De thi 2007 tin chi lan 4

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU

Giải chi tiết đề thi thử hóa học lần 4 năm 2015 FTU
... 230 C 43 4 D 343 Hướng dẫn: 2NH4ClO4 to 4Al + 3O2 N2 + Cl2 + 2O2 + 4H2O to 2Al2O3 2 n O2 n NH4 ClO4 n O2 n Al2O3 n NH4ClO4 3 750 m Al2O3 102 43 4, 04( tan) 117,5 n Al2O3 Câu 26: Cho mệnh đề sau: ... HCHO + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → (NH4)2CO3 +4Ag + 4NH4NO3 (NH4)2CO3 + 2HCl → 2NH4Cl + CO2 + H2O Câu 42 : Hai nguyên tố hóa học có cấu hình electron nguyên tử X: 1s22s22p63s2; Y:1s22s22p63s23p63d34s2 ... biệt: NaOH, (NH4)2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4 Số thuốc thử cần sử dụng để nhận dung dịch là: A thuốc thử B thuốc thử C thuốc thử D Không cần dùng thuốc thử Hướng dẫn: (NH4)2CO3 BaCl2 (NH4)2CO3 MgCl2...
 • 18
 • 3,867
 • 175

Đề thi toán Quốc gia lần 4

Đề thi toán Quốc gia lần 4
... ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI QUỐC GIA NĂM HỌC 2002-2003 MÔN: TOÁN (Bảng A) Ngày thi : 13/3/2003 Bài : Hãy tìm số nguyên dương n lớn cho hệ phương ... (x+k) + y k = … = (x+n) + y n có nghiệm nguyên (x,y ,y ,….,y n ) Bài : Cho hai đa thức : P(x) = 4x - 2x - 15x + Q(x) = 12x + 6x - 7x + 1/ Chứng minh đa thức cho có ba nghiệm thực phân biệt 2/...
 • 2
 • 216
 • 1

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN 4- 2009

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ LẦN 4- 2009
... có ôxi - -Đề thi gồm trang C Quá trình hình thành chất hữu đường hoá học giả thi t chưa chứng minh thực nghiệm D Do tác dụng nguồn lượng tự ... D Xác định số lượng loài bậc dinh dưỡng ……………………Hết……………… ĐÁP ÁN ĐỀ - -Đề thi gồm trang 1.A 2.A 3.B 4.A 5.A 6.D 7.C 8.A 9.A 10.B 11 12.D 13.C ... sinh khối bậc dinh dưỡng tương đối lớn - -Đề thi gồm trang C nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch D nguồn dinh dưỡng bậc chênh lệch tương đối Câu...
 • 7
 • 135
 • 0

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136

đề thi thử đại học lần 4 môn sinh mã đề 136
... quan hệ A hãm sinh B hội sinh C cạnh tranh D hợp tác Câu 24: Hình sau mơ tả tháp sinh thái sinh khối hệ sinh thái d ưới nước hệ sinh thái cạn: Trong số tháp sinh thái trên, tháp sinh thái thể ... tháp sinh thái đ ược xếp từ thấp lên cao, theo thứ tự sau : Hệ sinh thái 1: A B C E ; Hệ sinh thái 2:A B D E ; Hệ sinh thái 3:C A B E ;Hệ sinh thái 4: E D B C ; Hệ sinh thái 5:C A D E Trong hệ sinh ... DBA Câu 47 : Một gen có số liên kết hyđro 40 50, có tỷ lệ A/G = 3/7 Số nucleotit gen n ày là: A A = T = 45 0; G = X = 1050 B A=T =42 0; G=X=980; C A=T =48 0; G=X=1120 D A=T=1050; G=X =45 0 Câu 48 : Trong...
 • 5
 • 462
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ

Đề thi thử đại học lần 4 năm học 2008-2009 MÔN VẬT LÝ
... vmax= A2 Câu 48 : A C Câu 49 : M đề 001 Đáp án đề khảo sát lần môn Vật Lí 12 (2008-2009) M đề 001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... đến vị trí x=A/2 l B T/2 C T/3 D T /4 T/6 Một dòng điện xoay chiều có tần số f= 50Hz Trong dây dòng điện đổi chiều lần? A 100 lần B 25 lần C 200 lần D 50 lần Câu 43 : Trong thí nghiệm I-âng biết...
 • 5
 • 243
 • 0

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ- Lần 4 mã 485

ĐỀ THI THỬ ĐH-CĐ- Lần 4 mã 485
... cụt: 4, 5% thân xám, cánh cụt: 4, 5% thân đen, cánh d ài, hai tính trạng di truyền A liên kết khơng hồn tồn B tương tác gen C độc lập D liên kết hồn tồn Câu 48 : Tỷ lệ đồng hợp đời phép lai: (4n) ... sống cá thể Câu 43 : Tháp sinh thái số lượng có dạng lộn ngược đặc trưng cho mối quan hệ A vật chủ- kí sinh B cỏ- động vật ăn cỏ C tảo đơn bào, giáp xác, cá trích D mồi- vật Câu 44 : Điều khơng nói ... Tương tác bổ sung C Phân ly độc lập D Cả A C Câu 46 : Tế bào 2n =4 , ký hiệu AaBb Ký hiệu tế bào lồi kỳ ngun phân là: A AAbb B aaBB C AAaaBBbb D AaBb Câu 47 : Cho giao phối dòng ruồi giấm chủng thân...
 • 4
 • 291
 • 5

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4

Tài liệu đề thi thử đại học lần 4
... xám, cánh dài : 4, 5% xám, cánh ngắn : 4, 5% đen, cánh dài : 20,5% đen, cánh ngắn C 41 % xám, cánh ngắn : 41 % đen, cánh dài : 9% xám, cánh dài : 9% đen, cánh ngắn Trang 7/8 - Mã đề thi 132 D 75% xám, ... lọc lần hay nhiều lần Đánh giá dòng Thu hoạch chung Dựa vào kiểu hình Hiệu chọn lọc thấp Sử dụng tính trạng có hệ số di truyền thấp Chọn lọc hàng loạt là: A 1, 2, 3, 4, B 1, 3, 4, 6, C 1, 2, 4, ... chế di truyền: Chọn đáp án A 1, 3, 4, 5; B 2, 3, 4, 6; C 1, 4, 5, 6; D 3, 4, 5, 6; Câu 21: Ở loài đậu thơm, màu hoa đỏ gen A B bổ trợ cho quy định.Kiểu gen thi u hai gen cho hoa màu trắng, đồng...
 • 8
 • 197
 • 0

Gián án Đề thi thử Đh VL lần 4

Gián án Đề thi thử Đh VL lần 4
... ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng tím B Sóng vô tuyến, ánh sáng vàng, tia tử ngoại, tia gamma C Sóng vô tuyến, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia gamma D Tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, ... có chiết suất n= 4/ 3 Số vân sáng vân tối quan sát là: A 18 vân tối, 19 vân sáng B 14 vân tối, 13 vân sáng C 18 vân tối, 17 vân sáng C 14 vân tối, 15 vân sáng Câu 34 Một dây đàn hồi dài có đầu ... nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng có bước sóng λ = 0,6(µm) λ' = 0 ,4( µm) quan sát màu vân Hỏi khoảng hai vân sáng thứ hai bên vân sáng ánh sáng λ có tổng cộng vân có màu giống vân sáng giữa: A B C D...
 • 6
 • 200
 • 0

Gián án Đề thi thử Đh VL lần 4

Gián án Đề thi thử Đh VL lần 4
... ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng tím B Sóng vô tuyến, ánh sáng vàng, tia tử ngoại, tia gamma C Sóng vô tuyến, ánh sáng đỏ, tia hồng ngoại, tia gamma D Tia hồng ngoại, ánh sáng đỏ, tia tử ngoại, ... có chiết suất n= 4/ 3 Số vân sáng vân tối quan sát là: A 18 vân tối, 19 vân sáng B 14 vân tối, 13 vân sáng C 18 vân tối, 17 vân sáng C 14 vân tối, 15 vân sáng Câu 34 Một dây đàn hồi dài có đầu ... nghiệm Iâng, dùng hai ánh sáng có bước sóng λ = 0,6(µm) λ' = 0 ,4( µm) quan sát màu vân Hỏi khoảng hai vân sáng thứ hai bên vân sáng ánh sáng λ có tổng cộng vân có màu giống vân sáng giữa: A B C D...
 • 6
 • 157
 • 0

Bài giảng DE THI THU DAI HOC LAN 4

Bài giảng DE THI THU DAI HOC LAN 4
... N − CH − COO − CH 44 .0, 01 18.0, 01 10 Câu 48 : Có dung dịch : NH4NO3 , (NH4)2SO4 , FeSO4, AlCl3 Chỉ dùng thêm kim loại cho để nhận biết ? A Ba B Na C Mg D K Bài giải: Câu 49 : Cho 50,2 g hỗn ... 0, 2( mol ) = ∑ nancol 80 − 64 0, = 0,1(mol ) Phản ứng tráng bạc thu 48 ,6 g (= 0 ,45 mol), có 0,1x4 = 0 ,4 mol HCHO tạo ra, nCH3CH 2CH 2OH = nCH 3CH 2CHO = (0, 45 − 0, 4) = 0, 025(mol ) 0, 025.60 ... kiềm dư thu dung dịch X Cô cạn dung dịch X đến khối lượng không đổi thu 1, 042 5gam muối khan Phần trăm khối lượng axit có khối lượng phân tử bé hỗn hợp là: A 43 ,39% B 50% C 46 ,61% D 40 % Bài giải:...
 • 10
 • 161
 • 0

DE THI THU DAI HOC LAN 4 NAM 2014

DE THI THU DAI HOC LAN 4 NAM 2014
... Câu (2,0 điểm) HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN 4, NĂM HỌC 2013 - 20 14 Môn thi: TOÁN; Khối A-A1 Đáp án Điểm a (1,0 điểm) + Tập xác định D  R \ 1 + Sự biến thi n lim y   Đt y  tiệm cận ... x    A  3 ;4   x  3 (loai )  1 Hệ số góc IA k  1 4 2 0.25 0.25 Gọi x0 hoành độ tiếp điểm Do tiếp tuyến vuông góc với IA nên Tiếp tuyến có hệ số góc (1,0 điểm) x  4  1   ( x0 ...  x  tiệm cận đứng đồ thị hàm số   x 1 y' x 1 4  x  1  0, x  Hàm số nghịch biến  ;1 , 1;   Hàm số cực trị Bảng biến thi n: x  y' + ||  y 0.25     0.25 + Đồ thị...
 • 6
 • 281
 • 4

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 4 môn Vật lý 2008- 2009 THPT Yên Lạc (Mã đề thi 001) docx

Tài liệu Đề thi thử đại học lần 4 môn Vật lý 2008- 2009 THPT Yên Lạc (Mã đề thi 001) docx
... vmax= A2 Câu 48 : A C Câu 49 : M đề 001 Đáp án đề khảo sát lần môn Vật Lí 12 (2008-2 009) M đề 001 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 M đề 001 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... đến vị trí x=A/2 l B T/2 C T/3 D T /4 T/6 Một dòng điện xoay chiều có tần số f= 50Hz Trong dây dòng điện đổi chiều lần? A 100 lần B 25 lần C 200 lần D 50 lần Câu 43 : Trong thí nghiệm I-âng biết...
 • 5
 • 317
 • 0

Đề thi thử đại học lần 4 - 2013 môn Toán

Đề thi thử đại học lần 4 - 2013 môn Toán
... Khóa h c LTðH ñ m b o môn Toán – Th y Phan Huy Kh i ð thi th ñ i h c s 04 x −1 y − z = = ñi m M(0 ; - ; 0) 1 Vi t phương trình m t ph ng (P) ñi qua ñi m M song ... + 4i z+i Trong không gian v i h tr c t a ñ Oxyz, cho ñư ng th ng ∆ : Giáo viên : Phan Huy Kh i Ngu n Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 : Hocmai.vn - ... Hocmai.vn – Ngôi trư ng chung c a h c trò Vi t T ng ñài tư v n: 1900 5 8-5 8-1 2 : Hocmai.vn - Trang | - ...
 • 2
 • 271
 • 5

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)

đề thi thử đại học lần 4 năm 2013 môn hóa - trường thpt chuyên nguyễn huệ (mã đề 132)
... 13 14 15 16 17 18 19 20 C B D A B B B A C C B A A B C A A C C D 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 B B C A D D C A A A C B C A C C D A B D 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 ... thu 10,8 gam Ag Công thức cấu tạo hai anđehit X A H-CHO OHC-CH2-CHO B CH2=C(CH3)-CHO OHC-CHO C OHC-CH2-CHO OHC-CHO D CH2=CH-CHO OHC-CH2-CHO Câu 48 : Cho hiđrocacbon X phản ứng với brom (trong dung ... Glu-Gly dung dịch KOH dư, đun nóng thu 40 ,32 gam hỗn hợp muối Giá trị a là: A 24, 48 gam B 34, 5 gam C 33,3 gam D 35 ,4 gam Câu 17: Axit số axit sau có tính axit mạnh nhất: A CH3-CCl2-COOH B CH3-CBr2-COOH...
 • 6
 • 702
 • 7

Xem thêm