giấy phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải tiến Nghiên cứu ... hóa dễ dàng chất ô 21 Nghiên cứu xử chất hữu khó phân hủy nước thải Giấy phương pháp Fe nton truyền thống cải tiến nhiễm hữu cơ, chí chất hữu khó phân hủy loại thuốc trừ sâu hay chất diệt cỏ...
 • 96
 • 1,070
 • 0

Phương pháp dùng hoá chất để phân biệt các chất hữu và vô

Phương pháp dùng hoá chất để phân biệt các chất hữu cơ và vô cơ
... dây.làm phân biệt chúng Câu 12.Có chất lỏng: rượu etylic, axit axetic, glucozo,benzen,etylaxetat Hãy phân biệt chất Câu 13 Phân biệt dd: rượu etylic, tinh bột, glucozo,sacacrozo Câu 14 .Phân biệt chất ... Ag2O,CaO, Al2O3,Fe2O3 phản ứng phân biệt chất Câu 7 .Phân biệt dd: Na2S,NaNO3, NaCl, Na2SO4, Na2CO3, NaHCO3 Câu Nêu phương pháp hóa học phân biệt khí sau đựng riêng biệt: a CH4,C2H4, H2, O2 b CH4, ... thuốc thử tự chọn Câu 1.Nêu cách phân biệt CaO, Na2O, MgO, P2O5 chất bột màu trắng Câu Trình bày cách phân biệt dd: HCl,NaOH, Na2SO4, NaCl, NaNO3 Câu Phân biệt loại phân bón hóa học: KCl, NH4NO3,...
 • 18
 • 686
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên xửcác chất hữu khó phân hủy trong nước rỉ rác

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống và Fenton cải biên xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước rỉ rác
... khó phân hủy sinh học với chi phí chấp nhận được, lại dễ dàng thực Dựa sở đó, đề tài Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Fenton truyền thống Fenton cải biên xử chất hữu khó phân hủy nước rỉ rác ... hiệu chất không tan + Không tạo kết tủa chất lơ lửng 1.2.2 Phương pháp xử hóa – Phương pháp dùng để tách chất hữu cơ, tạp chất cách cho hóa chất vào nước thải để xử Các trình hóa diễn ... Khảo sát khu vực nghiên cứu (BCL Phước Hiệp)  Phương pháp phân tích tổng hợp Thu thập tài liệu tiêu chuẩn, phương pháp xử nước rỉ rác nước giới, phương pháp xử nước rỉ rác BCL Việt Nam...
 • 128
 • 237
 • 1

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định và ứng dụng xửcác chất hữu khó sinh hủy

Biến tính titan đioxit được điều chế từ quặng inmenit Bình Định và ứng dụng xử lý các chất hữu cơ khó sinh hủy
... sở luận thực tiễn phân tích trên, chọn nghiên cứu đề tài: Biến tính titan đioxit điều chế từ quặng inmenit Bình Định ứng dụng xử chất hữu khó sinh hủy Mục đích, nội dung nghiên cứu - Biến ... TiO2 biến tính flo từ quặng inmenit Bình Định phương pháp sol – gel Hình 2.1 Sơ đồ điều chế TiO2 biến tính với flo từ quặng inmenit phương pháp sol – gel 27 Quá trình điều chế F-TiO2 từ quặng inmenit ... chung Bình Định nói riêng, việc nghiên cứu điều chế, biến tính TiO2 ứng dụng vào thực tiễn để làm chất quang xúc tác phân hủy chất hữu độc hại, khó sinh hủy môi trường nước quan trọng cần thiết Từ...
 • 67
 • 210
 • 0

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử một số chất hữu ñộc hại trong môi trường nước

Sử dụng SBA-16 tổng hợp từ vỏ trấu ñể xử lí một số chất hữu cơ ñộc hại trong môi trường nước
... ñ n môi trư ng ho c hàm lư ng nh s b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c T k t qu phân tích trên, nh n th y r ng, có th dùng v t li u MQTB SBA-16 ñ x phenol m t s ch t khác có môi ... (M+ ion kim lo i) 1.2 Gi i thi u v t li u MQTB SBA-16 tình hình nghiên c u v t li u SBA-16 nư c 1.2.1 Gi i thi u v v t li u MQTB SBA-16 V t li u SBA-16 thu c lo i v t li u rây phân t MQTB so v ... không ñáng k , có th b phân h y b i vi sinh v t có môi trư ng nư c Có th ng d ng v t li u SBA-16 t ng h p t tr u ñ x ch t h u ñ c h i khác môi trư ng nư c Tuy nhiên, h n ch v m t th i gian...
 • 42
 • 365
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: chuyên đề điều chế các chất hữu cơnghiên cứu xử lý các chất hữu cơ khó phân hủy trong nước thải giấy bằng phương pháp fenton truyền thống và cải tiếnviệc sử dụng hệ thống lọc sinh học xử lý các chất hữu cơ bay hơi đã được áp dụng trong các ngành công nghiệp saucác chất oxy hóa như ozon h2o2 clo kali permanganate được sử dụng để oxy hóa các chất hữu cơ h2s sắt và một số kim loại khác ammonia và cianua chỉ bị oxy hóa bởi các chất oxy hóa mạnhtổng hợp và nghiên cứu hoạt tính của xúc tác ba chức năng trên cơ sở hỗn hợp oxit kim loại để xử lý khí thải động cơ đốt trongluan van mo hinh nuoi giun que de xu ly rac thai huu cotổng hợp các chất hữu cơtổng hợp cách nhận biết các chất hữu cơvi sinh vật ứng dụng trong xử lí phế thải huu cocác phản ứng sinh hóa cơ bản của quá trình phân hủy chất hữu cơ trong nước thải gồm có oxy hóa các chất hữu cơ tổng hợp tế bào mới  phân hủy nội bàotổng hợp các chất hữu cơ bằng phương pháp điện hóamột số quy trình xử lí rác thải hữu cơ bằng công nghệ vi sinh vậtchế phẩm vi sinh vật dùng trong xử lí phế thải hữu cơdùng để khử cod bod còn lại các chất độc và các chất hữu cơ khó phân hủy một số kim loại cũng được hấp thụ cacbon thường được sử dụng dưới dạng bột và dạng hạtcác biện pháp ngân hàng ngoại thương thực hiện để xử lý các khoản nợ có vấn đềPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 5. Người lính dũng cảmBài 43. Rễ cây