CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI XIV

CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ TĨNH GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI XIV

CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ XI XIV
... tuydn giao thUdng 'Tay dUdng chara Id" tnic tidp vdi Trung Hoa Trong sudt thd ky XI- XIV, cfic cang biln - c i a sdng vung Nghf - Tinh da trd thfinh dilm hdi giao c i a cae tuyin giao thUdng khu ... trung tam kinh tg dSi ngoai quan trpng cua dfi:t nudc ta the ky XI- XIV Cac tuydn giao tht^ctog vung, lien vung Trong lich stt, quan h$ giao thUdng cua Dai Vigt cung nhU cua vQng Nghd - Tinh chu ye'u ... n i n su phdn vinh cho cfic ho^t ddng bang giao, giao lUu thUdng mai khu vuc Ddng A sudt nhieu thdky Cung can phai ndi thgm rfing, quan he bang giao khu vUc, cQng vdi vi$c cd gfing trt, cung cd...
 • 17
 • 146
 • 0

các thương cảng vùng nghệ giao thương khu vực thế kỷ xi xiv

các thương cảng vùng nghệ và giao thương khu vực thế kỷ xi xiv
... kỷ XI- XIV Các tuyến giao thương vùng, liên vùng Trong lịch sử, quan hệ giao thương chủ yếu Đại Việt vùng Nghệ - Tĩnh giao thương biển Đặc điểm chung thương cảng cảng cửa biển hay hình thành vùng ... khai thông tuyến giao thương “Tây dương châm lộ” trực tiếp với Trung Hoa Trong suốt kỷ XI- XIV, cảng biển - cửa sông vùng Nghệ - Tĩnh trở thành điểm hội giao tuyến giao thương khu vực Đây điều kiện, ... trò quan trọng Vào kỷ XI- XIV, nhiều thương nhân, thương đoàn thường xuyên qua lại tuyến thương mại vùng Hoa Nam - Đại Việt - Nghệ Tĩnh để từ đó, với thương nhân Việt khu vực, thương nhân Trung...
 • 41
 • 208
 • 0

CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ TĨNH GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ

CÁC THƯƠNG CẢNG VÙNG NGHỆ TĨNH VÀ GIAO THƯƠNG KHU VỰC THẾ KỶ
... Vidt ddng thdi lfi d i u mfli quan trgng h$ thdng giao thUdng khu vi^c Su hi$n di$n cua mgt h$ thdng cfic cang biln - cQa sflng, cfic tuydn giao thUdng n0i thuy, cfic tuydn dUdng vUgt nui ddn ... TrUdng (Thfinh phd Vinh), khu vi^c thfinh Vgn An (xfi Vfin Diln, huyen Nam Dfin ~ vdn Ifi dd dfl cua Mai Hfic Dd); cfic vQng tQng Ifi trung tfim ciia cfic chfiu, phu hay efic khu thUdng mgi, buon ... hg da trd ndn gifiu cd vfi ed ngudn vdn ldn (74) Do ed vai trd tich cQc Hdn kdt mang ludi giao thUdng khu nghien cQu Ueh sfr stf 1.2013 vi^c ciing nhu ky nfing iQa chgn, lUu giQ hfing hfla vfi...
 • 10
 • 165
 • 0

đồ án công nghệ thông tin GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH QUỐC TẾ KHU VỰC I

đồ án công nghệ thông tin GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ KHU VỰC I
... khai thỏc Bu chớnh ca Trung tõm Vic xp, d t i g i bu phm bu kin lờn, xung phng tin chuyn, vic giao nhn t i g i gia b phn trung chuyn vi cỏc n v khai thỏc Trung tõm hay vic di chuyn t i g i ti mi ... ngi lao ng Trong tin trỡnh cụng nghip hoỏ hin i hoỏ t nc n i chung, ngnh Bu chớnh vin thụng c coi l mt ngnh mi nhn vic tip thu k thut tiờn tin trờn th gii phc v quỏ trỡnh cụng nghip húa hin i ... gii vi y cỏc phng tin chuyn hin i, trang thit b khai thỏc tiờn tin, h thng nh v bu gi ton cu Ti Vit Nam, cỏc hóng ny u cú i lý ti H Ni, Thnh ph H Chớ Minh v mt s Tnh, Thnh ph ln khỏc nh: Hi...
 • 37
 • 104
 • 0

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực I.doc

Một số giải pháp tăng cường công tác quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I.doc
... kinh tế quốc dân Khoa quản trị kinh doanh Phn 2: Thc trng cụng tỏc qun cht lng dch v EMS ti Trung tõm bu chớnh liờn tnh v quc t khu vc I Phn 3: Mt s gii phỏp tng cng cụng tỏc qun nõng cao ... kinh tế quốc dân Khoa quản trị kinh doanh phn 3: MT S GII PHỏP TNG CNG cụng tỏc QUN nõng cao cht lng DCH V EMS ti Trung tõm bu chớnh liờn tnh v quc t khu vc I 3.1 nh hng phỏt trin dch v EMS ... Đại học kinh tế quốc dân Khoa quản trị kinh doanh 2.1.1 T chc sn xut dch v EMS ti Trung tõm Vi nhim v chp nhn, khai thỏc v chuyn (khụng lm nhim v phỏt) EMS liờn tnh v EMS quc t, Trung tõm I úng...
 • 62
 • 587
 • 4

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1
... 11 5.898 12 6 .10 7 10 .209 10 8, 81 19 .14 5 22.269 3 .12 4 11 6,32 4.CP bán hàng 6 .14 1 7.332 1. 1 91 119 ,39 5.CP quản lý DN 7.299 8.657 1. 358 11 8, 61 6.LN 5.705 6.280 575 11 0,08 7.Lãi hđộng TC 297 448 15 1 ... II.Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm 20 1. Các tiêu làm xác định hiệu sử dụng vốn .20 1. 1 .Hiệu sử dụng vốn cố định 21 1.2 .Hiệu sử dụng vốn lu dộng .22 1. 3 .Hiệu sử dụng vốn kinh ... lệ vốn vay Trung tâm cao nên Trung tâm cần phải cân nhắc kỹ để sử dụng vốn cách hợp lý II.Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm 1. Các tiêu làm xác định hiệu sử dụng vốn Để đánh giá hiệu sử dụng vốn...
 • 38
 • 347
 • 0

Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh quốc tế Khu vực I

Tăng cường công tác quản lý nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế Khu vực I
... v EMS T i g i bu gi EMS c chia chn v chuyn i theo cỏc tuyn ng th, H tng viờn nhn t i g i phi thc hin kim tra, xem xột i chiu vi phiu giao nhn t i g i, ký nhn trờn phiu giao nhn, sp xp t i g i ... nhn ri cỏc EMS t cỏc ghi sờ ni b Trung tõm giao phi kim tra xem xột, i chiu vi bn kờ hoc phiu giao nhn t i g i, m khai thỏc, chia chn, phõn hng, lm th tc hi quan i vi cỏc bu gi i quc t cú ni dung ... thit b, phng tin chuyn, d ỏn u t phỏt trin mi, u t chiu sõu k hoch i chuyn I i i II III Bu cc Chi Chi nhỏnh i iu i k chuyn hc Ban bo Datapost chuyn chuyn giao dch thut viờn ca v o to, o to li,...
 • 62
 • 257
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1
... 19 II.Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm 20 1. Các tiêu làm xác định hiệu sử dụng vốn 20 1. 1 .Hiệu sử dụng vốn cố định 21 1.2 .Hiệu sử dụng vốn lu dộng 22 1. 3 .Hiệu sử dụng vốn ... 13 .333 10 9,87 2.Giá vốn hàng bán 11 5.898 12 6 .10 7 10 .209 10 8, 81 19 .14 5 22.269 3 .12 4 11 6,32 4.CP bán hàng 6 .14 1 7.332 1. 1 91 119 ,39 5.CP quản lý DN 7.299 8.657 1. 358 11 8, 61 6.LN 5.705 6.280 575 11 0,08 ... 2004/2003 10 0 14 1.426 (%) 10 0 11 .0 81 8,50 - Vốn cố định 73 .14 3 56 ,11 87.359 61, 77 14 . 216 19 ,44 - Vốn lu động 57.202 43,89 54.067 38,23 -3 .13 5 -5,48 10 0 14 1.426 10 0 11 .0 81 8,50 2.Nguồn vốn KD 13 0.345...
 • 38
 • 203
 • 0

Khái quát chung về trung tâm bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực I

Khái quát chung về trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I
... chính liên tỉnh quốc tế khu vực I trực tiếp đảm nhận khai thác, vận chuyển quản lý mạng khu vực phía Bắc, đồng th i đầu m i khai thác bưu quốc tế đầu Hà N i Trung tâm bưu khu vực I hoạt ... m i liên hệ mật thiết v i tổ chức mạng lư i, l i ích kinh tế, t i chính, phát triển dịch vụ bưu - viễn thông để thực mục tiêu, kế hoạch Tổng công ty Công ty giao Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế ... kinh doanh lĩnh vực khai thác Bưu quốc tế, có nhiệm vụ khai thác, trao đ i chuyến thư bưu phẩm, bưu kiện quốc tế, quốc tế đến trao đ i chuyến thư nước v i bưu cục có h i quan c) Bưu cục khai...
 • 16
 • 225
 • 0

MộT Số GIảI PHáP TĂNG CƯờNG công tác QUảN Lý nâng cao chất lượng DịCH Vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực I

MộT Số GIảI PHáP TĂNG CƯờNG công tác QUảN Lý nâng cao chất lượng DịCH Vụ EMS tại Trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực I
... nghiờn cu, trin khai phng ỏn hin i húa qun Hi quan i vi bu gi quc t, c bit l bu gi EMS gim bt lng bu gi phi ch kim húa ti Trung tõm, to iu kin thun li cho vic kim tra hng húa xut nhp khu gi ... dch v EMS trờn ton th gii (trong ú cú bao gm c bu g EMS quc t i, n Vit Nam) Hin UPU mi ỏp dng phiu kim tra i vi bu gi EMS cú ni dung l ti liu Nu ỏp dng phng phỏp "phiu kim tra" cho cỏc bu gi EMS ... Tr t n 10 im Gii quyt khiu ni chm: Tr im Lm mt bu gi: Tr t n 20 im Lc hng bu gi: Tr t n im + Vi cỏn b qun lý: Thc hin bỏo cỏo chm: im/ngy Cú li gii quyt khiu ni: n 10 im * Thm nh ỏnh giỏ kt qu...
 • 22
 • 329
 • 0

Thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế Khu vực I

Thực trạng công tác quản lý chất lượng dịch vụ EMS tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh và quốc tế Khu vực I
... tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực I đầu m i khai thác sản phẩm bưu n i chung dịch vụ EMS n i riêng nước quốc tế, kh i lượng công việc Trung tâm lớn Để đảm bảo quản tốt chất lượng Trung tâm ... Kiểm soát viên làm nhiệm vụ theo d i, kiểm tra chất lượng dịch vụ đơn vị sản xuất, lực lượng có vai trò quan trọng công tác quản chất lượng b Công tác quản chất lượng dịch vụ EMS Trung tâm ... Công đoạn khai thác dịch vụ EMS - Khai thác dịch vụ EMS quốc tế đến: T i bưu cục khai thác nhận t i g i từ nước ph i kiểm tra xem xét, đ i chiếu v i phiếu giao nhận t i g i, mở khai thác, chia...
 • 23
 • 495
 • 0

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1" doc

Tài liệu Luận văn tốt nghiệp
... 7A14 Luận văn tốt nghiệp CHƯƠNG I:TỔNG QUAN VỀ TRUNG TÂM BƯU CHÍNH LIÊN TỈNH VÀ QUỐC TẾ KHU VỰC I I.GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TRUNG TÂM Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực 1(sau viết tắt Trung tâm ... doanh em chọn đề tài "Một số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực 1" ể viết luận văn tốt nghiệp Ngoài Lời mở đầu phần kết luận ,luận văn em gồm chương ... 1:Tổng quan Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực Chương 2:Phân tích đánh giá tình hình sử dụng vốn Trung tâm Chương 3:Phương hướng phát triển số biện pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn trung tâm Do...
 • 43
 • 290
 • 0

phân tích đánh giá nâng cao chất lượng sản phẩm bưu chính tại trung tam bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực i

phân tích đánh giá và nâng cao chất lượng sản phẩm bưu chính tại trung tam bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực i
... Bu Liên tỉnh Quốc tế khu vực II Trung tâm Bu Liên tỉnh Quốc tế khu vực III Trung tâm Bu Liên tỉnh Quốc tế khu vực I Trung tâm Chuyển tiền Xí nghiệp sửa chữa ôtô Cấp quản lý Công ty bao gồm : Giám ... giao theo i u lệ hoạt động Công ty theo quy định pháp luật Trung tâm bu liên tỉnh quốc tế khu vực I 15 Phân tích, đánh giá nâng cao chất lợng sản phẩm Trung tâm VPS I Trung tâm Bu liên tỉnh quốc ... Phân tích, đánh giá nâng cao chất lợng sản phẩm Trung tâm VPS I tiến kinh tế- xã h i nhu cầu ng i sản phẩm ngày lớn số lợng, chủng lo i, chất lợng Ngày sản phẩm sản xuất không đáp ứng giá trị...
 • 48
 • 226
 • 0

Đề tài: "Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Trung tâm Bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1" pptx

Đề tài:
... quan Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực I I.Giới thiệu chung Trung tâm Trung tâm Bưu liên tỉnh quốc tế khu vực 1(sau viết tắt Trung tâm ) đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc Công ty Bưu liên ... lệ vốn vay Trung tâm cao nên Trung tâm cần phải cân nhắc kỹ để sử dụng vốn cách hợp lý II.Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm 1.Các tiêu làm xác định hiệu sử dụng vốn Để đánh giá hiệu sử dụng vốn ... định hiệu sử dụng vốn 20 1.1 .Hiệu sử dụng vốn cố định 21 1.2 .Hiệu sử dụng vốn lưu dộng 22 1.3 .Hiệu sử dụng vốn kinh doanh 24 2.Những thành tựu Trung tâm đạt việc sử dụng vốn...
 • 38
 • 180
 • 0

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại trung tâm bưu chính liên tỉnh quốc tế khu vực 1

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1
... 13 .333 10 9,87 2.Giá vốn hàng bán 11 5.898 12 6 .10 7 10 .209 10 8, 81 19 .14 5 22.269 3 .12 4 11 6,32 4.CP bán hàng 6 .14 1 7.332 1. 1 91 119 ,39 5.CP quản lý DN 7.299 8.657 1. 358 11 8, 61 6.LN 5.705 6.280 575 11 0,08 ... lệ vốn vay Trung tâm cao nên Trung tâm cần phải cân nhắc kỹ để sử dụng vốn cách hợp lý II.Đánh giá hiệu sử dụng vốn Trung tâm 1. Các tiêu làm xác định hiệu sử dụng vốn Để đánh giá hiệu sử dụng vốn ... 448 15 1 15 0,84 8.Lãi hđộng b.thường 659 946 287 14 3,55 9.Tổng LN trước thuế 6.6 61 7.674 1. 01 115 , 21 10.Thuế TN DN 2 .13 1,52 2.455,68 324 ,16 11 5, 21 11. LN sau thuế 4.529,48 5. 218 ,32 688,84 11 5,21...
 • 34
 • 45
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: trung tâm bưu chính liên tỉnh và quốc tế khu vực 1hãy nêu tình hình giáo dục nước ta thế kỉ xi xvtrật tự và giao thông khu vựcxuat chi phi trung gian va gia tri tang them cua cac don vi thuoc loai hinh to chuc hoat dong lien vung lien tinh va lien quoc giađể làng nghề phát triển bền vững và hiệu quả từ nay đến năm 2017 các làng nghề phải được quy hoạch và đưa vào khu vực sản xuất tập trungcác bộ phận của máy tính và chức năngtrắc nghiệm cấu trúc máy tính và giao diệncấu trúc máy tính và giao diệnbài tập cấu trúc máy tính và giao diệncác bộ phận của máy tính và chức năng của nógiáo trình cấu trúc máy tính và giao diệnmôn cấu trúc máy tính và giao diệncấu trúc máy tính và giao diện spktngân hàng công thương khu vực 2 và kế hoạch tăng chất lượng các hình thức thanh toáncác lỗi phần cứng máy tính và cách khắc phụcchiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCBài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại