Hành động mời trong tiếng việt và tiếng hán

Hành động mời trong tiếng Việt tiếng Hán

Hành động mời trong tiếng Việt và tiếng Hán
... chứa hành động mời tiếng Việt hầu hết xuất động từ mời , tần số xuất từ “请” (mời) tiếng Hán cao Chính tiến hành so sánh đối chiếu kiểu mời tiếng Việt tiếng Hán dựa hai loại : Phát ngôn mời trực ... TIẾNG VIỆT VÀ TIẾNG HÁN Sau tiến hành khảo sát 343 phát ngôn có chứa hành động mời tiếng Việt 248 phát ngôn có chứa hành động mời tiếng Hán, có bảng phân loại sau: Tiếng Việt: Phát ngôn mời Số lƣợng ... thích đáng Hành động ngôn từ nói chung hành động mời nói riêng tiếng Việt lâu nhận quan tâm đáng kể giới Việt ngữ học Dưới góc độ đối chiếu ngôn ngữ, hành động mời tiếng Việt hành động mời ngôn...
 • 163
 • 121
 • 0

So sánh hành động mời trong tiếng pháp tiếng việt qua các thiếp mời dự lễ

So sánh hành động mời trong tiếng pháp và tiếng việt qua các thiếp mời dự lễ
... invitộs sont souvent des reprộsentants dune entreprise, dune sociộtộ ou dune association Les destinataires sont conviộs participer aux cộrộmonies avec un programme bien structurộ et des rites solennels ... dinvitation aux cộrộmonies au nom dune association, dune sociộtộ ou dune personnalitộ, le nom du locuteur avec le logo de lentreprise ou de lassociation se trouve souvent au dộbut du carton - Destinataire ... (Organisme ou sociộtộ : .Fonction ) Tel : 32 Mel : -Sociộtộ : (Nom) Participera : avec plaisir Dộsolộ(e), je ne pourrai pas Nombre de personnes participer aux cộrộmonies: Ce sont des types...
 • 125
 • 226
 • 0

Hành động mời trong tiếng việt tiếng hán

Hành động mời trong tiếng việt và tiếng hán
... thích đáng Hành động ngôn từ nói chung hành động mời nói riêng tiếng Việt lâu nhận quan tâm đáng kể giới Việt ngữ học Dưới góc độ đối chiếu ngôn ngữ, hành động mời tiếng Việt hành động mời ngôn ... đến hành động ngôn từ - Tập hợp, thống kê phát ngôn chứa hành động mời tiếng Việt tiếng Hán - Mô tả, so sánh đặc điểm hình thức, nội dung đặc điểm sử dụng hành động mời tiếng Việt tiếng Hán Nguồn ... tiếp đến việc dạy học tiếng Nghiên cứu hành động mời tiếng Việt tiếng Hán việc ứng dụng kết nghiên cứu vào việc dạy tiếng Việt cho sinh viên Trung Quốc tiếng Hán cho sinh viên Việt Nam có ý nghĩa...
 • 20
 • 61
 • 0

Hành động “nhờ” trong tiếng việt

Hành động “nhờ” trong tiếng việt
... biệt hành động nhờ hành động đề nghị 57 2.2.2 Nét khác biệt hành động nhờ hành động yêu cầu 60 2.2.3 Nét khác biệt hành động nhờ hành động mời 62 2.2.4 Nét khác biệt hành động nhờ hành động dặn ... niệm liên quan Hành động cầu khiến tiếng Việt Hành động nhờ mối quan hệ với hành động cầu khiến CHƯƠNG 2: Nhận diện hành động nhờ tiếng Việt Tiêu chí nhận diện hành động nhờ tiếng Việt Phương pháp ... diện hành động nhờ tiếng Việt CHƯƠNG 3: Phương thức biểu hành động nhờ tiếng Việt Phương thức biểu hành động nhờ trực tiếp Phương thức biểu hành động gián tiếp tính lịch hành động nhờ tiếng Việt...
 • 127
 • 106
 • 1

Hành động Nhờ trong tiếng Việt

Hành động Nhờ trong tiếng Việt
... DIỆN HÀNH ĐỘNG NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT 55 2.2.1 Nét khác biệt hành động nhờ hành động đề nghị 57 2.2.2 Nét khác biệt hành động nhờ hành động yêu cầu 60 2.2.3 Nét khác biệt hành động nhờ hành động ... diện hành động nhờ tiếng Việt CHƢƠNG 3: Phƣơng thức biểu hành động nhờ tiếng Việt Phương thức biểu hành động nhờ trực tiếp Phương thức biểu hành động gián tiếp tính lịch hành động nhờ tiếng Việt ... biệt hành động nhờ hành động dặn dò 65 2.2.5 Nét khác biệt hành động nhờ hành động rủ 67 CHƢƠNG 3: PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÀNH ĐỘNG 72 NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT 3.1 PHƢƠNG THỨC BIỂU HIỆN HÀNH ĐỘNG NHỜ...
 • 137
 • 166
 • 0

