PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở INDONESIA VÀ MALAISIA TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ MỘT SỐ SÁNH

PHONG TRÀO DÂN TỘC VIỆT NAM 1925 - 1930_3 potx

PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 1925 - 1930_3 potx
... Đảng vạch đường lối cách mạng Việt Nam Cách mạng Việt Nam trải qua hai giai đoạn: Trước làm cách mạng tư sản dân quyền (sau gọi cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân) sau làm cách mạng xã hội chủ ... tư sản Việt Nam chưa lộ rõ mặt phản cách mạng phải lợi dụng, làm cho họ trung lập” Cương lĩnh khẳng định cách mạng Việt Nam phải Đảng Cộng sản Việt Nam - đảng giai cấp vô sản đội tiền phong giai ... tranh Lúc giờ, phong trào bãi công đòi tăng lương, giảm làm, chống cúp phạt… công nhân với phong trào nông dân đấu tranh chống sưu cao, thuế nặng, chống cướp đoạt ruộng đất; phong trào bãi khóa...
 • 11
 • 142
 • 0

PHONG TRÀO DÂN TỘC VIỆT NAM 1925 - 1930_2 potx

PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 1925 - 1930_2 potx
... gia khởi nghĩa Cuộc khởi nghĩa đâu tháng 1930, thất bại bị thực dân đàn áp dã man kéo theo tan rã Việt Nam Quốc dân Đảng Cộc khởi nghĩa thất bại, hàng nghìn chiến sĩ lãnh tụ Việt Nam Quốc dân Đảng ... nhân góp phần lôi cuốn, thúc đẩy phong trào đấu tranh tầng lớp nhân dân, nông dân Sự phát triển phong trào yêu nước nông dân tầng lớp nhân dân lao động khác, phong trào công nhân vào đầu 1929, đòi ... Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng, đường lối cứu nước Nguyễn Ái Quốc kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước thúc đẩy mạnh mẽ phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ nước ta Tình hình...
 • 10
 • 263
 • 3

PHONG TRÀO DÂN TỘC VIỆT NAM 1925 - 1930_1 pptx

PHONG TRÀO DÂN TỘC Ở VIỆT NAM 1925 - 1930_1 pptx
... xu phát tiển tất yếu phong trào cách mạng Việt Nam lúc giờ; đồng thời làm sáng rõ tính ưu việt thắng xu hướng cách mạng dân chủ vô sản phong trào cách mạng giải phóng dân tộc nước ta sau chiến ... ta sau chiến tranh giới lần thứ I Việt Nam quốc dân đảng khởi nghĩa Yên Bái 2.1 Tổ chức Việt Nam Quốc Dân đảng Không sau Hội Việt nam cách mạng Thanh niên Tân Việt Cách mạng Đảng đời chuyển dần ... sản, Việt Nam Quốc dân đảng, tổ chức trị tiêu biểu cho xu hướng cách mạng dân chủ tư sản Việt Nam năm sau chiến tranh, thành lập vào cuối năm 1927, Hà Nội Hạt nhân Việt Nam Quốc dân Đảng nhóm Nam...
 • 10
 • 208
 • 2

Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu canh tác ruộng đất làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX , qua địa bạ

Luận án phó tiến sĩ khoa học lịch sử Bước đầu tìm hiểu chế độ sở hữu và canh tác ruộng đất ở làng Việt, Nam Bộ nửa đầu thế kỷ XIX , qua địa bạ
... rv"'-~~"~;I'!I("';- -' , ' " ng d8:t a Nam Be>ntia dAu th~ kY XIX qua Dfa BI.! 69 107 125 I Canh me ru9ng da:t, Ida, cae Iol.J.i ... thang nam 1993 C6 th~ till hi~u lrnn an tai : ~hU' vi~n Khoa hQc' xii hQi,' 34 Ly 1\1 Tr9ng, TP Ho Chi Minh ThU' vi~n Khoa hQc T6ng hgp, 69 Ly 1\1 Tr9ng, TP HCM DAN LU~N I LV DO CHQN DE TAl: ," ,...
 • 23
 • 632
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
... Và Bình Dương tỉnh độc lập, khu công nghiệp phát triển nước CHƯƠNG II: HUYỆN BÌNH DƯƠNG QUA TƯ LIỆU ĐỊA BẠN GIA ĐỊNH LẬP NĂM 1836 I Địa bạ Bình Dương kho địa bạ cổ Địa bạ cổ Việt Nam Địa bạ ... Minh thắng lợi, năm 1428 Lê Lợi lệnh cho địa phương tiến hành điều tra, khám xét tình hình ruộng đất canh tác ruộng đất, lập lại địa bạ năm Các kỷ sau, công việc lập tu bổ lại địa bạ tiến hành rải ... toàn tỉnh Gia Định (0,70% - 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mô sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mô sở hữu ruộng đất...
 • 29
 • 411
 • 0

