Giáo án Sinh học 9 bài Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI docx

Giáo án Sinh học lớp 9 : Tên bài dạy : THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI docx
... lấy đồng - Tỉ lệ xuất mặt sấp: mặt kim loại, cầm đứng cạnh thả rơi tự ngửa gieo đồng kim loại từ độ cao định Khi rơi xuống xấp x : 1: mặt bàn mặt đồng kim loại - Khi số lần gieo đồng kim loại ... hai đồng - Tỉ lệ xuất mặt sấp: mặt sấp kim loại, cầm đứng cạnh thả rơi tự mặt ngửa gieo hai đồng kim từ độ cao định Khi rơi loại xấp xỉ 1: 2: xuống mặt bàn mặt hai - Khi số lần gieo đồng kim loại ... F2 xác định gen F2 lai hai cặp tính trạng, kết hợp loại giao tử giải thích tượng đực với loại giao tử có số Gv: Gợi ý theo công thức tính xác lượng nhau: suất: (AB: Ab: aB: ab)(AB: Ab: aB: ab)...
 • 5
 • 1,823
 • 0

Sinh học 9 - Tiết 6: Thực hành: Tính xác suất Xuất hiện các mặt của đồng kim loại docx

Sinh học 9 - Tiết 6: Thực hành: Tính xác suất Xuất hiện các mặt của đồng kim loại docx
... - Thống kê kết lần rơi ngửa vào bảng 6-1 kẻ sẵn + Mỗi nhóm gieo 25 lần, thống kê kết b) Gieo đồng kim loại vào bảng 6-1 (kẻ sẵn) - Lấy đồng kim loại, cầm * Gieo đồng kim loại: xảy canh ... hợp xác định - đồng sấp (ss) - Thống kê kết vào bảng 6-2 - đồng ngửa (NN) - đồng sấp, đồng ngửa (S,N) + Mỗi nhóm gieo 25 lần, thống kê kết vào bảng 6-2 * Hoạt động 2: Thống kê kết qủa nhóm - Chia ... SGK) xác suất ngang - GV yêu cầu HS liên hệ + Kết bảng 6-1 với tỷ lệ + Kết gieo đồng kim loại có tỷ lệ: giao tử sinh từ lai F1 1SS : 2SN : 1NN Tỷ lệ kiểu gen (Aa) F2 1AA : Aa : 1aa + Kết bảng 6-2 ...
 • 3
 • 8,605
 • 14

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI doc

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI doc
... ( 3-4 hs) lấy đồng kim loại, - Tỉ lệ xuất mặt sấp: mặt ngửa cầm đứng cạnh thả rơi tự từ độ cao gieo đồng kim loại xấp xỉ: 1: định Khi rơi xuống mặt bàn mặt - Khi số lần gieo đồng kim loại đồng kim ... kim loại - Tỉ lệ xuất mặt sấp: mặt sấp mặt ba trường hợp: hai đồng sấp, ngửa gieo hai đồng kim loại xấp xỉ đồng sấp đồng ngửa, hai đồng ngửa 1: 2: Hs ghi kết lần rơi 25, 50, - Khi số lần gieo đồng ... loại mặt sấp mặt ngửa xuất với xác suất ngang nhau) Gv gợi ý theo công thức tính xác suất thì: P(A) = P(a) = ½ hay 1A : 1a Gv cho nhóm hs gieo hai đồng kim loại, thống kê kết lần vào bảng Gieo đồng...
 • 4
 • 6,606
 • 16

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI potx

Tài liệu Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM LOẠI potx
... Thanh Hòa Gieo đồng kim HS gieo đồng kim loại loại - Các bước tiến hành lần - HS thực gieo đồng kim loại - Quan sát - Nhận xét * Tỉ lệ xuất - Ghi kết trường hợp với tỉ lệ kiểu - Tính % gen F2 ... động hoc sinh 15’ Hoạt động 1: Gieo I Gieo đồng kim loại đồng xu kim loại Gv: Chia lớp thành - Từng nhóm HS nhóm - Yêu cầu HS gieo - Một HS cầm đồng kim loại xuống cạnh đồng, kim loại mặt bàn ... Aa (đồng kim loại) loại giao tử mang gen phân li giao tử cho A a với xác suất loại giao tử có tỉ lệ ngang ngang nhau: 1A : 1a gieo đồng kim loại mặt Aa  1A : 1a sấp mặt ngửa xuất với xác xuất...
 • 4
 • 1,258
 • 1

Bai 6. Thuc hanh - Tinh xac suat xuat hien cac mat cua dong kim loai

Bai 6. Thuc hanh - Tinh xac suat xuat hien cac mat cua dong kim loai
... đồng kim loại Hoạt động dạy GV hớng dẫn quy trình a) Gieo đồng kim loại - Lấy đồng kim loại cầm đứng cạnh thả rơi tự từ độ cao định - thống kê kết lần rơi vào bảng 6.1 b)Gieo đồng kim loại - Lấy ... 2Aa : 1aa - GV lu ý cho HS số lợng thống kê lớn - Càng đảm bảo độ xác Vi nhận xét - đánh giá - GV nhận xét tinh thần thái độ học tập kết nhóm - Cho nhóm viết thu hoạch theo mẫu bảng 6.1 6.2 Vii ... vào bảng 6.2 Hoạt động Thống kê kết nhóm Hoạt động dạy Hoạt động học Nội dung - GVchia lớp thành Đại diện nhóm đọc lần lợt nhóm kết - GV yêu cầu HS nhóm báo cáo kết tổng hợp bảng 6.1 6.2 - Ghi vào...
 • 4
 • 324
 • 0

Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại ppsx

Thực hành: Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loại ppsx
... Lây đồng kim loại Theo dõi cầm đứng cạnh thả rơi tự 1/ Nôi dung a) Gieo đồng từ mặt bàn xuống kim loại nhà - Thống kê kết vào bảng 6.1 b) Gieo hai đồng - Mỗi nhóm gieo 25 lần kim loại - Tính ... có ti lệ 1:1 xỉ 1:1 - Xác suất xác số - H Các em thống kê số lượng nhóm tính % cho nhận xét - Như xác suất xuất Phát biểu lần thực lớn sấp ngửa 1:1 cáng gieo nhiều lần thi xác - H Từ em có nhận ... cuối bảng - Lấy hai đồng kim loại cầm đứng cạnh thả rơi tự từ mặt bàn xuống nhà - Thống kê kết vào bảng 6.2 Hoạt động nhóm 2/ Thực hành: - Mỗi nhóm gieo 25 lần Điền bảng - Tính số lượng, % vào...
 • 5
 • 2,518
 • 1

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM doc

Giáo án Sinh học 9 - THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG KIM doc
... gen a với xác suất ngang (như gieo đồng kim loại mặt sấp - Khi số lần gieo đồng kim loại tăng tỉ lệ dần tới mặt ngửa xuất với xác suất ngang nhau) Gv gợi ý theo công thức tính xác suất thì: P(A) ... từ - Tỉ lệ xuất mặt sấp: mặt độ cao định Khi rơi xuống mặt sấp mặt ngửa gieo hai đồng kim bàn mặt hai đồng kim loại có loại xấp xỉ 1: 2: thể ba trường hợp: hai đồng - Khi số lần gieo đồng kim ... nhóm hs ( 3-4 hs) lấy đồng - Tỉ lệ xuất mặt sấp: kim loại, cầm đứng cạnh thả rơi tự từ mặt ngửa gieo đồng kim loại xấp độ cao định Khi rơi xuống mặt bàn xỉ: 1: mặt đồng kim loại hai mặt sấp hay...
 • 4
 • 1,667
 • 2

Sinh học lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loạ pptx

Sinh học lớp 9 - Tiết 6 - Bài 6: Thực hành Tính xác suất xuất hiện các mặt của đồng kim loạ pptx
... trình thực hành gieo đồng kim trình : loại a Gieo đồng kim loại Lưu ý : Đồng kim loại có mặt (sấp ngửa), mặt tượng trưng cho loại giao tử, chẳng hạn mặt sấp loại giao tử A, - Mỗi nhóm gieo mặt ... so với loài sinh sản vô tính? - Giải tập SGK trang 19 Bài học Hoạt động 1: Tiến hành gieo đồng kim loại Hoạt động Hoạt động HS Nội dung GV - GV lưu ý HS: - HS ghi nhớ quy 1: Tiến hành Hướng dẫn ... mặt ngửa loại 25 lần, thống kê giao tử a, tiến lần rơi vào hành: bảng 6. 1 - Lấy đồng kim loại, cầm đứng cạnh thả rơi tự từ độ cao xác định - Thống kê kết lần rơi vào bảng 6. 1 b Gieo đồng - Mỗi nhóm...
 • 8
 • 14,983
 • 7

Giáo án sinh 9 - Bài 6 : THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG XU pdf

Giáo án sinh 9 - Bài 6 : THỰC HÀNH: TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG XU pdf
... -Các nhóm tiến hành gieo đồng kim a/ Gieo đồng kim loại:-Lấy đồng loại : kim loại, càm đứng cạnh thả rơi 6p * Gieo đồng kim loại: từ độ cao xác định -Thống kê kết lần rơi vào bảng 6. 1 6p +Lưu ... A a với xác xu t ngang +Theo k/q gieo đồng kim loại có tỉ lệ 1ss: 2sn:1nn-> tỉ lệ liểu gen F2 : 1AA: 2Aa :1 Aa tính trạng IV Củng cố : (5p) -G/v nhận xét tinh thần thái độ kết nhóm -Cho nhóm ... trước mặt sấp mặt ngữa +Mỗi nhóm gieo 25 lần, thống kê mỡi b/ Gieo đồng kim loại : lần ghi vào bảng 6. 1 -Láy đồng lim loại, càm dứng +Gieo đồng kim loại: Có thể sảy cạnh thả rơi từ độ cao xác định...
 • 4
 • 6,246
 • 4

Sinh học 9 - Thực hành TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG TIỀN KIM LOẠI pot

Sinh học 9 - Thực hành TÍNH XÁC SUẤT XUẤT HIỆN CÁC MẶT CỦA ĐỒNG TIỀN KIM LOẠI pot
... I Gieo đồng kim loại: GV hướng dẫn quy trình tiến hành: (quy định mặt sấp mặt ngữa Lấy đồng tiền kim loại, cầm đồng kim loại) đứng cạnh thả sơi tự từ độ cao xác định GV Y/C nhóm tiến hành gieo ... Để xác định xác suất hai kiện đồng thời xảy thông qua việc gieo đồng kim loại, qua vận dụng xác xuất để hiểu loại giao tử tỉ lệ kiểu gen lai cặp tính trạng Triển khai bài: ... (16 ‘) GV hướng dẫn HS cách gieo hai đồng tiền kim loại( giống gieo đồng tiền) , xảy 3trường hợp: + Hai đồng sấp(SS) + Một đồng sấp, đồng ngữa(SN) + Hai đồng ngữa(NN) GV Y/C nhóm gieo 25 lần, sau...
 • 5
 • 1,300
 • 1

Giáo án tin học 9 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 potx

Giáo án tin học 9 - BÀI THỰC HÀNH SỐ 5 potx
... vi tờn l 09/ 05/ 02 11:11 AM Cù ng toả sá ng BAI2.PPT: Cù ng Nhau Toả Sá ng Ngư ời tiê u dù ng: Đ ổ lấy quà tặ i ng Cửa hàng: Làm ă n khấm Xã hội: Cơ hội học hành cho em nghè o 09/ 05/ 02 11:11 ... Chư ơng trì khuyế học Đ è n Đ om Đ óm nh n mong muốn hổtrợ cho học sinh nghè o học giỏi trê n toàn quốc 09/ 05/ 02 11:06 AM cỏc Slide (hoc mt mu nn no ú thớch hp); hiu chnh li ting Vit hc sinh lng ... xư a, Mặ Đ ỉ Chi học trò nghè o c nh phải bắ đóm đ làm đ n đọc sá ch, miệ mài t óm è t sôi kinh nấu sử trở thành vị quan tài ba Sunny Day Ngày nay, có học sinh nghè o hiế u học cần bàn tay giúp...
 • 9
 • 1,518
 • 0

giao an tin hoc 9 bai thuc hanh 10

giao an tin hoc 9 bai thuc hanh 10
... điện tử • Có tên ENIAC • Khởi công 194 3, hoàn thành 194 6 ENIAC • Rất lớn nặng • Có nhớ hoạt động theo chương trình • Được chế tạo dựa nguyên lí Phon noi-man Một vài máy tính lớn khác Máy tính ... Trương Trọng Thi (người Việt sống Pháp) đồng nghiệp phát minh Máy tính cá nhân IBM • IBM PC/XT ( 198 3) • Phần lớn máy tính cá nhân sản xuất dựa máy tính IBM Một số dạng máy tính ngày • Máy tính...
 • 7
 • 412
 • 1

Giáo án tin học 9 bài thực hành 2 tìm kiếm thông tin trên internet

Giáo án tin học 9 bài thực hành 2 tìm kiếm thông tin trên internet
... hướng dẫn, thao tác lưu thông tin Hoạt động 2: (15’) Tìm hiểu tìm kiếm hình ảnh + GV: Cho HS đọc thông tin SGK + HS: Đọc thông tin Bài tập 5: Tìm kiếm + GV: Yêu cầu HS thực khởi SGK hình ảnh động ... HS lên bảng thực tìm kiếm theo từ khóa GV đưa kiếm hình ảnh máy tìm kiếm + HS: Thực thao tác thực hành + HS: Thực tìm kiếm từ khóa theo yêu cầu GV + HS: Thực hướng dẫn, kèm cặp GV để thực tốt Củng ... Giáo án Tin học trang web em tìm + GV: Hướng dẫn HS mở máy tìm kiếm khác thẻ Tab + GV: Quan sát HS thực thao tác tìm kiếm giúp đỡ HS + GV: Yêu cầu tương tượng HS tìm kiếm với từ khóa...
 • 3
 • 598
 • 1

Giáo án Sinh học 9 Bài 12 Cơ chế xác định nhiễm sắc thể giới tính sinh 9

Giáo án Sinh học 9 Bài 12 Cơ chế xác định nhiễm sắc thể giới tính sinh 9
... gai BÀI 12 – TIẾT 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I Nhiễm sắc thể giới tính II chế nhiễm sắc thể giới tính III Các yếu tố ảnh hưởng đến phân hóa giới tính BÀI 12 – TIẾT 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI ... quy tính có chức gì? định tính trạng liên quan khơng liên quan với giới tính BÀI 12 – TIẾT 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH I Nhiễm sắc thể giới tính II chế nhiễm sắc thể giới tính BÀI 12 – ... giới tính I Nhiễm sắc thể giới tính BÀI 12 – TIẾT 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH Bộ NST người Đặc điểm so sánh Số lượng Đặc điểm Chức NST thường NST giới tính BÀI 12 – TIẾT 12: CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI...
 • 23
 • 2,257
 • 2

giáo án sinh học 9 bài 56 thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương

giáo án sinh học 9 bài 56 thực hành tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
... bước tiến hành vật chưa ủ thải trực tiếp môi điều tra trường - Nắm yêu cầu thực hành + Biện pháp khắc phục: làm để ngăn - HIểu rõ nội dung bảng 56. 3 chặn tác nhân - GV cho HS chọn môi trường mà ... hướng dẫn nội dung bảng 56. 2 Điều tra tác động người tới môi trường + Tác nhân gây ô nhiễm: rác, phân động - HS chọn khu vực điều tra: khu đất hoang cải tạo thành khu sinh vật, thái VAC, đầm ... hướng tốt hay xấu  Hoạt động người gồm biến đổi tốt hay xấu cho hệ sinh thái Hoạt động 2: Báo cáo kết điều tra môi trường địa phương Hoạt động GV - GV yêu cầu: + Các nhóm báo cáo kết điều tra...
 • 3
 • 5,965
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin học 9 bài thực hành 10giao an tin hoc 9 bai thuc hanh tong hopgiáo án sinh học 9 bài 12 cơ chế xác định nhiễm sắc thể giới tính sinh 9giáo án sinh học 8 bài 62 thụ tinh thụ thai và sự phát triển của thaigiao an tin hoc 10 bai thuc hanh so 9giáo án sinh học 9 bài 63giáo án sinh học 9 bài 62giáo án sinh học 9 bài 61giáo án sinh học 9 bài 60giáo án sinh học 9 bài 59giáo án sinh học 9 bài 57giáo án sinh học 9 bài 56giáo án sinh học 9 bài 55giáo án sinh học 9 bài 54giáo án sinh học 9 bài 53Starting out with alice 3rd edition tony gaddis test bankStarting out with c++ from control structures through objects 7th edition tony gaddis test bankStarting out with java from control structures through data structures 2nd edition gaddis test bankStarting out with visual c 2010 2nd edition tony gaddis test bankResearch methods and statistics for public and nonprofit administrators 1st edition nishishiba test bankSocial media marketing 1st edition tuten test bankSeeleys anatomy and physiology 10th edition vanputte test bankSocial media marketing a strategic approach 1st edition barker test bankPhát triển năng lượng sạch ở Hàn Quốc và bài học cho Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)kiểm tra 15 phut hình 10kế hoạch marketing về xây dựng thƣơng hiệu rau an toàn v saveGiáo trình từ vựng tiếng anh thương mại phần 1Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 1Luyện nghe tiếng anh qua 100 ca khúc được yêu thích nhất phần 2QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM, CHI NHÁNH NAM ĐỊNHGiáo trình anh văn 1 phần 1SKKN nâng cao năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh ở bài thực hành “quản lí và sử dụng bền vững tài nguyên thiên nhiênSKKN sử dụng sơ đồ tư duy dạy học theo chủ đề cacbohiđratskkn tạo lập THƯ VIỆN đề THI TRẮC NGHIỆM môn TOÁN HPTSKKN trải nghiệm ý tưởng khởi nghiệp – gây quỹ vòng tay bè bạn