thiet bi van chuyen

Bệ tàu, bến trang trí và thiết bị vận chuyển trong phạm vi nhà mày

Bệ tàu, bến trang trí và thiết bị vận chuyển trong phạm vi nhà mày
... móc thiết bị trước đưa tàu lên cạn để 3-7 Chương Bệ tàu, bến trang trí thiết bị vận chuyển phạm vi nhà máy sửa chữa trang trí, lắp máy sau sửa chữa xong tàu Bến trang trí thường làm dạng bến ... tàu bệ bến thích hợp 3.3 Thiết bị vận chuyển phạm vi nhà máy Vi c vận chuyển tàu phân đoạn từ phân xưởng đến bệ, từ bệ đến công trình nâng tàu ngược lại nhờ xe chở tời kéo Những thiết bị vận chuyển ... Tời làm vi c; 7-Xe chở ngang; 8- Bệ 3-4 Chương Bệ tàu, bến trang trí thiết bị vận chuyển phạm vi nhà máy Hình 3- Bệ kết hợp với ụ 3.1.3 Kích thước bệ 3.1.3.1 Kích thước mặt bằng: Chiều dài bệ xác...
 • 15
 • 614
 • 0

Tài liệu Thiết bị vận chuyển_chương 3 pdf

Tài liệu Thiết bị vận chuyển_chương 3 pdf
... m < 30 40 50 ÷ 60 70 ÷ 80 90 ÷100 110 ÷120 130 ÷140 400 0,25 0 ,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 500 0 ,32 0 ,36 0,45 0,60 0,75 1,0 1,2 600 1,0 1,2 1,4 1,60 2,2 2,5 2,7 800 1,8 2,1 2,5 3, 9 3, 9 4 ,3 4,9 ... 1,2 1,4 1,60 2,2 2,5 2,7 800 1,8 2,1 2,5 3, 9 3, 9 4 ,3 4,9 1000 2,7 3, 0 3, 5 5,0 5,0 5,5 6,5 1200 3, 24 3, 8 4,1 5,8 5,8 6 ,3 7,2 3. 3.2 Bàng co Âãø váûn chuøn váût liãûu dảng hảt v dảng máùu thỉåìng ... âãún 10 10-15 1,5 1,4 K2 1000 1200 0,010 0,012 0,014 15-25 25 -35 35 -45 45 1 ,3 1,2 1,1 1,0 Cäng sút Nx âỉåüc xạc âinh theo bng 3. 2 Bng 3. 2 Cäng sút Nx (kW) cáưn thiãút âãø chuøn dëch xe thạo dåỵ...
 • 20
 • 238
 • 1

Chương 2: Quá trình và thiết bị vận chuyển ppt

Chương 2: Quá trình và thiết bị vận chuyển ppt
... Chiều dài vận chuyển suất bị giới hạn Chiều dài lớn vít tải thường không 30m với suất tối đa 100 T/h - Chỉ vận chuyển vật liệu tương đối đồng - Vật liệu bị đảo trộn mạnh, phần bị nghiền nát bị phân ... liệu khu vực chân máy vận chuyển lên phía đầu máy Ở đây, tác dụng trọng lực lực quán tính, vật liệu đổ từ gàu vào phận tháo liệu từ chuyển tới nơi sử dụng Vật liệu rời vận chuyển gàu tải gồm nhiều ... để vận chuyển thức ăn gia súc chế biến - Tiêu tốn nhiều lượng băng tải 2.3.3 Vận chuyển vật liệu không khí 2.3.3.1 Nguyên lý làm việc Vận chuyển vật liệu không khí dựa nguyên lý lợi dụng khả chuyển...
 • 9
 • 629
 • 18

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 4 docx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 4 docx
... våïi váût liãûu hảt khä v nh : Lq, m µ 0÷200 70 40 200 40 0 40 ÷25 40 0÷600 25÷20 600÷800 20÷15 50÷75 13÷10 800÷1000 15÷12 75÷100 10÷8,5 Âäúi våïi hảt v váût liãu tỉång tỉ : Lq, m µ 0÷25 35÷20 25÷50 ... Âỉåìng kênh âỉåìng äúng (m ): d= 4G K πv â : v - täúc âäü chuøn âäüng ca sn pháøm våïi khäng khê, m/s Cäng sút âäüng cå âiãûn kW ca mạy thäøi khäng kh : Nd = AmG m 60.102η â : η- hiãûu sút ca mạy thäøi ... thủ ca mạy âãø nẹn khäng kh : A m = 230300P0 lg Pm P0 â : Po - ạp sút khê quøn, kPa (Po = 100 kPa ); Pm- ạp sút khäng khê âỉåüc tảo mạy, kPa: Pm = αP1 + P2 åí âáy: α - hãû säú liãn quan âãún...
 • 5
 • 196
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 3 ppt