Tình hình ruộng đất Bình Dương ( Gia Định) nửa đầu thế kỷ

Tình hình ruộng đất ở Bình Dương ( Gia Định) nửa đầu thế kỷ XĨ
... Chiêm (1 ) 18 Ki u (1 ) 33 T (4 ) Chu (2 ) 19 Lai (1 ) 34 Thái (2 ) Dư (4 ) 20 L i (1 ) 35 Thân (2 ) D (3 ) 21 Lâm (3 ) 36 Tơ (2 ) Dương (1 7) 22 Lê (1 35) 37 Trà (1 ) àm (1 ) 23 Lương (3 ) 38 Tr n (1 26) (8 ) 24 ... ó: Bình Tr Thư ng (1 6 làng) Trung (1 4 làng) Dương Hòa Thư ng (1 3làng) Bình Tr Dương Hòa Trung (9 làng) Bình Tr H (1 0 làng) Dương Hòa H (2 3 làng) Năm 1972: huy n Bình Dương huy n (Bình Dương, Bình ... Lưu (1 ) 39 Trình (1 ) 25 Lý (2 ) 40 Tr nh (9 ) 10 ng (2 0) 11 inh (9 ) 26 Mai (8 ) 41 Trương (2 8) 12 ồn (1 3) 27 Ngơ (4 ) 42 Văn (3 ) 13 (2 7) 28 Nguy n (4 78) 43 Võ (5 1) 14 Hà (5 ) 29 Ph m (4 6) 44 Vương (1 )...
 • 29
 • 193
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX (Qua việc nghiên cứu địa bạ tỉnh Giai Định lập năm 1836)
... Tr H (10 làng) Dương Hòa H (23 làng) Năm 1972: huy n Bình Dương huy n (Bình Dương, Bình Long, Ngãi An) c a h t Sài Gòn có t ng v i 103 làng, ó: Bình Tr Thư ng (16 làng) Dương Bình Tr Trung (18 ... huy n Bình Dương) Năm 1910,t nh Gia nh chia 18 t ng, khơng th y xu t hi n tên g i Bình Dương Trong 30 năm 1945 – 1975 dư i ch có nhi u thay Sài Gòn, huy n Bình Dương ã i ơn v hành theo tình hình ... di n a b huy n Bình Dương năm 1836 Theo ơn v hành năm 1836, huy n Bình Dương m t huy n năm ph Tân Bình thu c t nh Gia nh Lúc ó t nh Gia nh v a c it t nh Phiên An sang a b Bình Dương n m b sưu...
 • 29
 • 289
 • 0

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX
... 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mô sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mô sở hữu ruộng đất tư huyện Bình Dương Quy mô sở ... bạ huyện Bình Dương ta hiểu biết thêm tình hình ruộng đất, tranh toàn cảnh đặc điểm chế độ sở hữu ruộng đất, số đặc điểm kinh tế - xã hội đầu kỷ XIX Bình Dương Qua đó, tác giả xin đưa vài lời ... phần kết Ruộng đất công ruộng đất tư nhiều (ruộng đất tư huyện Bình Dương chiếm 69,87% tổng diện tích ruộng đất toàn huyện) Đó thể bối cảnh chung toàn tỉnh Gia Định đầu kỷ XIX (ruộng đất tư chiếm...
 • 29
 • 351
 • 0

Địa lý Việt Nam - Cơ hội thách thức trong nửa đầu thế kỷ XXI

Địa lý Việt Nam - Cơ hội và thách thức trong nửa đầu thế kỷ XXI
... coi Viện Địa Hội thành viên trung tâm Hội Địa Việt Nam Viện Địa phối hợp tổ chức Hội nghị Địa toàn quốc thể lớn mạnh Địa Việt Nam Song hội thách thức xuất Địa Việt Nam đường ... kinh tế - trị - hội giới Chính địa thống tự nhiên - kinh tế - hội – nhân văn đại đời kết tất yếu khoa học địa vào cuối kỷ XX đầu kỷ XXI hội thách thức phát triển khoa học địa giới ... tế xã hội Ngoài công trình địa đồ sộ “Atlat quốc gia Việt Nam , “Thiên nhiên Việt Nam , Việt Nam lãnh thổ vùng địa , Địa tự nhiên Việt Nam ,… nhà địa Việt Nam mãi đóng góp vào sắc...
 • 10
 • 264
 • 1

