Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn thủ đô hà nội)

Kiểm sát tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự (trên sở số liệu thực tiễn tại địa bàn thủ đô Nội)

Kiểm sát tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn thủ đô Hà Nội)
... tm giam v thi hnh ỏn hỡnh s, m bo vic giam, gi v thi hnh ỏn hỡnh s cú cn c, ỳng phỏp lut ng thi kin ngh, khỏng ngh khc phc kp thi cng nh hn ch nhng vi phm phỏp lut lnh vc tm gi, tm giam v thi ... gi, tm giam, thi hnh ỏn hỡnh s 29 2.1.2 Chc nng v nhim v vic kim sỏt thi hnh ỏn pht tự, thi hnh ỏn treo, ci to khụng giam gi ca Vin kim sỏt nhõn dõn 35 2.2 Thc trng kim sỏt tm gi, tm giam v thi ... tm giam v thi hnh ỏn hỡnh s i tng ca cụng tỏc kim sỏt tm gi, tm giam v thi hnh ỏn hỡnh s l vic tuõn theo phỏp lut ca Tũa ỏn, nh tm gi, tri tm giam; c quan qun lý thi hnh ỏn hỡnh s; c quan thi...
 • 89
 • 1,760
 • 13

Quyền con người trong tạm giữ, tạm giam thi hành án hình sự - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng

Quyền con người trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng
... THI HÀNH HÌNH PHẠT TÙ 1.1 Khái niệm quyền ngƣời ngƣời bị tạm giữ, tạm giam thi hành hình phạt tù 1.1.1 Người bị tạm giữ, tạm giam thi hành hình phạt tù Người bị tạm giữ, tạm giam thi hành hình phạt ... tài luận văn quyền người bị tạm giữ, tạm giam thi hành án hình Tuy nhiên góc độ quyền người bị thi hành án hình rộng bao gồm tất quyền người: chấp hành hình phạt tù, người bị xử phạt án treo, cải ... luận quyền người bị tạm giữ, tạm giam thi hành hình phạt tù Trong chương này, tác giả nêu lên sở hình thành, vấn đề lý luận người bị tạm giữ, tạm giam thi hành hình phạt tù đưa định nghĩa người...
 • 115
 • 901
 • 7

Một số vấn đề lý luận thực tiễn về những trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam (trên sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2010 2014)

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về những trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam (trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2010  2014)
... giả lựa chọn đề tài: Một số vấn đề luận thực tiễn trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình theo Luật hình Việt Nam (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 - 2014) để ... vấn đề luận trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình theo Luật hình Việt nam Chương 2: Thực trạng quy định trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình theo Bộ luật Hình Việt Nam năm 1999 thực tiễn áp ... nhẹ TNHS, luận văn đề cập đến số vấn đề luận trường hợp giảm nhẹ TNHS, luận văn đề cập đến thực tiễn áp dụng trường hợp giải vụ án hình địa phương Ngoài ra, đối tượng nghiên cứu luận văn nêu...
 • 15
 • 214
 • 0

Một số vấn đề lý luận thực tiễn về những trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam ( trên sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh tuyên quang

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về những trường hợp giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo luật hình sự việt nam ( trên cơ sở số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh tuyên quang
... LUT CAO TRNG THY MộT Số VấN Đề LUậN THựC TIễN Về NHữNG TRƯờNG HợP GIảM NHẹ TRáCH NHIệM HìNH Sự THEO LUậT HìNH Sự VIệT NAM (Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2010 ... nhn nh nờu trờn, c v lun cng nh thc tin ỏp dng phỏp lut l tỏc gi la chn ti: Mt s lun v thc tin v nhng trng hp gim nh trỏch nhim hỡnh s theo Lut hỡnh s Vit Nam (Trờn c s s liu thc tin ... GS-TSKH Lờ Cm ch biờn (2 001), Giỏo trỡnh Lut Hỡnh s Vit Nam (Phn chung), NXB i hc quc gia H Ni, 5) Tp th tỏc gi TS Uụng Chu Lu ch biờn (2 001), Bỡnh lun khoa hc BLHS Vit Nam nm 1999 (Phn chung), NXB...
 • 98
 • 355
 • 0

Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị - thực tiễn tại địa bàn Thành phố Nội Luận văn ThS. Luật

Pháp luật về bảo vệ môi trường đô thị - thực tiễn tại địa bàn Thành phố Hà Nội Luận văn ThS. Luật
... v sau: - Nghiên c u s lý lu n v pháp lu t b o v môi trư ng ô th - Nghiên c u, ánh giá th c tr ng pháp lu t v b o v môi trư ng ô th Vi t Nam hi n th c ti n thi hành t i - a bàn thành ph N i ... Sing-ga-po Có th nói, Sing-ga-po qu c gia n i ti ng hàng không gian ô th xanh, s ch, bi n pháp u th gi i v m t p ó b i Sing-ga-po ã th c hi n r t nhi u b o v môi trư ng, c bi t ban hành văn b n pháp ... gia có nhi u cách khác bi n pháp t ch c - tr , bi n pháp kinh t , bi n pháp khoa h c - công ngh , bi n pháp giáo d c, bi n pháp pháp lý… ó bi n pháp pháp lý hay công c pháp lu t cách th c h u hi...
 • 100
 • 192
 • 0

Một số vấn đề lý luận thực tiễn về địa vị pháp lý của bị cáo trong luật tố tụng hình sự việt nam trên sở các số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh quảng ninh

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về địa vị pháp lý của bị cáo trong luật tố tụng hình sự việt nam  trên cơ sở các số liệu thực tiễn tại địa bàn tỉnh quảng ninh
... NI KHOA LUT NGUYN HI Lấ MộT Số VấN Đề LUậN THựC TIễN ĐịA Vị PHáP CủA Bị CáO TRONG LUậT Tố TụNG HìNH Sự VIệT NAM - Trên sở số liệu thực tiễn địa bàn tỉnh Quảng Ninh Chuyờn ngnh: Lut ... nghiờn cu v a v phỏp ca b cỏo t ú cú cỏi nhỡn tng th, khỏi quỏt v a v phỏp ca b cỏo, cung cp nhng c s lun t ú ỏp dng hiu qu lun vo thc tin v qua thc tin hon thin lun ng thi lun ... Lí CA B CO TRONG LUT T TNG HèNH S VIT NAM 1.2.1 Cỏc quy phm ca phỏp lut t tng hỡnh s Vit Nam trc nm 2003 v a v phỏp ca b cỏo 1.2.1.1 Cỏc quy phm ca phỏp lut t tng hỡnh s v a v phỏp ca b cỏo...
 • 94
 • 218
 • 1

Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận thực tiễn

Chức năng, nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự trên địa bàn Thành phố Hải Phòng - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
... lượng thực chức năng, nhiệm vụ Viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình 12 Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 CHỨC ... SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 1.1 Chức viện kiểm sát giai đoạn điều tra vụ án hình 1.1.1 Khái niệm chức Viện kiểm sát giai ... QUÂN CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA VIỆN KIỂM SÁT TRONG GIAI ĐOẠN ĐIỀU TRA CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN LUẬN VĂN THẠC SĨ LUẬT HỌC Hµ néi - 2012...
 • 132
 • 590
 • 3

Kiểm sát hoạt động xét xử thẩm vụ án hình sự (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh hòa bình)

Kiểm sát hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh hòa bình)
... - 2015 Lời cam đoan Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng Các số liệu, ví dụ trích dẫn luận văn đảm bảo độ tin cậy, xác trung thực Những kết luận khoa học luận văn ch-a đ-ợc công ... trng ca VKS m bo vic xột x s thm c chớnh xỏc, khỏch quan, khụng b lt ti phm, khụng lm oan ngi vụ ti, cng nh bo v li ớch ca Nh nc, cỏc quyn v li ớch hp phỏp ca t chc v cỏ nhõn, BLTTHS nm 2003 ... phỏp lut vic t v ỏn hỡnh s nhm m bo mi ti phm u c phỏt hin, khụng lt ti phm, khụng lm oan ngi vụ ti VKS kim sỏt vic tuõn theo phỏp lut m bo mi ti phm u phi phỏt hin kp thi v t iu tra Vic t phi...
 • 91
 • 187
 • 1

