Động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên hiện nay

Báo cáo "Động thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của trí thức hiện nay " pdf

Báo cáo
... nhieu cong siic* Trong cong viec, toi cd 2.4 10.3 41.6 42.8 2.9 gIng phan dau dat dupe tat ca nhirng gi minh co the Khi lam viec toi luon cd 5.3 33.5 59.0 1.1 1.1 gIng lam that tdt Trong cong viec ... Ddi vdi toi, thing cupc la quan trpng Trong cong viec toi luon cd gIng la ngudi din diu Moi bi that bai cong viec, toi cam thay bat dn vi thua kem ngudi khac* Trong cong viec, toi hay so sanh ket ... tra ldi Nua diing, nira sai Phan Ion la diing Hoan loan diing Khong dung Phan Ion la khong diing Trong cong viec thudng cd gIng dd khong cam thay bi that bai* 3.6 3.8 5.0 39.6 48.0 Am hidu cong...
 • 7
 • 286
 • 1

Báo cáo " Hứng thú nghề nghiệp của trí thức hiện nay " ppt

Báo cáo
... phai ngau nhien nguai ta dua dmh miic lao dong cho giao vien THCS la 19 '^^'^'^'^ ^'J^^^^^^^^^ " dinh chinh sach cho ran.^ dl eo mot gio len lap giao ^'len THCS phai ton toi thilu den gia chuan...
 • 5
 • 298
 • 1

Động thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên hiện nay

Động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên hiện nay
... -TRẦN ANH CHÂU ĐỘNG CƠ THÀNH ĐẠT TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY Chuyên ngành Tâm lý học Mã số: 60 31 80 Luận văn Thạc sĩ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thanh Hƣơng ... hình thành đạt Atkinson: Động thành đạt sản phẩm xu hướng đạt thành công né tránh thất bại Sức mạnh động thành công Nhận thức khả thành công Giá trị khuyến khích hành động Sức mạnh xu hướng đạt thành ... thuyết Trong giai đoạn đầu, đề tài tiến hành tìm hiểu, phân tích cập nhật tài liệu nghiên cứu lý luận thực tiễn vấn đề động thành đạt hoạt động nghề nghiệp niên, yếu tố ảnh hưởng đến động thành đạt...
 • 115
 • 322
 • 0

Động thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên hiện nay

Động cơ thành đạt trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên hiện nay
... -TRẦN ANH CHÂU ĐỘNG CƠ THÀNH ĐẠT TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THANH NIÊN HIỆN NAY Chuyên ngành Tâm lý học Mã số: 60 31 80 Luận văn Thạc sĩ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thanh Hƣơng ... 50 3.1 Thực trạng động thành đạt niên 50 3.2 Một số nhân tố tác động đến động thành đạt niên 65 3.3 Một số biện pháp nhằm hoạt hoá phát triển động thành đạt niên 88 Kết luận kiến nghị 90 Tài ... lao động việc khuyến khích họ vươn tới thành đạt Bảng Các biểu quan tâm khuyến khích người lao 67 động vươn tới thành đạt Bảng Các biểu không quan tâm khuyến khích người 68 lao động vươn tới thành...
 • 13
 • 44
 • 0

Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên trí thức nước ta hiện nay ths nguyễn thị phương hoa

Một số khía cạnh tâm lý trong hoạt động nghề nghiệp của thanh niên trí thức nước ta hiện nay  ths nguyễn thị phương hoa
... cdng viee Cac menh de Hoan toan khdng dung (1) Mlirc dd ddng y(%) Co ban Ntta Co dung la ban khdng ntta la dung sal dung (4) (2) (3) Hoan loan dung (5) DTB T6i cam thaiy thoai mai lam viec ciing ... thirc sir khoa hpc, mttc dp o mdi nhdm li khdng hoan loan gidng Thanh nidn tri thttc cd trinh dd thae sT cd tic phong lim viec khoa hpc hon cic nien tri thttc cd trinh dp cu nhin So sinh gitta cic ... nhdp qudc ti, NXB Khoa hpc Xa hdi Ha Ndi, 2010 Viin Tam ly hpc, Sd lieu khao sil cua di tii nghien cttu cip Bp "Nhiing vdn di ca bdn cda niin tri thdc nudc ta" , 2011 TAP CHI'TAM LY HOC, Sd (162),...
 • 13
 • 192
 • 0

đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán ảnh hưởng như thế nào đế kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp

đặc điểm hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán có ảnh hưởng như thế nào đế kỹ năng giao tiếp nghề nghiệp
... Theo cách hiểu thẩm phán hoạt động nghề nghiệp thẩm phán hoạt động nghề nghiệp thẩm phán đặc điểm sau: Thứ nhất: Xét đối tượng lao động Thẩm phán nghề buộc phải phải tiếp xúc trực tiếp với người ... trình giao tiếp nhằm đạt mục đích hoạt động xét xử ” ( kỹ giao tiếp Thẩm phán xét xử vụ án hình Bùi Kim Chi) 2.2.Yêu cầu kĩ giao tiếp hoạt động thẩm phán Kỹ giao tiếp Thẩm phán trước tiến hành hoạt ... 2.1 Khái niệm kỹ giao tiếp nghề thẩm phán Giao tiếp nghề luật hiểu là: Giao tiếp nghề luật mối quan hệ diễn chức danh tư pháp với người tham gia tố tụng, với người khác liên quan đến pháp luật...
 • 10
 • 1,988
 • 2

Ảnh hưởng của niềm tin vào các các hoạt động bói toán đến định hướng trong việc lựa chọn bạn đời của thanh niên hiện nay(Nghiên cứu trường hợp Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Ảnh hưởng của niềm tin vào các các hoạt động bói toán đến định hướng trong việc lựa chọn bạn đời của thanh niên hiện nay(Nghiên cứu trường hợp Quận Thanh Xuân, Hà Nội
... - Ảnh hưởng niềm tin vào các hoạt động bói toán đến định hướng việc lựa chọn bạn đời nam nữ niên nào? Vì lại ảnh hưởng? - Niềm tin gia đình các hoạt động bói toán ảnh hưởng đến định hướng việc ... nghiên cứu: - Tìm hiểu ảnh hưởng niềm tin vào các hoạt động bói toán đến định hướng việc lựa chọn bạn đời nam nữ niên - Tìm hiểu tác động gia đình định hướng lựa chọn bạn đời em họ - Xem xét niềm tin ... đình - Độ tuổi cao niềm tin họ vào các hoạt động bói toán lại chịu ảnh hưởng nhiều việc lựa chọn bạn đời - Nữ giới chịu ảnh hưởng niềm tin vào hoạt động bói toán đê lựa chọn bạn đời nhiều nam giới...
 • 4
 • 103
 • 0

Phân tích đặc điểm hoạt động của Thẩm phán. Từ đó đưa ra mục đích, yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán

Phân tích đặc điểm hoạt động của Thẩm phán. Từ đó đưa ra mục đích, yêu cầu của kỹ năng giao tiếp trong hoạt động nghề nghiệp của Thẩm phán
... chuẩn Thẩm phán II ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA THẨM PHÁN III MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP 1 1 TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN Kỹ xây dựng mối quan hệ Kỹ nghe Kĩ hỏi Kĩ phản hồi Kỹ ... hành nghề III MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU CỦA KỸ NĂNG GIAO TIẾP TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA THẨM PHÁN Kỹ xây dựng mối quan hệ a Mục đích Xây dựng mối quan hệ kỹ thẩm phán thiếu Kỹ giúp cho Thẩm phán ... LUẬN Như ta thấy ngành nghề đặc điểm thù riêng, phù hợp với kĩ riêng Thông qua tìm hiểu đặc điểm hoạt động giao tiếp thẩm phán này, biếtt phần đặc trưng riêng nghề thẩm phán, qua có biện pháp,...
 • 12
 • 328
 • 0

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay

Vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và thời cơ, thách thức đối với thanh niên hiện nay
... lập nghiệp v.v nhân dân nói chung, niên nói riêng - Yêu cầu đòi hỏi nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa trình hội nhập quốc tế thách thức số đông niên có trình độ học vấn thấp, chuyên môn, nghề nghiệp ... * Thách thức: - Tình hình giới diễn biến phức tạp mau lẹ, khó lường, nguy chung đất nước mà Đảng ta thách thức lớn tuổi trẻ - Đất nước ta nghèo, chưa đủ khả năng, ... trái kinh tế thị trường, tượng tiêu cực xã hội tác động mạnh mẽ vào giới trẻ, thách thức lớn đến giá trị đạo đức lối sống niên nước ta ...
 • 2
 • 19,159
 • 111

Internet với hoạt động giao tiếp của thanh niên hiện nay

Internet với hoạt động giao tiếp của thanh niên hiện nay
... Internet hoạt động giao tiếp - Hoạt động giao tiếp niên qua Internet (phương tiện, hoàn cảnh, nhân vật, nội dung mục đích giao tiếp) - Xu hướng phát triển hoạt động giao tiếp niên qua Internet ... lớ lứa tuổi nhân cách cá nhân Hoạt động giao tiếp 2.1 Khái niệm hoạt động giao tiếp Hoạt động giao tiếp: hoạt động trao đổi thông tin người xã hội Hoạt động giao tiếp ngôn ngữ diễn theo hai trình: ... sử dụng hoạt động giao tiếp bao gồm: đích nhận thức, đích bộc lộ, đích hành động, đích tiếp xúc Chương II HOẠT ĐỘNG GIAO TIẾP CỦA THANH NIÊN DƯỚI ẢNH HƯỞNG CỦA INTERNET Phương tiện giao tiếp Có...
 • 20
 • 1,185
 • 0

Nhu cầu và thực trạng hoạt động nghề công tác xã hội hiện nay qua đánh giá của nhân viên công tác xã hội tại Hà Nội

Nhu cầu và thực trạng hoạt động nghề công tác xã hội hiện nay qua đánh giá của nhân viên công tác xã hội tại Hà Nội
... QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THANH HƯƠNG NHU CẦU VÀ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG NGHỀ CÔNG TÁC XÃ HỘI HIỆN NAY QUA ĐÁNH GIÁ CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TÁC XÃ HỘI TẠI HÀ NỘI Chuyên ... tác hội nhận thức nghề công tác hội? Nhân viên công tác hội đánh giá vai trò công tác hội với phát triển kinh tế hội? Những lĩnh vực đòi hỏi nhu cầu cao hoạt động công tác hội? ... đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề án 32 Chính phủ giai đoạn tới Vì vậy, chọn đề tài Nhu cầu thực trạng hoạt động nghề công tác hội qua đánh giá nhân viên công tác hội Nội Tổng quan vấn đề...
 • 127
 • 1,085
 • 5

Trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lớp 9 Trung học sở, các em đang theo học một số nghề phổ thông. Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay

Trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lớp 9 Trung học cơ sở, các em đang theo học một số nghề phổ thông. Em hãy nêu những suy nghĩ của mình về việc lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nay
... gia đình Lại có bạn lựa chọn mà không suy nghĩ hay suy nghĩ viển vông, vượt tầm khả năng, Những điều củng chẳng khác lựa chọn theo yêu cầu xã hội hay chạy theo ham muốn cá nhân Chúng khiến ta ... đời lao động Công việc, nghề nghiệp cần định hướng sớm để cá nhân có hướng chuẩn bị hành trang tri thức, kĩ kĩ xảo Những yếu tố tạo nên thành công bứt phá nghiệp người Lựa chọn nghề mghiệp cần ... Nhắc đến nghề nghiệp nhắc đến công việc; nhắc đến công việc nhắc đến khả làm việc Vậy yếu tố lực lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai? Cũng nghề nghiệp bạn có khả không “thịnh hành" xã hội Giới sinh...
 • 2
 • 408
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lựa chọn nghề nghiệp của sinh viên hiện nayđặc điểm hoạt động nghề nghiệp của thẩm phán có ảnh hưởng như thế nào đế kỹ năng giao tiếp nghề nghiệpsau khi đọc 2 tác phẩm rừng xà nu và những đứa con trong gia đình e có suy nghĩ gi về thế hệ thanh niên hiện nay trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nướcsống có trách nhiệm trong thanh niên hiện naythực trạng hoạt động ngoại thương của việt nam hiện nay doc docqua nhan vat ngo tu van trong chuyen chuc phan su dinh tan vien em co suy hi ve nhan vat va dao duc cua thanh nien hien nayli tuong song cua thanh nien hien nay nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namviết bài văn nghị luận về lí tưởng sống của thanh niên hiện nay nội dung được trích dẫn từ 123doc org cộng đồng mua bán chia sẻ tài liệu hàng đầu việt namtình hình tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp và công tác tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp ở việt nam hiện naymôi trường tác động tới tội phạm vị thành niên hiện naythời cơ và thách thức của thanh niên hiện naythói ỷ lại trong thanh niên hiện nayem co suy ngi gi ve cach song cua thanh nien hien nay qua bai ca ngat nguongvao dai hoc co phai la con duong duy nhhat de lap nghiep doi voi thanh nien hien naysự lựa chọn nghề nghiệp của thanh niên hiện nayCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVICọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíHai đường thẳng vuông gócTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại