Bài giảng quản lý học

Slide bài giảng quản học chương 1

Slide bài giảng quản lý học chương 1
... phẩm vào v1.0 11 QUẢN LÝ 2 .1 Khái niệm yếu tố quản 2.2 Quá trình quản 2.3 Quản khoa học, nghệ thuật, nghề v1.0 12 2 .1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ • Khái niệm: Quản trình ... hoạch v1.0 2.3 QUẢN LÝ LÀ MỘT KHOA HỌC, MỘT NGHỆ THUẬT, MỘT NGHỀ • • Quản môât nghêâ thuâât • v1.0 Quản môât khoa học Quản môât nghề - nghề quản 16 NHÀ QUẢN LÝ 3 .1 Nhà quản phân ... vi quản lý:    Nhà quản cấp cao Nhà quản theo tuyến Nhà quản tham mưu 18 3.2 VAI TRÒ CỦA NHÀ QUẢN LÝ v1.0 19 3.3 HỌC TẬP ĐỂ LÀM QUẢN LÝ • Các yêu cầu thiết yếu nhà quản   • v1.0...
 • 34
 • 480
 • 1

Slide bài giảng quản học chương 2: Ra quyết định

Slide bài giảng quản lý học chương 2: Ra quyết định
... quan định quản Quy trình định quản Phương pháp kỹ thuật định quản v1.0 TỔNG QUAN VỀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ 1.1 Khái niệm đặc điểm định quản 1.2 Phân loại định quản 1.3 Yêu cầu định quản ... THUẬT NGỮ • Quyết định quản Quyết định quản phương án hợp phương án để xử vấn đề theo mục tiêu điều kiện, môi trường hệ thống tương lai • Quyết định tập thể Quyết định tập thể định tập ... đưa ra, sở biểu • Quyết định cá nhân Quyết định cá nhân định người đưa phạm vi thẩm quyền • Quy trình định quản Quy trình định quản trình tự thực hoạt động nhằm đưa thực định • Hiệu định quản...
 • 28
 • 572
 • 0

Slide bài giảng quản học chương 3: Lập kế hoạch

Slide bài giảng quản lý học chương 3: Lập kế hoạch
... v1.0 Nắm kiến thức kế hoạch hệ thống kế hoạch Phân tích vâôn dụng môôt số mô hình lâôp kế hoạch chiến lược NỘI DUNG Kế hoạch nội dung kế hoạch Hệ thống kế hoạch Quy trình lập kế hoạch Các cấp đôô ... cấp kế hoạch Xem xét theo thời gian thực kế hoạch Xem xét mức độ cụ thể v1.0 • • • • • • • • • • • • • Các kế hoạch chiến lược Các kế hoạch tác nghiệp Kế hoạch dài hạn Kế hoạch trung hạn Kế hoạch ... trình hợp khoa học Không có sở để xác định phương án sản phẩm CÂU HỎI MỞ Nhà quản cấp cần lập kế hoạch? Trả lời:   Nhà quản vị trí tổ chức cần xây dựng kế hoạch cho phận mà quản Phạm...
 • 45
 • 848
 • 5

Slide bài giảng quản học chương 4: Chức năng tổ chức

Slide bài giảng quản lý học chương 4: Chức năng tổ chức
... với nhà quản định • Tầm quản rộng cần cấp quản lý, tầm quản hẹp cần nhiều cấp • Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm quản lý: Năng lực nhà quản lý;  Tính phức tạp hoạt động quản lý;  Sự ... cấu tổ chức v1.0 NỘI DUNG Một số khái niệm liên quan đến chức tổ chức Các thuộc tính cấu tổ chức Quy trình hoàn thiện cấu tổ chức v1.0 MỘT SỐ KHÁI NIỆM CƠ BẢN LIÊN QUAN ĐẾN CHỨC NĂNG TỔ CHỨC • Tổ ... quản vai trò tổ chức triển khai kế hoạch định • Nắm khái niệm cấu tổ chức • Hiểu phân tích cấu tổ chức tổ chức định theo thuộc tính cấu tổ chức • Hiểu quy trình hoàn thiện cấu tổ chức thực hành...
 • 47
 • 1,523
 • 4

Slide bài giảng quản học chương 5: Chức năng lãnh đạo

Slide bài giảng quản lý học chương 5: Chức năng lãnh đạo
... Tổng quan lãnh đạo Tạo động lực v1.0 TỔNG QUAN VỀ LÃNH ĐẠO 1.1 Bản chất lãnh đạo 1.2 Các cách tiếp cận chủ yếu lãnh đạo 1.3 Quyền lực ảnh hưởng người lãnh đạo 1.4 Nội dung chức lãnh đạo v1.0 1.1 ... vào tổ chức Tạo thay đổi, thường thay đổi v1.0 Duy trì ổn định Kết 10 1.1.2 PHÂN BIỆT LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ (tiếp theo) Phân biệt người lãnh đạo người quản Người lãnh đạo Người quản 1 Làm ... BẢN CHẤT CỦA LÃNH ĐẠO 1.1.1 Khái niệm yếu tố cấu thành lãnh đạo 1.1.2 Phân biệt lãnh đạo quản 1.1.3 Tiền đề để lãnh đạo thành công v1.0 1.1.1 KHÁI NIỆM VÀ CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH LÃNH ĐẠO Khái niệm...
 • 49
 • 3,443
 • 6

Slide bài giảng quản học chương 6: Chức năng kiển soát

Slide bài giảng quản lý học chương 6: Chức năng kiển soát
... khái niệm kiểm soát • Hiểu đặc điểm hệ thống kiểm soát – thước đo cho phép nhà quản đánh giá tính hiệu tổ chức hoạt động quản • • Hiểu quy trình kiểm soát thực quy trình kiểm soát hoạt động ... Hội đồng quản trị (HĐQT):    • Kiểm soát chiến lược tổ chức; Kiểm soát vấn đề tổ chức nhân cao cáp; Kiểm soát vấn đề tài theo năm theo quý Ban kiểm soát:   Ban kiểm soát quan kiểm soát đại ... quan quản cấp thuộc trách nhiệm quan, đơn vị v1.0 2.1.2 CHỦ THỂ BÊN TRONG (tiếp theo) • Các nhà quản phận chức   • Trực tiêp quản lý, đạo, kiểm soát người lao động Tập trung vào kiểm soát...
 • 37
 • 627
 • 4

Bài giảng Quản học: Chương 8 - Th.S Nguyễn Quang Huy

Bài giảng Quản lý học: Chương 8 - Th.S Nguyễn Quang Huy
... luật, ) -> tác động lên công cụ hành - tổ chức  Động tinh thần: Ai muốn có tình cảm, tôn trọng, tự khẳng định thân) -> tác động công cụ tâm - giáo dục 14/04/2014 Th.S Nguyễn Quang Huy 15 Mô ... trình độ, thói quen, phong cách cán quản  Căn vào mục tiêu quản  Căn vào quy định ràng buộc môi trường (thông lệ, luật pháp) 14/04/2014 Th.S Nguyễn Quang Huy Phương pháp giáo dục  Phương ... 14/04/2014 Th.S Nguyễn Quang Huy Các phương pháp lãnh đạo người  Khái niệm: Phương pháp lãnh đạo người tổng thể cách thức tác động có chủ đích có nhà quản lên người để thực mục tiêu quản tổ...
 • 31
 • 348
 • 0

bài giảng quản trị học - chương 11 quản nhóm làm việc

bài giảng quản trị học - chương 11 quản lý nhóm làm việc
... hưởng đến hiệu nhóm NHÓM VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHÓM Nhóm NHÓM NHÓM KHÔNG CHÍNH THỨC KHÔNG CHÍNH THỨC NHÓM LÀM VIỆC NHÓM LÀM VIỆC Tầm quan trọng nhóm Mối quan hệ Tác động qua lại Nhóm Mục đích ... công việc với định hướng mục tiêu chuyên biệt Nhóm tự quản: trách nhiệm tự thân nhóm CÁC THÀNH VIÊN CỦA NHÓM TỰ QUẢN Các nhà lãnh đạo quản trị nhóm khác Nhóm phần mềm Nhóm ngân sách Nhóm tự quản ... TIÊU CỦA CHƯƠNG Giải thích tầm quan trọng nhóm làm việc Nhận diện loại nhóm làm việc Nhận thức rõ ý nghĩa yếu tố xác định hiệu nhóm Mô tả quy trình nhóm, nhận biết vấn đề ảnh hưởng đến hiệu nhóm...
 • 10
 • 389
 • 0

Bài giảng Tâm học nhận thức ThS. Quản Thị

Bài giảng Tâm lý học nhận thức ThS. Quản Thị Lý
... Đời sống tâm Nhận thức Tình cảm Hành động ý chí - Nhận thức ba mặt đời sống tâm người - Nhận thức trình, ngườiquá trình thường gắn với mục đích định, nên nhận thức hoạt động - Đặc ... quan hệ chặt chẽ với Nhận thức cảm tính sở cho nhận thức tính, ngược lại nhận thức tính chi phối lại nhận thức cảm tính - Ngoài hai giai đoạn trên, hoạt động nhận thức có trình trí nhớ ... biên), Tâm học, tập 1, sách dùng cho trường ĐHSP, NXB Giáo dục Bùi Văn Huệ - Giáo trình tâm học – NXB Đại học Quốc gia Hà Nội Trần Trọng Thuỷ (chủ biên), Bài tập thực hành tâm học, NXB...
 • 177
 • 651
 • 1

bài giảng quản và xử chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học

bài giảng quản lý và xử lý chất thải rắn và chất thải nguy hại chương 5 sự lan truyền tích lũy trong môi trường và các khái niệm cơ bản về độc chất học
... l n n ng 70 kg T 0 -5 gi t 1/16 thỡa cafe 5- 50 gi t ủ n 1/8 thỡa cafe 1/16-3/4 thỡa cafe 50 -50 0 1/8 -1 thỡa cafe 3/4 thỡa cafe 50 0 -50 00 thỡa ủ n thỡa cafe ủ n 30 thỡa cafe > 50 00 Trờn thỡa Trờn ... ch y 5. 1.3 S Tớch Ly V Phõn H y C a Ch t Th i Nguy H i Trong t Trong ủ t luụn t n t i khớ-n c-vục/h u c nờn cú cỏc kh nng lm ch m l i quỏ trỡnh lan truy n c a ch t ụ nhi m hay tng kh nng lan ... quỏ trỡnh lan truy n ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) ng (tng kh nng lan truy n) Quỏ trỡnh lm ch m (hay trỡ hoón) lan truy n (retardation) õy l quỏ trỡnh lm c n tr s lan truy...
 • 26
 • 388
 • 0

bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của thuyết quản trị

bài giảng quản trị học chương 2 sự phát triển của lý thuyết quản trị
... 1960 thuyết tích hợp bao gồm nhiều thuyết quản trị Quản trị q trình Quản trị hệ thống Quản trị ngẫu nhiên 1/15 /20 13 10 :24 :56 AM PHẠM VĂN NAM - UEH 2. 5 thuyết tích hợp quản trò 3.5.1 Quản ... NHẬP QUẢN TRỊ NGẪU NHIÊN QUẢN TRỊ HỆ THỐNG QUẢN TRỊ HiỆN ĐẠI 1/15 /20 13 10 :23 :35 AM PHẠM VĂN NAM - UEH 2. 2 Trường phái quản trò cổ điển Các thuyết quản trị cổ điển gắn liền với giai đoạn phát triển ... khơng? “Khoa học quản trị đời phát triển phát triển xã hội lồi người” 1/15 /20 13 10 :23 :08 AM PHẠM VĂN NAM - UEH 2. 1 Các mốc phát triển thuyết Quản trò  Trước cơng ngun : tư tưởng quản trị sơ khai,...
 • 20
 • 295
 • 1

Bài giảng quản nhà nước về BCVT và CNTT học viện bưu chính viễn thông

Bài giảng quản lý nhà nước về BCVT và CNTT học viện bưu chính viễn thông
... quy n qu n nhà n c v b u chính, vi n thông công ngh thông tin, Pháp l nh B u chính, Vi n thông quy nh: - Chính ph th ng nh t qu n nhà n n c v b u chính, vi n thông ph m vi c n - B Thông tin ... p nh t thông tin v B máy qu n nhà n công ngh thông tin website http://www.mic.gov.vn 1.1 T NG QUAN V B MÁY QU N LÝ NHÀ N THÔNG VÀ CÔNG NGH THÔNG TIN c v b u chính, vi n thông C V B U CHÍNH ... B u chính, Vi n thông vi c th c hi n qu n nhà n c v b u chính, vi n thông 1.2 CH C N NG, NHI M V TRUY N THÔNG VÀ C C UT CH C C A B THÔNG TIN VÀ 1.2.1 V trí ch c n ng B Thông tin Truy n thông...
 • 153
 • 110
 • 0

BÀI GIẢNG QUẢN QUY MÔ DỰ ÁN-đại học Mở bán công TPHCM

BÀI GIẢNG QUẢN LÝ QUY MÔ DỰ ÁN-đại học Mở bán công TPHCM
... ĐỊNH NGHĨA  Quản quy dự án tiến trình để đảm bảo dự án thực tất công việc yêu cầu công việc yêu cầu để hoàn thành tốt dự án  Quá trình quản quy dự án bao gồm:     ... KIỂM SOÁT THAY ĐỔI QUY MÔ (SCOPE CHANGE CONTROL)  Đầu (Outputs):  Các thay đổi quy (scope changes):  Một thay đổi quy hiệu chỉnh quy dự án chấp nhận  Các thay đổi quy thường yêu cầu ... HOẠCH ĐỊNH QUY MÔ (SCOPE PLANNING)  Hoạch đònh quy trình phát triển báo cáo quy viết sở cho đònh dự án tương lai, kể tiêu chuẩn để xác đònh dự án hoàn tất tốt đẹp  Báo cáo quy tạo thành...
 • 25
 • 173
 • 0

Bài giảng Quản điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh
... Có quan điểm, kiến  Tự chịu trách nhiệm  Tự giải vấn đề  Khơi gợi tính chủ động học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5 Có động học tập rõ ràng:  Mong muốn học tập kiến ... khóa học 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate Định hướng việc học tập:  Xác định thiếu hụt  Đáp ứng nhu cầu cụ thể  Lượng giá trước học  Xác định mục tiêu  Kế hoạch học tập 7/8/2014 ... 1 Mô tả đặc điểm 2.Trình bày nguyên tắc 3.Trao đổi kinh nghiệm dạy học 4.Ứng dụng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate Nhu cầu biết học tập:  Ý nghĩa thực tiễn...
 • 32
 • 292
 • 0

Bài giảng quản dự án giới thiệu môn học TS nguyễn thúy quỳnh loan

Bài giảng quản lý dự án giới thiệu môn học  TS nguyễn thúy quỳnh loan
... Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tuần 2,3 Nội dung Tài liệu Ghi Giới thiệu môn học Chương 1: Giới thiệu dự án quản dự án Các đặc tính dự án Giới thiệu quản dự án Giới thiệu ... Viện quản dự án, Cẩm nang kiến thức quản dự án, 2002 Nguyễn Thúy Quỳnh Loan, Lập kế hoạch quản tiến độ phần mềm MS Project, 2008 TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC ... 1 .Giới Giớithiệu thiệu ề đềcương cương 2.Đánh Đánhgiá gi môn mônhọc học 3.Yêu Yêucầu cầubài bàitập tậpnhóm nhóm 4.ÝÝkiến kiếnhọc họcviên viên TS Nguyễn Thúy Quỳnh Loan 13/09/2009 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC...
 • 19
 • 234
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng tâm lý học quản lýbài giảng quản lý dự án tin họcbài giảng tâm lý học quản trị kinh doanhbài giảng tâm lý học lãnh đạo quản lýtập bài giảng tâm lý học quản lýbài giảng quản lý hướng nghiệp ở cấp trung họcbài giảng quản trị họcbải giảng quản trị họcbài giảng quản lý môi trườngbài giảng quản lý chất lượngbài giảng quản lý doanh nghiệpbài giảng quản lýbài giảng quản lý đổi mới công nghệbài giảng quản lý sản xuấtbài giảng quản lý dự án lâm nghiệpPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNbao cao nguyen ly bao quan thuc phamDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Tuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 12. Phân bón hoá họcKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 4. Ông ngoạiBài 43. Rễ cây