Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn địa lý ôn THPT QG

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn địa ôn THPT QG

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc nghiệm (có đáp án) môn địa lý ôn THPT QG
... Luyện tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPT môn Địa B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Sự phân chia đới cảnh quan địa lí nước ta tương ứng với phân chia : A Các miền khí hậu B Các vùng địa hình C ... Luyện tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPT môn Địa - Các loại sinh vật nhiệt đới chiếm ưu B CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu Ở nước ta, nơi có chế độ khí hậu với mùa hạ nóng ẩm, mùa đông lạnh khô, ... Luyện tập thi trắc nghiệm - Thi tốt nghiệp THPT môn Địa A Lượng nước phân bố không hệ sông B Phần lớn sông chảy theo hướng tây bắc - đông nam C Phần lớn sông ngắn dốc, dễ bị lũ lụt D Sông có lưu...
 • 109
 • 948
 • 1

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx
... Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 BI 33: HP KIM CA ST Gang: + Khỏi nim: Hp kim ca Fe v C (2- 5%); Nguyờn tc sn xut: Kh Fe2O3 bng CO nhit cao Thộp: + Khỏi nim: Hp kim ca st vi C(0.01- 2%); Nguyờn tc sn ... thu c 8,96 lit(kc) hn hp khớ X gm khớ NO v NO2 cú t hi hn hp X so vi oxi bng 1, 3125 Giỏ tr ca m l A 0,56 gam B 1 ,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Cõu 31: Mt hn hp gm 13 gam km v 5,6 gam st tỏc dng ... Fe2O3 bng dd HCl thu c 1 ,12 lớt khớ (ktc) v dung dch A Cho dung dch A tỏc dng vi NaOH d, thu c kt ta Nung kt ta khụng khớ n lng khụng i c cht rn cú lng l: A 11,2 gam B 12, 4 gam C 15,2 gam D 10,9...
 • 28
 • 515
 • 4

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx
... K Câu : Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau : X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2 G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2 Các nguyên tố xếp vào ... 0,97; 0,53; 1,53 0, 86 B 0,97; 1,53; 0,53 0, 86 C 0,53; 0,97; 0, 86 1,53 D 0,53; 0, 86; 0,97 1,53 III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC Biết 1/ Tính chất hóa học kim loại kiềm : A Tính khử b Tính oxi hóa c Tính axit ... nước Câu 66 Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng A Ag B Au C Al D Cu Câu 67 Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch A K2SO4 B KOH C KNO3 D KCl Câu 68 ...
 • 24
 • 283
 • 3

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt
... 15,6 g D 15,7 g Câu 6: Cho m (gam) anilin tác dụng với vừa đủ với nước brom thu 3, 3 gam kết tủa trắng Giá trị m là: A 0, 93 g B 1, 93 g C 3, 93 g D 1, 73 g Câu 7: Cho nước brom dư vào anilin thu ... C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử ... C amin D amin Câu 7: Anilin có công thức A CH3COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D CH3OH Câu 8: Trong chất sau, chất amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 9: Trong tên...
 • 17
 • 482
 • 12

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx
... ứng thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH )2 2C12H22O11+Cu(OH )2 (C12H21O11)2Cu+2H2O maøu xanh lam H ,t b) Phản ứng thủy phân.C12H22O11+H2O  C6H12O6 (Glu)+ C6H12O6  (Fruc) + Ứng dụng: dùng để tráng ... glucozơ) t HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH )2 + NaOH  HOCH2[CHOH]4COONa +  Cu2O + 3H2O b Khử glucozơ H2  sobitol (C6H14O6) HOCH2[CHOH]4CHO + H2 Ni ,t   HOCH2[CHOH]4CH2OH Phản ứng lên men: C6H12O6  ancol ... xenlulozơ làm thức ăn cho người gia súc Câu 17: Nhóm mà tất chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 là: A C2H2, C2H5OH, glucozơ B C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO C C2H2, C2H4, C2H6 CH3CHO D glucozơ, C2H2, Câu 18:...
 • 19
 • 831
 • 12

Tổng hợp kiến thức câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx
... glycol Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C tơ thiên nhiên D tơ tổng hợp Câu 30: Tơ visco khơng thuộc loại A tơ hóa họC B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo Câu ... Hệ số trùng hợp loại polietylen xấp xỉ A 123 0 B 1529 C 920 D 1786 Câu 5: Polime X có phân tử khối 336000 hệ số trùng hợp 120 00 Vậy X A PE B PP C PVC D Teflon III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Polivinyl ... yếu II MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 2: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 3: Kim loại...
 • 47
 • 282
 • 2

