TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG

TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN QUA LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG

TÌNH HÌNH RUỘNG ĐẤT CỦA HUYỆN ĐẠI TỪ TỈNH THÁI NGUYÊN QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ GIA LONG
... nflm Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH: Q8368 11 An Nmh xfl, dja b^ nfim Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH: Q8390 13 Phii N6ng xfl, dja b^i nflm Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH Q8396 14 Kf Phu xfl, dja bp nflm Gia Long ... 8^23 nfim 2007, tr 131 Gia Long 1, 6, TiSn II91 xg, dja b^ nflm Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH: Q8400 Phiic Khdnh x6 dja b^ nflm Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH: Q8386 (6), NguySn Phen Quang: Khdi nghia NOng ... dia bp akra Gia Long 4, Trung tam Lflu trii Quffc gia I Kh N^i CTTLTQGIHN), KH Q8383 i La Binh xa, dja b? nfim Gia Long 4, TTLTQGIHN, KH: Q8381 o Du Chau trfi'n, dia b^i nflm Gia Long 4, TTLTQGIHN,...
 • 10
 • 150
 • 0

Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua liệu địa bạ Gia Long 4(1805

Làng xã Thanh Trì ( ngoại thành Hà Nội ) đầu thế kỷ XIX qua tư liệu địa bạ Gia Long 4(1805
... Trang Mở đầu Chương 1: Vài nét địa bàn nghiẽn cứu 1.1 Vài nét huyện Thanh Trì 1.2 Vài nét nguồn liệu 17 Chương 2: Bức tranh khái quát làng Thanh Trì đầu kỷ XIX qua địa bạ 2.1 v ể đơn vị hành ... đồng làng - 27 27 2.2 Quy mô làng 29 2.3 Các loại hình đất đai 35 2.3.1 Các loại ruộng đất công 37 2.3.2 Các loại ruộng đất 43 Chương 3: Chê độ sở hữu nhân ruộng đất tình phàn hoá ... hội 50 3.1 Tinh hình chung 51 3.2 Sở hữu chức sắc 59 3.3 Sở hữu nữ 63 3.4 Hiện ng phụ canh 64 Kết luận 67 Tài liệu tham khảo 69 Phụ lục 74 ...
 • 2
 • 84
 • 1

Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa về quản lý đất đai của huyện đại từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008 2013

Đánh giá tình hình thực hiện cơ chế một cửa về quản lý đất đai của huyện đại từ  tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008 2013
... tình hình thực chế cửa quản đất đai huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2013 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá tình hình thực chế cửa quản Nhà nước đất đai huyện đại từ tỉnh thái ... kinh tế, xã hội huyện Đại Từ 28 4.1.5 Tình hình quản sử dụng đất huyện Đại Từ 34 4.2 Đánh giá tình hình thực chế một cửa huyện Đại Từ tỉnh thái nguyên giai đoạn 2008 - 2013 .40 ... cửa quản đất đai huyện đại từ 1.3 Yêu cầu đề tài - Khái quát quản hành nhà nước đất đai chế một cửa - Xem xét tình hình thực chế một cửa quản hành Nhà nước đất đai huyện Đại Từ tỉnh...
 • 71
 • 2,013
 • 4

Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Về Quản Lý Đất Đai Của Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 - 2013

Đánh Giá Tình Hình Thực Hiện Cơ Chế Một Cửa Về Quản Lý Đất Đai Của Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Giai Đoạn 2008 - 2013
... tình hình thực chế cửa quản đất đai huyện Đại Từ - tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 - 2013 1.2 Mục đích đề tài - Đánh giá tình hình thực chế cửa quản Nhà nước đất đai huyện đại từ tỉnh thái ... dụng đất huyện Đại Từ - Tình hình quản đất đai - Tình hình sử dụng đất đai 3.3.2 Đánh giá tình hình thực chế một cửa huyện Đại Từ giai đoạn 2008 - 2013 3.3.2.1 Quá trình triển khai đề án một ... một cửa huyện Đại 3.3.2.2 Đánh giá kết thực chế một cửa huyện Đài Từ giai đoạn từ 200 8- 2013 23 - Kết thực chế cửa cấp huyện năm 2008 - Kết thực chế cửa cấp huyện năm 2009 - Kết thực chế cửa...
 • 74
 • 36
 • 0

Tình hình ruộng đất ở thôn Trung Tự phường Đông Tác – tổng Kim Hoa – huyện Thọ Xương – tỉnh Hà Nội đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Hà Nội

