kế hoạch cá nhân,kế hoạch giảng dạy 20162017

Kế hoạch giảng day 12NC cả năm. Đầy đủ .

Kế hoạch giảng day 12NC cả năm. Đầy đủ .
.. . hỏi giáo viên đặt Chuẩn bò thí nghiệm tạo sóng, hình vẽ 1 4.3 , 1 4.4 , 1 4.6 , 1 4.7 Chuẩn bò thí nghiệm tạo sóng, hình vẽ 1 4.3 , 1 4.4 , 1 4.6 , 1 4.7 SGK, GA, chuẩn bò thí nghiệm có liên quan Chn bÞ cđa .. . hưởng có nhiều ứng dụng nghiệm hình vẽ thực tế Vận dụng để giải thích ảnh 1 1.1 ; 1 1.2 ; 1 1.3 ; hưởng có hại đời sống 1 1.5 ; 1 1.6 SGK BiÕt r»ng cã thĨ thay thÕ viƯc céng hai d¹ng sin x1 vµ Ph¬ng ph¸p .. . bµi học lớp 11 tËp điện trường Vẽ hình 3 3.1 Ơn lại biểu thức SGK hình 3 3.2 sóng học SGK vào tờ giấy điện từ khổ lớn trường Vẽ hình Ôn lại 21 2 5.3 , 2 5.5 , 2 5.6 24 sgk Sưu tầm số dụng cụ số dụng cụ...
 • 24
 • 231
 • 0

Kế hoạch giảng dạy NV9 (Cả năm)

Kế hoạch giảng dạy NV9 (Cả năm)
... pháp uốn nắn kịp thời Nội dung kế hoach giảng dạy lớp 9a + b Nội dung kế hoach giảng dạy lớp 9a + b Kế hoạch giảng dạy cụ thể Môn: Ngữ văn Nội dung kế hoach giảng dạy lớp 9a + b Tháng Tuần Tiết ... luận 24 Nội dung kế hoach giảng dạy lớp 9a + b - Bảng phụ - Thảo luận 109 110 111 112 Liên kết câu liên kết đoạn văn - Bảng phụ Luyện tập liên kết câu - Thảo luận nhóm liên kết đoạn văn Chó sói ... 144 - Bảng phụ - Làm tập - Đề - Đánh giá kết tồn 29 Nội dung kế hoach giảng dạy lớp 9a + b - Dàn 145 Tuần 30 Biên 146 Rô Bin Xơn đảo hoang 147 148 Tổng kết ngữ pháp viết - Hớng dẫn làm bài, chữa...
 • 32
 • 195
 • 1

kế hoạch giảng dạy mĩ thuạt cả năm học

kế hoạch giảng dạy mĩ thuạt cả năm học
... Huyện: năm) Cấp tỉnh: năm Kết thi đua năm học trớc: GVDG cấp tỉnh Chiến sĩ thi đua cấp sở Tự đánh giá trình độ, lực chuyên môn: Giỏi Nhiệm vụ đợc phân công năm học: + Dạy học: giảng dạy thuật ... tiêt Lớp Tên dạy TUần 35 (12/5 17/5 - 2009) 41 Mục tiêu(KT,KN,TĐ) trọng tâm KQ đạt đợc TT tiêt Lớp Tên dạy Tổng kết năm học 2008- 2009 - GV học sinh thấy đợc kết giảng dạy, học tập năm học - Nhà ... trờng thấy đợc kết tác dụng thiết thực công tác quản lí dạy học thuật - GV rút kinh nghiệm cho dạy học năm - HS thấy rõ đạt đợc có ý thức phấn đấu năm học - Phụ huynh HS biết kết học tập em 35...
 • 43
 • 2,425
 • 14

