Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ Fe(III),Cr(VI),Mn(II),Ni(II) của đá ong tự nhiên và quặng apatít

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ Fe(III), Cr(VI), Mn(II), Ni(II) của đá ong tự nhiên quặng Apatit

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp phụ Fe(III), Cr(VI), Mn(II), Ni(II) của đá ong tự nhiên và quặng Apatit
... đầu 56 3.4.6 Đánh giá khả hấp phụ Fe(III), Cr(VI), Mn(II), Ni(II) vật liệu 66 3.5 Nghiên cứu khả hấp phụ Fe(III), Cr(VI), Mn(II), Ni(II) đá ong tự nhiên quặng apatit theo phương pháp ... GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHẠM VĂN TUẤN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Fe(III), Cr(VI), Mn(II), Ni(II) CỦA ĐÁ ONG TỰ NHIÊN VÀ QUẶNG APATIT Chuyên ngành: Hoá phân tích ... trình nghiên cứu khả hấp phụ ion kim loại nặng loại quặng Xuất phát từ lý đó, chọn đề tài: Nghiên cứu đánh giá khả hấp phụ Fe(III), Cr(VI), Mn(II) Ni(II) đá ong tự nhiên quặng apatit ” CHƯƠNG...
 • 88
 • 138
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên văn bàn, tỉnh lào cai

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên hoàng liên  văn bàn, tỉnh lào cai
... "Nghiên cứu đánh giá khả hấp thụ cacbon thảm thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai" , nhằm mụ đí h nghiên th m th u, đ r số li u v kh n ng hấp thụ v t t i K BTTN Hoàng ... PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, DÂN SINH KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu Đối tượng nghiên cứu Th m th v t ủ Khu B o t n thiên nhiên Hoàng Liên ... ng x (Polypodiophyta) (B o c o Nghiên cứu đa dạng thực vật bậc cao có mạch khu bảo tồn thiên nhiên o ng Liên Văn B n tỉnh L o Cai Viện Sinh th i v T i nguyên sinh vật 2012) 40 Qu kết qu B ng 2.5...
 • 71
 • 98
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ cabon của thảm thực vật khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên - Văn Bàn, tỉnh Lào Cai
... KHOA SAU ĐẠI HỌC -  - NGUYỄN DUY NAM NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ CACBON CỦA THẢM THỰC VẬT KHU BẢO TÔNG THIÊN NHIÊN HOÀNG LIÊN – VĂN BÀN, TỈNH LÀO CAI LUẬN VĂN THẠC SĨ BIẾN ĐỔI ... "Nghiên cứu đánh giá khả hấp thụ cacbon thảm thực vật Khu Bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên Văn Bàn, tỉnh Lào Cai" , nhằm mụ đí h nghiên th m th u, đ r số li u v kh n ng hấp thụ v t t i K BTTN Hoàng ... th m th Khu v t o t n thiên nhiên Hoàng Liên V n Bàn, Lào C i T p hí N ng nghi p Ph t triển n ng th n, 3:6 2-6 6; - UBND t nh Lào C i, 2007 D n khu BTTN Hoàng Liên V n Bàn, Lào Cai; 39 - Vi n Sinh...
 • 75
 • 178
 • 0

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ khí CO2 cải tạo đất của rừng trồng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt

Nghiên cứu đánh giá khả năng hấp thụ khí CO2 và cải tạo đất của rừng trồng keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt
... NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP THỤ KHÍ CO2 VÀ CẢI TẠO ĐẤT CỦA RỪNG TRỒNG KEO LAI (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) MỘT SỐ TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC VIỆT NAM Chuyên ngành: Môi trường đất ... môi trường, khả hấp thụ CO2 cải tạo đất loài Đề tài: Nghiên cứu khả hấp thụ khí CO2 cải tạo đất rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) số tỉnh miền núi phía Bắc đặt thực ... PHÁP NGHIÊN CỨU 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Rừng trồng Keo lai loài - Đất rừng trồng Keo lai Các thông tin đối tượng nghiên cứu sau: Rừng trồng Keo lai (Acacia mangium x Acacia auriculiformis) trồng...
 • 194
 • 553
 • 2

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên

Nghiên cứu tìm hiểu khả năng hấp phụ ca2+ của một số loại vật liệu lọc tự nhiên
... Tuyết Mục đích, đối tượng,nhiệm vụ nghiên cứu Mục đích: Nghiên cứu tìm hiểu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên Đối tượng: Nước ngầm có hàm lượng Ca2+ cao, vượt tiêu chuẩn cho phép ... nghiệm, hoàn thành đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ Ca2+ số loại vật liệu lọc tự nhiên qua mô hình phòng thí nghệm Qua trình thí nghiệm xử lí số liệu, xác định được: _Cột lọc tối ưu nên sử dụng cột ... nhiều vật liệu hấp phụ Ca 2+ để làm giảm độ cứng nước cấp Nhưng khuôn khổ báo cáo thông qua mô hình thí nghiệm bước đầu nghiên cứu hấp phụ Ca 2+ vật liệu lục tự nhiên đưa tỷ lệ tối ưu cho vật liệu...
 • 33
 • 240
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) Cr(III) của vỏ trấu biến tính

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ Cr(VI) và Cr(III) của vỏ trấu biến tính
... 3.4.2 Nghiên cứu khả hấp phụ vỏ trấu biến tính điều kiện tĩnh VL1 : Vỏ trấu không biến tính VL2 : Vỏ trấu biến tính 3.4.2.1 Khảo sát ảnh hưởng pH đến khả hấp phụ vật liệu Cr(VI)/ VL2 Cr(VI)/ VL1 Cr(III)/ VL2 ... LUẬN Sau trình nghiên cứu hoàn thành luận văn thạc sĩ với nội dung đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả hấp phụ Cr(VI) Cr(III) vỏ trấu biến tính Chúng thực ... đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả hấp phụ Crom (VI) Crom(III) vỏ trấu biến tính CHƯƠNG I: TỔNG QUAN Giới thiệu số vật liệu hấp phụ làm từ phụ phẩm...
 • 24
 • 502
 • 0

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vỏ trấu biến tính

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vỏ trấu biến tính
... Thông số Giá trị Sai số -A 6.39286E-4 2.42073E-4 B 0.02762 1.34278E-4 Độ hấp thu quang Độ hấp thụ quang 0.08 Thông số Giá trị Sai số ... + 3Na2SO4 + CO2 Cỏc ion kim loi s ụng t tt nht pH = n 1.2.3 Phng phỏp trao i ion Khi cho dung dch cha ion kim loi nng tip xỳc vi cht hp ph trao i ion s xy quỏ trỡnh trao i ion Mt s nha dựng cho ... (ppm) H4: ng chun ca Cd2+ 0.10 0.018 0.016 0.08 Y=A+B*X Y=A+B*X Độ hấp thụ quang Độ hấp thu quang 0.014 Thông số Giá trị Sai số -A 3.2303E-4 1.25255E-4 B 0.00342 4.76448E-5...
 • 15
 • 463
 • 1

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI) Cr(III) CỦA VỎ TRẤU BIẾN TÍNH LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC2

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI) và Cr(III) CỦA VỎ TRẤU BIẾN TÍNH    LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC2
... dung nghiên cứu Đề tài giới hạn nghiên cứu biện pháp sử dụng truyện tranh để chuẩn bị khả tiền đọc - viết cho trẻ - tuổi hoạt động ngày trường mầm non 8 Phương pháp nghiên cứu 8.1 Nhóm phương pháp ... phương pháp nghiên cứu lí thuyết Bao gồm phương pháp phân tích tổng hợp lí thuyết để thu thập thông tin cần thiết làm sở lí luận cho vấn đề nghiên cứu 8.2 Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn ... bị khả tiền đọc - viết cho trẻ - tuổi nhằm kiểm chứng tính đắn giả thuyết khoa học 8.3 Phương pháp xử lý kết nghiên cứu Sử dụng số phép toán thống kê để xử lý số liệu thu Cấu trúc luận văn Luận...
 • 101
 • 710
 • 9

Nghiên cứu sinh khối trên mặt đất nhằm đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của luồng dendrocalamus membranaceus munro trồng tại LÀNG TRE PHÚ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nghiên cứu sinh khối trên mặt đất nhằm đánh giá khả năng hấp thụ CO2 của luồng dendrocalamus membranaceus munro trồng tại LÀNG TRE PHÚ AN - TỈNH BÌNH DƯƠNG
... tình hình đó, đề tài Nghiên cứu sinh khối mặt đất nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng làng tre Phú An Tỉnh Bình Dương thực nhằm góp phần cung cấp ... Thu Phương ii TÓM TẮT Đề tài “ Nghiên cứu sinh khối mặt đất nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng (Dendrocalamus membranaceus Munro) trồng làng tre Phú An Tỉnh Bình Dương ” Thu thập số liệu dựa ... tụ carbon sinh khối đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng Vì vậy, việc nghiên cứu sinh khối nhằm đánh giá khả hấp thụ CO2 Luồng cần thiết đặt để nhằm hiểu biết chức sinh thái Luồng, lượng giá chí phí...
 • 154
 • 300
 • 0

nghiên cứu đánh giá khả năng tách, làm giàu xác định lượng vết một số ion kim loại của chất hấp phụ điều chế từ vỏ trấu

nghiên cứu đánh giá khả năng tách, làm giàu và xác định lượng vết một số ion kim loại của chất hấp phụ điều chế từ vỏ trấu
... - PHẠM THỊ LOAN NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG TÁCH, LÀM GIÀU VÀ XÁC ĐỊNH LƯỢNG VẾT MỘT SỐ ION KIM LOẠI CỦA CHẤT HẤP PHỤ ĐIỀU CHẾ TỪ VỎ TRẤU Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số : 60440118 LUẬN ... lập cân hấp phụ - Nghiên cứu tìm chất rửa giải thể tích rửa giải phù hợp - Đánh giá khả tách, làm giàu xác định lượng vết ion kim loại chất hấp phụ cacbon điều chế từ vỏ trấu - Nghiên cứu khả tái ... cho dung lượng hấp phụ cao ổn định 3.4.2 Đánh giá khả hấp phụ PAN lên vật liệu cacbon điều chế từ vỏ trấu Để điều chế vật liệu cacbon điều chế từ vỏ trấu biến tính PAN tiến hành hấp phụ PAN lên...
 • 85
 • 145
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ cr(vi) cr(iii) của vỏ trấu biến tính

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ cr(vi) và cr(iii) của vỏ trấu biến tính
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN NGUYỄN BÁ TUẤN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr(VI) Cr(III) CỦA VỎ TRẤU ... đưa thêm vào môi trường tác nhân độc hại Xuất phát từ lí trên, chọn đề tài: Nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả hấp phụ Crom (VI) Crom(III) vỏ trấu biến tính CHƢƠNG ... V: Thể tích dung dịch chứa ion bị hấp phụ (l) q: Là dung lượng hấp phụ( mg/g) Giá trị q lớn khả hấp phụ ion kim loại vỏ trấu biến tính lớn VL1 : Vỏ trấu không biến tính VL2 : Vỏ trấu biến tính 3.5.2.1...
 • 76
 • 239
 • 0

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vỏ trấu biến tính

nghiên cứu ứng dụng phương pháp phân tích quang học để đánh giá khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng của vỏ trấu biến tính
... ion kim loi Zn 43 Hỡnh 3.14 th nh hng ca pH n kh nng hp ph ion kim loi Cu 43 Hỡnh 3.15 th nh hng ca pH n kh nng hp ph ion kim loi Cd 44 Hỡnh 3.16 th nh hng ca pH n kh nng hp ph ion kim ... + 3Na2SO4 + CO2 Cỏc ion kim loi s ụng t tt nht pH = n 1.2.3 Phng phỏp trao i ion Khi cho dung dch cha ion kim loi nng tip xỳc vi cht hp ph trao i ion s xy quỏ trỡnh trao i ion Mt s nha dựng cho ... n kh nng hp ph ion kim loi Zn 47 Hỡnh 3.18 th nh hng ca thi gian n kh nng hp ph ion kim loi Cu 47 Hỡnh 3.19 th nh hng ca thi gian n kh nng hp ph ion kim loi Cd ...
 • 84
 • 246
 • 1

nghiên cứu ứng dụng phương pháp đốt cháy gel tổng hợp perovskit đánh giá khả năng hấp phụ asen, sắt, manga xúc tác oxi hóa CO

nghiên cứu ứng dụng phương pháp đốt cháy gel tổng hợp perovskit và đánh giá khả năng hấp phụ asen, sắt, manga xúc tác oxi hóa CO
... PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM 22 2.2.2 Phương pháp hấp phụ 24 2.2.3 Phương pháp nghiên cứu hoạt tính xúc tác 32 2.3 Các phương pháp phân tích 32 v 2.3.2 Phương pháp nhiễu ... Một số kết nghiên cứu xử lý ô nhiễm asen, sắt, mangan Nhiều công trình nghiên cứu xử lý asen, sắt, mangan công bố: Vật liệu nano oxít hỗn hợp Fe2O3, Mn2O3 nghiên cứu ứng dụng để hấp phụ asen [15] ... xúc tác xử lý CO Phương pháp xử lý CO thành CO2 có sử dụng xúc tác hiệu triệt để Nhiều hệ xúc tác lựa chọn để nghiên cứu, sử dụng perovskit hướng đạt nhiều thành công Vai trò xúc tác perovskit ABO3...
 • 73
 • 118
 • 0

Luận văn nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng cho thịt của ba tổ hợp lợn lai F1(LR x MC), F1(LW x MC) f1(pi x MC) nuôi tr

Luận văn nghiên cứu đánh giá khả năng sinh trưởng và cho thịt của ba tổ hợp lợn lai F1(LR x MC), F1(LW x MC) và f1(pi x MC) nuôi tr
... đối phù hợp 4.2 Kết nghiên cứu Năng suất sinh tr ởng cho thịt tổ hợp lợn lai F1(LRxMC), F1(LWxmc) f1(pixmc) Nghiên cứu khả sinh tr ởng cho thịt lợn tính tr ng TKL, TTTA, DML TLN quan tr ng nhất, ... thảo luận 4.1 Nhân tố cố định di truyền ngoại cảnh ảnh h ởng đến số tính tr ng sinh tr ởng cho thịt ba tổ hợp lai F1(LRxMC), F1(LWxMC) F1(PixMC) Hầu hết tính tr ng khả sinh tr ởng cho thịt lợn ... số tính tr ng sinh tr ởng cho thịt quan tr ng TKL, TTTA, DML TLN ba tổ hợp lợn lai F1(LRxMC), F1(LWxMC) F1(PixMC) nuôi nông hộ tỉnh Thái Bình X c định đ ợc giá tr trung bình, sai số số trung bình...
 • 87
 • 413
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu đánh giá khả năng tái sử dụng bã cà phê để sản xuất các sản phẩm tái chếnghiên cứu đánh giá khả năng thích ứng của một số giống cây mới và xây dựng cơ cấu cây trồng nhằm đạt hiệu quả kinh tees cao ở một số vùng đất bạc màu tỉnh bắc giangkết quả nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất thịt gà đen 3 4 h apos mông của các tổ hợp lai giữa gà h apos mông và gà ai cậpđánh giá khả năng hấp phụ trao đổitên đề tài nghiên cứu đánh giá khả năng sản xuất cải tạo đất cung cấp chất đốt và làm thức ăn cho gia súc của cây đậu flemingia marcophillađánh giá khả năng hấp phụ kln đánh giá trên dung lượng hấp phụquá trình hấp phụ sự tạo thành các hiđroxit sẽ ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá khả năng hấp phụphân tích cấu trúc và đánh giá khả năng hấp phụ của vật liệunguyễn quảng luận văn nghiên cứu đánh giá khả năng sử dụng nhiên liệu xăng sinh học e5 trên ô tônghiên cứu đánh giá tiềm năng về sản lượng biogas và thực trạng sử dụng năng lượng biogas tại khu vực đan hoài hà nộităng cường quan hệ hợp tác mở rộng thị trường tiêu thụ đẩy mạnh công tác tiêu thụ nghiên cứu đánh giá tiềm năng của thị trườngkhả năng hấp phụ màu của than hoạt tínhđánh giá khả năng thanh toán nhanh của doanh nghiệpkhóa luận đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuấtluận văn đánh giá khả năng bắt aflatoxin g1 của cột sắc kí ái lực miễn dịch do viện pasteur tp hcm sản xuất part 1 ppsxĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGhop dong xnk hang hoaTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 4. Ông ngoại