Ngân hàng câu hỏi giáo dục công dân

NGÂN HÀNG CÂU HỎI GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 HKII 2015 2016

NGÂN HÀNG CÂU HỎI GIÁO DỤC CÔNG DÂN 6 HKII 2015  2016
... đònh công dân nước thê ̉ hiện mới quan hệ giữa nhà nước và cơng dân nước đó 2.Vận dụng MT: giúp học sinh hiểu Mối quan hệ Nhà nước công dân: Mối quan hệ Nhà nước công dân? Đáp án: - Công ... cha mẹ cơng dân nước ngồi Đáp án: C Phần tự luận có câu 1.Thơng hiểu MT: giúp học sinh hiểu Cơng dân là gì, q́c tịch là gì Cơng dân là gì? q́c tịch là gì Đáp án: - Công dân dân nước ... 3.Thơng hiểu MT: giúp học sinh hiểu Cơng dân Việt Nam phải hồn thành bậc Giáo dục Tiểu học Đánh dấu (x) vào câu trả lời Cơng dân Việt Nam phải hồn thành bậc Giáo dục Tiểu học, tức là: A Ai phải học...
 • 16
 • 225
 • 0

Ngân hàng câu hỏi giáo dục công dân

Ngân hàng câu hỏi giáo dục công dân
... CỦA CÔNG DÂN I TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn chữ trước câu Câu (Hiểu) * Mục tiêu: * Nội dung câu hỏi: Việc làm tham gia quản lý Nhà nước, quản lý xã hội công dân A Góp ý kiến với Uỷ ban nhân dân ... 14: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ LAO ĐỘNG CỦA CÔNG DÂN I TRẮC NGHIỆM Khoanh tròn chữ trước câu trả lời Câu (Biết) * Mục tiêu: * Nội dung câu hỏi: Quyền lao động công dân A Phải làm việc để nuôi sống bản ... TỰ LUẬN Câu (Biết, hiểu, vận dụng) * Mục tiêu: * Nội dung câu hỏi: a Vì nói lao động quyền nghĩa vụ công dân ? b Em thực quyền nghĩa vụ ? * Đáp án: a Quyền lao động làm việc: Mọi công dân có...
 • 16
 • 162
 • 0

Ngân hàng câu hỏi điện tử công suất

Ngân hàng câu hỏi điện tử công suất
... 19 20 Câu: 22 Câu: 13 Câu: 23 Câu: 14 Câu: 24 Câu: 15 Câu: 25 Câu: 16 Câu: 26 Câu: 17 Câu: 27 Câu: 18 Câu: 28 Câu: 19 Câu: 31 Câu: 20 Câu: 22 Câu: 29 Câu: 23 Câu: 30 Câu: 24 Câu: 32 Câu: 25 Câu: ... Giá trị hiệu dụng điện áp Bảng đề thi BẢNG SẮP ĐỀ THI MÔN HỌC: ĐIỆN TỬ CÔNG SUẤT TT ĐỀ Câu: 1 Câu: 21 Câu: Câu: 19 Câu: Câu: Câu: Câu: Câu: Câu: 10 Câu: Câu: 11 Câu: Câu: 12 CÂU ĐIỂM 6 6 6 -11- ... dòng điện điện áp sau chỉnh lưu? Câu 8: Vẽ sơ đồ, nêu nguyên lý hoạt động chỉnh lưu cầu ba pha dùng Thyristor (tải R+L, α=450) Vẽ dạng dòng điện điện áp sau chỉnh lưu? -2- Chương Nội dung câu hỏi...
 • 12
 • 250
 • 0

