giáo án tin 12 moi

GIAO AN TIN 12 mới chuẩn 3 cột

GIAO AN TIN 12 mới chuẩn 3 cột
... Kinh_doanh gm bng: - To CSDL gm bng KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG cú cu KHACH_HANG, HOA_DON, trỳc nh sau: MAT_HANG theo yờu cu GV KHAC_HANG Tờn trng Ma_khach_han g Hoten Dia_chi MAT_HANG Tờn ... Yờu cu HS m CSDL Kinh_doanh gm bng: - M CSDL Kinh_Doanh gm KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG cú cu bng trỳc nh sau: KHACH_HANG, HOA_DON, MAT_HANG KHAC_HANG Tờn trng Ma_khach_han Mụ t Mó khỏch hng g ... Doanvien:Boolean; b Cung cp mụi - Cng Pascal khai bỏo cu Toan,ly,hoa,van ,tin: real; trng cp nht v trỳc bn ghi Hc sinh cú trng: End; khai thỏc d liu hoten,ngaysinh, gioitinh, doanvien Ngụn ng ngi toan,ly,hoa,van ,tin: ...
 • 109
 • 353
 • 0

Giáo án Tin 12 mới nhất HK II năm học 2015 2016

Giáo án Tin 12 mới nhất HK II năm học 2015 2016
... CSDL Cng c Tng hp li cỏc khỏi nim ca chng II v Chng III Ngy son: 11 / /2016 Ngy dy: 12 / /2016 Lp dy: 12A, 12B, 12C, 12D Tit : 44 Kiểm tra 45 Hãy chọn phơng án cau hỏi sau Cõu 1: Access l gỡ? a L ... 10/ /2016 Ngy dy: 12/ /2016 Lp dy: 12A, 12B, 12C, 12D Tit : 43 ễn I Mc ớch yờu cu: Cng c li kin thc chng III H c s d liu - Cỏc khỏi nim v c s d liu quan h - Cỏc thao tỏc vi CSDL quan h II Phng ... thụng tin t nhiu bng K nng - To c mu hi kt xut thụng tin t nhiu bng II DNG DY HC Chun b GV Sỏch GK tin 12, Sỏch GV tin 12 Chun b HS: Sỏch GK III HOT NG DY V HC Bi c: Khụng Ni dung bi Hot ng giỏo...
 • 60
 • 192
 • 0

giao an tin 12

giao an tin 12
... phần thiếu gồm ROM RAM + ROM: đọc thông tin ra, thông tin tồn tren máy tính điện + RAM: đọc, ghi thông tin, nhng điện nhớ RAM - Bộ nhớ gồm đĩa để lu trữ thông tin + Đĩa cứng : có dung lợng lớn, đợc ... đếm để biểu diễn thông tin GV giảng lấy vd Gvgọi hs lấy vd HS GV: Hệ thập phân gồm ? số 1HS : Gồm 10 số GV giảng , lấy VD GV giảng, lấy VD Gọi hs lấy VD HS GV chuyển tiếp sang phần khác 10 16 Nội ... lấy VD số thiết bị thờng gặp GV giảng số VD 105 phím * Thiết bị TB dùng để hiển thị nội dung, kết giao tiếp ngời máy VD: Màn hình , máy in - Màn hình( monitor) hiển thị kết trực tiếp - Máy in (...
 • 4
 • 368
 • 0

Giáo án Tin 12

Giáo án Tin 12
... database tất mẩu tin có Height nằm khoảng 10 đến 16, đếm xem số mẩu tin tìm có mẩu tin có chứa số liệu cột Age) 2Hàm DMAX: - GV: Quan sát, nhắc nhở, kiểm tra bước kiểm tra đánh giá - Hs: Tạo ... mục chứa tập tin cần mở khung Lookin, sau chọn tập tin cần mở click nút Open (hoặc double click tập tin cần mở) ?Tr×nh bµy c¸c bíc khëi ®éng H§H Gäi mét häc sinh thùc hiƯn Chú ý: Tập tin Powerpoint ... Dong Tinh Nguyen 1, Hoat Dong Tinh Nguyen 2, Hoat Dong Tinh Nguyen theo thứ tự nhập vào dòng chữ thích Hình 1, Hình 2, Hình Hình Hình Hình Slide thứ chèn vào hình ảnh với tên: Hoat Dong Tinh...
 • 47
 • 332
 • 2

