Ôn tập GT chương 1 lần 1

ôn tập toán chương 1 lớp 8

ôn tập toán chương 1 lớp 8
... –4 16 8 x2 – x = 13 có giá trị : 16 – x2 x = 14 có giá trị : 16 16 0 – 16 0 – 35 18 18 0 18 0 12 x3 – 3x2 + 3x – x = – có giá trị : 8 –2 Đề số 1: I Trắc nghiệm (2,5 điểm) Tr¶ lêi c©u hái b»ng ... LUYỆN TẬP: 1) Tính: a ) 786 + 786 . 28 + 14 2 b) ( x + y + ) − ( x + y + ) ( x + y ) + ( x + y ) 2 c) ( a − b − ) − ( 2a − 2b ) ( a − b − ) + a + b − 2ab ( ) ( ) e)24 ( + 1) ( + 1) ( + 1) − d ... – 14 a +14 b 2 C©u 2: Cho biểu thức: B = A = (2x + 1) + (3x - 1) - 2(3x - 1) (2x + 1) a) Rút gọn biểu thức b)Tính giá trị biểu thức x = 10 02 C©u : (1 ) Làm tính chia: ( 6x – 7x2 - x + 2): (2x + 1) ...
 • 6
 • 690
 • 27

giao an on tap 12cb chuong 1

giao an on tap 12cb chuong 1
... ∆ϕ=ϕ2- 1> 0: dđ sớm pha dđộng1 góc ∆ ϕ ∆ϕ=ϕ2- 1...
 • 10
 • 205
 • 0

Bài tập ôn tập hình chương 1 cho hs khá giỏi

Bài tập ôn tập hình chương 1 cho hs khá giỏi
... thẳng hàng Bài 14 Cho n điểm nối tùng cặp hai điểm n điểm thành đoạn thẳng Tính n biết có tất 435 đoạn thẳng Bài 15 Cho đoạn thẳng AB = a a, Lấy điểm A1 trung điểm AB; A2 trung điểm AA1; A3 trung ... A1 trung điểm AB; A2 trung điểm AA1; A3 trung điểm AA2 Tính độ dài AA3 b, Gọi An trung điểm AAn -1 Tính AAn ...
 • 2
 • 369
 • 1

ÔN TẬP 12 CHUONG 1,2,3

ÔN TẬP 12 CHUONG 1,2,3
... 20cm l A.uM =2cos cos(10 t )(cm) B.uM =4 cos cos(10 t )(cm) 12 12 12 12 7 C.uM = cos cos(10 t + )(cm) D.uM = cos(10 t )(cm) 12 12 Cõu 80: Mt súng c truyn t O ti M cỏch 15cm Bit phng trỡnh ... rad Cõu128 (Trớch thi H 2008) Cho hai dao ng iu hũa cựng phng, cựng tn s, cựng biờn v cú cỏc pha ban u l /3 v /6 Pha ban u ca dao ng tng hp hai dao ng trờn bng A /12 B /6 C /2 D /4 Cõu129 (Trớch ... b P phỏt cú tn s 1136 Hz, tc õm khụng khớ l 340 m/s Tn s õm m thit b T thu c l A 122 5 Hz B 120 7 Hz C 1073 Hz D 121 5 Hz Cõu 42.( thi H _2008) Ngi ta xỏc nh tc ca mt ngun õm bng cỏch s dng thit...
 • 29
 • 180
 • 0

191 câu hỏi ôn tập HK1 chưong 1,2

191 câu hỏi ôn tập HK1 chưong 1,2
... gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép intrôn B gen, mARN sơ khai, tách êxôn, ghép êxôn C gen, tách êxôn, ghép intrôn, mARN sơ khai D gen, tách êxôn, mARN sơ khai, ghép intrôn C©u 68: Cơ chế hình thành ... mang thông tin cho việc tổng hợp prôtêin C©u 96: Mức phản ứng là: A tập hợp kiểu hình kiểu gen B tập hợp kiểu gen quy định kiểu hình C tập hợp kiểu hình kiểu gen ứng với môi trường khác D tập hợp ... loại axit amin D số ba không mã hoá axit amin C©u 20: Bệnh máu khó đông gen lặn h X gây ra, H gen trội hoàn toàn quy định khả máu đông bình thường Bố, mẹ, trai gái không biểu bệnh, trai út mắc...
 • 12
 • 249
 • 5

Ôn tập chương 1 lần 1"Lưu Hồng Thắng Gửi''''

Ôn tập chương 1 lần 1
... YH3 Công thức hoá học hợp chất X với Y là: A XY B X2Y C XY2 D X2Y3 Đáp án: 1. A; 2.A; 3.D; 4.C; 5.C; 6.C; 7.A; 8.C; 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; ... A Không màu, không mùi B Không tan nớc C Lọc đợc qua giấy lọc D Có nhiệt độ sôi định Câu 17 : Trong tự nhiên, nguyên tố hoá học tồn trạng thái nào? A Rắn B Lỏng C Khí D Cả trạng thái Câu 18 : Nguyên ... IV, chọn công thức hoá học phù hợp với qui tác hoá trị có công thức sau: A NO B N2O C N2O3 D NO2 Câu 40: Biết S có hoá trị IV, chọn công thức hoá học phù hợp với qui tắc hoá trị có công thức sau:...
 • 4
 • 87
 • 0

Nội dung ôn tập GT 12 chuẩn CHƯƠNG I

Nội dung ôn tập GT 12 chuẩn CHƯƠNG I
... V i giá trị m, đồ thị hàm số (Cm) qua i m B(0; -1) ĐS: m = c) Định m để tiệm cận ngang đồ thị qua i m C( ; -3) ĐS: m = -4 c) Viết phương trình tiếp tuyến hàm số giao i m v i trục tung HD: Giao ... * m < 0: n0 c) Viết phương trình tiếp tuyến i m I( 0; 2) ĐS: y = 3x + d) Viết phương trình đường thẳng qua i m cực đ i i m cực tiểu đồ thị (C) x − xA y − yA = HD: PT đt qua i m A(xA; yA) B(xB; ... nghiệm kép m = a = > 0) ĐS: m = b) V i giá trị tham số m, hàm số có cực đ i cực tiểu HD: * Tìm y’ vận dụng công thức sau * Để hàm số có cực trị (hay có cực đ i cực tiểu) ⇔ y’ = có nghiệm phân biệt...
 • 4
 • 174
 • 1

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I

ôn tập kiểm tra 1 tiết chương I
... cắt đồ thị ( C) hai i m phân biệt v i m Câu II: Tìm cực trị hàm số : y = x + x +1 Câu III:Tìm GTLN , GTNN( có) hàm số: y = cos2x – cosx +3 π Câu IV: Chứng minh : tanx > sinx, 0...
 • 2
 • 480
 • 0

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.

ĐỀ ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT CHƯƠNG 2.
... Al=27, Na=23, H =1, Fe=56, O =16 Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 k) ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 1: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Mg, B, Al, Mn, Cu có số hiệu nguyên tử 12 , 5, 13 , 25, 29 g) Xác định vị trí nguyên tử ... Lưu ý: hs không sử dụng bảng tuần hoàn ĐỀ 2: ĐỀ ÔN TẬP LỚP 10 CB THỜI GIAN: 45 PHÚT Câu 1: Cho nguyên tử Si, C, Al, Cr, Co có số hiệu nguyên tử 14 , 6, 13 , 24, 27 i) Xác định vị trí nguyên tử...
 • 3
 • 387
 • 5

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2
... America .19 69 What is TV to day? I’m interested .badminton I often play it Sunday evening 10 .Marie Curie was born Poland 18 67 11 He studied Oxford University 12 He died April 1st, 20 00 13 ... preposition : 1. There is a play the Youth Theater tonight Are you free Monday.? Very few Vietnam people had TV sets 19 60s Don’t forget to brush your teeth every meal The street is full of trafic ... Florida on vacation VI/ Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 ) 1/ have / any / doesn,t / in / she / friends / Ha Noi 2/ they / free / usually / are / the weekend on 3/...
 • 3
 • 282
 • 0

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2(u3-4)

ôn tập kiểm tra 1 tiết lần 2(u3-4)
... 19 93 11 .Can I meet you - am and am ? 12 .They don’t like traveling - night 13 .There are usually a lot of parties NewYear Eve 14 .We were at the seaside - two weeks 15 .I ... - 1. 00 and 3.00 am 6.What about going fishing - the weekend? 7.I was given a lot of flowers and presents - my birthday 9. - Saturday night I went to bed 11 o’clock 10 .I ... Maryam…………………………………………………….………… 10 “ Where you live, the boy?” asked the man -> The man asked…………………………………………………………….……… III.Complete these sentences, using the given prepositions: in, on, at, for, until, between,since 1. My...
 • 3
 • 200
 • 0

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2
... in B at C on D from 22 This bridge ………………… From 19 90 to 20 00 A builds B built C is built D was built| 23 You are the eldest in your family, ……………….? A are B.aren’t C D don’t 24 .In Vietnam, people ... 10 .I enjoyed………… to radio when I was a child A listening B to listen C listened D listen 11 .Tom used to …………… swimming every Sunday when he was a little boy A go B going C went D have gone 12 .The ... watching D watched 19 …………… you play badminton ? – three time a week A How B How often C What D What time 20 I wish I …………… play volleyball well A can B could C could be D be 21 I’m interested ……………...
 • 3
 • 312
 • 1

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2-AV6

ÔN TẬP KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 2-AV6
... small B nurse C teacher D student 10 A factory B class C classroom D school 11 A get B city C watch D go 12 A dinner B breakfast C face D lunch Đọc đoạn văn sau làm tập bên Minh lives in the city ... ) 10 We have lunch ………… school (A in B on C at D up ) 11 …… is your classroom? >It’s on the second floor (A Where B What C When D How ) 12 What ………… you after school? (A B is C does D are ) 13 ... …………television every day There (be) …………… four people in my family 10 They (play) …………… soccer after school 11 He (have)…………… breakfast every morning 12 Ba (get) …………up at six o’clock VI Rewrite the following...
 • 4
 • 379
 • 1

Xem thêm