câu hỏi trắc nghiệm chương bảo hiểm

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm

Câu hỏi trắc nghiệm chương : Bảo hiểm
... án: B Câu 2 3: loại bảo hiểm sau thuộc loại bỏa hiểm rủi ro: A Bảo hiểm tài sản B Bảo hiểm người C Bảo hiểm bắt buộc bảo hiểm tự nguyện D Tất đáp án Đáp án: D Câu 2 4: Câu sau không vai trò bảo hiểm ... Đáp án: C Câu 5: Người bảo hiểm thu khoản tiền bồi thường lớn giá trị bảo hiểm đối tượng bảo hiểm khi: A Bảo hiểm trùng B Tái bảo hiểm C Mua bảo hiểm với A> V D Không có câu Đáp án : D Câu 6: Hạn ... thêm phí bảo hiểm xã hội cho họ câu 2 6: bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm A bảo hiểm người B bảo hiểm trách nhiệm dân C bảo hiểm tài sản D sai câu 2 7: nghiệp vụ thuộc bảo hiểm tài sản? A bảo hiểm trách...
 • 11
 • 6,633
 • 92

50 cau hoi trac nghiem chuong 7

50 cau hoi trac nghiem chuong 7
... g kẽm hạt g kẽm bột B Dùng H2SO4 5M thay H2SO4 4M C Tiến hành nhiệt độ 50 oC D Tăng thể tích H2SO4 4M lên gấp đôi Câu 27 Nếu chia mẩu đá vôi hình cầu tích 10,00 cm thành tám mẩu đá vôi hình cầu ... cốc đựng 50ml dung dịch H2SO4 4M nhiệt độ thường (25o) Trường hợp tốc độ phản ứng không đổi ? A Thay 5g kẽm viên 5g kẽm bột B Thay dung dịch H2SO4 4m dung dịch H2SO4 2M C Thực phản ứng 50oC D Dùng ... vào hỗn hợp phản ứng Câu 72 Trong phản ứng sau , phản ứng áp suất không ảnh hưởng đến cân phản ứng : A N2 + 3H2 2NH3 B N2 + O2 2NO C 2NO + O2 2NO2 D 2SO2 + O2 2SO3 Câu 73 Sự chuyển dịch cân :...
 • 11
 • 750
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG PROTEIN

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG PROTEIN
... Cả câu nhiệt protein Chọn câu sai: Người ta thường kéo sợi protein từ: A Protein thực vật B Protein động vật C Protein sữa D A & C Nguyên liệu ban đầu dùng để kéo sợi thường có hàm lượng protein: ... so sánh protein động vật protein thực vật rút số kết luận sau:(chọn câu ): a .Protein động vật có chất lượng cao protein thực vật b Protein động vật có chất lượng thấp protein thực vật c Protein ... riêng nhóm ngoại & apoprotein nucleoprotein phải dùng: a Dung dịch đặc b Dung dịch axit loãng c Hai câu d Hai câu sai 16 Ngyên tử sắt “hem” có hóa trị: a b c Cả hai câu d Cả hai câu đểu sai 17 nhóm...
 • 56
 • 1,872
 • 50

30 câu hỏi trắc nghiệm chương IV: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

30 câu hỏi trắc nghiệm chương IV: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
... d 19/ Các cung lượng giác sau cung lượng giác có điểm đầu điểm cuối không trùng với cung 23π lượng giác có số đo ? π 11π 25π 17π − − 6 a b c d 20/ Các cung lượng giác sau cung lượng giác có điểm ... không trùng với cung 25π − ? lượng giác có số đo 17π 16π π 5π − 3 a b c d 21/ Các cung lượng giác sau cung lượng giác có điểm đầu điểm cuối không trùng với cung 19π − ? lượng giác có số đo 5π ... khẳng định đúng? Cho − tan α = − b tan α = −2 c tan α = 2 d tan α = cos α = − ; ( 1800 < α < 2700 ) 30/ Cho Trong khẳng định sau khẳng định đúng? 5 cot α = cot α = − cot α = −2 5 a cot α = b c d...
 • 3
 • 1,878
 • 135

CAU HOI TRAC NGHIEM CHUONG III - hoa chau

CAU HOI TRAC NGHIEM CHUONG III - hoa chau
... nghiệm R ? a m = - ; b m = ; c.m = ; d m ≠ ± 20 Phương trình (m 3- 3m + 2)x + m2 + 4m + = có tập nghiệm R : a m = -2 ; b m = -5 ; c m = ; d Không tồn m 2 21 Phương trình (m - 2m)x = m - 3m + có nghiệm ... -2 ; c m ≠ m ≠ -2 ; d ∀m III PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI : 23 Cho phương trình (m + 1)x2 - 6(m – 1)x +2m -3 = (1) Với giá trị sau m phương trình (1) có nghiệm kép ? a m = ; b m = − ; c m = ; d m = -1 ... a Ø ; b {0} ; c R+ ; d R 2 14 Phương trình (m - 5m + 6)x = m - 2m vô nghiệm khi: a m =1 ; b m = ; c m = ; d m = 15 Phương trình ( m + 1) x + =( 7m -5 )x + m vô nghiệm : a m = m = ; b m = ; c m...
 • 4
 • 347
 • 0

câu hỏi trác nghiệm chuong III toán 6

câu hỏi trác nghiệm chuong III toán 6
... d)33 e )6 = c) f)4 BÀI KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN SỐ HỌC CHƯƠNG III Câu số 31 : a) 12 15 Câu số 32 : a) −1 Câu số 33 : a) 55 12 Câu số 34 : a) 31 36 Câu số 35 : a) Câu số 36 : a) Câu số 37 : a) Câu ... KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN SỐ HỌC CHƯƠNG III Câu số 51 : a) 12 15 Câu số 52 : a) −1 Câu số 53 : a) 55 12 Câu số 54 : a) 31 36 Câu số 55 : a) Câu số 56 : a) Câu số 57 : a) Câu số 58 : a) Câu số 59 : ... TRẮC NGHIỆM MÔN SỐ HỌC CHƯƠNG III + = 10 12 a) b) 15 −5 Câu số 22 : + = −1 a) b) 12 1 Câu số 23 : + = 55 14 a) b) 12 1 Câu số 24 : − = 31 15 a) b) 36 32 81 = Câu số 25 : 27 160 a) b) 51 17 : = Câu...
 • 7
 • 437
 • 9

câu hỏi trắc nghiệm chương oxi

câu hỏi trắc nghiệm chương oxi
... D Ozon có tính oxi hoá yếu oxi Câu 18 Ozon chất có tính chất oxi hoá mạnh So sánh tính oxi hoá ozon với iot, oxi flo: A Ozon flo oxi hoá tất kim loại, kể vàng platin B Ozon oxi oxi hoá Ag điều ... halogen chu kì C Tính oxi hoá giảm dần từ oxi đến telu D Các nguyên tố nhóm oxi số oxi hoá âm có số oxi hoá dương Câu 13 Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế oxi phản ứng: A 2KMnO4 → K2MnO4 + MnO2 ... nghiệp, oxi sản xuất cách chưng cất phân đoạn không khí lỏng Chọn câu sai Câu 15 Chọn câu sai Đặc điểm cấu tạo nguyên tử oxi A Có cấu hình electron 1s22s22p4 B Trong hợp chất H2O, oxi có số oxi hoá...
 • 7
 • 447
 • 3

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án

50 câu hỏi trắc nghiệm chương 1 có đáp án
... 9.C; 10 .D; 11 .C; 12 .D; 13 .D; 14 .B; 15 .D; 16 .D; 17 .D; 18 .D; 19 .D; 20.C; 21. D; 22.D; 23.C; 24.D; 25.D; 26.B; 27.D; 28.B; 29.D; 30.D; 31 C; 32.C; 33.A; 34.B; 35.C; 36.C; 37.D; 38.C; 39.D; 40.C; 41. A; ... D C¶ 1, 2, §¸p ¸n: C; 2.D; 3.B; 4.D; B; A; 7.A; 8.A; 9.D; 10 .D; 11 D; 12 .D; 13 .D; 14 .D; 15 .C; 16 .D; 17 .B; 18 .C; 19 .D; 20.B; 21. B; 22.C; 23.D; 24.B; 25.D; 26.D; 27.D; 28.B; 29.A; 30.B; 31. D; 32.A; ... 31, 32 Than ch¸y t¹o khÝ CO2 theo ph¬ng tr×nh: C + O2 -> CO2 C©u 31: Khèi lỵng c¸cbon ®· ch¸y lµ 4,5kg vµ khèi lỵng O2 ®· ph¶n øng lµ 12 kg Khèi lỵng CO2 t¹o lµ: A 16 ,2kg B 16 .3kg C 16 ,4kg D .16 ,5kg...
 • 9
 • 3,554
 • 81

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG V CÓ ĐÁP ÁN
... -> CaCO3 Câu 26: Cho Cu tác dụng v i dung dịch axit HCl tợng sau: A Chất khí cháy đợc không khí v i lửa màu xanh B Chất khí làm đục nớc v i C Dung dịch màu xanh D Không tợng Câu 27: Trong ... sunfuaric loãng v o đồng(II) cacbonat C Cho đồng kim loại v o dung dịch natri sunfat D Cho luồng khí lu huỳnh đioxit qua bột đồng nóng Dữ kiện cho hai câu 42,43 khí ẩm( khí dẫn hơI nớc) ... THCS PHAN LU THANH HUYN NG XUN Câu 13: Một chất lỏng không màu khả hoá đỏ chất thị thông dụng Nó tác dụng v i số kim loại giải phóng hiđro giải phóng khí CO thêm v o muối hiđrocacbonat Kết luận...
 • 6
 • 1,728
 • 40

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN

50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG VI CÓ ĐÁP ÁN
... dùng cho hai câu 27, 28 Muốn pha 300g dung dịch NaCl 20% thì: Câu 27: Khối lợng NaCl cần là: A 40g B 50g C 60g D 70g Câu 28: Khối lợng H2O cần là: A 480g B 506 g C 360g D 240g Câu 29: Muốn ... hai câu 25, 26 Pha loãng 20g dung dịch H2SO4 nồng độ 50% để đợc 50g dung dịch Câu 25: Nồng độ phần trăm dung dịch sau pha loãng là: A 7% B 18% C.19% D 20% Câu 26: Dung dịch sau pha loãng khối ... 26,4% D 25,47% Câu 46: Khi làm bay 50g dung dịch muối thu đợc 0,5g muối khan Hỏi lúc đầu, dung dịch nồng phần trăm: A 1,1% B.1% C.1,5% D.3% Câu 47: Độ tan KNO3 40 C 70g Số gam KNO3 340g dung...
 • 6
 • 1,369
 • 33

Câu hỏi trắc nghiệm chương sự điện Ly

Câu hỏi trắc nghiệm chương sự điện Ly
... dịch electron từ chất sang chất khác 20 Câu sau nói điện li? A Sự điện li hoà tan chất vào nớc thành dung dịch B Sự điện li phân li chất dới tác dụng dòng điện V c Lun-Email: vuducluanltv@gmail.com- ... là: A 1B C D 1,5 48 Độ điện li chất điện ly phụ thuộc vào yếu tôa sau đây? A Bản chất chất điện ly B Bản chất dung môi C Nhiệt độ nồng độ chất tan D Cả A,B,C 49 Độ dẫn điện dung dịch axit CH3COOH ... vuducluanltv@gmail.com- Web: http://my.opera.com/vuducluan C Sự điện li phân li chất thành ion dơng ion âm chất tan nớc hay trạng thái nóng chảy D Sự điện li trình oxi hoá khử 21 Theo định nghĩa axit-bazơ...
 • 6
 • 1,558
 • 80

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1

Câu hỏi trắc nghiệm chương 1
... Editor: nguyenthuha16589@gmail.com Tel: 09870892 91 Câu 16 : Để phân biệt Axít H2SO4 dùng A Quỳ tím B Dung dịch Ca(OH)2 C DD BaCl2 D Cả A B Câu 17 : Hoà tan 3 ,1 gam Na2O vào nước 10 00 ml dd.Nồng độ ... 0,005M B 0,1M C 0,05M D 0,01M Câu 18 : Dãy chất xếp theo thứ tự oxít, axít, bazơ, muối A CuO, NaOH, HCl ,CuSO4 B CuO, HCl, NaOH, CuSO4 C HCl CuO,NaOH, CuSO4 D CuO, CuSO4, HCl, NaOH Câu 19 : Để phân ... Dung dịch HCl Câu 20: Dãy chất điều dd Bazo ( kiềm ) : A NaOH ,CaO,Fe(OH)2,KOH B.NaOH,KOH, Ba(OH)2 ,Ca(OH)2 C NaOH, Cu(OH)2 , Fe(OH)2, Ba(OH)2 D CaO, Fe(OH)2, Cu(OH)2, KOH Câu 21: Các bazo bị...
 • 2
 • 229
 • 0

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM CHUONG 2: SÓNG CƠ HỌC
... 19: Chọn câu sai: A Quá trình truyền sóng trình truyền lượng B Sóng dọc sóng có phương trùng với phương truyền sóng C Sóng âm sóng dọc D Nguyên nhân tạo thành sóng dừng giao thoa sóng tới sóng phản ... án câu sau: A Hai sóng biên độ, tần số, hiệu số pha không đổi theo thời gian B Hai sóng tần số, hiệu lộ trình không đổi theo thời gian C Hai sóng chu kì biên độ D Hai sóng bước sóng, biên độ Câu ... trầm Câu 16: Điều kiện xảy sóng dừng sợi dây đàn hồi hai đầu cố định là: A Chiều dài ¼ bước sóng B Bước sóng gấp đôi chiều dài dây C Chiều dài dây bội số nguyên lần nửa bước sóng D Bước sóng...
 • 3
 • 720
 • 17

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10

Câu hỏi trắc nghiệm chương 2- Tin học 10
... phương án ghép Trong tin học, tệp (tập tin) khái niệm A_một văn B_một đơn vò lưu trữ thông tin nhớ ( * ) C_một gói tin D_một trang web Câu 22 : Hãy chọn phương án ghép Trong tin học, thư mục A_tệp ... khởi động lại B_Các chương trình quản lí tài nguyên C_Các chương trình phục vụ tổ chức thông tin nhớ , tìm kiếm cung cấp thông tin cho chương trình khác xử lí D_Cả ba câu (*) Câu 21 : Hãy chọn ... lưu trữ thông tin nhớ , cung cấp phương tiện để tìm kiếm truy cập thông tin lưu trữ D_Cả ba câu (*) Câu 19 : Một số thành phần hệ điều hành : A_Các chương trình nạp hệ thống B_Các chương trình...
 • 4
 • 6,529
 • 192

Câu hỏi trắc nghiệm chương I Lý 11

Câu hỏi trắc nghiệm chương I Lý 11
... thuộc i n tích hiệu i n hai tụ Câu 85 : Chọn câu phát biểu ? A i n dung tụ i n tỉ lệ v i i n tích B i n tích tụ i n tỉ lệ v i hiệu i n hai C.Hiệu i n hai tụ i n tỉ lệ v i i n dung D i n ... kim lo i sứ B hai kim lo i không khí C hai kim lo i nước v i D hai kim lo i nước tinh khiết Câu 83: Biểu thức biểu thức định nghĩa i n dung tụ i n? A F/q B U/d C AM∞ /q D Q/U Câu 84: Chọn câu ... i n đặc trưng cho khả sinh công dịch chuyển i n tích hai i m i n trường B Đơn vị hiệu i n V/C C Hiệu i n hai i m không phụ thuộc vào i n tích dịch chuyển hai i m D Hiệu i n hai i m...
 • 8
 • 1,020
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: câu hỏi trắc nghiệm về bảo hiểm xã hộicác câu hỏi trắc nghiệm về bảo hiểm xã hộicâu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểm xã hộicâu hỏi trắc nghiệm luật bảo hiểm xã hộicau hoi trac nghiem cho bao hiem hanwan lifecâu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểmcâu hỏi trắc nghiệm về bảo hiểm nhân thọcâu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểm có đáp ánngân hàng câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểmcác câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểmcâu hỏi trắc nghiệm về bảo hiểm y tếcâu hỏi trắc nghiệm luật bảo hiểm y tếnhững câu hỏi trắc nghiệm môn bảo hiểmcác câu hỏi trắc nghiệm về bảo hiểmcâu hỏi trắc nghiệm chương 4 5 6 hóa học 8Tuần 5. Nghe-viết: Cái trống trường em91 2015 QH13.Luat dan suHanu - Văn bản pháp luật 21.signedNghiên cứu các phƣơng án triển khai dịch vụ Data local breakout cho thuê bao chuyển vùng quốc tế InboundOutbound (tt)AN TOAN VA BAO MAT THONG TIN (ANH BIA)Bài 5. Lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏPhát triển năng lực vận dụng kiến thức cho học sinh trường dự bị đại học dân tộc trung ương thông qua dạy học một số chủ đề tích hợp phần phi kimPhân bổ tài nguyên trong mạng vô tuyến hợp tác khả tri (tt)Nghiên cứu giao thức định tuyến hỗ trợ hiệu quả năng lượng trong mạng WSN (tt)BAI 6 lịch sử 10 nguyen thi nganQuy hoạch mạng 4g lte cho tỉnh Attapeu (tt)BVNT Bao cao ket qua kinh doanh 2014 cn 20170906 08092095Xây dụng giải pháp an toàn mạng thông tin trên IPv6 tại LTC (tt)Giao thức MQTT và ứng dụng trong IOT cho giải pháp ngôi nhà thông minh (tt)Văn bản pháp quyRèn luyện tư duy sáng tạo cho học sinh khá, giỏi thông qua dạy học giải bài tập một số dạng phương trình sai phânĐề ôn luyên 60 câu 90p đề 1Đề kiểm tra hkI lớp 2Văn bản pháp quyĐề kiểm tra số 2 Chương 1 Điện tích- điện trường - Chương 1 Tĩnh Điện