Nghiên cứu sự ảnh hưởng của phương pháp POWER để áp dụng cho sinh viên năm nhất chuyên nghành kinh tế –ĐHCNHN

Using questioning technique to improve reading comprehension for the first year students at Hong Lam economics and technology college = Sử dụng kỹ thuật hỏi để phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hồng L

Using questioning technique to improve reading comprehension for the first year students at Hong Lam economics and technology college = Sử dụng kỹ thuật hỏi để phát triển kỹ năng đọc hiểu cho sinh viên năm thứ nhất, trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật Hồng L
... interesting lessons and suggestions, which aroused the thesis for this study to be realized I truly wish to thank all the colleagues and the students at Hong Lam Economics and Technology College for their ... need to in a reading lesson Playing their roles well will certainly help the teacher lead successful reading lessons It will help students understand the text efficiently, and at the same time improve ... skills at Hong Lam Economics and Technology College These findings also reflect the common problems of teachers at other schools as well 4.1.1.5 Teachers’ techniques to minimize the difficulties...
 • 82
 • 195
 • 0

Sổ tay hướng dẫn phương pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành, lĩnh vực và vùng, lãnh thổ

Sổ tay hướng dẫn phương pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững ngành, lĩnh vực và vùng, lãnh thổ
... trình xây dựng thực kế hoạch vững, - Xây dựng kế hoạch hành động thực chiến lợc phát triển bền Đổi phơng pháp nghiên cứu xây dựng kế hoạch phát triển bền vững Quy trình tổ chức nghiên cứu xây dựng ... - Phân công xây dựng đề cơng nghiên cứu sở xem xét mối tác động lĩnh vực nghiên cứu có tác động nhi phát triển bền vững - Hội thảo thông qua đề cơng Hoạt động 2: Tổ chức nghiên cứu xây dựng kế ... Cách tổ chức nghiên cứu tổng hợp nghiên cứu Định hớng chiến lợc phát triển bền vững ngành lĩnh vực Cách tổ chức nghiên cứu: Bộ quản lý ngành lĩnh vực tổ chức nghiên cứu tổng hợp nghiên cứu Định...
 • 83
 • 299
 • 3

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện nhập khẩu hàng hóa của Công ty FPT

Phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện nhập khẩu hàng hóa của Công ty FPT
... hoa ̣t đô ̣ng nhâ ̣p khẩ u hàng hóa của Công ty FPT Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiê ̣n hoàn thiê ̣n nhâ ̣p khẩ u hàng hóa của Công ty FPT Sau em xin vào số nội dung ... học FPT, Công ty Cổ phần quảng cáo FPT, Công ty Hệ thống thông tin FPT, Công ty Phân phối FPT, Công ty Cổ phần viễn thông FPT, Công ty Cổ phần phần mềm FPT, Công ty Truyền thông giải trí FPT Trong ... công ty với chức lĩnh vực, như: Trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông FPT thành lập công ty thành viên là: Công ty bán lẻ FPT, Công ty Công nghệ di động FPT, Công ty dịch vụ tin học FPT, ...
 • 30
 • 266
 • 1

phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện nhập khẩu hàng hóa của công ty fpt

phương hướng và giải pháp hoàn thiện hoàn thiện nhập khẩu hàng hóa của công ty fpt
... tin hc FPT, Cụng ty C phn qung cỏo FPT, Cụng ty H thng thụng tin FPT, Cụng ty Phõn phi FPT, Cụng ty C phn vin thụng FPT, Cụng ty C phn phn mm FPT, Cụng ty Truyn thụng v gii trớ FPT Trong lnh vc ... cụng ty vi cỏc chc nng tng lnh vc, nh: Trong lnh vc cụng ngh thụng tin v vin thụng FPT ó thnh lp cụng ty thnh viờn l: Cụng ty bỏn l FPT, Cụng ty Cụng ngh di ng FPT, Cụng ty dch v tin hc FPT, ... hc ca cụng ty FPT - Thc trng v gii phỏp CHNG II THC TRANG HOAT ễNG NHP KHU MT HNG THIT B TIN HC CA CễNG TY FPT 2.1 TNG QUAN V CễNG TY FPT TRONG NHNG NM GN Y Cụng ty FPT c bit n l Cụng ty hng u...
 • 78
 • 235
 • 0

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC cấu TẠO từ CỦA SINH VIÊN năm NHẤT KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG đại HỌC NGOẠI NGỮ đại HỌC QUỐC GIA HÀ nội

KHÓ KHĂN TRONG VIỆC HỌC cấu TẠO từ CỦA SINH VIÊN năm NHẤT KHOA sư PHẠM TIẾNG ANH, TRƯỜNG đại HỌC NGOẠI NGỮ đại HỌC QUỐC GIA HÀ nội
... scale ranging from “Strongly Disagree” on one end to “Strongly Agree” on five, each item in Likert scale has five options: strongly agree, agree, neither agree or disagree and strongly disagree Likert- ... style as commented by International linguistic researchers is unsustainable All matters above are strong motivations for the author to choose the topic “Difficulties of word-formation encountered...
 • 73
 • 239
 • 0

nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học theo đường hướng giao nhiệm vụ trong dạy học kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng anh

nghiên cứu việc sử dụng phương pháp dạy học theo đường hướng giao nhiệm vụ trong dạy học kĩ năng nói cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành tiếng anh
... SPEAKING TO THE 2nd YEAR ENGLISH MAJORED STUDENTS (NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC THEO ĐƢỜNG HƢỚNG GIAO NHIỆM VỤ TRONG DẠY HỌC KĨ NĂNG NÓI CHO SINH VIÊN NĂM THỨ HAI CHUYÊN TIẾNG ANH) M.A ... Critical two-tail Pre-test 7, 827 5 0,7907 628 21 40 0,451344799 39 3,971049077 0,00014 929 5 1,684875 122 0,00 029 8589 2, 022 690 92 Post-test 8,34 0,351179487 40 Table 3 .2: T-test Results As can be seen ... 19 2. 3.1 Quasi-experimental Research 19 2. 3 .2 Design 20 2. 3 .2 Instrumentations 20 2. 4 Data Collection Procedures 22 2. 5 Data Analysis...
 • 58
 • 389
 • 0

Nghiên cứu việc sử dụng các hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên

Nghiên cứu việc sử dụng các hoạt động nhóm để nâng cao kỹ năng viết đoạn văn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên
... THAI NGUYEN MEDICAL COLLEGE THROUGH COLLABORATIVE WRITING ACTIVITIES Nghiên cứu việc sử dụng hoạt động nhóm để nâng cao kỹ viết đoạn văn tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai trường Cao đẳng Y tế ... and my mother love me, too My mother’s full name is Dam Thi Van Huyen She is 38 years old She is a beautiful woman She has got a short brown hair and black eyes My mother is worker, everyday, she ... something that happened to you on a journey or a holiday 11 Fashion Write a paragraph compare what you normally with what you’re doing today 12 health Write the story from the creatures’ point...
 • 66
 • 571
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHÍNH TRONG VIỆC XÂY DỰNG GIÁO TRÌNH TIẾNG CHO SINH VIÊN NĂM THỨ NHẤT CHUYÊN NGỮ TIẾNG NGA" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngôn ngữ, kỹ kỹ xảo giao tiếp ngoại ngữ Trong việc xây dựng giáo trình giảng dạy tiếng Nga cho năm thứ I, ngữ liệu từ vựng -ngữ pháp đưa trước hết phải từ mẫu câu, mẫu hội thoại, đoạn văn với ngữ ... bảo việc đưa ngữ liệu vào học cách khoa học, tự nhiên đạt mục đích đề Nguyên tắc ngữ trước Nguyên tắc ngữ trước đòi hỏi việc dạy-học ngoại ngữ phải đảm bảo thực hiện: a) giới thiệu củng cố ngữ ... học Đây yếu tố quan trọng việc dạy-học tiếng Nga, sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất, góp phần tạo kiến thức cho việc học tập, nghiên cứu tiếng Nga giai đoạn nâng cao TI LIU THAM KHO [1] [2] [3]...
 • 4
 • 308
 • 0

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN

Phương pháp giảng dạy môn Hội họa cho sinh viên năm thứ II hệ sư phạm trường Đại học Ngoại ngữ-ĐHQGHN
... thàm my de làm tàng già tri ddi sdng tinh thàn cho sinh vién va cho xà Vdi nhùng ly nhu vày, chùng tdi cho ràng viée nghién eiiu de tài: Mot vài suy nglii ve phuang phàp gidng dgy Hói Hog trudng ... edng cu: cho de tài sau: Phuang phàp day hge hdi boa cho sinh vién su pham ngoai ngù (khdng chuyén bòi boa) Khài niém edng cu: "Là td hop càch thdc hogt dgng ehung cùa gidng \iin \à sinh viin nhdm ... dièm: Ddi vdi giào viin: - Màt nhiéu thdi gian cho viée soan bài, làm giào cu true quan - Giào vién phài kiém tra lày diém cho tùng cho dén hét mdn phài tdng két Ddi vdi sinh viin: - Cùng màt thdi...
 • 11
 • 190
 • 0

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ

Sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ nhất chuyên ngành du lịch trường Cao đẳng Công nghiệp Sao Đỏ
... sinh viên Phiếu điều tra d-ới nhằm phục vụ cho đề tài nghiên cứu sử dụng dạy học theo dự án để dạy kỹ nói tiêng Anh cho sinh viên năm thứ chuyên ngành Du lịch, khoa Du lịch Ngoại ngữ tr-ờng Cao ... môi tr-ờng nói tiếng Anh Kiến thức xã hội hạn chế Giáo viên không khuyến khích sinh viên 10 Các bạn lớp ngại nói tiếng Anh th-ờng sử dụng tiếng mẹ đẻ Ph-ơng pháp dạy học theo dự án làm tăng ... Ph-ơng pháp dạy học theo dự án giúp bạn cải thiện khả nói tiếng Anh nh- Đánh dấu () vào ô lựa chọn Bạn chọn nhiều đáp án Bạn tự tin nói tiếng Anh Bạn phát âm chuẩn Bạn nói tiếng Anh l-u loát...
 • 51
 • 410
 • 2

Nghiên cứu tính phù hợp của giáo trình American Headway 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa

Nghiên cứu tính phù hợp của giáo trình American Headway 1 dùng cho sinh viên năm thứ nhất của Đại học Công nghiệp Thành Phố Hồ Chí Minh cơ sở Thanh Hóa
... 90 10 0 10 0 80 80 0 0 10 70 80 10 0 10 0 90 90 0 10 0 0 11 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 10 0 10 0 0 12 80 70 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 0 13 10 0 10 0 10 0 10 0 70 75 0 10 0 10 0 10 0 0 14 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 ... T S 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 70 80 10 0 10 0 10 0 10 0 L (%) S (%) R (%) W (%) T S T S T S T S 10 0 10 0 10 0 10 0 ... 1. 2 .1. 2 Reading 10 v 1. 2.2 Productive skills 11 1. 2.2 .1 Speaking 11 1. 2.2.2 Writing 11 1. 3 Language elements 12 1. 3 .1 Grammar 12 1. 3.2 Vocabulary 12 1. 3.3 Pronunciation 13 1. 4 Summary 13 Chapter...
 • 78
 • 583
 • 0

Sử dụng thủ thuật đóng vai nhằm gây hứng thú trong các giờ học nói cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kế toán tại trường ĐH Đại Nam

Sử dụng thủ thuật đóng vai nhằm gây hứng thú trong các giờ học nói cho sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành kế toán tại trường ĐH Đại Nam
... MAJORED STUDENTS AT DAINAM UNIVERSITY TO IMPROVE THEIR SPEAKING SKILL ( Sử dụng thủ thuật đóng vai nhằm gây hứng thú học nói cho sinh viên năm thứ chuyên ngành kế toán trường ĐH Đại Nam) M.A MINOR PROGRAMME ... Subjects of the study 16 3 .2 Data collection 18 3 .2. 1 Method of data collection 18 3 .2. 2 The data collection instruments 18 3 .2. 2.1 The questionnaire 18 3 .2. 2 .2 Interviews 19 3 .2. 2.3 Observation 19 CHAPTER ... lesson 2. 2.1 Definition of role-play 2. 2 .2 Classification of role-play 10 3 .2. 3 Advantages of role-play 14 CHAPTER 3: METHODOLOGY 3.1 Background to the study 16 3.1.1 Hypothesis 16 3.1 .2 Setting...
 • 58
 • 182
 • 0

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn.PDF
... OF INDUSTRY BASED IN THANH HOA (NHỮNG KHÓ KHĂN VỀ NGÔN NGỮ VÀ SƯ PHẠM TRONG VIỆC DẠY TỪ VỰNG TIẾNG ANH CHUYÊN NGÀNH CHO SINH VIÊN NĂM THỨ BA CHUYÊN NGÀNH ĐIỆN TỬ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH ... City University of industry based in Thanh Hoa………………………………………………………………………………… …16 3.1.2 The teachers and teaching methods………………………………………… 16 3.1.3 The students and their background ………………………………………… ... difficulties probably arise from the lack of specialized knowledge, which makes teachers fail to provide every reasonable explanation Moreover, the target students at HUI based in Thanh Hoa province...
 • 19
 • 328
 • 0

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF

hững khó khăn về ngôn ngữ và sư phạm trong việc dạy từ vựng tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên năm thứ ba chuyên ngành điện tử Trường đại học Công nghiệp thàn20150227.PDF
... Oxford University Press Vietnamese Nụ, D.T (2004) Một vài suy nghĩ dạy từ vựng ngoại ngữ chuyên ngành Kỷ yếu hội nghị Trường Đại học Ngoại Ngữ- ĐHQG Hà Nội 43 Websites: http://www.asian-esp-journal.com ... Industry based in Thanh Hoa Province Ho Chi Minh University of Industry based in Thanh Hoa Province (HUI) has been in operation for years in Thanh Hoa Province Previously, its name was Thanh Hoa ... 3.1.3 Students and their background Students of HUI come from all parts of Thanh Hoa province (Thanh Hoa city, districts and mountainous areas) The students who live in Thanh Hoa city and towns...
 • 61
 • 329
 • 0

Ảnh hưởng của phương pháp thuần hóa lên tỉ lệ sống, điều hòa áp suất thẩm thấu và ion của tôm sú

Ảnh hưởng của phương pháp thuần hóa lên tỉ lệ sống, điều hòa áp suất thẩm thấu và ion của tôm sú
... Ảnh hưởng độ mặn lên khả điều hoà áp suất thẩm thấu ion tôm sú giai đoạn 5-10 g 11 · LÔ B: Ảnh hưởng độ mặn lên tỉ lệ sống tôm sú giai đoạn 5-10 g : 11 3.5 Phương pháp xử lý ... Ảnh hưởng phương pháp hoá lên điều hoà áp suất thẩm thấu, ion tôm sú (Penaeus monodon): 15 4.2.1 Áp suất thẩm thấu: 15 4.2.2 Ion Cl-, Na+, K+ 20 4.3 Tỉ lệ sống tôm sú ... cho loài tôm 26-30 C, nhiệt độ thấp 25 0C 30 0C ảnh hưởng đến tăng trưởng tôm Khả thích ứng tôm tuỳ thuộc vào giai đoạn phát triển, thường tôm có khả chịu đựng nhiệt độ tôm trưởng thành (Phương, ...
 • 82
 • 183
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thực chất của phương pháp phỏng vấnđịnh hướng và giải pháp phát triểnphương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác kế toán nguồn kp và chi hoạt động sự nghiệp tại trung tâm y tế ba chẽ quảng ninhphương hướng và biện pháp phát triển quảng cáonghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ lte và áp dụng cho tỉnh quảng namhạn chế của phương pháp đánh giá tính năng đhkk iso 5151 2010phương hướng và giải pháp trong giai đoạn 2011 2015một số thông số vật lý của phương pháp ký lọc gelđề cương bài giảng học phần đại số tuyến tính 1 2tc dùng cho sinh viên đại học sư phạm toánđề cương bài giảng học phần đại số tuyến tính 2 2tc dùng cho sinh viên đại học sư phạm toánđức huy sử dụng bài tập tình huống sư phạm để rèn luyện cho sinh viên kĩ năng dạy học sinh học luận án tiến sĩ 1999phân bổ số ca sử dụng cho sinh viên vừa đúng với số tài nguyên cógiải pháp đẩy mạnh xuất khẩu cho dnnvv việt nam trong bối cảnh suy thoái kinh tế hiện naytổng quan về phương pháp đi lạitình hình nghiên cứu ứng dụng dạy tiếng anh giao tiếp cho sinh viên đại học không chuyên ngữ ở việt namĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCbao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015Sách Tiếng Trung 1HÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 4. Ông ngoạiBài 48. QuảSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học