Nhập môn lập trình (Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM)

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN LÝ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỰ NHIÊN pot
... mdy thu cdn x6p theo thri'tu ndo? D I-II-III-IV-V C I-II-IV-III.V B I.III-II-IV-V A i-III.IV-II-V Cdu 45: Song v6 tuy6n c6 tAn sd l5 MHz thudc dAi s6ng D cr-rc ngin C ngan B trr"rng A dei Cdu ... Cia*'Oi n,l: I-: " : A; nAo? rioi 1dn' ('4 fwdc E)" i]IgAN runruc qro cAq: Tkf sinlt c!$ daa.-c ckan {ir1t nyt tr:a:g lrai phi:n 4-, W-ep-c-tw.q4gtt'iil e-q!?-t4,{im-.iWcLu-tLegw-I:ldt-Al}sft a:5@ ... c6 chi€r-i cldi tinh L chuy6n dQng thing ddiu v6'i t6c d0 v so voi inQt quan vi6n ngdi canh duong ray Quan sdt vi€n do dugc chiOu ddi cua no blng A L I) _!-D -_ L c /r-v- a1 r-^/i-f \lc- s6t r,...
 • 27
 • 220
 • 1

NHẬP môn lập TRÌNH Dành cho các lớp đại học chuyên ngành CNTT

NHẬP môn lập TRÌNH Dành cho các lớp đại học chuyên ngành CNTT
...  Mục tiêu môn học: Cung cấp cho sinh viên kỹ để lập trình giải vấn đề, toán Các chương trình thể NNLT C Riêng ngôn ngữ lập trình C, sinh viên cung cấp kỹ năng:  Đọc viết chương trình đơn giản ... Nhận biết sửa chữa lỗi thường gặp lập trình Các môn học tiên quyết: không  Nội dung giảng: Nội dung môn học  Tổng quan  Các kiểu liệu  Lệnh nhập, xuất liệu  Các cấu trúc điều khiển  Hàm  ... niệm chương trình lập trình  Cấu trúc chương trình đơn giản  Khái niệm Thuật toán – biểu diễn thuật toán  Khái niệm NNLT, sơ lược lịch sử phát triển NNLT  Ngôn ngữ lập trình C Các thành phần...
 • 43
 • 257
 • 1

bài tập chương trình chứng chỉ lập trình java & j2ee - nhập môn lập trình với java jpcb - đh khoa học tự nhiên

bài tập chương trình chứng chỉ lập trình java & j2ee - nhập môn lập trình với java jpcb - đh khoa học tự nhiên
... 6: 12.5% 2.22 Bài 21: Viết chương trình nhập vào số N in hình sau (ví dụ n = 4) Nhập môn lập trình Java - JPCB Trang 9/18 Bài tập Nhập môn lập trình Java - JPCB Trang 10/18 Bài tập BÀI 3: Array ... phép nhập vào hai số nguyên in tổng chúng Ví dụ: Nhập số thứ nhất: Nhập số thứ hai: 10 Kết quả: + 10 = 15 Nhập môn lập trình Java - JPCB Trang 2/18 Bài tập BÀI 2: Ngôn ngữ Java  2.1 Giúp học ... Nhập môn lập trình Java - JPCB Trang 11/18 Bài tập Viết chương trình cho phép nhập từ bàn phím mảng a có n phần tử nguyên Sắp xếp mảng a theo thứ tự tăng dần/ giảm dần 3.8 Bài Viết chương trình...
 • 18
 • 394
 • 0

BÀI TẬP MINH HỌA HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH

BÀI TẬP MINH HỌA HỌC PHẦN NHẬP MÔN LẬP TRÌNH
... phút, giây) thực tính '+' '-' Trang BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC CẤU TRÚC LẬP TRÌNH - CẤU TRÚC CHỌN CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập Viết chƣơng trình nhập vào số x, x = 100 xuất thông ... BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 Tuần CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT LẬP TRÌNH CÁC BÀI TẬP CƠ BẢN Bài tập 1: Viết chƣơng trình in dòng chữ sau đây: In C, ... getch(); } Trang BÀI TẬP MINH HỌA MÔN TIN HỌC CƠ SỞ A1 CÁC BÀI TẬP THÊM CÓ ĐỘ KHÓ TRUNG BÌNH Giải phƣơng trình bậc 2: ax2 + bx + c = Nhập vào số a, b, c In hình số theo thứ tự tăng dần Nhập vào số...
 • 54
 • 550
 • 5

