TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan về mạng máy tính
... Tổng quan mạng máy tính • Kiến thức mạng máy tính • Bộ giao thức TCP/IP • An ninh mạng • Tóm tắt QTSC-ITA Kiến thức mạng máy tính • Sơ lược lịch sử phát triển • Khái niệm • Phân biệt loại mạng ... loại mạng máy tính theo tôpô • Mạng dạng hình (Star topology) • Mạng hình tuyến (Bus Topology) • Mạng dạng vòng (Ring Topology) • Mạng dạng kết hợp QTSC-ITA Phân loại mạng theo chức • Mạng Client-Server ... ngoại vi (máy in, máy vẽ, Fax, modem …) • Giảm thiểu chi phí thời gian lại QTSC-ITA Phân biệt loại mạng • Phương thức kết nối mạng sử dụng chủ yếu liên kết mạng • Phân loại mạng máy tính theo...
 • 84
 • 794
 • 7

Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan về mạng máy tính
... UNIX, Sun Solaris, HP UX, IBM AIX, MAC OS9, OSX, …  Các tính chất chung :  Tính đa nhiệm ( multitasking )  Tính đa dụng ( multiuser )  Tính mở  So sánh UNIX Windows QTSC-ITA  Dẫn nhập  Phiên ... > dấu nhắc chạy tcsh shell QTSC-ITA  Giao tiếp qua dòng lệnh (2)  Nhận diện máy UNIX dùng : tên, phiên bản, tên máy, kiến trúc vi xử lý, … $ uname –a Sun Solaris 2.26 Lan_Anh Sun UltraSparc ... dụng  Dòng lệnh (command line) : thường dùng root để thao tác nhanh  Giao diện đồ họa : trực quan, dể nhớ, giao diện ưa thích người dùng thường QTSC-ITA  Giao tiếp qua dòng lệnh (1)  Shell...
 • 175
 • 529
 • 3

Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan về mạng máy tính
... mng mỏy tớnh Trong năm 70, máy tính đợc nối với trực tiếp thành mạng, đồng thời thời điểm xuất kháI niệm Mạng truyền thông (communication network), thành phần nút mạng, đợc gọi chuyển mạch Từ ... thập kỷ 80 trở việc kết nối mạng đợc thực rộng rãi nhờ tỷ lệ giá thành máy tính chi phí truyền tin giảm rõ rệt Trong gian đoạn bắt đầu xuất thử nghiệm mạng diện rộng mạng liên quốc gia I Lch s ... liệu,) trở nên khả dụng ngời sử dụng mạng (không cần quan tâm đến vị trí địa lý tài nguyên ngời sử dụng) - Tăng độ tin cậy hệ thống nhờ khả thay xảy cố máy tính Mc tiờu Trong cỏc t chc: Trc...
 • 73
 • 432
 • 4

Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail

Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail
... tèt nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail ch¬ng III: dÞch vơ th ®iƯn tư (Electronic Mail) III.1 Giíi thiƯu vỊ Internet Mail: Dòch vụ e-mail nói chung Internet mail ... nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail thống Email cần thông tin để chuyển liệu từ máy tính sang máy tính khác Phần tiêu đề (header): Phần cung cấp thông tin tổng quát ... ¸n tèt nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail III.3.4 Th ®iƯn tư (Electronic Mail): Trªn Internet cã mét lo¹i h×nh dÞch vơ mµ bÊt kú ®· dïng Internet ®Ịu kh«ng thĨ...
 • 91
 • 446
 • 3

Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan về mạng máy tính
... nghiệp lớn Sự đại hóa NT Làm cho NT dễ yểm trợ kĩ thuật Những nhược điểm Win2K PHẦN 2_TỔNG QUAN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ MẠNG TRÊNWINDOWS 2000 SERVER CHƯƠNG 1_MỞ ĐẦU I.Những nhiệm vụ quản trị Windows 2000 ... kiếm thông tin mạng Tạo kiểu trợ lý quản trị viên Uỷ quyền: Sự phân chia quyền hành miền Quyền kiểm soát máy trạm : áp dụng sách bảo mật Vấn đề nối liên lạc chép thông tin mạng lớn Tính khả triển: ... sách bảo mật Vấn đề nối liên lạc chép thông tin mạng lớn Tính khả triển: Việc xây dựng mạng Đơn giản hoá tên máy II.Active Dirrectory người quen dùng NT Active Directory tác động lên doanh nghiệp...
 • 3
 • 441
 • 7