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Thủ đô Nội

Luận văn thạc sỹ kinh tế: Giải quyết vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn Thủ đô Hà Nội
... nước Xuất phát từ nội dung trên, tác giả lựa chọn đề tài Giải vấn đề nông nghiệp, nông dân nông thôn trình công nghiệp hoá, đại hoá địa bàn Thủ đô Nội làm luận văn thạc sỹ kinh tế 2 Tổng ... dân, nông thôn trình công nghiệp hóa, đại hóa địa bàn Thủ đô Nội, tầm nhìn 2020 5 CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VIỆC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ NÔNG NGHIỆP, NÔNG DÂN, NÔNG THÔN TRONG QUÁ TRÌNH CÔNG NGHIỆP ... công nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam Chương 2: Thực trạng giải vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn địa bàn Thủ đô Nội Chương 3: Định hướng kiến nghị giải pháp giải vấn đề nông nghiệp, nông dân, ...
 • 117
 • 265
 • 1

Luận văn hoạt động du lịch trên địa bàn thủ đô nội thực trạng giải pháp phát triển

Luận văn hoạt động du lịch trên địa bàn thủ đô hà nội thực trạng và giải pháp phát triển
... khảo, luận vãn kết cấu làm chương: Chương ì: TỔNG QUAN VẾ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH: Chương li: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA THỦ ĐỒ HÀ NỘI Chuơnglll: MỘT số GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THỦ ... tiêu nhiệm vụ luận văn là: - Hệ thống hoa sờ mặt lý luận hoạt động Du lịch phát triển hoạt động du lịch xu hội nhập - Nghiên cứu thực trạng Hoạt động D u lịch địa bàn T h ủ đô H nội bối cảnh đổi ... đến 40 phát triển du lịch nội *Môi trường tài nguyên Du lịch nội 40 *Môi trường pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH H À NỘI 49...
 • 142
 • 151
 • 0

Nâng cao vai trò của thẩm phán hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án hình sự (trên sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh quảng ninh)

Nâng cao vai trò của thẩm phán và hội thẩm nhân dân của tòa án nhân dân địa phương trong xét xử vụ án hình sự (trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn địa bàn tỉnh quảng ninh)
... QUC GIA H NI KHOA LUT BI TH HU NNG CAO VAI TRề CA THM PHN V HI THM NHN DN CA TềA N NHN DN A PHNG TRONG XẫT X V N HèNH S (TRấN C S NGHIấN CU THC TIN A BN TNH QUNG NINH) Chuyờn ngnh : Lut hỡnh s v ... phỏp nhm nõng cao vai trũ ca Thm phỏn v Hi thm TAND a phng cú ý ngha cp thit cụng cuc ci cỏch t phỏp nc ta hin v ỏp ng yờu cu ca lun thc s lut hc Do ú, tụi la chn ti "Nõng cao vai trũ ca Thm ... NH HNG CA MT S NGUYấN TC C BN TRONG HOT NG XẫT X CC V N HèNH S I VI VAI TRề CA THM PHN V HI THM NHN DN TềA N A PHNG 1.2.1 Nguyờn tc suy oỏn vụ ti Nguyờn tc suy oỏn vụ ti lut t tng hỡnh s l mt nhng...
 • 125
 • 206
 • 0

Pháp luật thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn thực hiện tại địa bàn thành phố nội

Pháp luật thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn thực hiện tại địa bàn thành phố hà nội
... doanh, thương mại địa bàn thành phố Nội; Chương 3: Giải pháp hoàn thi n quy định thi hành án kinh doanh, thương mại từ thực tiễn thành phố Nội CHƯƠNG MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT THI HÀNH ... cáo thi hành án kinh doanh, thương mại 42 2.2 Thực tiễn thực thi hành án kinh doanh, thương mại địa bàn Thành phố Nội 44 2.2.1 Những đặc điểm kinh tế, xã hội thành phố Nội ... thực tiễn áp dụng quy định thi hành án dân vụ án kinh doanh, thương mại địa bàn Thành phố Nội, từ đưa hướng hoàn thi n giải pháp tăng cường hiệu thực pháp luật thi hành án kinh doanh, thương mại...
 • 108
 • 581
 • 17

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ NỘI THỰC TRẠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN.

HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN THỦ ĐÔ HÀ NỘI THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN.
... QUAN VẾ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH: Chương li: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG DU LỊCH CỦA THỦ ĐỒ HÀ NỘI Chuơnglll: MỘT số GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THỦ ĐỒ HÀ NỘI TRONG XU THẾ HỘI NHẬP 1.1 DU LỊCH VÀ CÁC ... ngành Thành phố Trung ương ngành du lịch Nội 2.3 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH THỦ ĐƠ HÀ NỘI 2.3.1 Những kết học kinh nghiệm từ hoạt động du lịch Nội * Những kết đại từ hoạt động du lịch ... mơi trường hoạt ìÌ động du lịch *Quản lý Nhà nước hoạt động du lịch điêu kiện mói 19 trường hoạt động du lịch 1.2 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DU LỊCH 24 1.2.1 Hoạt động k i n h doanh lũ hành 24 * Nghiên...
 • 71
 • 171
 • 0

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN THỰC TIỄN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG

NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG
... dựng đề tài Những vấn đề luận thực tiễn thi hành án dân kiểm sát thi hành án dân địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang từ năm 2011 đến tháng đầu năm 2013 để tìm hiểu rõ, đánh giá thực ... VỀ THI HÀNH ÁN DÂN SỰ VÀ KIỂM SÁT THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 1.1 Khái niệm thi hành án dân kiểm sát thi hành án dân Thi hành án dân hoạt động đưa án, định dân Tòa án nhân dân thi hành Hoạt động giai ... tác thi hành án dân kiểm sát thi hành án dân - Chương Thực trạng công tác kiểm sát thi hành án dân địa bàn thành phố Mỹ Tho - Chương Một số kiến nghị nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân...
 • 31
 • 1,034
 • 3

giám sát cúm gia cầm type a h5n1 a h7n9 trên gia cầm, thủy cầm sống được bán tại các chợ tại địa bàn thành phố nội tỉnh ninh bình

giám sát cúm gia cầm type a h5n1 và a h7n9 trên gia cầm, thủy cầm sống được bán tại các chợ tại địa bàn thành phố hà nội và tỉnh ninh bình
... virus cúm type A/ H5N1 gia cầm sống bán chợ thành phố Nội Bảng 3.7 Tỷ lệ nhiễm virus cúm type A/ H5N1 gia cầm sống bán chợ thành phố Nội qua tháng Kết xét nghiệm A Thời gian lấy mẫu A/ H5 A/ H5N1 ... 2,67 Kết xác định nhiễm virus cúm A/ H5N1 chợ Nội Bảng 3.6 Tỷ lệ nhiễm virus cúm type A/ H5N1 gia cầm sống bán chợ thành phố Nội Kết xét nghiệm A Chợ đầu mối A/ H5 A/ H5N1 Số mẫu xét nghiệm Số ... thủy cầm sống Bệnh cúm gia cầm chủng độc lực cao (HPAI) với nhiều subtype khác khả tổng hợp biến bán chợ đ a bàn chủng làm bệnh nguy hiểm thành phố Nội tỉnh Ninh Bình Gia cầm sống xác định đối...
 • 29
 • 426
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: kiểm sát việc cơ quan thi hành án tạm đình chỉ thi hành án dân sựbiểu mẫu kiểm sát thi hành án hình sựmẫu kiểm sát thi hành án hình sựtạm hoãn thi hành án hình sựhoãn tạm đình chỉ thi hành án dân sựtạm đình chỉ thi hành án dân sựmẫu quyết định tạm hoãn thi hành án hình sựnhững vi phạm trong công tác thi hành án dân sự của cơ quan thi hành án dân sự huyện tháp mười qua thực tiễn kiểm sát2 thực trạng công tác kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn tp mỹ thomiễn giảm phí thi hành án dân sựcục theo dõi thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp c83tổng cục thi hành án hình sự và hỗ trợ tư phápmột số vấn đề lý luận về chức năng nhiệm vụ của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sựchức năng của viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sựthi hành án hình sựPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao nguyen ly bao quan thuc phambao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015bài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 48. QuảBài 43. Rễ câySKKN PP Graph trong dạy học Hóa học