Tình hình ruộng đất ở thôn Trung Tự  phường Đông Tác – tổng Kim Hoa – huyện Thọ Xương – tỉnh Hà Nội đầu thế kỷ XIX qua địa bạ Hà Nội
... Thôn Trung Tự - phường Đông Tác tổng Kim Hoa huyện Thọ Xương tỉnh Nội Vị trí địa điều kiện tự nhiên Địa bạ thôn Trung Tự - phường Đông Tác, tổng Kim Hoa, huyện Thọ Xương, tỉnh ... số ruộng đất đáng kể nhà chùa 10 Chu Mạnh Quyền K50 Lịch sử A Tình hình ruộng đất thôn Trung Tự - phường Đông Tác tổng Kim Hoa huyện Thọ Xương tỉnh Nội đầu kỷ XIX qua địa bạ Nội ... lấy chân thành làm địa giới Chu Mạnh Quyền K50 Lịch sử A Tình hình ruộng đất thôn Trung Tự - phường Đông Tác tổng Kim Hoa huyện Thọ Xương tỉnh Nội đầu kỷ XIX qua địa bạ Nội ...
 • 18
 • 307
 • 0

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 đến 2010

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2006 đến 2010
... Hin trng dõn s v lao ng giai on 2008 - 2010 40 Bng 3.5: Hin trng s dng t ca huyn i T nm 2010 45 Bảng 3.6: Tổng hợp công tác đấu giá QSDĐ huyện i T giai đoạn 2006- 2010 56 Bng 3.7: ... Tng trng kinh t Giai on 2006- 2010 mc dự nn kinh t ca huyn cũn gp nhiu khú khn, nhng t tc tng trng cao v tng i n nh Tc tng trng kinh t tng t 12,5% nm 2008 lờn trờn 14,0% nm 2010, GDP bỡnh quõn ... tin hnh nghiờn cu ti "ỏnh giỏ cụng tỏc u giỏ quyn s dng t ti huyn i T - tnh Thỏi Nguyờn giai on 2006- 2010" Mc ớch, yờu cu ca ti 2.1 Mc ớch - Tỡm hiu cỏc chớnh sỏch v bn liờn quan n u giỏ, ỏnh...
 • 93
 • 191
 • 0

Giá trị biểu đạt của các đại từ phiếm chỉ trong ca dao tình yêu

Giá trị biểu đạt của các đại từ phiếm chỉ trong ca dao tình yêu
... văn Giá trị biểu đạt đại từ phiếm ca dao tình yêu Chương 2: Giá trị biểu đạt đại từ phiếm ca dao tình yêu Tình hình thống kê ngữ liệu 1.1 Kết thống kê khảo sát Khảo sát mảng ca dao tình yêu ... văn Giá trị biểu đạt đại từ phiếm ca dao tình yêu Song tỉ lệ đáng kể để khảo sát, xem xét giá trị biểu đạt đại từ phiếm giao tiếp ngôn ngữ thơ ca dân gian 1.2 Nhận xét Đại từ phiếm loại đại từ ... văn Giá trị biểu đạt đại từ phiếm ca dao tình yêu Phần nội dung Chương 1: sở lý luận đề tài đại từ đại từ phiếm tiếng việt 1.1 Đại từ tiếng Việt 1.1.1 Khái niệm đại từ tiếng Việt Đại từ từ không...
 • 48
 • 665
 • 0

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006 2010

Đánh giá công tác đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện đại từ, tỉnh thái nguyên giai đoạn 2006  2010
... v n b n liên quan công tác u giá quyn s dng - ánh giá công tác n u giá, ánh giá t u giá quyn s dng t a bàn th xã Sông Công giai on 2006- 2010 - ánh giá hi u qu công tác u giá quyn s dng ... ph#n vào vi c −y mnh công tác u giá quyn s dng " ánh giá công tác t ti n hành nghiên c u tài: u giá quy n s d ng t t i th xã Sông Công - tnh Thái Nguyên giai o n 2006 - 2010" M∗c ích c+a ... th xã Sông Công 46 2.3.2 K t qu u giá quyn s dng t a bàn th xã Sông Công giai on 2006 - 2010 47 2.3.3 in hình công tác u giá QSD ti th xã Sông Công 47 2.3.4 ánh giá hi u qu...
 • 104
 • 44
 • 0

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp t hực hi ện t i êu chí t hu nhập t rong phát t ri ển nông thôn mới trên địa bàn một số xã của huyện đại từ tỉnh thái nguyên

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp t hực hi ện t i êu chí t hu nhập t rong phát t ri ển nông thôn mới trên địa bàn một số xã của huyện đại từ tỉnh thái nguyên
... Hanh NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG VÀ GI I PHÁP THỰC HI N TIÊU CHÍ THU NHẬP TRONG PH T TRIỂN NÔNG THÔN M I TRÊN ĐỊA BÀN M T SỐ XÃ CỦA HUYỆN Đ I T T NH TH I NGUYÊN Chuyên ngành: Ph t triển nông thôn số: ... ph t triển nông thôn địa bàn số huyện Đ i T t nh Th i Nguyên Mục tiêu đề t i 2.1 Mục tiêu chung Đánh giá thực trạng việc triển khai thực tiêu chí thu nhập địa bàn huyện Đ i T , t nh Th i Nguyên, ... v i ph t triển ph t triển kinh t , ph t triển nông thôn ph t triển khu vực nông thôn; hi u ph t triển nông thôn ph t triển kinh t - h i phạm vi hẹp ph t triển ph t triển kinh t Sau số quan...
 • 121
 • 53
 • 0