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
... TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH 1.1 Vài nét hình thành phát triển mạng máy tính 1.2 Định nghĩa mạng máy tính mục đích việc kết nối mạng 1.2.1 Nhu cầu việc kết nối mạng máy tính ... với máy tính - Vai trò card mạng Card mạng đóng vai trò nối kết vật lý các máy tính cáp mạng nhƣng card mạng đƣợc lắp vào khe mở rộng bên máy tính máy phục vụ mạng Sau lắp card mạng, card ... thật máy tính với máy tính lại mạng Card mạng có các vai trò sau: - Chuẩn bị liệu cho cáp mạng - Gửi liệu đến máy tính khác - Kiểm soát luồng liệu máy tính hệ thống cáp Card mạng nhận...
 • 40
 • 187
 • 0

Giáo trình tổng quan về mạng máy tính

Giáo trình tổng quan về mạng máy tính
... thờm Repeater Repeater in quang liờn kt vi mt u cỏp quang v mt u l cỏp in, nú chuyn mt tớn hiu in t cỏp in tớn hiu quang phỏt trờn cỏp quang v ngc li Vic s dng Repeater in quang cng lm tng thờm ... vy cỏp si quang khụng truyn dn cỏc tớn hiu in m ch truyn cỏc tớn hiu quang (cỏc tớn hiu d liu phi c chuyn i thnh cỏc tớn hiu quang v nhn chỳng s li c chuyn i tr li thnh tớn hiu in) Cỏp quang cú ... 200m, thng s dng cho dng Bus Cỏp si quang (Fiber - Optic Cable) Cỏp si quang bao gm mt dõy dn trung tõm (l mt hoc mt bú si thy tinh cú th truyn dn tớn hiu quang) c bc mt lp v bc cú tỏc dng phn...
 • 142
 • 314
 • 0

Mạng máy tính - Tổng quan về mạng máy tính

Mạng máy tính - Tổng quan về mạng máy tính
... phát triển mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính Mạng ngang hàng, mạng dựa vào phục vụ (server) Phần cứng/Phần mềm mạng Các kiểu mạng Copyright © 2006, HaiVD Lịch sử phát triển mạng máy tính   ... Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với theo cấu trúc phương tiện truyền thông cho chúng chia trao đổi thông tin với Một mô hình liên kết máy tính mạng Copyright © 2006, HaiVD Khái niệm mạng máy ... loại máy tính     Server (máy chủ -máy phục vụ) Workstation/client (máy trạm /máy khác) Server máy cung cấp, chia tài nguyên dung chung mạng Workstation máy sử dụng tài nguyên dùng chung mạng Copyright...
 • 23
 • 319
 • 2

Tổng quan về mạng máy tính

Tổng quan về mạng máy tính
... phát triển mạng máy tính Khái niệm mạng máy tính Mạng ngang hàng, mạng dựa vào phục vụ (server) Phần cứng/Phần mềm mạng Các kiểu mạng Copyright © 2006, HaiVD Lịch sử phát triển mạng máy tính   ... Mạng máy tính tập hợp máy tính nối với theo cấu trúc phương tiện truyền thông cho chúng chia trao đổi thông tin với Một mô hình liên kết máy tính mạng Copyright © 2006, HaiVD Khái niệm mạng máy ... máy tính Sau thời gian máy tính đưa vào hoạt động máy tính trung tâm kết nối với nhiều thiết bị I/O Copyright © 2006, HaiVD Lịch sử phát triển mạng máy tính    Cùng với phát triển ứng dụng máy...
 • 23
 • 218
 • 0

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
... thoi cú sn thỡ chỳng ta mc nhiờn khụng cn quan tõm n vic lp t Nu bn cn lp t cỏp mi thỡ s cú cỏc yu t m bn phi quan tõm Khi chn cỏp, bn cng nờn chỳ ý n tm quan trng ca vic bc cỏp v tớnh cht bo mt ... mỏy tớnh cn chuyn tớn hiu s thnh tớn hiu tng t 1.1.4 Cỏp quang Dựng truyn cỏc xung ỏnh sỏng lũng mt si thu tinh phn x ton phn Mụi trng cỏp quang rt lý tng vỡ Xung ỏnh sỏng cú th i hng trm km m ... ng kớnh dõy dn bng bc súng thỡ cỏp quang ging nh mt ng dn súng, khụng cú hin tng phn x nhng ch cho mt tia i Loi nycú cng kớnh khon v phi dựng diode laser Cỏp quang a mode cú th cho phộp truyn...
 • 90
 • 177
 • 0

Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail

Tổng quan về mạng máy tính, mạng Internet và dịch vụ E-mail
... tèt nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail ch¬ng III: dÞch vơ th ®iƯn tư (Electronic Mail) III.1 Giíi thiƯu vỊ Internet Mail: Dòch vụ e-mail nói chung Internet mail ... nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail thống Email cần thông tin để chuyển liệu từ máy tính sang máy tính khác Phần tiêu đề (header): Phần cung cấp thông tin tổng quát ... ¸n tèt nghiƯp: Tỉng quan vỊ m¹ng m¸y tÝnh, m¹ng Internet vµ dÞch vơ E-mail III.3.4 Th ®iƯn tư (Electronic Mail): Trªn Internet cã mét lo¹i h×nh dÞch vơ mµ bÊt kú ®· dïng Internet ®Ịu kh«ng thĨ...
 • 90
 • 386
 • 0

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
... triển mạng số người dùng tương lai Mô hình mạng ngang hàng Mô hình mạng khách chủ • Mô hình mạng khách chủ (client/server): máy tính đóng vai trò client máy tính đóng vai trò server Mô hình mạng ... hành mạng cho phép người quản trị mạng quản lý Mạng LAN (Local Area Network) Mạng MAN (Metropolitan Area NetWork) Mạng WAN (Wide Area Network) Mạng LAN (Local Area Network) n Kết nối máy tính ... giúp trạm truyền thông với gồm: n n n Các thiết bị mạng: Hub, Switch, Router, Firewall Trạm làm việc: Máy tính, máy in, máy Fax Bộ giao tiếp mạng (Nic card) Các đơn vị đo n n n Đơn vị lưu trữ...
 • 8
 • 310
 • 2

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH
... Trang 17 / 57 Repeater in quang liờn kt vi mt u cỏp quang v mt u l cỏp in, nú chuyn mt tớn hiu in t cỏp in tớn hiu quang phỏt trờn cỏp quang v ngc li Vic s dng Repeater in quang cng lm tng thờm ... vy cỏp si quang khụng truyn dn cỏc tớn hiu in m ch truyn cỏc tớn hiu quang (cỏc tớn hiu d liu phi c chuyn i thnh cỏc tớn hiu quang v nhn chỳng s li c chuyn i tr li thnh tớn hiu in) Cỏp quang cú ... k thut ca mt s loi cỏp mng c Cỏp si quang (Fiber - Optic Cable) Cỏp si quang bao gm mt dõy dn trung tõm (l mt hoc mt bú si thy tinh cú th truyn dn tớn hiu quang) c bc mt lp v bc cú tỏc dng phn...
 • 57
 • 205
 • 0

Bài 5: Tổng quan về mạng máy tính

Bài 5: Tổng quan về mạng máy tính
... Các khái niệm mạng Nội dung Trình bày khái niệm thành phần kiến trúc mạng máy tính Giới thiệu mạng máy tính Các thiết bò mạng phổ biến Các đồ hình mạng máy tính Các chuẩn mạng máy tính Các giao ... hai máy tính Môi trường mạng Môi trường mạng Tại phải có mạng máy tính? Với sức mạnh PC ngày nay, câu hỏi thường gặp lại phải có mạng máy tính? Đôi làm việc với máy tính sử dụng tiện ích mạng ... lưu trữ máy tính Mạng máy tính phát triển để đáp ứng nhu cầu chia sẻ thông tin máy tính người Nhu cầu chia sẻ thông tin chia sẻ file liệu máy tính với máy tính khác Trong môi trường mạng, người...
 • 25
 • 324
 • 0

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH CỤC BỘ (LAN )HIỆN HỮU

TỔNG QUAN VỀ MẠNG MÁY TÍNH CỤC BỘ (LAN )HIỆN HỮU
... phương tiện truyền thích hợp với mạng cục : cặp dây xoắn ,cáp đồng trục sợi quang Các đặc tính bảng cho phép so sánh hiệu khả ứng dụng loại phương tiện Đặc tính phương tiện Cặp dây xoắn Cáp ... đặc tính chủ yếu phương tiẹn truyền dùng cho mạng cục 5.3 Quan hệ phương tiện truyền kiến trúc Việc lựa chọn phương tiện truyền tin kiến trúc cho mạng cục làm độc lập với Bảng 5.3 cho tổ hợp mong ... cáp đồng trục sợi quang vượt khả chuyển mạch thông thường 5.4 Các giao thức điều khiển truy nhập phương tiện truyền Tất mạng cục bao gồm tập thiết bị phân chia khả truyền liệu mạng Do cần phải...
 • 11
 • 256
 • 0

Xem thêm