a diachat(1 4)

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33

Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p. 32,33
... 12/ a student Mother/ Nga/ 35/ a teacher Father/ Hµ/ 40/ a teacher Sister/ Lan/ 15/ a student Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: Picture drill: Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 IV Practice: ... Vocabulary: a family: Gia ®×nh a father: Bè a mother: MÑ a sister: ChÞ/em g¸i a brother: Anh/em trai Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 Listen to the tape: II Listen and repeat: Read the text: Ba ... mother This/that is Mai Ba Unit 3: Lesson 2: A 3-4/ p 32,33 III Answer the questions: a) What’ s her name? Her name’ s Nga b) What’ s his name? His name’ s Ha c) Who’ s that? It’ s Ba How old is...
 • 16
 • 283
 • 0

G/A lớp 4 tuần 6 ( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 6 ( chi tiết)
... giải , lớp giải vào nháp Tóm tắt : 120 m TB ngày ? m vải Giải Ngày thứ hai bán : 120 : = 60 (m) Ngày thứ ba bán : 120 x = 240 (m) Trung bình ngày cửa hàng bán : (1 20 + 60 + 240 ) :3 = 140 (m) Đáp ... Sai tuần cửa hàng bán 200m vải hoa 100m vải trắng - Đúng 100m x = 40 0m - Đúng tuần bán đựơc 300m, tuần bán 300m, tuần bán 40 0m, tuần bán 200m so sánh ta có 40 0m > 300m > 200m - Số m vải hoa mà tuần ... ô trống HS nêu yêu cầu đề -GV sửa theo đáp án a .47 59 36 >47 5 8 36 Giáo viên :Trần Thò Thanh 20 Trường tiểu học Kim Đồng Giáo án lớp 4- Tuần b)903 8 76 < 913 000 c tấn175 kg > 5075 kg d 750 kg = 2750...
 • 39
 • 249
 • 0

G/A lớp 4 tuần 7( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 7( chi tiết)
... 32 54 + 146 + 1698 = 340 0 + 1698 = 5098 43 67 + 199 + 501 = 43 67 + 700 = 5067 44 00 + 2 148 + 252 = 44 00 + 240 0 = 6800 921 + 898 + 2079 = 898 + 3000 = 3898 1255 + 43 6 + 145 = 43 6 + 140 0 = 1836 46 7 ... a )46 8+379= 847 b)6509+2876=9385 379 +46 8= 847 2876+6509=9385 c )42 68+76 =43 44 76 +42 68 =43 44 _bài -Đọc đề bài,nêu yêu cầu -Hs nối tiếp lên ghi bảng vào chỗ trống 48 +12=12 +48 65+297=297+65 m+n = n+m 84+ 0=0+ 84 ... = 48 48 x – 707 = 3535 x = 48 48 – 262 x = 3535 + 707 x = 45 86 x = 42 42 Bài : Bài giải Núi Phan-xi-păng cao núi Tây Côn Lónh: Vì: 3 143 > 242 8 Núi Phan-xi-păng cao núi Tây Côn Lónh là: 3 143242 8...
 • 46
 • 617
 • 2

G/A lớp 4 tuần 8( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 8( chi tiết)
... Hai lần số lớp 4A là: 600 – 50 = 45 0 (cây) Số lớp 4A là: 45 0 : = 275 (cây) Số lớp 4B : 275 + 50 = 325 (cây ) Đáp số:4A: 275 4B : 325 17 Trường tiểu học Kim Đồng lớp Tuần Giáo án Bài 4: - Yêu cầu ... hành tương tự Tóm tắt 4A: 50 600 4B ? Bài gải Hai lần số lớp 4B là: 600 + 50 = 650 (cây) Số lớp 4B là: 650 : = 325 (cây) Số lớp 4A : 325 – 50 = 275 (cây) Đáp số: 4B : 325 4A : 275 Giáo viên :Trần ... cách) Lớp làm vào -Lớp nhận xét sửa -Học sinh đọc đề 24 Trường tiểu học Kim Đồng lớp Tuần Giáo án 41 -17= 24 (quyển) - Tìm hiểu đề Đáp số: 41 - Thực theo yêu cầu GV 24 qưyển - Theo dõi HS thực Bài 4: ...
 • 41
 • 780
 • 7

G/A lớp 4 tuần 9( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 9( chi tiết)
... chữ nhật ABCD - HS vẽ vào giấy nháp có chi u dài 4cm chi u rộng 2cm * GV yêu cầu HS vẽ bước A B + Vẽ đoạn thẳng CD có chi dài 4cm GV vẽ đoạn thẳng CD (dài 40 cm) bảng + Vẽ đường thẳng vuông góc ... lắng nghe viết - HS đọc, lớp theo dõi - Các nhóm hoạt động - Nhận xét làm nhóm khác - HS lắng nghe SINH HOẠT LỚP TUẦN I.Mục tiêu: -Đánh giá hoạt động tuần ,đề kế hoạch tuần 10 -Rèn kỹ sinh hoạt ... Mi -chi- a? * Yêu cầu nhóm thảo luận đóng vai + HS thảo luận nhóm để kể lại câu chuyện Mi -chi- a rút học * Cho nhóm lên đóng vai kể lại câu + Từng nhóm lên kể + Lớp theo dõi, nhận xét chuyện Michia...
 • 43
 • 272
 • 1

G/A lớp 4 tuần 10( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 10( chi tiết)
... tính, đối chi u nhận xét bảng 241 3 24 x b Phép nhân 1362 04 x ( phép nhân có nhớ) 48 2 648 + GV viết lên bảng phép nhân: - Tính từ phải sang trái 1362 04 x Vậy: 241 3 24 x = 48 2 648 - HS đọc: 1362 04 x - ... trống : 4x6=6x4 3x5=5x3 207 x7=7 x207 2138 x = x 2138 Bài : Tính 1357 40 263 23109 x x x 6785 281 841 1 848 72 Bài 3: Tính hai biểu thức có giá trò nhau: 4x2 145 =(2100 +45 ) x4 3964x6= (4+ 2)x(3000+9 64) 10287 ... b ax b bxa tính dòng, 4x8=32 8x4=32 lớp thực vào nháp 6x7 =42 7x6 =42 5x4=20 4x5=20 H Hãy so sánh giá trò biểu thức axb với giá trò - Giá trò biểu thức axb biểu thức bxa a=4và b=8? bxa 32 H: Vậy...
 • 43
 • 318
 • 1

G/A lớp 4 tuần 11( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 11( chi tiết)
... 13 24 x 20 =? - GV chốt cách tính sau: + Cách 1: 13 24 x 20 = 13 24 x ( 2x10) = (13 24 x 2) x 10 = 2 648 x 10 = 2 648 0 * Nhân 13 24 nhân với 2, 2 648 , viết 2 648 Viết thêm chữ số vào bên phải 2 648 , 2 648 0 ... 1,3 ,4/ 62 - Theo dõi HS làm bài, giúp đỡ HS yếu - Gọi em lên bảng sửa - Chấm bảng sửa chung cho lớp - Yêu cầu HS sửa theo đáp án sau : Bài 1: 5 642 x 1 342 x 13 546 x 40 30 200 53680 306380 112 840 0 ... kg; 40 bao : ? kg Xe chở : ? kg Giải 30 bao gạo nặng: 50 x 30 = 1500 ( kg) 40 bao ngônặng: 60 x 40 = 240 0 ( kg) Xe chở tất khối lượng gạo ngô: 1500 + 240 0 = 3900 ( kg) Đáp số: 3900 kg Bài 4: -...
 • 43
 • 242
 • 1

G/A lớp 4 tuần 12( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 12( chi tiết)
... án : a) .47 x = 47 x (10 – ) b.)138 x =138 x (10- ) 14 …vì = 10 – 4Em lên tính, lớp làm vào HS sửa sai =47 x 10 – 47 = 47 0 – 47 = 42 3 24 x 99 = 24 x(100 – 1) = 24 x 10 – 24 = 240 0 – 24 = 2376 ... 86 33 157 1122 53 44 24 19 258 132 628 10098 43 0 132 3 14 1122 45 58 145 2 3768 21318 Bài 2: Với a= 13 45 x a = 45 x 13 = 585 Với a = 26 45 x a = 45 x 26 =1170 Với a = 39 45 x a = 45 x 39 =1755 Bài ... viết vào ô trống: a b c ax( b+c) axb + axc 4x(5+2)=28 4x5+4x2=28 3x (4+ 5)=27 3x4+3x5=27 6x(2+3 )= 30 6x2+6x3=30 - Từng cá nhân thực -2 Em lên bảng làm, lớp theo dõi - Cá nhân nêu, mời bạn nhận xét,...
 • 36
 • 256
 • 2

G/A lớp 4 tuần 15( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 15( chi tiết)
... làm 11 54 62 62 18 5 34 496 38 …phép chia 8192 : 64 phép chia hết, phép chia 11 54 : 62 phép chia có dư em lên bảng, lớp làm vào 46 74 82 248 8 35 41 0 57 245 71 5 74 0038 5 74 35 5781 47 9 146 72 47 123 ... lên bảng làm, lớp làm vào làm vào a) 42 37 x18 – 345 78 =76266 – 345 78 =41 688 80 64 : 64 x 37 = 126 x 37 =46 62 b) 46 857 + 344 4 :28 = 46 858 + 123 = 46 980 601759 – 1988 : 14 = 601759 – 142 =601617 Hoạt ... viết 3; nhân 24, viết nhớ 2; nhân 3, them 5, viết 5; 59 trừ 54 5, viết + lớp lắng nghe nhận xét - 4HS lên bảng làm, lớp làm vào HS làm trình bày cách làm 288 24 24 12 48 48 740 45 45 16 290 290...
 • 44
 • 225
 • 0

G/A lớp 4 tuần 16( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 16( chi tiết)
... ,được 245 ; 245 chia 35 ,viết 7 nhân 35 ; 35 trừ 35 ,viết nhớ ;7 nhân 21,thêm 24 ; 24 trừ 24 ,viết Hạ ; chia 35 viết Vậy 945 0 : 35 = 270 244 8 24 04 102 48 00 Lần 1: 24 chia 24 1,viết 1 nhân ,4 trừ ... tính tính: 2120 42 4 000 1935 3 54 165 642 0 000 321 20 em lên bảng làm Nêu cách thực Bài2:Tính giá trò biểu thức: 1995 x 253 + 8910 :49 5 8700 : 25 :4 = 5 047 35 + 18 = 348 :4 = 5 047 53 = 87 Bài 3: ... =? 1 944 162 03 24 12 000 Hoạt động học 3HS - Học sinh lắng nghe, nhắc lại đề - Lần lượt nêu - Cá nhân lên bảng thực đặt tính, chia Cả lớp làm vào nháp 846 9 241 1239 35 0 34 Ở ví dụ : Là phép chia...
 • 34
 • 203
 • 0

G/A lớp 4 tuần 17( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 17( chi tiết)
... hợp vào - 340 , 342 , 344 , 346 , 348 , 350 chỗ chấm - 8 347 , 8 349 , 8351, 8353, 8355, 8357 - GV nhận xét * HĐ : Giới thiệu số chia hết cho 5vàkhông chia hết cho + GV chia nhóm để tìm số chia hết cho ... vừa chia hết cho vừa chia hết cho 5 :48 0, 2000, 9010 b.Các số chia hết cho không chia hết cho 5:296, 3 24 c Số chia hết cho không chia hết cho 2: 345 , 3995 H:Dựa vào dấu hiệu để làm tập này? Bài 4: ... số có chữ số, số chia hết cho 345 , 287, 369, 44 3 b Viết số có chữ số, số không chia hết cho Bài : - HS làm a GV hướng dẫn HS nắm Y/c - HS lên bảng viết kết 346 , 3 64, 43 6, 6 34 - GV HS nhận xét,...
 • 33
 • 231
 • 0