XU HƯỚNG SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆT NAM

XU HƯỚNG SẢN XUẤT, TIÊU DÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆT NAM
... XU HƯỚNG SẢN XU T, TIÊU DÙNG NĂNG LƯỢNG TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆT NAM LỜI MỞ DẦU Bảo đảm lượng coi “chìa khóa” tăng trưởng ... xu t tiêu dùng lượng Việt Nam năm tới phải đặt xu chung thời đại Chuyên đề đề cập số nét khái quát xu phát triển sản xu t tiêu dùng lượng giới chiến lược phát triển sản xu t, tiêu dùng lượng Việt ... TRIỂN SẢN XU T VÀ TIÊU DÙNG NĂNG LƯỢNG CỦA VIỆT NAM Nhận thức rõ vai trò lượng với phát triển kinh tế - xã hội đất nước, Việt Nam quan tâm đến vấn đề phát triển sản xu t tiêu dùng lượng Ngày...
 • 41
 • 154
 • 1

luận văn kinh tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC: THỜI CƠ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI

luận văn kinh tế PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRI THỨC: THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI
... trưởng phát tri n, mà chí dẫn đến trì trệ trình Chuyên đề Phát tri n kinh tế tri thức: Thời thách thức với Việt Nam nửa đầu kỷ XXI trình bày khái quát nét kinh tế tri thức, hội thách thức với Việt ... PHÁT TRI N KINH TẾ TRI THỨC: THỜI CƠ VÀ THÁCH THỨC VỚI VIỆT NAM TRONG NỬA ĐẦU THẾ KỶ XXI LỜI MỞ ĐẦU Trong đại phận nước giới trình công nghiệp hóa, nghĩa thực trình chuyển tử kinh tế nông ... dựng phát tri n kinh tế tri thức Mỹ hoàn tất việc xây dựng sở ban đầu để phát tri n kinh tế tri thức Tiếp đến nước Anh, Pháp, Đức, Singapore… Phát tri n kinh tế tri thức có vai trò to lớn phát tri n...
 • 36
 • 166
 • 4

Vài nét về tình hình ruộng đất Bình Dương nửa đầu thế kỷ XIX

Vài nét về tình hình ruộng đất ở Bình Dương <Gia Định> nửa đầu thế kỷ XIX
... 0,59%) Tình trạng sở hữu ruộng đất tư Với quy mơ sở hữu ruộng đất Bình Dương sâu xem xét cụ thể mức độ phân bố ruộng đất chủ sở hữu : Bảng : Quy mơ sở hữu ruộng đất tư huyện Bình Dương Quy mơ sở ... kết Ruộng đất cơng ruộng đất tư nhiều (ruộng đất tư KI L huyện Bình Dương chiếm 69,87% tổng diện tích ruộng đất tồn huyện) Đó thể bối cảnh chung tồn tỉnh Gia Định đầu kỷ XIX (ruộng đất tư chiếm ... tổng qt địa bạ đặc điểm sở hữu ruộng đất Tình trạng sở hữu ruộng đất tư 12 Chất lượng ruộng 13 Tình hình sở hữu ruộng đất chức dịch cấp 15 Phân bố sở hữu theo dòng họ ...
 • 29
 • 288
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: phong trào độc lập dân tộc ở indonesiaphong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở indonesiaphong trào dân tộc dân chủ ở việt nambài 12 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nambài 13 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nambài 13 phong trào dân tộc dân chủ ở việt nam từ năm 1925 đến năm 1930 violecsau cttgi phong trào dân tộc dân chủ ở tth như thế nàophong trào dân tộcphong trào dân tộc dân chủbài 12 phong trào dân tộc dân chủkhái niệm phong trào dân tộc dân chủphong trào dân tộc dân chủ công khai là gìphong trào dân tộc dân chủ 3639phong trào dân tộc dân chủ là gìphong trào dân tộc dân chủ công khaichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaBài 12. Nhật Bản giữa thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XXbài tập Vat ly nguyen tuBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 10. Đồng chíTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại