lec5

Giới thiệu về các thuật toán - lec5

Giới thiệu về các thuật toán - lec5
... ARITHMETIC Dictionaries help speed algorithms e.g put all substrings into set, looking for duplicates - Θ(n2 ) operations Lecture Hashing I: Chaining, Hash Functions 6.006 Spring 2008 How we solve the ... would need to be stored in an array, indexed by key φ key item key item key item Figure 1: Direct-access table Problems: keys must be nonnegative integers (or using two arrays, integers) large ... dictionary • hash function h: U → φ, 1, , m − T φ k1 U k k k kk k3 h(k 1) = k2 m-1 Figure 2: Mapping keys to a table • two keys ki , kj � K collide if h(ki ) = h(kj ) How we deal...
 • 7
 • 213
 • 1

Giáo trình Java - Lec5: Lập trình giao diện potx

Giáo trình Java - Lec5: Lập trình giao diện potx
... ĐƯỢC TRÌNH BÀY GỒM: • Giới thiệu thiết kế GUI java • Các thành phần (Component) • Đối tượng khung chứa (Container) • Bộ quản lý trình bày (Layout Manager) PHẦN GIỚI THIỆU THIẾT KẾ GUI TRONG JAVA ... nhấn • Để lắng nghe kiện nhấn nút ta cần cài đặt giao tiếp ActionListener 14 NÚT NHẤN (BUTTON) import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*; public class DemoButton extends ... nghe cần cài đặt giao tiếp – ActionListener – TextListener • Cài đặt phương thức textValueChanged(); 18 Ô VĂN BẢN (TEXT FIELD) import java. applet.Applet; import java. awt.*; import java. awt.event.*;...
 • 74
 • 1,581
 • 0

Bài giảng lập trình hướng đối tượng Lec5 OOP(cont)

Bài giảng lập trình hướng đối tượng Lec5 OOP(cont)
... thức thực hành vi, nhiều kiểu tồn đối tượng • Đa hình lập trình: • Đa hình phương thức: chồng phương thức, ghi đè phương thức • Đa hình đối tượng: nhìn nhận đối tượng theo nhiều kiểu khác • Ví ... Upcasting: đối tượng lớp nhìn nhận đối tượng lớp cha • Thực tự động Person private String name private int age private String profession public void displayPerson() • Downcasting: đối tượng lớp ... == để so sánh đối tượng • Mọi lớp kế thừa phương thức equals từ lớp Object • đối tượng dùng phương thức equals()mà phải định nghĩa lại • Ghi đè phương thức (Overriding) • Hai đối tượng thỏa mãn...
 • 15
 • 84
 • 0

HCI lec5 final

HCI lec5 final
... Chủ đề           Giới thiệu HCI Tính sử dụng hệ thống Thiết kế hướng người sử dụng Khả người Mô hình vào – liệu Nguyên lý thiết ... Phân tích đánh giá Anh chị sử dụng Input model phát triển phần mềm? Tại sao? Trả lời gửi eMail: hci. dvduc@gmail.com dvduc-2007/10 Bài 5: Mô hình vào-ra liệu 34/34 Câu hỏi? ...
 • 35
 • 230
 • 0

Xem thêm