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn tiếng Việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng Hàn và tiếng Việt
... sâu nghiên cứu trật tự cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt để làm sở cho việc đối chiếu cấu tạo cụm động từ tiếng Hàn cụm động từ tiếng Việt chƣơng sau 2.1 Cụm động từ tiếng Hàn Mỗi động từ ... niệm cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt 19 1.3.1 Cụm động từ tiếng Hàn 21 1.3.2 Cụm động từ tiếng Việt 23 1.4 Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ nghiên cứu đối chiếu tiếng Hàn tiếng Việt ... nghiên cứu trật tự từ thành tố cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn so sánh với trật tự từ cấu trúc cụm động từ tiếng Việt điều trƣớc tiên phải xác lập cách hiểu cụm động từ tiếng Hàn Cụm động từ...
 • 94
 • 1,675
 • 5

Hành động mời trong giao tiếp của người Việt một số vấn đề về dạy hành động mời cho người nước ngoài

Hành động mời trong giao tiếp của người Việt và một số vấn đề về dạy hành động mời cho người nước ngoài
... đề tài Mời giao tiếp người Việt số vấn đề dạy hành động mời cho người nước ngoài lý sau: Trong thực tiễn sống, hoạt động giao tiếp ngƣời từ lúc sinh lúc không lần thực hành động mời Mời hành ... HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TRẦN THỊ MAI HƢƠNG HÀNH ĐỘNG “MỜI” TRONG GIAO TIẾP CỦA NGƢỜI VIỆT VÀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ DẠY HÀNH ĐỘNG MỜI CHO NGƢỜI NƢỚC NGOÀI Luận văn Thạc ... tiếng Việt số sách dạy tiếng Việt cho ngƣời nƣớc – sở hành động ngôn từ mời … …………………… 84 3.2.1 Tình hình dạy tiếng Việt qua khảo sát Hành động mời số sách dạy tiếng Việt cho người nước ngoài ……………...
 • 160
 • 489
 • 2

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀNH ĐỘNG NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT

TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ HÀNH ĐỘNG NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT
... ngữ dụng lời nhờ Sau số kết nghiên cứu hành động nhờ tiếng Việt luận văn: 1/ Tiếng Việt có 16 loại hành động cầu khiến, hành động nhờ hành động có tính cầu cao Để nhận diện hành động nhờ cần vào ... lệnh hành động nhờ “làm” Hành động nhờ thường chứa vị từ ngôn hành tường minh nhờ vị từ hành động giúp, giùm, hộ CHƯƠNG 2: NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT 2.1 TIÊU CHÍ NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG ... ngôn nhờ: Vị từ ngôn hành nhờ, vị từ hành động giúp, giùm, hộ chủ yếu 2.2 PHƯƠNG PHÁP NHẬN DIỆN HÀNH ĐỘNG NHỜ TRONG TIẾNG VIỆT Về mặt tiêu chí, luận văn tập trung làm rõ khác biệt hành động nhờ hành...
 • 23
 • 138
 • 0

So sánh đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn tiếng việt

So sánh đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn và tiếng việt
... niệm cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt 19 1.3.1 Cụm động từ tiếng Hàn 21 1.3.2 Cụm động từ tiếng Việt 23 1.4 Nghiên cứu đối chiếu ngôn ngữ nghiên cứu đối chiếu tiếng Hàn tiếng Việt ... ngữ, cụm động từ nói chung đoản ngữ, cụm động từ tiếng Hàn, tiếng Việt nói riêng Nghiên cứu cấu trúc cụm động từ tiếng Hàn tiếng Việt nội dung chương Trong chương này, sâu tìm hiểu cấu trúc cụm động ... trước thành tố trung tâm 2.1.3.1 Thành tố phụ từ A Thành tố phụ thực từ Trong cụm động từ tiếng Hàn cụm động từ tiếng Việt, loại thực từ (danh từ, động từ, tính từ, số từ, đại từ) làm thành tố...
 • 28
 • 1,206
 • 28

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn tiếng việt

Nghiên cứu đối chiếu cấu trúc cụm động từ trong tiếng hàn và tiếng việt
... phim ("Xem" Ia vi ngu) - Sinh vien xuftt s~c (trong "sinh vi en" Ia t6 chinh, "xuftt s~c" la t6 ph\1 sau co chuc nang lam dinh ngu) - Ch~y ~m ~m (trong d6 "ch~y'' Ia t6 chinh, "~m ~m" Ia t6 phv ... d...
 • 93
 • 104
 • 0

Phân biệt 1 số từ đồng nghĩa trong tiếng Hàn doc

Phân biệt 1 số từ đồng nghĩa trong tiếng Hàn doc
... 1 시간이 있으면 우유 좀 (사다) 주세요 가: 무슨 요리를 드셨어요? 나: 시골에서 닭을 닭죽을 만들어 먹었어요 ...
 • 2
 • 1,607
 • 11

Nguyên tắc lịch sự của hành vi nịnh trong tiếng Hán (Qua ngữ liệu bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam)

Nguyên tắc lịch sự của hành vi nịnh trong tiếng Hán (Qua ngữ liệu bộ phim Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam)
... dựa vào ngữ liệu khảo sát phim truyền hình Bản lĩnh Kỷ Hiểu Lam, tổng kết ba nguyên tắc lịch thường dùng hành vi nịnh tiếng Hán gồm: Nguyên tắc cách xưng hô, Nguyên tắc nhã nhặn, Nguyên tắc khiêm ... rõ nguyên tắc lịch hành vi nịnh, giúp độc giả hiểu xác tính lịch hành vi nịnh thể giao tiếp tiếng Hán Nội hàm phép lịch tiếng Hán Từ 礼貌 (lịch sự, lễ phép) có nguồn gốc từ chữ 礼 (lễ) tiếng Hán ... tương đồng với Nịnh, người giao tiếp cố gắng đảm bảo nguyên tắc lịch hành vi nịnh để đạt mục đích giao tiếp Nguyên tắc lịch hành vi nịnh Một phần diện mạo văn hóa giao tiếp tiếng Hán thể bốn đặc...
 • 8
 • 87
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NGHIÊN CỨU CÁCH CHẤP NHẬN GIÁN TIẾP LỜI MỜI TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT TỪ QUAN ĐIỂM HÀNH VI LỜI NÓI" potx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... thấy tiếng Anh tiếng Vi t chấp nhận gián tiếp lời mời cách đƣa nhận xét tích cực nội dung lời mời chấp nhận cách nói nửa vời b Sự khác biệt: - Các kiểu phát ngôn chấp nhận lời mời cách gián tiếp ... vậy, chấp nhận lời mời đồng ý hứa làm điều đƣợc đề cập đến lời mời Có hai cách chấp nhận lời mời: chấp nhận trực tiếp chấp nhận gián tiếp Nhƣ nêu phần đặt vấn đề, phạm vi viết tập trung vào lời chấp ... ngôn gián tiếp chấp nhận lời mời tiếng Anh tiếng Vi t nhƣ lực sử dụng ngôn ngữ cho ngƣời Vi t Nam học tiếng Anh ngƣời nói tiếng Anh học tiếng Vi t nhƣ ngoại ngữ Lịch sử vấn đề nghiên cứu Là hành...
 • 6
 • 327
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU HÀNH VI LỜI NÓI TỪ CHỐI GIÁN TIẾP LỜI MỜI TRONG TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT" pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... xuất bản, khảo sát hành vi lời nói từ chối gián tiếp lời mời tiếng Anh tiếng Vi t nhằm góp phần nâng cao hiệu vi c dạy học phát ngôn từ chối gián tiếp lời mời tiếng Anh tiếng Vi t, giúp tạo khéo ... tớ mời cậu ăn.”) Hành vi lời nói từ chối gián tiếp lời mời tiếng Vi t 5.1 Từ chối gián tiếp lời mời cách đưa lý hay tình để lảng tránh vi c chấp nhận lời mời (R) Đối với người Vi t, đưa lý lời ... giao tiếp cao hành vi nhiều nhạy cảm từ chối lời mời Thay cho lời kết vi t dẫn lời R Jakobson [8, 84] để giải thích chung cho khác biệt hành vi từ chối gián tiếp lời mời tiếng Anh tiếng Vi t:...
 • 9
 • 680
 • 10

Xem thêm

Từ khóa: khái niệm cụm động từ trong tiếng hàn tiếng việtcụm động từ trong tiếng hàntình hình dạy tiếng việt qua khảo sát hành động mời trong một số sách dạy tiếng việt cho người nước ngoàimột lỗi thường gặp phải kể đến nữa là nhầm lẫn giữa hai âm ø và œ hai nguyên âm này không có trong tiếng việt và thường được phát âm như âm ơ nguyên âm sau và không tròn môi trong tiếng việtnhững cặp từ đồng nghĩa trong tiếng việtcác cặp từ đồng nghĩa trong tiếng việttìm từ đồng nghĩa trong tiếng việtcách viết thư mời trong tiếng anhtừ đồng âm trong tiếng việtthành ngữ mới trong tiếng việttừ điển từ đồng nghĩa trong tiếng việttừ đồng nghĩa trong tiếng việt lớp 5các cặp từ đồng âm trong tiếng việtbài tập về từ đồng âm trong tiếng việtví dụ về từ đồng âm trong tiếng việtNghi quyet DHDCD nam 2012 2vsd thong bao ngay dang ky cuoi cung tham du dhdcd 2017Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017111BC rieng giua nien do signed123doc phan tich ma co phieu dttCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedThS chuẩn đầu ra ch cnyshchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcchuẩn đầu ra 32 chuyên ngành chuyên khoa cấp I Sau đại họcđề cương ôn tập học kỳ 1 môn hóa học 11 có đáp án.3 THÔNG TIN VỀ NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚIchuan dau ra td tien siThS chuẩn đầu ra ch tmhCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016đề cương ôn tập HKI môn công nghệ 11.Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020Thông báo DS cá nhân đề nghị XT DH HD NGND, NGUT lần 14.doxCông văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA