De thi thu THPT luc ngan so 1

Đề thi thử THPT Hướng Hoá số 3

Đề thi thử THPT Hướng Hoá số 3
... Trang 3/ 5 - Mã đề thi 231 A C3H5N B C2H7N C CH5N D C3H7N Câu 38 : Các khí tồn hỗn hợp A NH3 HCl B H2S Cl2 C Cl2 O2 D HI O3 Câu 39 : Khi cho ankan X (trong phân tử có phần trăm khối lượng cacbon 83, 72%) ... CH3COOH Hai chất X, Y A CH3CH2OH CH2=CH2 B CH3CHO CH3CH2OH C CH3CH2OH CH3CHO D CH3CH(OH)COOH CH3CHO Câu 13: Cho khí CO (dư) vào ống sứ nung nóng đựng hỗn hợp X gồm Al 2O3, MgO, Fe3O4, CuO thu chất rắn ... C tăng lên lần D tăng lên lần Câu 36 : Cho sơ đồ phản ứng: NaCl → (X) → NaHCO3 → (Y) → NaNO3 X Y A NaOH NaClO B Na2CO3 NaClO C NaClO3 Na2CO3 D NaOH Na2CO3 Câu 37 : Để trung hòa 25 gam dung dịch...
 • 5
 • 298
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 1 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 1 môn vật lý
... ? A 46 hải lí 13 1 012 ’Đ B 15 0 hải lí 13 5035’Đ C 23 hải lí 11 1035’Đ D 60 hải lí 13 1 012 ’Đ Nguyên tắc THÀNH CÔNG: “Suy nghĩ tích cực Cảm nhận đam mê Hành động kiên trì.” CHÚC CÁC EM THI ĐỖ ĐẠI HỌC!!! ... 2,6827 .10 12 B 2, 414 4 .10 13 C 1, 35 81. 1 013 D 2,9807 .10 11 Câu 42: Laze A phát chù x c bước s ng 400n với công suất 0,6W Laze B phát chù x c bước s ng λ với công suất 0,2W Trong t n vị thời gian s photon ... Câu 50: M t máy a quân ặt ặt ất Đảo S n c tọa (15 029’B, 10 8 012 ’Đ) phát tín hiệu s ng dài 0 truy n thẳng ến vị trí giàn khoan HD 9 81 c tọa (15 29’B, 11 1 12 ’Đ) Cho bán kính Trái Đất 6400k ,...
 • 4
 • 158
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 5 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 5 môn vật lý
... có bước sóng λ' = 0 ,5 μm Biết tỉ số số phát quang số phôtôn chiếu tới 2 ,5% Công suất chùm sáng phát quang phần trăm công suất chùm sáng kích thích? A 3% B 1, 75% C 3 ,5% D 1 ,5% Câu 36 Quang phổ ... Pb) Hạt  sinh có động K  5, 768 MeV Lấy khối lượng hạt nhân tính theo u xấp xỉ số khối Năng lượng mà phân rã toả A 6, 659 MeV B 5, 880 MeV C 4,2 75 MeV D 9, 255 MeV Câu 45: Cho phản ứng hạt nhân: ... 42: Hai Laze A B có công suất phát quang tương ứng 0 ,5 W 0,6 W Biết tỉ số số phôtôn Laze B với số phôtôn Laze A phát đơn vị thời gian 2/ 15 Tỉ số bước sóng λA/λB hai xạ A 1/81 B C 81 D 1/9 CHƯƠNG:...
 • 4
 • 176
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 4 môn vật lí

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 4 môn vật lí
... tính (V), thời gian t(s) Tần số f thay đổi Ban đầu tần số f = 20 Hz công suất đoạn mạch P , tăng tần số lên gấp đôi công suất đoạn mạch giảm xuống P1 /4 Khi tăng tần số lên gấp tần số ban đầu công ... prôtôn 40 Ar ; Li : 1,0073u ; 1,0087u ; 39,9525u; 6,0 145 u So với Câu 44 : Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 18 40 lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết riêng hạt nhân 18 Ar A nhỏ lượng 3 ,42 ... đổi, tần số dòng điện C thay đổi Khi tần số góc dòng điện ω1 ω2 = 4 1 mạch điện có hệ số công suất A 13 B 12 C 12 D 13 Câu 23: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 120 V, tần số thay...
 • 4
 • 195
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 1 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 1 môn vật lý
... 2,6827 .10 12 B 2, 414 4 .10 13 C 1, 35 81. 1 013 D 2,9807 .10 11 Câu 42: Laze A phát chùm xạ có bước sóng 400nm với công suất 0,6W Laze B phát chùm xạ có bước sóng λ với công suất 0,2W Trong đơn vị thời gian ... A 46 hải lí 13 1 12 ’Đ B 15 0 hải lí 13 5 35’Đ 0 C 23 hải lí 11 1 35’Đ D 60 hải lí 13 1 12 ’Đ Nguyên tắc THÀNH CÔNG: “Suy nghĩ tích cực Cảm nhận đam mê Hành động kiên trì.” CHÚC CÁC EM THI ĐỖ ĐẠI HỌC!!! ... i1 = I0cos (10 0πt + π/4) A , ngắt bỏ tụ C i2 = I0cos (10 0πt – π /12 ) A, điện áp hai đầu mạch A u = 60 cos (10 0πt – π /12 ) V B u = 60 cos (10 0πt + π /12 ) V C u = 60 cos (10 0πt – π/6) V D u = 60 cos (10 0πt...
 • 4
 • 142
 • 0

