NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT CHÁO NỀN CHÍN NHANH TỪ GẠO JAPONICA

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật phù hợp cho sản xuất cháo nền chín nhanh từ gạo japonica

Nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật phù hợp cho sản xuất cháo nền chín nhanh từ gạo japonica
... tài Nghiên c u xác ñ nh thông s k thu t phù h p cho s n xu t cháo n n chín nhanh t g o Japonica 1.2 M c ñích - yêu c u 1.2.1 M c ñích Xác ñ nh ñư c thông s k thu t phù h p cho s n xu t cháo ... ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - H  S THƯ NG NGHIÊN C U XÁC ð NH CÁC THÔNG S K THU T PHÙ H P CHO S N XU T CHÁO N N CHÍN NHANH T G O JAPONICA Chuyên ngành: CÔNG NGH SAU THU HO CH Mã s : ... h p cho s n xu t cháo n n chín nhanh t g o Japonica 1.2.2 Yêu c u Xác ñ nh ñư c thông s k thu t ñ s n xu t h t g o cháo n n t nguyên li u g o Japonica có kh n u chín nhanh th i gian t 5-7 phút...
 • 92
 • 228
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT CHÁO NỀN CHÍN NHANH TỪ GẠO JAPONICA

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT CHÁO NỀN CHÍN NHANH TỪ GẠO JAPONICA
... sản xuất cháo chín nhanh từ gạo Japonica 1.2 Mục ñích - yêu cầu 1.2.1 Mục ñích Xác ñịnh ñược thông số kỹ thuật phù hợp cho sản xuất cháo chín nhanh từ gạo Japonica 1.2.2 Yêu cầu Xác ñịnh ñược thông ... nghiên cứu sản xuất cháo dạng sống nấu chín nhanh, tiện dụng, phù hợp với truyền thống nấu cháo người Việt Chính lý trên, tiến hành ñề tài Nghiên cứu xác ñịnh thông số kỹ thuật phù hợp cho sản ... -  HỒ SỸ THƯỜNG NGHIÊN CỨU XÁC ðỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT PHÙ HỢP CHO SẢN XUẤT CHÁO NỀN CHÍN NHANH TỪ GẠO JAPONICA Chuyên ngành: CÔNG NGHỆ SAU THU HOẠCH Mã số: 60.54.10 Người hướng dẫn...
 • 92
 • 861
 • 0

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn

Luận văn nghiên cứu xác định các thông số kỹ thuật nhằm kéo dài thời gian tồn trữ của tỏi đặc sản lý sơn
... hành nghiên c u ñ tài: Nghiên c u xác ñ nh thông s k thu t nh m kéo dài th i gian t n tr c a t i ñ c s n Sơn 1.2 M c tiêu ñ tài 1.2.1 M c tiêu Thi t l p thông s k thu t nh m kéo dài th i gian ... u) c a lo i m t hàng T vi c nghiên c u xác ñ nh bi n pháp k thu t thích h p v i mong mu n gi m t l t n th t sau thu ho ch kéo dài th i gian t n tr cho s n ph m t i Sơn th c s c n thi t có ... c a t i Sơn v i m c ñích b o qu n - Xác ñ nh ñư c m t s thông s k thu t trình x t i Sơn sau thu ho ch nh m góp ph n kéo dài th i h n b o qu n - Xác ñ nh ñư c bao bì thích h p cho b o...
 • 108
 • 457
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... Nghiên cứu xác định thông số động học phản ứng tỏa nhiệt kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC xây dựng Chƣơng 1: TỔNG QUAN 1.1 CÁC KHÁI NIỆM CHUNG 1.1.1 Động hóa học thông số động học phản ứng ... DUNG NGHIÊN CỨU - Thực nghiệm xác định vài thông số nhiệt động phản ứng thiết bị DSC - Sử dụng phần mềm động học nhiệt NETZSCH để xác định thông số động học phản ứng - Uớc lượng mối nguy hiểm nhiệt ... ộng học phản ứng kỹ thuật DSC ̣ phần mềm động học nhiệt Quy trình áp dụng giúp phục vụ vi c xác định thông số động học phản ứng, ước lượng mối nguy hiểm phản ứng, dự đoán diễn biến hệ phản ứng...
 • 11
 • 435
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC

Nghiên cứu xác định các thông số động học của phản ứng tỏa nhiệt bằng kỹ thuật nhiệt lượng vi sai quét DSC
... DTA) kỹ thuật nhiệt lƣợng vi sai quét DSC đƣợc sử dụng rộng rãi vi c xác định thông số nhiệt động động học phản ứng, góp phần đánh giá mối nguy hiểm phản ứng hóa học Nghiên cứu sử dụng kỹ thuật DSC ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - NGUYỄN KHÁNH HUYỀN NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG TỎA NHIỆT BẰNG KỸ THUẬT NHIỆT LƢỢNG VI SAI QUÉT DSC ... TÍCH NHIỆT VÀ NGHIÊN CỨU ĐỘNG HỌC PHẢN ỨNG BẰNG PHÂN TÍCH NHIỆT 1.2.1 Các kỹ thuật phân tích nhiệt nghiên cứu động học phản ứng [1, 4, 7, 18, 22] Mối nguy hiểm phản ứng chịu chi phối nhiệt động học...
 • 97
 • 318
 • 0

Nghiên cứusở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợpcho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo
... BTXM hai trục ngang Việt Nam chế tạo b) Phạm vi nghiên cứu - Máy trộn BTXM kiểu cưỡng chu kỳ hai trục ngang, dung tích thùng trộn 1m3 Việt Nam chế tạo Sơ đồ cấu tạo thông số kỹ thuật máy thể hình ... xác định thông số kỹ thuật hợp máy trộn nhằm đạt công suất tiêu thụ riêng nhỏ Đối tượng và pha ̣m vi nghiên cứu a) Đối tượng nghiên cứu Một số thông số kỹ thuật hợp máy trộn BTXM hai trục ... 2 thuật hợp cho máy trộn BTXM kiểu cưỡng bức, chu kỳ, hai trục ngang Việt Nam chế tạo nhằm giải khó khăn việc thiết kế, chế tạo máy trộn nước tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo máy, thay...
 • 117
 • 269
 • 1

Nghiên cứusở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợpcho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo

Nghiên cứu cơ sở khoa học xác định các thông số kỹ thuật hợp lý cho máy trộn bê tông xi măng kiểu cưỡng bức, chu kỳ hai trục ngang do Việt Nam chế tạo
... TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN VĂN THUYÊN NGHIÊN CỨU CƠ SỞ KHOA HỌC XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT HỢP LÝ CHO MÁY TRỘN BÊ TÔNG XI MĂNG KIỂU CƯỠNG BỨC, CHU KỲ HAI TRỤC NGANG DO VIỆT ... tế, chưa có nghiên cứu Chính vậy, luận án có tên: Nghiên cứu sở khoa học xác định thông số kỹ thuật hợp cho máy trộn BTXM kiểu cưỡng bức, chu kỳ, hai trục ngang Việt Nam chế tạo nhằm giải ... trộn BTXM hai trục ngang Việt Nam chế tạo b) Phạm vi nghiên cứu - Máy trộn BTXM kiểu cưỡng chu kỳ hai trục ngang, dung tích thùng trộn 1m3 Việt Nam chế tạo Sơ đồ cấu tạo thông số kỹ thuật máy thể...
 • 133
 • 238
 • 2

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp

Nghiên cứu xác định các thông số cơ bản của máy ép viên phân viên n, NK, NPK phục vụ cơ giới hoá khâu bón phân viên dúi sâu cho một số cây trồng nông nghiệp
... tớch c a nguyờn li u Xỏc ủ nh kh i l ng th tớch c a nguyờn li u (N,NK ,NPK) Kh i l ng th tớch nguyờn li u dựng ủ ộp viờn phõn (N,NK ,NPK) ủ c xỏc ủ nh nh sau ong kh i l ng nguyờn li u d ng c ủong ... Nụng nghi p H N i Lu n th c s k thu t 18 Viờn phõn dựng cho bún dỳi sõu ủ c t o b ng cỏch ộp h n h p phõn N,NK ,NPK trờn cỏc mỏy ộp viờn Cho ủ n nay, cỏc mỏy ộp t o viờn phõn n c ngoi ủ u d a trờn ... núi tr n, ủ c s giỳp ủ c a TS H u Quy t tụi ti n hnh th c hi n ủ ti: Nghiờn c u xỏc ủ nh cỏc thụng s c b n c a mỏy ộp phõn viờn (N, NK, NPK ) ph c v c gi i húa khõu bún phõn dỳi sõu cho m t...
 • 92
 • 881
 • 4

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động

Nghiên cứu xác định các thông số công nghệ sấy tối ưu của quá trình sấy tinh bột sắn theo phương pháp sấy khí động
... tài : Nghiên c u xác ñ nh thông s công ngh s y t i ưu c a trình s y tinh b t s n theo phương pháp s y khí ñ ng” 1.2 M c ñích yêu c u nghiên c u 1.2.1 M c ñích - Xác ñ nh m t s thông s công ngh ... ph m Vi t Nam thư ng làm khô s n ph m tinh b t s n theo hai phương pháp ñó phương pháp phơi s y t nhiên phương pháp s y nhân t o Vi c phơi s y b ng phương pháp phơi t nhiên ph thu c r t nhi u ... tinh b t 18 2.6 Cơ s lý thuy t c a phương pháp s y khí ñ ng 24 ð I TƯƠNG, ð A ðI M, N I DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN C U 38 3.1 ð i tư ng nghiên c u 38 3.2 ð a ñi m nghiên c u 40 3.3 N i dung nghiên...
 • 105
 • 509
 • 3

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam

Nghiên cứu xác định các thông số hợp lý của kết cấu thép cần trục tháp theo tiêu chuẩn việt nam
... toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp theo thuyết tối u Các nội dung trình b y chơng l m sở nghiên cứu phục vụ b i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp ... b5i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp 55 Kết luận chơng 57 Chơng b(i toán xác định thông số hợp kết cấu thép cần trục tháp .59 3.1 Nghiên cứu thuật ... dụng v&o kết cấu cần trục v& tối u kết cấu thép cần trục Nghiên cứu xác định tải trọng hợp tác dụng v&o kết cấu thép cần trục tháp bao gồm việc xác định khối lợng đối trọng, vị trí cấu, số nhánh...
 • 198
 • 557
 • 1

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt

Tài liệu NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ CÁCH ĐIỆN SO VỚI ĐẤT CỦA MẠNG HẠ ÁP 660V ppt
... suất điện dung cách điện Ccđ Bảng Khoảng giá trị ổn định thông số cách điện mạng 660V mỏ hầm lò Kết luận Trên sở kết nghiên cứu bảng 1, xác định giá trị dòng điện rò người chạm phải pha mạng hạ áp ... bphu) Với giá trị này, tính được: (9) b) Xây dựng hàm phân bố tần suất thông số cách điện mạng hạ áp xác định khoảng giá trị ổn định thông số cách điện Ứng dụng hàm Frequency Excel, tính toán số ... dẫn cách điện mạng trội) điện dẫn phản kháng phụ bphụ (nếu điện dẫn tác dụng cách điện mạng trội) đo điện áp phụ Uphụ pha so với đất Khi đưa vào mạch đo điện dẫn phụ hay dung dẫn phụ tổng dẫn cách...
 • 6
 • 272
 • 0

Báo cáo " NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA MÁNG TRỌNG LỰC VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU " ppt

Báo cáo
... nh lut II Newton, phng trỡnh chuyn ng ca ti l: Fdd Fc Fqt = Số 14/12-2012 (1) Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG ú: Lc dn ng trng lc ca ti v dc mỏng: Fdd = mg ... cụng thc (9), xỏc nh c gúc nghiờng ln nht cho phộp ca mỏng: Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng Số 14/12-2012 KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG b kod h arctan (10) T (8) v (10), phm vi gúc nghiờng ... hc l chờnh lch cao gia im u v cui ca mỏng cong theo phng ng 10 Số 14/12-2012 Tạp chí khoa học công nghệ xây dựng KếT QUả NGHIÊN CứU Và ứNG DụNG Tng t nh trng hp mỏng ln tr, ta cú phng trỡnh chuyn...
 • 10
 • 291
 • 0

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông

Nghiên cứu xác định các thông số ảnh hưởng đến chế độ làm việc của máy va rung trong công nghệ sản xuất cấu kiện bê tông
... hỗn hợp tông 1.1 Máy va rung công nghệ sản xuất cấu kiện tông Việc nghiên cứu chế độ làm việc hợp lý loại máy rung cho phù hợp với loại công nghệ, cần thiết phải tiến hành nghiên cứu phân ... thiết kế máy rung công nghệ sản xuất cấu kiện tông đặc biệt quan tâm đến công nghệ sử dụng máy va rung để đúc cấu kiện tông; tác động tơng hỗ máy va rung đến hỗn hợp tông ngợc lại Đánh ... 4.7 Xác định thông số máy va rung bậc tự 4.7.1 Xác định thông số máy va rung bậc tự Dựa tài liệu biết công thức kinh nghiệm để tính chọn sơ thông số cần thiết máy va rung 4.7.2 Xác định xác thông...
 • 14
 • 550
 • 1

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải

Đồ án tốt nghiệp : Nghiên cứu xác định các thông số động học trong công nghệ sinh học bùn hoạt tính xử lý nước thải
... móc…  Nước thải sinh hoạt ngày: Nước thải từ hoạt động sinh hoạt cán công nhân viện nhà máy Đây lượng nước thải SVTH: Đoàn Vũ Luân 10 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học ... thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công ty TNHH thủy sản TRƯỜNG VINH - Tp Hồ Chí Minh GVHD: Th.S Lâm Vónh Sơn CHƯƠNG IV: NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC THÔNG SỐ ĐỘNG HỌC TRONG CÔNG NGHỆ ... khác xử nước thải chúng chiếm từ 0.1% đến 1% tổng số vi khuẩn hỗn dòch SVTH: Đoàn Vũ Luân 46 MSSV: 105111037 ĐATN: Nghiên cứu xác đònh thông số động học CNSH bùn hoạt tính xử nước thải công...
 • 110
 • 363
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kết quả xác định các thông số kỹ thuật thích hợp cho quá trình thủy phân thịt vụn cá thunghiên cứu xác định các thông số chính khi sử dụng hệ cọc đất xi măng trong xây dựng nền đường đắp trên đất yếu ở việt namxác định các thông số kỹ thuật và tính chất cơ lý của màngtổng hợp các thông số kỹ thuật của quy trình sản xuất bánh snackxác định các thông số cơ bản của hộp sốbố trí thí nghiệm xác định các thông số kĩ thuật trong quá trình thủy phâncac thong so ky thuat cua tuyen tramway de xuat cho tp dnnghiên cứu lựa chọn hợp lý các thông số kỹ thuật cơ bản của tuyến đường sắt cao tốc và áp dụng cho tuyến đường sắt hà nội – vinhnhằm nắm bắt được một cách tổng quát đối tượng nghiên cứu để bổ sung kịp thời các thông số kỹ thuật ở phần chuẩn bịnghiên cứu ảnh hưởng các thông số đặc trưng của bôi trơn tối thiểu đến quá trình tạo phoi và mòn của dụng cụ khi tiện thép 9xc qua tôi sử dụng bôi trơn làm nguội tối thiểu mqlxác định các thông sốtìm hiểu và tính toán các thông số kỹ thuật của tháp ổn định condensat c 02 tương ứng với lưu lượng khí đầu vào 5 9 triệu m 3 ngày của nhà máy gpp dinh cốnghiên cứu xác định se as trong mẫu máu và nước tiểu bằng phương pháp hấp thụ nguyên tử sử dụng kỹ thuật hidrua hoánghiên cứu lựa chọn các thông số nổ mìn hợp lý để nâng cao hiệu quả nổ mìn mỏ than cao sơnxac dinh cac thong so1. Chuong trinh ieu Dai hoi dong co dong thuong nien4.Bao cao hoat dong SXKD nam 2016Mau bia 3 - thuthuatphanmem.vnMau bia 4 - thuthuatphanmem.vnMau bia 5 - thuthuatphanmem.vnMau bia 6 - thuthuatphanmem.vn15 mau bia giao an Hoa hoc depbạn hãy mẫu trang bìa có khung viền đẹp cho giáo án2016 6 BCTC kiem toan2016 7 TT PP loi nhuan2016 8 TT cp lua chon2016 11 TT Ong Pham cuong hd CT2016 10 TT ds lua chon dv Kt2017 4 27 NT2 BC kq gd cp PGD NGO DUC NHAN2017.03.22 NT2 Bao cao KQ giao dich CP cua PGD Ngo Duc Nhan2017 3 30 TB GD CDNB PGD Ngo Duc NhanB%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd I n%c4%83m 2011B%c3%a1o c%c3%a1o T%c3%a0i ch%c3%adnh Qu%c3%bd III n%c4%83m 2010Bang nhan 8 tuan 11 lop 3 CHÍNHBài giảng Quản trị học đại cương: Chương 1 ThS. Trương Quang Vinh