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 3 ppt
... theo tè lãû sau: Âỉåìng kênh vêt, mm 100 125 160 200 250 32 0 400 500 650 800 Bỉåïc vêt, mm 80 125 160 200 250 32 0 400 500 650 100 Q = 0,047 D3 n ρ KB KZ Ky Nàng sút vêt ti (táún/h ): â : D- âỉåìng ... dáùn âäüng: N= Q2 Hg 1000η â : Q2- nàng sút gu ti, kg/s; h- chiãưu cao náng váût, m; g- gia täúc råi tỉû do, m/s2; η- hãû säú hỉỵu dủng dáùn âäüng 3. 3.4 Vêt ti Trong cäng nghiãûp vi sinh vêt ti ... dãù phạt sinh nãn khäng âỉåüc sỉí dủng âãø váûn chuøn cạc cháút âäüc v cháút tảo bủi Nàng sút gu ti (táún/h hay kg/s ): Q1 = 3, 6 Q2 = hay Vv ρK Z L Vv ρK Z L â : V- Sỉïc chỉïa ca gu, m3; v- täúc...
 • 5
 • 197
 • 0

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 2 potx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 2 potx
... ữ140 400 0 ,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,65 0,70 500 0, 32 0,36 0,45 0,60 0,75 1,0 1 ,2 600 1,0 1 ,2 1,4 1,60 2, 2 2, 5 2, 7 800 1,8 2, 1 2, 5 3,9 3,9 4,3 4,9 1000 2, 7 3,0 3,5 5,0 5,0 5,5 6,5 120 0 3 ,24 3,8 4,1 ... K2 õổồỹc nóu dổồùi õỏy: Chióửu rọỹng bng taới, mm 400 500 650 800 K1 0,004 0,005 0,007 Chióửu daỡi bng taới, m õóỳn 10 10-15 1,5 1,4 K2 1000 120 0 0,010 0,0 12 0,014 15 -25 25 -35 35-45 45 1,3 1 ,2 ... ngang: ọỳi vồùi haỡng hoùa vun õọỳng vồùi bng taới phúng : Q = 155B 2v ọỳi vồùi haỡng hoùa vun õọỳng vồùi bng taới maùng : Q = 310B 2v ọỳi vồùi haỡng hoùa daỷng rióng leợ vồùi bng taới phúng:...
 • 5
 • 146
 • 1

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 1 potx

Các quá trình và thiết bị công nghệ sinh học : THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN part 1 potx
... tåïi gọc ma sạt: f = tgα â : α - gọc ma sạt giỉỵa ngun liãûu chuøn dåìi v váût liãûu Âäü áøm ca ngun liãûu råìi: W (% ) = W1 10 0G1 â : W1 - khäúi lỉåüng áøm chỉïa ngun liãûu, kg; G1 - khäúi lỉåüng ... thỉïc: ρ = m V â : m - khäúi lỉåüng cạc hảt ca váût liãûu råìi, kg; V - thãø têch cạc hảt, m3 45 Máût âäü xãúp ca váût liãûu råìi 1 (kg/m3) âỉåüc xạc âënh theo cäng thỉïc: 1 = m1 V1 m1 - khäúi ... âỉåüc gi l hãû säú dênh kãút ca ngun liãûu (a), dao âäüng khong 1, 05 ÷ 1, 52 Âa säú cạc ngun liãûu råìi âỉåüc sỉí dủng cäng nghiãûp vi sinh âãưu khäng cọ mi mn hồûc êt mi mn bãư màût cạc mạng, rnh...
 • 5
 • 123
 • 0

Tiểu luận THIẾT bị vận CHUYỂN

Tiểu luận THIẾT bị vận CHUYỂN
... dài suất bị giới hạn; − Chỉ vận chuyển vật liệu rời, khô không vận chuyển vật liệu có tính dính bám lớn dạng sợi bị bám vào trục; − Trong trình vận chuyển vật liệu bị đảo trộn mạnh phần bị nghiền ... hợp để vận chuyển vật liệu sinh bụi chất gây độc IV/ Hệ thống vận chuyển khí động Vận chuyển vật liệu không khí ứng dụng vào vận chuyển vật liệu dạng sợi hạt Dựa nguyên lý sử dụng dòng khí chuyển ... loại máy thiết bị vận chuyển liên tục: Theo cấu tạo: - Nhóm máy có phận kéo vít tải: gàu tải, băng tải, xích tải, cào tải; - Nhóm máy phận kéo: vận chuyển không khí thủy lực Theo hướng vận chuyển: ...
 • 26
 • 345
 • 0

lựa chọn các thiêt bị vận chuyển

lựa chọn các thiêt bị vận chuyển
... dạng sợi bị bám vào trục − Trong trình vận chuyển vật liệu bị đảo trộn mạnh phần bị nghiền nát khe hở cánh vít máng Ngoài quãng đường vận chuyển dài, vật liệu bị phân lớp theo khối lượng riêng − ... nguyên liệu vận chuyển lớn so với máy khác Hình 2.2 Vít tải nghiêng vận chuyển sàn phẩm dạng bột 2.2 BĂNG TẢI 2.2.1 Khái niệm Băng tải máy vận chuyển vật liệu rời theo phương ngang cách cho vật ... Có khả vận chuyển tương đối xa − Chiếm nhiều diện tích không gian lắp đặt − Tiêu tốn lượng đơn vị khối lượng vận chuyển tương đối cao 2.3 Gàu tải : 2.3 Khái niệm : Gàu tải thiết bị vận chuyển...
 • 17
 • 270
 • 0

các thiết bị vận chuyển

các thiết bị vận chuyển
... mở để vận chuyển chất không ăn mòn, tính độc hại, dạng kín thường dùng để vận chuyển chất ăn mòn, có tính độc hại để bảo đảm an toàn Thiết bị vận chuyển rung Thiết bị vận chuyển rung di chuyển ... dạng vận chuyển bên trong: Sự vận chuyển bên dung để chuyển dời vật phân xưởng bên phân xưởng.trong nhà máy việc vận chuyển nguyên liệu từ phương tiện vào kho,từ kho vào xưởng sản xuất vận chuyển ... tính, hệ thống vận chuyển không khí thủy lực * Phân loại theo hướng dạng vận chuyển: dạng vận chuyển bên ngoài: Sự vận chuyển bên sử dụng tải nguyên liệu,bán thành phẩm,nhiên liệu ,các vật liệu...
 • 16
 • 1,238
 • 2

các thiết bị vận chuyển

các thiết bị vận chuyển
... hóa khâu vận chuyển III.Nguyên tắc chọn thiết bị vận chuyển  Để chọn thiết bị vận chuyển cần tuân theo số nguyên tắc sau :  Đảm bảo tính chất nguyên liệu yêu cầu công nghệ .Các thiết bị làm nên ... Loại vận chuyển liên tục: gồm có băng tải, vít tải, gàu tải, thiết bị vận chuyển không khí, thủy lực, …  Loại vận chuyển gián đoạn: gồm có cẩu, palăng, cầu trục, thang máy,…  Các máy thiết bị vận ... máy vận chuyển quán tính, hệ thống vận chuyển không khí thủy lực Phân loại  Theo dạng vận chuyển: Vận chuyển bên  Vận chuyển bên IV.Một số thiết bị vận chuyển thông dụng Băng tải : hình vẽ...
 • 26
 • 299
 • 0

các thiết bị vận chuyển chất khí máy nén piston

các thiết bị vận chuyển chất khí máy nén piston
... tài MÁY NÉN PISTON Nguyên tắc cấu tạo Nguyên tắc hoạt động Phân loại máy nén piston 3.1 Máy nén cấp 3.2 Máy nén nhiều cấp Quá trình nén piston lý thuyết thực tế Các đại lượng vật lý máy nén Ứng ... khỏi máy nén đơn vị thời gian, ký hiệu là: Trong đó: Vđ - Lượng khí đẩy khỏi máy nén (m3/s) Pđ,Ph - Áp suất khí vào máy nén (N/m2) Tđ,Th - Nhiệt độ khí vào máy nén ( 0K ) - Hiệu suất chung máy nén ... mức làm cho van xả mở ra, khí thoát vào hệ thống khí nén 3.Phân loại máy nén piston: Có thể phân loại máy nén piston theo nhiều cách: • Theo số cấp phân chia • Theo cách xếp vị trí trục xilanh...
 • 23
 • 247
 • 0

Đề tài máy thiết bị vận chuyển chất khí trường đại học công nghiệp thực phẩm

Đề tài máy thiết bị vận chuyển chất khí  trường đại học công nghiệp thực phẩm
... chuyển vào vỏ quạt Kết áp suất khí vỏ quạt tăng lên Sau khí dẫn đến lối Sau khí dẫn xa, áp suất khí guồng giảm khí từ lại tiếp tục hút vào guồng Chu kỳ lặp lặp lại khí vận chuyển liên tục Ưu, nhược ... tiếp với động điện • Loại máy thổi khí bậc kiểu tua bin dùng thực tế Cấu tạo • Máy thổi khí nhiều bậc kiểu tuabin Khí hút vào bậc cánh guồng (3) thân (1) qua cửa (2) Ở khí nén đẩy vào bậc hai ... cần tạo mà người ta sử sụng loại máy nén, máy thổi khí cấp hay nhiều cấp Cấu tạo Cấu tạo Máy thổi khí kiểu tuabin bậc: • Có cấu tạo gồm guồng quay tròn thân Khí hút qua cửa vào khe cánh guồng...
 • 26
 • 230
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết bị vận chuyển chất lỏngthiết bị vận chuyển cơ họcgiáo trình máy và thiết bị vận chuyển và định lượngmáy và thiết bị vận chuyển chất lỏngthiết bị vận chuyển bằng không khíthiết bị vận chuyển đường ốngthiết bị vận chuyển trong nhà công nghiệpthiết bị vận chuyển khí nénthiết bị vận chuyển chất khíthiết bị vận chuyển bằng thủy lựcthiết bị vận chuyển vật liệu rờithiết bị vận chuyển bằng khí nénthiết bị vận chuyển thủy lựcthiết bị vận chuyển liên tụcthiết bị vận chuyển các sản phẩm dầu khíTỔNG QUAN VỀ MÀNG ĐIỆNHỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN CHU TRÌNH BÁN HÀNG20130109 KSH Nghi Quyet HDQT Tam Ngung San Xuat Nha May Gach20130504 KSH Giai Trinh Cham Nop Bao Cao Thuong Nien Nam 201220130509 KSH Nghi Quyet HDQT Ve Viec To Chuc DHCD Thuong Nien Nam 201320130822 KSH Thong Bao Thay Doi Chu Ky Cua Tong Giam Doc20140113 20141003 KSH Nghi Quyet HDQT So 62 Ve Viec Chuyen Nhuong Cong Ty Con De Can Tru Cong No20140422 20140422 KSH Giai Trinh Y Kien Luu Y Trong BCTC Kiem Toan Nam 201320140507 20140507 KSH Cong Van Giai Trinh Cham CBTT Bao Cao Thuong Nien Va Nghi Quyet HDQT20140815 20140815 KSH Giai Trinh Chenh Lech BCTC Quy 2 Nam 2014 Truoc Va Sau Soat Xet20150817 20150817 KSH QD Thay Doi NY20150821 20150821 KSH Tbao Thay Doi NY20140113 20141003 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 61 Ve Viec Gop Von Vao Cty Bac Viet20141014 20141014 KSH Thay Doi Nguoi Uy Quyen CBTT20141016 20141016 KSH Dinh Chinh Nghi Quyet HDQT So 6120141021 20141021 KSH CBTT Phat Hanh Co Phieu Theo Chuong Trinh Lua Chon Cho Nguoi Lao Dong20141027 20141027 KSH CBTT Nghi Quyet HDQT So 66 Ve Viec Phat Hanh CP Rieng Le20141103 20141103 KSH Bao Cao KQ Phat Hanh CP Cho CBCNV20141118 20141118 KSH CBTT Thay Doi So Luong CP Luu Hanh20111102 KSH BCTC HN quy III 2011