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 2 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 2 môn vật lý
... + D 2g Hêli A 52, 976.1 023 MeV B 5 ,29 76.1 023 MeV C 2, 0 12. 1 023 MeV D .2, 0 12. 1 024 MeV 21 0 20 6 Câu 47: Pônôli chất phóng xạ ( Po84) phóng tia α biến thành Pb84, chu kỳ bán rã 138 ngày Sau tỉ số số ... 4,8π.f.Q tỉ số độ lớn điện tích hai tụ A q2/q1 = 12/ 9 B q2/q1 = 16/9 C q2/q1 = 40 /27 D q2/q1 = 44 /27 CHƯƠNG SÓNG ÁNH SÁNG: (6 CÂU) Câu 32: Chọn câu sai A Ánh sáng trắng tập hợp vô số ánh sáng ... nhất: A 28 8,6Ω B 25 6,9Ω C 28 2,8Ω D 23 5,8Ω Câu 22 : Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Biết L = CR 2/ 4 Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có tần số góc thay đổi Đoạn mạch có hệ số công...
 • 4
 • 186
 • 1

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 3 môn vật lý

ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA SỐ 3 môn vật lý
... 0,60 μm Câu 35 : Chiết suất nước ánh sáng đơn sắc màu lục, màu đỏ, màu tím n 1, n2, n3 Sắp xếp theo thứ tự giảm dần chiết suất A n3> n1>n2 B n2>n3> n1 C n1>n3> n2 D n1> n2> n3 Câu 36 : Trong thí ... không phát xạ Số phát biểu ĐÚNG là: A B C D Câu 39 : Một bóng đèn có công suất xạ 10 W, phát sóng điện từ có bước sóng 0,5 µm, số phôtôn đèn phát giây ? Biết h = 6,625.10 -34 Js, c = 3. 108m/s A 2,5.1020 ... loại 0,75 μm Biết số Plăng h = 6,625.10 -34 J.s, tốc độ ánh sáng chân không c = 3. 108m/s Công thoát êlectron khỏi kim loại A 26,5.10-19 J B 26,5.10 -32 J C 2,65.10-19 J D 2,65.10 -32 J Câu 41: Theo...
 • 4
 • 255
 • 2

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 1 môn lý

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 1 môn lý
... vào bề mặt kẽm để electron bật Biết 10 00 photon tử ngoại đập vào kẽm có electron Số electron từ kẽm 1s: A 3,925 .10 14 B 3,925 .10 11 C 1, 76 .10 13 D 1, 76 .10 11 Câu 19 : Hai lắc đơn chiều dài khối lượng, ... 3,925 .10 14 → ne = 3,925 .10 11 19/ Hướng dẫn : T1 = 0,8T0 ↔ 2π → q1 q2 = qE g qE q E 11 l l = 0,8.2π → g1 = g + = → = g Tương tự : T2 = 1, 2T0 ↔ = g g1 g0 m 0,64 m 16 m 36 81 44  MS1 − MS2 = = kλ  Giả ... v = −2 π 2 − ( 1, 5 ) = −π ( cm / s ) v < –6 15 / Hướng dẫn : s1 = (15 0 .10 3 .10 ) : = 22500 (m) ; s2 = (14 5 .10 -6.3 .10 8) : = 217 50 (m) s1 – s2 = qng đường máy bay bay ăng ten quay 1vòng (ăng ten...
 • 9
 • 90
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 2 môn lý