Giới thiệu môn học Nhập môn Lập trình pot

Giới thiệu môn học Nhập môn Lập trình pot
... trình C – Trần Đan Thư Bài tập Kỹ thuật lập trình (tập 1) – Nguyễn Tấn Trần Minh Khang Phần mềm, ngôn ngữ lập trình Ngôn ngữ sử dụng môn học: C Môi trường lập trình: Borland C Visual C++ console ... Hình thức học Lên lớp GV trình bày nguyên tắc, ý tưởng SV trao đổi trực tiếp với GV vấn đề thắc mắc SV tích cực tham gia vào buổi học: trả lời câu hỏi, giải tập Tự học nhà Thực hành lập trình, giải ... vào học kỳ (20%) Thi viết cuối khóa (80%) Thực hành: Thi hình thức lập trình phòng máy vào cuối khóa Kết sau cùng: (Điểm LT + Điểm TH)/2 Tài liệu - phần mềm Tài liệu tham khảo Giáo trình Lập trình...
 • 9
 • 203
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 1)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 1)
... VC & BB Nội dung C c khái niệm C c c xây dựng chương trình Biểu diễn thuật toán C i đặt thuật toán NNLT C c khái niệm lập trình VC & BB C c khái niệm Lập trình máy tính  Gọi tắt lập trình ... toán? C c c xây dựng chương trình? C c cách biểu diễn thuật toán? Ưu khuyết điểm phương pháp? Cho ví dụ minh họa C c khái niệm lập trình 12 VC & BB Bài tập Nhập năm sinh người Tính tuổi người Nhập ... thuật giải C i đặt chương trình Lỗi c pháp Lỗi ngữ nghĩa Hiệu chỉnh chương trình Th c chương trình C c khái niệm lập trình VC & BB Sử dụng ngôn ngữ tự nhiên Đầu Đầu vào: a, b thu c R ra: nghiệm...
 • 14
 • 478
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 2)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 2)
... ngữ lập trình C VC & BB Bộ từ vựng C C c ký tự sử dụng  Bộ chữ 26 ký tự Latinh A, B, C, …, Z, a, b, c, …, z  Bộ chữ số thập phân : 0, 1, 2, …,  C c ký hiệu toán h c : + – * / = < > ( )  C c ... ngữ lập trình c c u tr c phân biệt chữ Hoa - thường (case sensitive)  ANSI C Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC & BB Giới thiệu Ưu điểm C  Rất mạnh linh động, c khả thể ý tưởng  Đư c sử ... chương trình nguồn (Trình DEBUG) .C/ .CPP OBJ EXE Giới thiệu ngôn ngữ lập trình C VC & BB Giới thiệu Môi trường lập trình  Borland C+ + 3.1 for DOS  Visual C+ + 6.0, Win32 Console Application...
 • 14
 • 161
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 3)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 3)
... xuất c đ c tả  C c đối số tên biến chứa giá trị nhập đặt trư c dấu & C c kiểu liệu sở 35 VC & BB C u lệnh nhập Ví dụ, cho a b kiểu số nguyên  scanf(“%d”, &a); // Nhập giá trị cho biến a  scanf(“%d”, ... VC & BB Nội dung C c kiểu liệu sở Biến, Hằng, C u lệnh & Biểu th c C c lệnh nhập xuất Một số ví dụ minh họa C c kiểu liệu sở VC & BB C c kiểu liệu sở Turbo C có kiểu sở sau:  ... C c kiểu liệu sở 38 VC & BB Bài tập Trình bày kiểu liệu sở C cho ví dụ Trình bày khái niệm biến c ch sử dụng lệnh gán Phân biệt thường ký hiệu Cho ví dụ minh họa Trình bày khái niệm biểu thức...
 • 41
 • 121
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 4)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 4)
... printf(“Ba\n”); break; C u lệnh điều kiện rẽ nhánh 18 VC & BB C u lệnh switch - Một số lưu ý Tận dụng tính chất bỏ break; switch (a) { case case case case } switch (a) { case case case case } 1: 2: 3: ... break; case 3: printf(“Ba\n”); break; } C u lệnh điều kiện rẽ nhánh 17 VC & BB C u lệnh switch - Một số lưu ý switch nhảy đến case tương ứng th c đến gặp break cuối switch kết th c switch (a) { case ... } C u lệnh điều kiện rẽ nhánh 16 VC & BB C u lệnh switch - Một số lưu ý switch nhảy đến case tương ứng th c đến gặp break cuối switch kết th c switch (a) { case 1: printf(“Mot\n”); break; case...
 • 24
 • 109
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 5)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 5)
... VC & BB Nội dung C u lệnh for C u lệnh while C u lệnh do… while Một số kinh nghiệm lập trình C u lệnh lặp VC & BB Đặt vấn đề Ví dụ  Viết chương trình xuất số từ đến 10 => Sử dụng 10 c u ... đầu> Đ S for (; ; ) ; , , : biểu th c C c ch c riêng : đơn khối lệnh C u lệnh lặp VC & C u lệnh ... printf(“%d”, i); printf(“\n”); } C u lệnh lặp 11 VC & BB C u lệnh for - Một số lưu ý C c thành phần , , c ch dấu ; Nếu c nhiều thành phần phần c ch dấu , for (int i = 1,...
 • 29
 • 134
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 6)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 6)
... VC & BB Lời gọi hàm C ch th c  Gọi tên hàm đồng thời truyền đối số (hằng, biến, biểu th c) cho tham số theo thứ tự khai báo hàm  C c biến trị c ch dấu ,  C c đối số đư c đặt c p dấu ngo c ... , • : trả cho hàm qua lệnh return Hàm VC & BB C c c viết hàm C n x c định thông tin sau đây:  Tên hàm  Hàm th c công vi c C c đầu vào (nếu c )  Đầu (nếu c ) Đầu vào Đầu vào ... hàm dạng địa (con trỏ)  Không truyền giá trị cho tham số  Đư c sử dụng c nhu c u thay đổi giá trị tham số sau th c hàm void TruyenDiaChi(int *x) { … *x++; } Hàm 17 VC & BB C c cách truyền đối...
 • 28
 • 104
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 7)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 7)
... Mảng chiều 18 VC & BB Nhập mảng Yêu c u  Cho phép nhập mảng a, số lượng phần tử n Ý tưởng  Cho trư c mảng c số lượng phần tử MAX  Nhập số lượng phần tử th c n mảng  Nhập phần tử cho mảng ... int c[ ], int &nc) { nc = 0; for (int i = 0; i < na; i++) { c[ nc] = a[i]; nc++; // c[ nc++] = a[i]; } for (int i = 0; i < nb; i++) { c[ nc] = b[i]; nc++; // c[ nc++] = b[i]; } } Mảng chiều 35 VC & ... xuất a Nhập mảng b Xuất mảng C c thao t c kiểm tra a Mảng c phải mảng toàn chẵn b Mảng c phải mảng toàn số nguyên tố c Mảng c phải mảng tăng dần Mảng chiều 44 VC & BB Bài tập C c thao t c tính...
 • 47
 • 108
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 8)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 8)
... hai chiều 14 VC & BB Nhập Ma Trận Yêu c u  Cho phép nhập mảng a, m dòng, n c t Ý tưởng  Cho trư c mảng chiều c dòng tối đa MAXD, số c t tối đa MAXC  Nhập số lượng phần tử th c m, n chiều ... return 1; } Mảng hai chiều 24 VC & BB Tính tổng phần tử Yêu c u  Cho trư c ma trận a, kích thư c mxn Tính tổng phần tử trên: • • • • Dòng d, c t c Đường chéo chính, đường chéo phụ (ma trận vuông) ... 0; } Mảng hai chiều 20 VC & BB Kiểm tra tính chất mảng Yêu c u  Cho trư c ma trận a kích thư c mxn Ma trận a c phải ma trậntoàn số nguyên tố hay không? Ý tưởng  C ch 1: Đếm số lượng số ngtố...
 • 33
 • 86
 • 0

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 9)

Nhập môn lập trình C dành cho học sinh sinh viên (tập 9)
... tính ký tự kết th c) char s[] = “Visual C+ + 6.0”; int len = strlen(s); // => 14 Chuỗi ký tự VC & BB Hàm chép chuỗi char *strcpy(char *dest, const char *src) Sao chép chuỗi src sang chuỗi dest, dừng ... stricmp(s1, s2);// => kq == Chuỗi ký tự 16 VC & BB Hàm nối hai chuỗi char* strcat(char *dest, const char *src) Nối chuỗi src vào sau chuỗi dest ! Chuỗi dest phải đủ chứa kết Con trỏ đến chuỗi ... kết th c chuỗi) Con trỏ đến chuỗi kết char s[] = “Visual C+ + 6.0”; strrev(s); puts(s); // 0.6 + +C lausiV Chuỗi ký tự 14 VC & BB Hàm so sánh hai chuỗi int strcmp(const char *s1, const char *s2)...
 • 20
 • 105
 • 0

Xem thêm