G/A lớp 4 tuần 18( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 18( chi tiết)
... hết cho 2, số chia hết cho 3, số chia hết + Các số chia hết cho là: 34, 136, cho 5, số chia hết cho 2 140 , 258,…vì số có chữ số tận chữ số: 0,2 ,4, 6,8 + Các số chia hết cho là: 54, 111, GV gợi ... 2, số chia hết cho 5? 23 54; 341 5; 45 678, 9830; 48 32700 Nêu dấu hiệu chia hết cho Dạy mới: GV giới thiệu * Hoạt động 1: Hướng dẫn HS phát dấu hiệu chia hết cho + GV cho HS nêu ví dụ số chia hết ... a) Số 13 46 5 không chia hết cho 3;(Đ) b) Số 70 009 chia hết cho 9;(S) c) Số 78 43 5 không chia hết cho 9; ; (S) d) Số có chữ số tận vừa chia hết cho vừa chia hết cho (Đ) , HS nêu Bài 4: - GV yêu...
 • 26
 • 191
 • 1

G/A lớp 4 tuần 19( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 19( chi tiết)
... làm TUẦN: 19 - 24 - Giáo viên : Dương Văn Lý Trường Tiểu học Tân Thượng Giáo án lớp - Nhắc HS đổi đơn vò đo áp dụng công thức để tính a) Bài giải dm = 40 cm Diện tích hình bình hành là: 40 x 34 ... phiếu lên bảng, đọc kết quả, lớp nhận xét * Ví dụ: TUẦN: 19 - 14 - Hoạt động học + HS lắng nghe nhắc lại + HS đọc + Lớp đọc thầm phát biểu ý kiến + Lần lượt HS phát biểu + Lớp lắng nghe nhận xét + ... Giáo án lớp a) Các tổ trưởng lên tổng kết thi đua tổ tuần + Báo cáo chung tình hình học tập b) GV nhận xét đánh giá hoạt động lớp tuần * Về nề nếp chuyên cần: Nề nếp trì thực tốt Trong tuần em...
 • 34
 • 237
 • 0

G/A lớp 4 tuần 20( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 20( chi tiết)
... lắng nghe thực kể chuyện tuần sau Lòch sử đòa lí CHI N THẮNG CHI LĂNG I Mục tiêu + Sau học, HS nêu được: - Diễn biến Chi Lăng - Ýnghóa đònh trận Chi Lăng thắng lợi kháng chi n chống quân Minh xâm ... nghóa chi n thắng Chi Lăng ( 10 phút) + GV yêu cầu HS nêu lại kết trận + HS nêu Chi Lăng H: Theo em, quân ta giành + Quân ta anh dũng, mưu trí đánh giặc Đòa Chi Lăng có lợi cho thắng lợi ải Chi ... Chi Lăng? H: Theo em, chi n thắng Chi Lăng có ý ta nghóa lòch sử dân tộc ta? * GV chốt ý: Trận Chi Lăng chi n thắng vẻ + Vài HS nêu vang, mưu đồ cứu viện cho Đông Qyan TUẦN : 20 11 Mai Thò Thanh...
 • 35
 • 366
 • 0

G/A lớp 4 tuần 21( chi tiết)

G/A lớp 4 tuần 21( chi tiết)
... + GV yêu cầu HS rút gọn phân số: 18 54 + GV gợi ý: Tìm số tự nhiên mà 18 54 chia hết cho số Thực chia tử số mẫu số phân số 18 cho số tự nhiên 54 v 4 không chia hết cho số tự nhiên lớn + HS nhắc ... tự nhiên lớn + HS nhắc lại + HS tìm số 2, 18 + HS thực sau: 18 18 : = = 54 54 : 27 18 18 : = = 54 54 : 18 18 :18 = = 54 54 :18 vừa tìm + GV kiểm tra xem phân số vừa rút gọn phân số tối giản dừng ... yêu cầu GV, lớp động Trần Đại Nghóa trả lời câu hỏi theo dõi nhận xét TUẦN 21 24 Dương Văn Lý Trường Tiểu Học Giáo án Lớp : nội dung +Giáo sư Trần Đại Nghóa có đóng góp lớn kháng chi n? + Theo...
 • 42
 • 340
 • 0

Xem thêm