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 2 môn lý
... C 2 Cõu 25 : C Cõu 26 : A Khi hai t mc ni tip: f = f f 12 = 9,6Hz Suy ra: f2 = Cõu 27 : D = Cõu 28 : B 1 1 1 1 f2 = = ( + )= + = f 12 + f 22 (2) L C (2) L C1 C LC1 42 LC 2 LC hc 19,875.1 026 = = 2, 12eV ... hf 2 3 k2 k2 = - + = 2+ = k = 3 3 hf = A + Cõu 60: A 2 2 v1 = (A x1 ) v1 A x1 2 2 2 = A v1 v1 x = A v v x1 A (v1 v ) = v1 x v x1 A = 2 2 2 v = (A x ) v A x 2 2 2 v1 x v x1 2 v1 ... 7N o 7.m o N A 7 .24 .6, 022 .10 23 N = No o = = = = 5, 26 9.10 23 ht 8 8.M 8 .24 Cõu 58: C mv mv mv 2 (1); 2hf = A + (2) ; 3hf = A + k (3) Cõu 59: B 2 mv mv hf = T (1) v (2) : hf = 2 2 mv mv hf hf +...
 • 8
 • 106
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 3 môn lý

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 3 môn lý
... 2Asin(π∆t/T) ; Smin = 2Acos(π∆t/T) C©u 34 : A C©u 35 : A C©u 36 : A B C D C©u 37 : Thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Y-Âng, sử sụng ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,672 µm giao thoa, đoạn L thấy có vân ... nhanh dần 25 Hz Khi thang máy chuyển động 63 20 thẳng đứng lên chậm dần với gia tốc có độ lớn a tần số dao động điều hòa lắc 63 với gia tốc có độ lớn a tần số dao động điều hòa lắc Hz Khi thang máy ... Hướng dẫn chi tiết ĐỀ SỐ 3: C©u : N1 = (1) N2 N1 U1 = Đo điện áp lần 1: ' = (2) N U 0, 43 N1 U = = Đo điện áp lần 2: ' (3) ' N + 24 U 0,45 Từ (1) (2) ta có: N2’=0,86N2 Từ (2) (3) ta có: N2’ = 516...
 • 10
 • 89
 • 0

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 4 môn lý

Đề thi thử THPT Quốc Gia số 4 môn lý
... 5,8.10 −13 = 0,15 6, 02.1023.5,8.10−13 ≈ ,6.109 ( J ) 20 41 /d ;42 /a ;43 /d ;44 /d 45 /a 46 /* Hướng dẫn giải: - Nhận xét: Trong khoảng thời gian, vật quảng đường bé chọn vị trí biên làm vị trí đối ... Động hạt α phóng 4, 8 MeV Coi tỉ lệ khối lượng xấp xỉ tỉ số số khối Năng lượng phân rã toả A 4, 886 MeV B 4, 885 MeV C 4, 8 84 MeV D MeV -13 Câu 40 :Cho phản ứng hạt nhân: D + D → T + p + 5,8.10 (J) Nước ... mặt phẳng hai khe M vị trí vân sáng bậc Bước sóng ánh sáng làm thí nghiệm A 0 ,4 µm B 0 ,48 µm C 0 ,45 µm D 0 ,44 µm Câu 34: Một khe hẹp S phát ánh sáng đơn sắc chiếu sáng hai khe S S2 song song, cách...
 • 13
 • 220
 • 0

ĐỀ thi thử THPT Quốc gia 27 + LỜI GIẢI CHI TIẾT THẦY NGHĨA HÀ - PLEIKU môn vật lý

ĐỀ thi thử THPT Quốc gia SÔ 27 + LỜI GIẢI CHI TIẾT THẦY NGHĨA HÀ - PLEIKU môn vật lý
... trình: x + x = Theo đề bài: 252 + ( 25 − 175 ) ≠ 1752 ⇒ cuộn dây có điện trở r U + Ur Hệ số công suất mạch cosϕ = R U Ta có 2 ( U R + U ) + ( U L − U C ) = U ( 1) ; U + U = U d (2) r L Thay số giải ... giác AMB ta có: Dùng định hàm số cosin cho tam giác AMB ta có : MB2 = AM + AB2 − 2.AM.AB.cos ϕ AM + AB2 − MB2 52 + 20 − 252 cos ϕ = = = 2.AM.AB 2.5.20 Áp dụng định hàm số sin: U2 U U sin ϕ ... giảm 65,7% Hướng dẫn giải: Tốc độ truyền sóng dây: v = λf = 40cm / s v v ⇒ f1 = ( 2k + 1) = 17,27Hz Đầu B tự để có 10 nút sóng k = : l = ( 2k + 1) 4f 4l f1 17, 27 = = + 0, 727 f 10 Vậy phải tăng...
 • 13
 • 291
 • 0