Tình hình ruộng đất của người thái ở tây bắc và những tác động tới thiết chế xã hội thái cổ truyền

Tình hình ruộng đất của người thái ở tây bắc và những tác động tới thiết chế xã hội thái cổ truyền
... 3: Tác động từ tình hình ruộng đất người Thái Tây Bắc tới thiết chế hội Thái cổ truyền CHƯƠNG KHÁI QUÁT VỀ KHU VỰC TÂY BẮC VÀ NGƯỜI THÁI TÂY BẮC 1.1 Khái quát lịch sử hình thành vùng đất Tây ... Đó quyền sở hữu công cộng ruộng đất hay chế độ ruộng công hình thái chế độ ruộng đất người Thái Tây Bắc trước 39 CHƯƠNG TÁC ĐỘNG CỦA RUỘNG ĐẤT TỚI THIẾT CHẾ XÃ HỘI THÁI CỔ TRUYỀN Trên sở quan hệ ... tượng Tình hình ruộng đất người Thái Tây Bắc trước năm 1858 3.2 Phạm vi đề tài - Giới hạn thời gian: Với đề tài Tình hình ruộng đất người Thái Tây Bắc tác động tới thiết chế hội Thái cổ truyền ...
 • 65
 • 302
 • 0

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua tư liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ 19
... 60 nm qua c quan tõm, phỏt trin ton din Nm hc 194 4 194 5, c huyn ch cú trng s hc ton cp (t lp n lp 3) v mt trng s hc bỏn cp (t lp n lp 2) vi khong 50 hc sinh, 95% dõn s huyn mự ch T nm 195 6 tr ... 16 1.4.2 V húa - xó hi 17 1.5 Truyền thống lịch sử huyện Phú Bình 18 Chng 2: HUYN PH BèNH TNH THI NGUYấN QUA T LIU A B GIA LONG (1805) 22 2.1 Vi nột v tỡnh hỡnh ... tng ngha Thỏng 3 /194 3, c s ng u tiờn ca huyn Phỳ Bỡnh c thnh lp Kha Sn H Thỏng 2 /194 4, Chi b Kha Sn Thng i v n thỏng 7 /194 5, Ban cỏn s ng b huyn Phỳ Bỡnh c thnh lp Ngy 9/3 /194 5, Nht o chớnh...
 • 160
 • 770
 • 2

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ xix.pdf

Huyện phú bình tỉnh thái nguyên qua tư liệu địa bạ triều nguyễn nửa đầu thế kỉ xix.pdf
... giải phóng ngày tháng đầu huyện Định Hoá, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên) Tân Trào (huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) Đến cuối tháng đầu tháng 8, quan đầu não cách mạng dồn Tân Trào Huyện Định Hoá nơi ... đứng chân quan đầu não lãnh đạo kháng chiến Trong địa Việt Bắc, huyện Định Hoá, Đại Từ, Phú Lương, Võ Nhai (tỉnh Thái Nguyên) , Sơn Dương, Yên Sơn, Chiêm Hoá (tỉnh Tuyên Quang), Chợ Đồn (tỉnh Bắc ... Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn lưu trữ thông tin ; Trung tâm Văn thư lưu trữ Tỉnh uỷ UBND tỉnh Thái Nguyên; Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng tỉnh Thái Nguyên, Nhà...
 • 110
 • 433
 • 2

luận văn: HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN QUA LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX potx

luận văn: HUYỆN PHÚ BÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠ TRIỀU NGUYỄN NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX potx
... Truyền thống lịch sử huyện Phú Bình 18 Chng 2: HUYN PH BèNH TNH THI NGUYấN QUA T LIU A B GIA LONG (1805) 22 2.1 Vi nột v tỡnh hỡnh rung t huyn Phỳ Bỡnh trc th k XIX 22 2.2 Tỡnh ... Nguyờn na u th k XIX - Phm vi nghiờn cu: Gii hn thi gian l na u th k XIX qua cỏc a b triu Nguyn ca Phỳ Bỡnh Gii hn khụng gian l cỏc tng, xó, thụn ca huyn Phỳ Bỡnh na u th k XIX - Ni dung ca ... cú liờn quan nhm rỳt s tng ng hay khỏc bit v s hu rung t ca a bn nghiờn cu qua cỏc thi im cng nh gia a bn vi cỏc ni khỏc Mt khỏc, chỳng tụi cng t vic nghiờn cu huyn Bỡnh na u th k XIX mi quan h...
 • 160
 • 316
 • 0

Xem thêm