Phòng chống Tệ nạn xã hội Giáo dục công dân 8 Tiết 19 20

Phòng chống Tệ nạn xã hội Giáo dục công dân 8 Tiết 19 20
... *Khái niệm: Tệ nạn hội tượng hội bao gồm hành vi sai lệch chuẩn mực hội, vi phạm đạo đức, vi phạm pháp luật, gây hậu xấu mặt đời sống hội Tệ nạn hội tượng hội bao gồm hành ... hành vi sai lệch chuẩn mực hi vi phạm đạo đức, vi phạm pháp đức, hội, vi phạm pháp luật, vi phạm đạo luật, gây hậu xấu mặt đời sống hội - Có nhiều tệ nạn hội: + Ma t, + Cờ bạc, + Nghiện ... giống nòi - Rối loạn trật tự hội - Gây đại dịch HIV/AIDS - Ảnh hưởng lớn đến phát triển đất nước Đối với thân Tác hại tệ nạn hội Đối với Gia đình Đối với hội -Ảnh hưởng đến sức khoẻ...
 • 33
 • 3,136
 • 0

Đề cương ngân hàng câu hỏi ôn thi công chức ngành chi cục tiêu chuẩn đo lường thi công chức 2015

Đề cương ngân hàng câu hỏi ôn thi công chức ngành chi cục tiêu chuẩn đo lường thi công chức 2015
... nghe thi Cling behop quy duce hi eu nhu the nao la dung? a b c) A C 0.0 PHUtiNG AN A PILO: NGAN B PHLYONGANC I Taidi chat thir nghiem Tai bat Icy te chirc this nghiem nao da Tai t6 chirc thir ... hang Do ngtreriban hang chi tra Neu ket qua dat yeu cau thi ca quan kiem kh6ng n h at tri vdriket qua thir nghiem mau thi la nordri tra chat lugng phai chi tra, neu k et qua chi tra phi thfr nghiem? ... ten vadia chi can tE chirc Theo quy dinh can Nghi dinh 89/20061ND-CP ve nhan hang Ten hang Ma, ten dm tki chile ca nhan hoa, yeti hang hem luang thyc thi Mi dung bat buQc phai the chiu trach...
 • 28
 • 243
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIÊT THI CÔNG CHỨC NĂM 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP

NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIÊT THI CÔNG CHỨC NĂM 2013 LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP
... việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Sở Công Thương Anh(chị) cho biết nhiệm vụ, quyền hạn Sở Công Thương Về công nghiệp tiểu thủ công nghiệp Câu 29 Trên sở hướng dẫn ... công nghiệp; Thủ tục thành lập cụm công nghiệp; Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp? Câu 15: Anh (chị) trình bày nội dung vi phạm quy định Giấy phép hoạt động điện lực quy định Nghị định số 134 /2013/ NĐ-CP ... phố Hải Phòng, anh (chị) trình bày nhiệm vụ quyền hạn Sở Công thương Hải Phòng lĩnh vực quản lý nhà nước công nghiệp tiểu thủ công nghiệp? Câu 25: Anh (chị) trình bày nội dung Vi phạm quy định dán...
 • 6
 • 191
 • 0

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI VIẾT CÔNG CHỨC 2013 CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
... Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 29: Anh (chị) cho biết nêu nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; trách nhiệm UBND cấp tỉnh bảo vệ môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường ... quy định Luật Bảo vệ Môi trường năm 2005? Câu 28: Anh (chị) cho biết nguyên tắc bảo vệ môi trường nước sông; kiểm soát, xử ô nhiễm môi trường nước lưu vực sông tổ chức bảo vệ môi trường nước ... Nguyên tắc thành lập tổ chức hoạt động tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường (Điều 2) Tổ chức, phận chuyên môn bảo vệ môi trường Ban Quản khu kinh tế (Điều 9) Câu 16 Căn vào Nghị định...
 • 6
 • 138
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức môn tiếng anh 2015

Ngân hàng câu hỏi thi tuyển công chức môn tiếng anh 2015
... I didn'tthinktheshirt I had more than I hadthought.tooexpensive would beexpensive Ithoughttheshirtwouldcostmorethan it did Therestaurants inthis Therestaurants inthis Therestaurants inthis Therearenogood ... buyalmost anything Shecanafford to buy She issuch richthat almostanything shecan buyalmost although she isterribly anything Despitethe factthat she isterriblyrich,she canafford tobuy anvthin Heused ... beginningof thissummer, his firm has receivednearly 7,000tourists Mostof themmaketheir holidays incostal areas and islands Thisyear,thecompanygivestheirprioritiestotoursto islands like Co To, ThanhLamand...
 • 57
 • 380
 • 0

Ngan hang câu hỏi chuyên ngành công nghệ thông tin

Ngan hang câu hỏi chuyên ngành công nghệ thông tin
... quốc tế công nghệ thông tin? Phổ cập ứng dụng công nghệ thông tin, hỗ trợ dự Tuyển dụng, thi tuyển án ứng dụng công nghệ cán công chức thông tin có hiệu Trao giải thưởng công nghệ thông tin Phát ... vụ chuyên trách công nghệ thông tin ngành Cơ quan quản lý nhà nước công nghệ thông tin tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đơn vị chuyên trách công nghệ thông tin địa phương 13 STT Câu hỏi ... THI CÔNG CHỨC NĂM 2014 Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Phương án Phương án Công nghệ thông tin ngành kỹ thuật vận dụng tất tiến khoa học, công nghệ, Công nghệ thông tin điện tử, toán học, quản...
 • 34
 • 197
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành GIÁO dục và đào tạo CH VIẾT 2013

Ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành GIÁO dục và đào tạo CH VIẾT 2013
... trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 37: Giáo viên Trung tâm Giáo dục thường xuyên có nhiệm vụ quyền ? Trình độ chuẩn đào tạo giáo viên qui định qui ch tổ ch c hoạt động Trung tâm Giáo dục thường ... Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 39: Trình bày tr ch nhiệm Sở Giáo dục Đào tạo tham mưu, giúp UBND tỉnh thực ch c quản lý nhà nước giáo dục qui định Nghị định số 115/2010/NĐ – CP ngày 24/12/2010 Ch nh ... liên t ch số 47/2011/TTLT – BGDĐT – BNV ngày 19/10/2011 liên bộ: Bộ Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ Câu 46: Trình độ chuẩn đào tạo nhà giáo s ch nhà giáo qui định Luật Giáo dục năm 2005 ? Câu 47:...
 • 6
 • 541
 • 3

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức GIÁO dục và đào tạo

Ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm ôn thi công chức GIÁO dục và đào tạo
... phí giáo dục địa phương; lập dự toán ngân sách giáo dục sở giáo dục trực thuộc sở…… UBND cấp tỉnh Phòng Giáo dục Đào tạo Trường Tiểu học UBND cấp tỉnh Sở Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo ... 19/10/2011 liên bộ: Bộ Phòng Giáo dục Sở Giáo dục Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội vụ quy Đào tạo cấp Đào tạo định về: huyện Nhiệm vụ quyền hạn UBND cấp huyện Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng có Giám đốc ... Điền từ vào chỗ trống sử dụng điều 71 Luật Giáo dục năm 2005: 13 Giáo sư, phó giáo chức danh nhà giáo giảng dạy sở………… Giáo dục mầm non Giáo dục đại học Giáo dục phổ thông 10 Điền từ vào chỗ...
 • 48
 • 2,720
 • 43

(Trắc nghiệm) ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành giáo dục đào tạo

(Trắc nghiệm) ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành giáo dục đào tạo
... dục Đào tạo - Bộ Nội vụ: Sở Giáo dục Đào tạo có Giám đốc số Phó Giám đốc không quá: Sở Giáo dục Đào tạo UBND cấp xã UBND cấp huyện Phòng Giáo dục Đào tạo Bộ Giáo dục Đào tạo Sở Giáo dục Đào tạo ... Tổ chức Phòng Giáo dục 38 Giáo dục Đào tạo - Bộ Nội cán Thường xuyên vụ: tổ chức không thi t thành lập thống Sở Giáo dục Đào tạo: Theo Thông tư số 48/2011/TTBGDĐT ngày 25/10/2011 Bộ Giáo dục Đào ... 71 Luật Giáo 13 dục năm 2005: Giáo chức Điền sư, từ phó vào giáo chỗ sư trống sử Giáo dục đại học Giáo dục phổ thông dụng điều 100 Luật Giáo Bộ trưởng dục năm 2005 Bộ Giáo dục 14 Bộ Giáo dục …………...
 • 14
 • 234
 • 0

Ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành giáo dục và đào tạo

Ngân hàng câu hỏi thi công chức ngành giáo dục và đào tạo
... 02/01/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhiệm vụ Trung tâm giáo dục thường xuyên tổ chức liên kết đào tạo nào? Câu 36: Điều 12, 13, 14 Qui chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên ... Bộ Giáo dục Đào tạo Câu 18: Anh (chị) trình bày nội dung sáp nhập, chia, tách đình hoạt động giáo dục nhà trường, nhà trẻ trẻ theo Văn hợp số 05/VBHN-BGDĐT ngày 13/02/2014 Bộ Giáo dục Đào tạo Câu ... 02/01/2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo quy định nhiệm vụ, quyền giáo viên, trình độ chuẩn đào tạo giáo viên ? Câu 38: Điều 30, 31, 33 Qui chế tổ chức hoạt động Trung tâm Giáo dục thường xuyên ban...
 • 6
 • 218
 • 0

cau hoi thi rung chuong vang mon giao duc cong dan lop 6

cau hoi thi rung chuong vang mon giao duc cong dan lop 6
... Của người giao tiếp với người khác Đáp án: Đúng mực Câu 8: Trong học môn toán,Thanh hay ngắt lời thầy hay nói leo bi thầy nhắc nhở nhiều lần Hành động Thanh thể người nào? Đáp án: Thi u lễ độ ... dân tuổi trở lênđược phép điều khiển xe máy có diện tích xi lanh 50cm khối? Đáp án: 16 tuổi trở lên Câu 16: Trong tỉnh sau,tỉnh thuộc miền đông nam bộ? A.Cà Mau B Long An C An Giang D Bình Phước ... Câu 11: Câu thành ngữ “ nước có vua, chùa có bụt” thể đức tính gì? Đáp án: Tôn trọng kỉ luật Bài 6: Câu 12: Cho dù học lớp Hoa đến thăm cô giáo dạy lớp Việc làm Hoa thể đức tính gì? Đáp án: Biết...
 • 4
 • 4,643
 • 33

Câu hỏi ôn giáo dục công dân lớp 9

Câu hỏi ôn giáo dục công dân lớp 9
... nghĩa vụ công dân hôn nhân * Chuẩn cần đánh giá: Quyền nghĩa vụ công dân hôn nhân * Trang số (trong chuẩn) : 172 KHU VỰC VIẾT CÂU HỎI : Câu Pháp luật có quy định quyền nghĩa vụ công dân hôn nhân ... tộc, tôn giáo, người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, công dân Việt Nam với người nước tôn trọng pháp luật bảo vệ - Vợ chồng có nghĩa vụ thực sách dân số kế hoạch hoá gia đình Thông ... trái để lợi GỢI Ý TRẢ LỜI HOẶC ĐÁP ÁN: Câu - Chí công vô tư: A, B, D, G - Không chí công vô tư: C, E, H Không chí công vô tư Mã nhận diện câu hỏi GDCD – B Thông tin chung * Khối: Học kỳ: I * Bài...
 • 84
 • 8,595
 • 7

Xem thêm

Từ khóa: cau hoi giao duc cong dan 11 bai 10trả lời câu hỏi giáo dục công dân 10 bài 10ngân hàng câu hỏi luật tố tụng dân sựngân hàng câu hỏi kinh tế công cộngngan hang cau hoi trac nghiem cong nghe 6ngân hàng câu hỏi môn lịch sử đảngngân hàng câu hỏi môn xây dựng đảngngân hàng câu hỏi trắc nghiệm công nghệ 11ngân hàng câu hỏi trắc nghiệm luật dân sựngân hàng câu hỏi điện tử công suấtngân hàng câu hổi sát hạch chức danh vận hành trạm 110kvngân hàng câu hỏi trắc nghiệm địa danh việt namgiải bài tập bài 8 chủ nghĩa xã hội giáo dục công dân 11ngân hàng câu hỏi văn phòng công chức 2014câu hỏi trắc nghiệm giáo dục công dân lớp 10chiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYBài 60. Động vật quý hiếmHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍbài tập trắc nghiệm mặt cầu, hình cầu và khối cầubài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 12. Phân bón hoá họcTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 4. Ông ngoại