Giáo án VL 12 mới chương II

Giáo án VL 12 mới chương II
... kháng , cảm kháng II- CHUẨN BỊ 1) Giáo viên : Chuẩn bị dao động ký điện tử ampe kế , vơn kế , điện trở , tụ điện , cuộn cảm 2) Học sinh : Ơn lại cơng thức tụ điện : q = Cu ; i = ± di dt III- ... hưởng để giải thích tượng vật lý giải tập II- CHUẨN BỊ 1 -Giáo viên :Chuẩn bị thêm số ví dụ cộng hưỏng có hại có hại 2 2-Học sinh : Ơn tập lắc : W = mω A III- TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY 1-Kiểm tra cũ ... (8-3) SGK để giải tốn đơn giản tượng giao thoa II- CHUẨN BỊ 1) Giáo viên : Thí nghiệm Hình 8-1 SGK 2) Học sinh : Ơn lại phần tổng hợp hai dao động III- TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 1) Kiểm tra cũ : 2) Bài...
 • 26
 • 209
 • 0

Giáo Án CN 12 Mới 3 Cột

Giáo Án CN 12 Mới 3 Cột
... động học sinh Trường THPT Số Mộ Đức Ngày soạn: 16 / 03 / 2008 Ngày dạy: 18 / 03 / 2008 Lớp: 12C4 , 12C5 Trợ giúp giáo viên 33 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc Hoạt ... Trường THPT Số Mộ Đức 34 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc Tiết 28 THỰC HÀNH Ngày soạn: 23 / 03 / 2008 Ngày dạy: 25 / 03 / 2008 Lớp: 12C4 , 12C5 I MỤC TIÊU Sau này, ... 24 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc IV PHẦN RÚT KINH NGHIỆM Trường THPT Số Mộ Đức 25 Giáo án Công Nghệ 12 ……………………………………………………………………… GV: Lê Vĩnh Lạc Tiết 23: ...
 • 38
 • 435
 • 3

Giáo Án Tin 12 (Cả năm).hot

Giáo Án Tin 12 (Cả năm).hot
... đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẳn hình 1, hình (xem phụ lục 1, giáo án) c) Phương pháp giảng ... Lưu trữ liệu c Tính toán khai thác liệu d Ba câu Câu 3: Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 4: Phần đuôi tên tập tin Access a DOC b TEXT ... d Ba câu Câu Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 4: Phần đuôi tên tập tin Access a DOC b TEXT c XLS d MDB Câu 5: Tập tin Access chứa gì:...
 • 95
 • 274
 • 2

giao an van 12 moi het ki 1

giao an van 12 moi het ki 1
... Nam 19 45 -19 75 ph¸t triĨn qua mÊy chỈng? ®ã lµ nh÷ng chỈng nµo? Qua chỈng: - 19 45 – 19 54 - 19 55 – 19 64 - 19 65 – 19 75 Gi¸o ¸n : Lª ThÞ Ngut H: Néi dung bao trïm nh÷ng s¸ng a/ ChỈng ®êng tõ n¨m 19 45 ... - N¨m 19 11, Hå ChÝ Minh ®i t×m ®êng cøu níc Th¸ng 1/ 1 919 , Hå ChÝ Minh? (chó ý Ngêi gưi tíi Héi nghÞ VÐc xay b¶n Yªu s¸ch cđa nh©n d©n An c¸c mèc thêi gian) Nam, kÝ tªn Nguyễn i Quốc N¨m 19 20, ... 2 /19 41 Ngêi vỊ níc trùc tiÕp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng Ngµy 13 /8 /19 42 Ngêi sang Trung Qc ngµy 2/9 /19 45 Ngêi ®äc b¶n Tuyªn Ng«n §éc lËp Ngêi mÊt ngµy 2/9 /19 69 Hoạt động 2: III/ Sù nghiƯp v¨n häc 1. Quan...
 • 98
 • 425
 • 3

GIÁO ÁN HÓA 12(mới)

GIÁO ÁN HÓA 12(mới)
... chứa oxi ? a- oxi hóa hidrocacbon : * Oxi hóa ankan, anken nhiệt độ cao với xúc tác thích hợp * Oxi hóa anken kaili pemanganat * Oxi hóa mạch nhánh aren kali pemanganat b- Hidrat hóa ankin tạo thành ... cặp oxi hóa- khử kim loại, pin điện hóa, suất điện động điện cực – Cấu tạo pin điện hóa, chuyển động phần tử mang điện pin điện hóa hoạt động – Các phản ứng hóa học xảy catot anot pin điện hóa – ... năng: – So sánh tính oxi hóa ion kim loại, tính khử kim loại cặp oxi hóa – khử – Xác định tên dấu điện cực pin điện hóa, tính suất điện động pin điện hóa – Tính điện cực chuẩn số cặp oxi hóa khử...
 • 115
 • 230
 • 0

giáo án tin 12 trọn bộ

giáo án tin 12 trọn bộ
... thông tin c Cung cấp công cụ kiểm soát điều khiển việc truy cập vào CSDL d Các câu Câu 2:Thành phần hệ QTCSDL: a Bộ quản lý tập tin xử lí truy vấn b Bộ truy xuất liệu bộ quản lý tập tin c Bộ quản ... đồ dùng dạy học: Sách GK tin 12, Sách GV tin 12, đĩa chứa chương trình minh họa (quản lý học sinh:gv biên soạn), tranh ảnh chụp sẳn hình 1, hình (xem phụ lục 1, giáo án) c Phương pháp giảng dạy: ... kết xuất thông tin từ bảng II Chuẩn bị học sinh giáo viên - Giáo viên: kiến thức, giáo án, kĩ giảng giải, gợi mở - Học sinh: kiến thức, ghi, hỏi trả lời III Nội dung Hoạt động giáo viên - Yêu...
 • 81
 • 426
 • 3

giáo án tin 12(chương 1)

giáo án tin 12(chương 1)
... cột thông tin tương ứng, phải quản lý thông tin giống Như vây: Bài toán quản lý HS toán ql CN giống khác HS: Liệt kê Các công việc thường gặp xử lý nào? thông tin giống khác thông tin tổ chức: ... bị đồ dùng dạy học: - Sách GK tin 12, Sách GV tin 12 - Giáo án, giảng - Bảng ví dụ hình 1(SGK) c Phương pháp giảng dạy: Thuyết trình, hỏi đáp, đặt vấn đề, so sánh II Lên lớp: Ổn định lớp.(1’) ... - HS1: Cho vài toán quản lý thực tế Cho biết số thông tin cần thiết phải QL HS vd - HS2: Với bảng thông tin (HS1) tạo Hãy cho biết thao tác thường gặp CSDL Nội dung Hoạt động giáo viên Hoạt động...
 • 26
 • 1,600
 • 6

Giáo án lớp 12 mới (Học kỳ 2)

Giáo án lớp 12 mới (Học kỳ 2)
... hay Giáo viên: Phạm Tấn Hướng Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao khơng ?  t nc, t s có biến đổi theo quy luật ? Kiểu mạng tinh thể: khơng giống HOẠT ĐỘNG Hỏi: Hãy nhắc lại biến đổi bán ... lít khí H (đktc), phản ứng xảy hòan tòan kim loại M A Mg B Ca C Al D Fe Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 12 Giáo án hóa học 12 Chương trình nâng cao 18/ hòa tan hòan tòan 20 gam hỗn hợp Fe Mg dung ... khử H+ HS: So sánh E H+/H2 với E Cr2+/Cr dung dịch axit Vd: Cr + 2HCl  CrCl2 + H2 u cầu: crơm khử H+ dung dịch Cr + H2SO4  CrSO4 + H2 Giáo viên: Phạm Tấn Hướng 14 Giáo án hóa học 12 Pt ion: 2H+...
 • 48
 • 337
 • 1

giao an van 12.moi 2009unna` http://phuongkieu.tk

giao an van 12.moi 2009unna` http://phuongkieu.tk
... dẫn Quan sát nhận xét học sinh quan sát - Trang trí đối xứng trang trí nhận xét hình mảng không - Trang trí đơn giản, thoáng màu sắc cần linh hoạt - Cách đặt họa tiết trung tâm xung quanh đĩa ... nớc, xét mặt trời - Họa tiết trang trí thờng đợc đơn giản cách Trờng THCS Vĩnh Long Hoạt động GV HS GV: treo tranh họa tiết nêu tầm quan trọng trang trí HS: quan sát Phạm Thị Sinh : Mỹ thuật ... đợc đề tài phản ánh sống xung quanh vẽ đợc tranh theo ý thích Có ý thức làm đẹp sống xung quanh b Chuẩn bị Giáo viên: - Đồ dùng dạy học vẽ tranh đề tài - Su tầm tranh họa sĩ học sinh đề tài - Su...
 • 68
 • 221
 • 0

Giáo án Tin 12 toàn tập

Giáo án Tin 12 toàn tập
... liệu d Ba câu Câu Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 4: Phần đuôi tên tập tin Access a DOC b TEXT c XLS d MDB Câu 5: Tập tin Access chứa ... Lưu trữ liệu c Tính toán khai thác liệu d Ba câu Câu 3: Tập tin Access đươc gọi a Tập tin sở liệu b Tập tin liệu c Bảng d Tập tin truy cập liệu Câu 4: Phần đuôi tên tập tin Access a DOC b TEXT ... kết xuất thông tin c Cung cấp cách khai báo liệu d câu a b Câu 10: Thành phần hệ QTCSDL: a Bộ quản lý tập tin xử lí truy vấn b Bộ truy xuất liệu bộ quản lý tập tin c Bộ quản lý tập tin truy xuất...
 • 96
 • 228
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin 12 mớigiáo án tin 12giáo án tin 11 mớigiáo án văn 12 mớigiáo án tin 10 mớigiáo án tin 4 mớiHoạt động động huy động vốn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Hà Tây (tt)Hoạt động chăm sóc khách hàng tại công ty cổ phần công nghệ và truyền thông CK (CKCA) (LV thạc sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (LV thạc sĩ)Hoạt động truyền thông Marketing online của công ty cổ phần Thế giới di động (tt)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (LV thạc sĩ)Hoạt động marketing của công ty cổ phần thương mại dịch vụ và giải pháp truyền thông Á châu đối với dịch vụ tổ chức sự kiện (tt)DANH SACH THI SINH CO HO SO XET TUYEN KHONG HOP LE (1)TS2014 DiemTT SonTay 1401Thương hiệu dịch vụ chuyển phát nhanh (CNP) của công ty cổ phần chuyển phát nhanh bưu điện – VNPOST (LV thạc sĩ)Nghiên cứu hệ thống tên miền DNS và các kiểu tấn công hệ thống tên miền (LV thạc sĩ)Tong 30 8 DLT Son TayTích hợp liên môn trong dạy học chủ đề vi sinh vật sinh học 10 trung học phổ thôngQuản lý hoạt động bồi dưỡng đội ngũ hiệu trưởng các trường tiểu học huyện yên sơn, tỉnh tuyên quang theo chuẩn hiệu trưởng20 BẢNG QUY tắc ĐÁNH TRỌNG âm học sâu NHỚ lâu (kèm bài tập thực hành)Giải pháp hoàn thiện tạo động lực làm việc cho người lao động tại tổng công ty viễn thông Mobifone (tt)Tuần 8. MRVT: Cộng đồng. Ôn tập câu Ai làm gì?HỆ THỐNG GIAO THÔNG THÔNG MINH VÀ TRUNG TÂM VẬN HÀNH LIÊN HẦM ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAMHiện tượng quang điện ngoài các định luật quang điện lớp 12 (2)Phân tích bộ phận tản nhiệt của máy phát analog NEC PCU-1520SSPQN/1Thiết kế và xây dựng modul đo các thong số của mạng điện trong phòng thí nghiệm