ke hoach giang day tat ca mon hoc nam hoc 1010-2011

ke hoach giang day tat ca mon hoc nam hoc 1010-2011
... nghÜa cđa bµi: Ca ngỵi trÝ th«ng minh, tµi xư kiƯn cđa vÞ quan ¸n Nhí viÕt l¹i ®óng chÝnh t¶ khỉ th¬ ®Çu cđa bµi Cao Nhí viÕt: B»ng Cao B»ng ViÕt hoa ®óng tªn ngêi tªn ®Þa lý ViƯt Nam Më réng -Më ... kh¸ giái ®Ỉt c©u ®ỵc Më réng ®¸ng q cđa phơ n÷ ViƯt Nam, c¸c c©u tơc ng÷ ca ngỵi víi mçi c©u tơc ng÷ ë BT2 vèn tõ: phÈm chÊt cđa phơ n÷ ViƯt Nam Nam vµ n÷ -TÝch cùc ho¸ vèn tõ b»ng c¸ch ®Ỉt c©u ... chØ, nÐt Nam mỈt mét c¸ch tù nhiªn RÌn kÜ n¨ng nghe: §äc tr«i ch¶y, lu lo¸t bµi th¬, ®äc ®óng nhÞp cđa thĨ th¬ tù TiÕng ®µn HiĨu ý nghÜa bµi th¬: Ca ngỵi vỴ ®Đp k× vÜ cđa c«ng ba-la-lai -ca tr×nh,...
 • 38
 • 201
 • 0

kế hoạch giảng dạy nhân môn toán

kế hoạch giảng dạy cá nhân môn toán
... chất lượng: III: Kế hoạch kiểm tra: IV: Phụ đạo : Phụ đạo theo kế hoạch nhà trường V.Thực kế hoạch tổ nhà trường VI Kết thực hiện: Giỏi Khá Lớp Só số SL(%) SL(%) 10B4 10B5 10B6 * Sơ kết học kỳ I: ... KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY MÔN TOÁN 10 (CB) NĂM HỌC 2010 - 2011 I Đặc điểm tình hình lớp dạy: Thuận lợi : Khó khăn : II Thống kê chất lượng đầu ... Ghi Giỏi SL(%) Khá SL(%) TB SL(%) Yếu-Kém SL(%) Ghi 10B4 10B5 10B6 * Tổng kết cuối năm: Lớp Só số 10B4 10B5 10B6 VII: KẾ HOẠCH CỤ THỂ TỪNG TUẦN TRONG CẢ NĂM HỌC: CHỦ ĐỀ Mệnh đề – Tập hợp Hàm số...
 • 5
 • 372
 • 2

Ke hoach giang day ca nam

Ke hoach giang day ca nam
... sách trị, văn hóa, giáo dục TD Pháp Việt Nam - Xã hội Việt Nam phân hóa HS quan sát H27/56 SGK để nắm đ ợc Bản đồ Việt nội dung chơng trình khai thác Nam thuộc địa lần TD Pháp nguồn lợi TD - ... lợi TD - Mục đích thủ đoạn trị, Pháp khai thác văn hóa, giáo dục TD Pháp Việt Nam Việt Nam - Xã hội PK, thuộc địa Việt Nam phân hóa thành giai cấp - Thái độ trị khả cách mạng giai cấp 2.Tổ chuyên ... cho phong đồ ĐNá trào GPDT -Tài liệu:Pu - ĐNá trở thành đối tợng xâm lợc Đông Nam côm bô TD phơng Tây phát triển Pha ca đuốc - Quá trình xâm lợc TD phơng mạnh Tây +Các nớc ĐNá cuối kỷ XIX-Phong...
 • 99
 • 275
 • 0

KE HOACH GIẢNG DẠY MỚI TỈNH MAU

KE HOACH GIẢNG DẠY MỚI TỈNH CÀ MAU
... tập T phạm Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập T phạm Giảng giải S.saiTrực quan,l tập T phạm Giảng giải ... -Cuốc cào cát -Thước dây -Còi GV (1 cái) -Hộp phát lệnh -Cuốc cào cát -Thước dây -Còi GV (1 cái) -Hộp phát lệnh -Cuốc cào cát Thực Giảng giải -Còi GV (1 cái) T phạm Thực theo h.dẫn GV Giảng giải ... - nhảy xa Thực theo h.dẫn GV Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập Giảng giải S.saiTrực quan,l tập T phạm Giảng giải S.saiTrực quan,l...
 • 8
 • 172
 • 0

Kế hoạch giang dạy môn thể dục 8 cả năm

Kế hoạch giang dạy môn thể dục 8 cả năm
... hợp kết XLHL học sinh: Hoàn cảnh TT Lớp Sĩ số Nam Nữ DT GĐ khó TS khăn 01 8C 04 9A 05 9B 06 Xếp loại HL cuối năm G Kh TB Y K 8B 03 Xếp loại HL qua khảo sát đàu năm G Kh TB Y K 8A 02 Kế hoạch môn ... Nguyễn Văn Biết B C Kế hoạch môn 2010 - 2011 Phần III đánh giá thực kế hoạch 1) Thực quy chế chuyên môn: 2) Thực mục tiêu môn học giải pháp: 3) Kết thực tiêu: Trờng THCS Sơn Hải 38 Giáo viên: Nguyễn ... tháng năm 2010 SGD& ĐT Bắc Giang kế hoạch triển khai nhiệm vụ năm học 2010- 2011 d Các văn đạo thực nhiệm vụ năm học UBND tỉnh BG Trờng THCS Sơn Hải Giáo viên: Nguyễn Văn Biết Kế hoạch môn 2010...
 • 39
 • 229
 • 2

Kế hoạch giảng dạy nhân giáo viên THCS

Kế hoạch giảng dạy cá nhân giáo viên THCS
... Thực nghiêm túc “Tuần sinh hoạt tập thể” C.bị lễ khai giảng 5/9 theo p/cơng nhà trường; Lập kế hoạch nhân, kế hoạch giảng dạy Lập kế hoạch cơng tác kiêm nhiệm; Dự họp HĐSP, Sinh hoạt chun ... Hiệp A, ngày 11 tháng năm 2012 KẾ HOẠCH Thực nhiệm vụ tháng năm 2012 Chủ đề sinh hoạt: TUẦN SINH HOẠT TẬP THỂ Kế hoạch cụ thể: Kế hoạch giảng dạy giáo viên trường THCS Tân Hiệp A5 năm học 2012 ... 2012 KẾ HOẠCH Thực nhiệm vụ tháng 12 năm 2012 Chủ đề sinh hoạt: UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN Kế hoạch cụ thể: Phối hợp Tuần Nội dung – biện pháp thực Kết thực Tuần Từ … Đến …… Kế hoạch giảng dạy giáo viên...
 • 17
 • 1,385
 • 5

Kế hoạch giảng dạy mầm non: Chủ đề gia đình

Kế hoạch giảng dạy mầm non: Chủ đề gia đình
... Trò chuyện - Gây hứng thú: - Cô cho trẻ trò chuyện gia đình, kể tên thành viên gia đình, công việc ngời gia đình + Cô chốt lại: có gia đình gia đình có ba, mẹ Ba mẹ yêu thơng Ba cho nghị - Trẻ ... đặt câu hỏi gợi mở, gợi ý trẻ trả lời - Trẻ biết kể ngời thân gia đình mình, biết địa gia đình - GD trẻ yêu thơng ngời thân gia đình - Trẻ hứng thú biết cách chơi trò chơi - Cô đặt câu hỏi gợi ... để - Trẻ biết kể trò chuyện trẻ ngời thân gia đình mình, biết tên số đồ dùng gia đình, công dụng cách sử dụng chúng - GD trẻ yêu thơng ngời thân gia đình - Trẻ hứng thú biết - Cô phổ biến cách...
 • 21
 • 10,964
 • 24

Kế hoạch giảng dạy mầm non: Chủ đề nghề nghiệp

Kế hoạch giảng dạy mầm non: Chủ đề nghề nghiệp
... cháu chơi vui vẽ góc, thể vai chơi, chơi không gây ồn *Chuẩn bò: đồ chơi góc, vai chơi theo chủ đề nghề nghiệp Góc đóng vai Góc xây dựng Góc nghệ thuật Góc học tập Góc thiên nhiên – khoa học Hoạt ... chuyện công việc số nghề thuộc nhóm nghề sản xuất -Phân loại dụng cụ lao động theo nghề Thiên nhiên: -Bác nông dân chăm sóc vườn Khoa học: -Đếm, phân loại dụng cụ lao động nghề phạm vi -Cháu biết ... bò: -Tranh, ảnh nghề nông, sản xuất nhà máy, -Túi cát III/ Tổ chức hoạt động: Các hoạt động Nội dung hoạt động Hoạt động 1:Tìm -Cho cháu xem tranh, ảnh số nghề sản xuất: nghề hiểu nghề sản nông,...
 • 7
 • 14,927
 • 99

Kế hoạch giảng dạy tuần 9

Kế hoạch giảng dạy tuần 9
... đứng lên đọc kết Hs nhận xét PP: Luyện tập, thực hành, thảo luận  TRƯỜNG TIỂU HỌC HANH THÔNG  - Gv mời Hs đọc yêu cầu đề - Gv cho Hs thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu nhóm lên trình bày kết - Gv chốt ... yêu Hs lớp tự làm - Gv yêu cầu Hs lên bảng làm - Gv nhận xét chốt lại: 8hm = 800m 8m = 80cm 9hm = 90 0m 6m = 600m 7dm = 70m 8cm = 80mm 3dam= 30m 4dm = 400mm * Hoạt động 3: Làm - Mục tiêu: Giúp ... - Gv nhận xét, chốt lại .PP: Luyện tập, thực hành Hs đọc yêu cầu đề Đoạn thẳng AB dài 1m9cm Hs đọc: 1mét 9xăng – ti –mét Hs đọc : 3mét đề – xi –mét ……đề – xi - mét Bằng 30dm Hs thực phép cộng...
 • 13
 • 813
 • 6

Kế hoạch giảng dạy tuần 11

Kế hoạch giảng dạy tuần 11
... VBT - Gv mời 12 Hs nối tiếp đọc kết phần a) 12 Hs nối tiếp đọc kết phần a) - Tiếp tục Gv mời Hs đọc kết phần b) Hs đọc kết phần b) - Gv hỏi: Các em có nhận xét kết , thừa số , thứ tự thừa số hai ... thắng Một em lên bảng làm mẫu Hs lớp làm vào VBT Hai đội thi đua làm Đại diện đội đọc kết Hs nhận xét Tổng kết – dặn dò - Tập làm lại - Làm 4, - Chuẩn bò bài: Bảng nhân - Nhận xét tiết học Bổ ... sửa Hs chữa vào PP: Thảo luận, thực hành Hs đọc yêu cầu toán Chở đựơc 116 người Hỏi chuyến chở đựơc người? Ta tính tích: 116 x Cả lớp làm vào VBT Một Hs lên bảng làm Hs chữa vào VBT PP: Kiểm...
 • 16
 • 611
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: kế hoạch giảng dạy cá nhân toán 9ke hoach giang day bo mon van 10 ca namkế hoạch giảng dây cá nhân môn hóa học 8kế hoạch giảng dạy và công tác cá nhânke hoach giang day ca nhan mon the ducke hoach giang day ca nhan mon vat lyke hoach giang day ca nhan mon mi thuatkế hoạch giảng dạy lịch sử 6 cả nămkế hoạch giảng dạy cá nhân lớp 2kế hoạch giảng dạy học sinhke hoach giang day toan 11ke hoach giang day toan 12ke hoach giang day toan 10kế hoạch giảng dạy tiếng anh 3kế hoạch giảng dạy lịch sử 8chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 10. Đồng chí