2 đề thi thử THPT quốc gia số 2

2 đề thi thử THPT quốc gia  số 2
... - Mã đề thi 0 02 ĐÁP ÁN Câu 10 Đáp án Câu 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 A A B C A D A D B D Đáp án Câu 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 D C D B D B B B D B Đáp án C A C D A D A C C B Câu 31 32 33 ... L1 + ZL2 ) + r = 6 52  ZL1 = 10Ω U d2 = U r + Z2L = r + (ZL1 + ZL2 - ZC )2 2 52 + 5 02 2 52 + (60 - ZC ) Để điện áp hai đầu cuộn dây thứ hai lớn ta có : ZC = 60   C = 1 = mF 100π.60 6π Câu 23 : Hướng ... U C  150V Câu 28 : Hướng dẫn i  cos t (A)   cos (2 t) I hd  I1c2  Ixc  I 12  I2o  2  ( 2) 2  A Câu 29 : Hướng dẫn - Tính: d M  d 2M  d1M  6cm , d N  d 2N  d1N  2cm nhận thấy d...
 • 11
 • 355
 • 0

đề thi thử thpt quốc gia số 12

đề thi thử thpt quốc gia số 12
... truyền sóng mặt nước 0,5(m/s) Tính số điểm cực đại cực tiểu đoạn A,B A.8 B.9 10 C.10 10 D.11 12 Câu 32: Giao thoa sóng mặt nước, nguồn kết hợp pha A B dđ với tần số 80 (Hz) Tại điểm M mặt nước cách ... C tần số dao động riêng mạch 7,5MHz mắc cuộn cảm với tụ điện có điện dung C tần số dao động riêng mạch 10MHz Tần số dao động riêng mạch mắc cuộn cảm với hai tụ C 1, C2 mắc song song A 12, 5Hz ... C cuộn dây (L,r) Khi tần số mạch 40Hz, người ta đo điện áp hai đầu đoạn mạch U, điện áp hai đầu cuộn dây U , điện áp hai đầu tụ điện 2U Hệ số công suất mạch π π A uc = 120 cos(100π − )V B uc =...
 • 4
 • 200
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đh môn sinh lần 1 năm 2014 thpt quốc gia chu văn anđề thi thử đh tiếng anh lần 1 năm 2014 trường thpt lương thế vinhđáp án đề thi thử đh môn hóa lần 1 năm 2014 thpt quốc gia chu văn anđề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 thpt mon toan tinh phu thođáp án đề thi thử đh môn toán lần 1 năm 2014 thpt quốc gia chu văn anđề thi thử thpt quốc gia môn vật lí đhsp hà nội lần 2 mã đề 121123 bo de thi thu thpt quoc gia mon toan 2015đề thi thử tuyển sinh vào lớp 10 thpt mon toan có đáp ánđề thi thử thpt quốc gia năm 2015 môn tiếng anh trường thpt trần phú hà tĩnh kèm đáp án hướng dẫn chấm and đề số 2dapan de thi thu thpt quoc gia mon dia lan 1đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 2đề thi thử thpt quốc gia môn anh năm 2015 đề số 815 đề thi thử thpt sinhđề thi thử thpt quốc gia môn văn năm 2015  sở gd amp đt phú thọđề thi thử tốt nghiệp môn hóa 12Unit 7. The mass mediaTuần 2. Ai có lỗi?Bài 4. Bảo vệ hoà bìnhĐỀ KHẢO SÁT LẦN I CẤP TỈNH - SINH 9BAI THI: TÌM HIỂU BỘ LUẬT DÂN SỰ 2015Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động của các cơ quản lý nhà nước về kinh tế tỉnh Hà GiangSLIDE brand: identify and defferentiateCĐ Tháng 1, 2. Mừng Đảng, mừng XuânBản vẽ biện pháp thi công và bản vẽ chi tiết cọc khoan nhồiChương VI. Bài 1. Học toán với phần mềm Cùng học toán 3Tuần 6. LTVCTuần 26. Rước đèn ông saoTuần 21. Bàn tay cô giáoUnit 2. Personal informationTuần 15. Quá trình văn học và phong cách văn họcLIÊN MÔN NGỮ VĂN NHÌ QUỐC GIATuần 32. Nội dung và hình thức của văn bản văn họcGiây, thế kỉBảng đơn vị đo khối lượngbai giang ki thuat mach dien tu