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn Lịch Sử ĐSCVN

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN
... Ph đáp án Câu 49: Hội nghị Ban chấp hành TƯ tháng 10 năm 1930 cử uỷ viên? a uỷ viên b uỷ viên c uỷ viênđáp án Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN d uỷ viên Câu 50: Ai Tổng ... Nam Cách mạng Thanh niênđáp án Câu 18: Việt Nam Quốc dân Đảng thành lập vào thời gian nào? a 12/192 7đáp án b 11/1926 c 8/1925 d 7/1925 Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN Câu ... nào? Tổng hợp câu hỏi trắc nghiệm đáp án môn Lịch Sử ĐSCVN a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 11-193 9đáp án c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5-1941 Câu 77:...
 • 45
 • 6,154
 • 8

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆMĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG

TỔNG HỢP CÁC CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CÓ ĐÁP ÁN MÔN HỌC KÝ SINH TRÙNG
... Đặc điểm sinh học cuả sinh trùng B Phương thức phát triển đặc điểm bệnh @C Vị trí gây bệnh sinh trùng D Aính hưởng qua lại sinh trùng vật chủ E Kết tương tác qua lại sinh trùng vật ... chủ loại sinh trùng sau ngoại trừ: A Sán gan nhỏ B Sán dây bò @C sinh trùng sốt rét D Giun E Giun tóc 25 Phương thức sinh sản sinh trùng là: A Phương thức sinh sản hữu tính B Sinh sản ... sản đơn tính C Sinh sản vô tính @D Tất E Tất sai 26 Phương thức sinh sản sinh trùng là: A Sinh sản đa phôi B Sinh sản tái sinh C Sinh sản nẩy chồi @D Tất E Tất sai 27 sinh trùng muốn sống,...
 • 152
 • 989
 • 3

Câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh
... nay” câ u nói củ a Hồ Chí Minh đâ u? a Lờ i kê u gọi Hồ Chí Minh 17-7-1966 b Lờ i kê u gọi Hồ Chí Minh 20-7-1969 c Bả n di chúc 189 Hồ Chí Minh dặ n n Đảng “phải tình đồng chí thương yê u lẫ ... 163 Hồ Chí Minh viế t bà i “Ba mươi nă m hoạ t độ ng củ a Đảng” đăng tạp chí nào? a Tạp chí học tậ p b Tạp chí quân đội c Tạ p chí Những vấn đề hoà bình chủ nghóa xã hội 164 Hồ Chí Minh viế ... củ a Hồ Chí Minh đượ c in trê n tạ p chí nà o? a Tạp chí quân đội b Tạ p chí họ c tậ p c tạ p chí Nhữ ng vấ n đề hoà bình chủ nghóa xã hộ i Tác phẩ m “Đạ o đứ c cách mạ ng” củ a Hồ Chí Minh đượ...
 • 50
 • 15,682
 • 124

De thi dai hoc thuong mai 216 ebook VCU câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn luật doanh nghiệp

De thi dai hoc thuong mai 216  ebook VCU câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn luật doanh nghiệp
... đảm nhà nước doanh nghiệp chủ sở hữu doanh nghiệp thể : a.Nhà nước cơng nhận tồn lâu dài phát triển loại hình doanh nghiệp qui định luật này, bảo đảm bình đẳng trước pháp luật doanh nghiệp b.Cơng ... nhiệm hữu hạn c loại: doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh d loại: doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh, cơng ty cổ phần, cơng ty trách nhiệm hữu hạn Câu 2: Cơng ty trách ... định luật doanh nghiệp kéo dài tình trạng liên tục thời hạn: a tháng b.6 tháng c.7 tháng d.8 tháng Câu 14: Phát biểu cơng ty cổ phần sau sai? a Cổ đơng sở hữu cổ phần ưu đãi biểu khơng quyền...
 • 35
 • 1,271
 • 7

Câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn quan hệ công chúng ( PR )

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng ( PR )
... (3 ) Đánh giá ( Evaluation) (4 ) Nhận diện (Idenfication) (5 ) Chiến lược (Strategy) a (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) c (4 ) (1 ) (2 ) (5 ) (3 ) b (1 ) (3 ) (5 ) (2 ) (4 ) d (4 ) (2 ) (3 ) (1 ) (5 ) 10 Vấn đề sau vấn đề yếu ... trường Hãy xếp thứ tự ưu tiên phát biểu thiệt hại với báo chí: a (1 ) (2 ) (3 ) (4 ) b (2 ) (4 ) (1 ) (3 ) c (3 ) (4 ) (2 ) (1 ) d (2 ) (1 ) (3 ) (4 ) Khủng hoảng mãn tính gì? a Tình khủng hoảng dài hạn b Thảm họa ... xếp quy trình quản lý khủng hoảng? (1 ) Khôi phục sau khủng hoảng (2 ) Xử lý khủng hoảng (3 ) Dự báo chuẩn bị a (1 ) (2 ) (3 ) b (3 ) (2 ) (1 ) c (3 ) (1 ) (2 ) d (2 ) (1 ) (3 ) Thông thường, người phát ngôn với...
 • 51
 • 16,575
 • 223

câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn kinh tế vi mô

câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn kinh tế vi mô
... thoái kinh tế nay, vấn đề thuộc a Kinh tế vi mô, chuẩn tắc c Kinh tế vi mô, thực chứng b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế mô, chuẩn tắc 18/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh ... vi mô, ước hin nắnay giải pháp kinh tế khác c ước tình thình mô, chuẩnkinh tế nay, vấn đề a Kinh t ủ n chuẩ ệ t c tr Kinh ế vĩ suy thoái tắc thuộc b Kinh tế mô, thực chứng d Kinh tế vi mô, ... Không thể thực thực kinh tế hoạt động không hiệu c Thực kinh tế hoạt động không hiệu d Thực kinh tế hoạt động hiệu 34/ Điểm khác biệt hình kinh tế hỗn hợp hình kinh tế thị trường là: a...
 • 12
 • 2,642
 • 1

Câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn phân tích đầu tư chứng khoán

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn phân tích đầu tư chứng khoán
... xét hệ số rủi ro Bạn khuyên lãnh đạo nên: a .Đầu b.Không đầu c.Không xác định lời khuyên Câu 15 Rủi ro đầu chứng khoán là: a.Sự tiền đầu chứng khoán b.Sự không may mắn đầu chứng ... xét hệ số rủi ro Bạn khuyên lãnh đạo nên: a .Đầu b.Không đầu c.Không xác định lời khuyên Câu 14 Rủi ro đầu chứng khoán là: a.Sự tiền đầu chứng khoán b.Sự không may mắn đầu chứng ... xét hệ số rủi ro Bạn khuyên lãnh đạo nên: a .Đầu b.Không đầu c.Không xác định lời khuyên Câu 15 Rủi ro đầu chứng khoán là: a.Sự tiền đầu chứng khoán b.Sự không may mắn đầu chứng...
 • 32
 • 11,010
 • 150

Câu hỏi trác nghiệmđáp án môn kinh tế vi mô

Câu hỏi trác nghiệm có đáp án môn kinh tế vi mô
... điển hình dạng chữ U 12 Nếu tính kinh tế quy đờng chi phí trung bình dài hạn dốc xuống dới 13 Mức sản lợng mà đờng chi phí trung bình đạt giá trị tối thiểu phụ thuộc vào quy tơng đối ... chi phí biến đổi trung bình 11 Tô kinh tế khoản toán cho yếu tố sản xuất thấp mức cần thiết để giữ đầu vào vi c sử dụng thời 12 Đất đai đầu vào đem lại tô kinh tế 13 Đờng cung dài hạn co dãn đờng ... đờng cung ngành phản ánh chi phí không đổi, tăng giảm 28 Nếu ảnh hởng hớng ngoại khác chi phí xã hội chi phí tiền t nhân 29 Hãng đóng cửa MU cao MC 30 Hiệu kinh tế đòi hỏi tất hàng hoá phải...
 • 13
 • 1,743
 • 0

Câu hỏi trắc nghiệmđáp án môn Quản trị học

Câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn Quản trị học
... tiết kiệm (d) Rút kinh nghiệm cho lần thực sau Câu 1: thể hiểu thuật ngữ "Quản trò" sau: (a) Quản trò trình quản lý (b) Quản trò bắt buộc người khác hành động (c) Quản trò tự hành động hướng ... nghiệm quản trò hình thành lòch sử vào nghề nghiệp (b) nhiều tác phẩm viết lòch sử quản trò đã, xuất (c) Lý thuyết quản trò phải dựa chứng lòch sử quản trò (d) Hầu hết sinh viên phải học quản ... phó với vấn đề quản trò (c) Những nhà quản trò thường thuyên chuyển hai khu vực quản lý nhà nước quản lý kinh doanh (d) Những nhà quản trò tổ chức thực chức Câu 14: nh hưởng nhà quản trò tổ chức...
 • 29
 • 25,516
 • 69

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn hóa thực phẩmcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quan hệ công chúng prcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn đường lốicâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn quản trị họccâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản potcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn đường lối cách mạng của đảng cộng sảncâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minhcâu hỏi trác nghiệm có đáp án môn kinh tế vi môcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn công nghệ kim loạingân hàng câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tư tưởng hồ chí minhngan hang cau hoi trac nghiem co dap an mon hoa ky thuat moi truongcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn phân tích đầu tư chứng khoáncâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn tài chính tiền tệ chương 5câu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn lý thuyết tài chínhcâu hỏi trắc nghiệm có đáp án môn thẩm định dự án đầu tưPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảm