KHẢO sát nội DUNG GIẢNG dạy HÀNH ĐỘNG NGÔN từ TRONG các GIÁO TRÌNH dạy TIẾNG VIỆT NHƯ một NGOẠI NGỮ HIỆN NAY

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay

Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ trong các giáo trình dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ hiện nay
... nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt nhƣ ngoại ngữ đƣợc sử dụng Chính lí này, lựa chọn đề tài luận văn Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng ... Châu Đỗ Việt Hùng hành động ngôn từ tiếng Việt 37 CHƢƠNG KHẢO SÁT NỘI DUNG GIẢNG DẠY HÀNH ĐỘNG NGÔN TỪ TRONG MỘT SỐ GIÁO TRÌNH DẠY TIẾNG VIỆT NHƢ MỘT NGOẠI NGỮ 2.1 Đối tƣợng phạm vi khảo sát Đối ... phƣơng pháp giảng dạy ngoại ngữ giới nay, lý thuyết hành động ngôn từ - sở phƣơng pháp dạy tiếng đại Chương 2: Khảo sát nội dung giảng dạy hành động ngôn từ giáo trình dạy tiếng Việt ngoại ngữ Luận...
 • 125
 • 278
 • 1

Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ[135516][135516]

Hành vi cầu khiến và ứng dụng trong giảng dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ[135516][135516]
... hành vi cầu khiến tiếng Vi t nói chung vi c ứng dụng giảng dạy tiếng Vi t cho ngƣời nƣớc nói riêng 1.4 Văn hóa lịch lời cầu khiến tiếng Vi t Tìm hiểu hành vi cầu khiến nói chung hành vi cầu khiến ... tình hình giảng dạy hành vi cầu khiến cho ngƣời nƣớc nhƣ thấy đƣợc phần vi c sử dụng hành vi cầu khiến tiếng Vi t ngƣời nƣớc 2.1 Khảo sát hành vi cầu khiến đƣợc đƣa vào sách dạy tiếng Vi t cho ... ngữ vi cầu khiến phƣơng tiện dẫn hiệu lực lời Hành vi cầu khiến có sử dụng động từ ngữ vi cầu khiến đƣợc gọi hành vi cầu khiến tƣờng minh, hành vi cầu khiến không sử dụng động từ ngữ vi cầu khiến...
 • 128
 • 321
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "“VĂN HOÁ LỜI NÓI” TRONG VIỆC GIẢNG DẠY TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ Ở TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ, ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hoá ngôn ngữ văn hoá lời nói Graudina Sưraev viết: “Chúng ta nghiên cứu văn hoá ngôn ngữ Nga cổ Hy lạp cổ không thiết phải nghiên cứu hoạt động lời nói ngôn ngữ Đồng thời, sâu phân tích văn hoá ... tiếp dạng nói viết - Việc dạy “Văn hoá lời nói” cho sinh viên chuyên ngữ tiếng Nga học phần bắt buộc việc làm cần thiết, học phần cung cấp cho người học kiến thức chuẩn mực ngôn ngữ cách thức sử ... tốt kiến thức văn hoá lời nói, có khả làm cho lời nói mà hay Song viết đặc biệt quan tâm đến việc dạy “Văn hoá lời nói” cho sinh viên năm ba tư chuyên ngữ tiếng Nga Thời lượng học phần 15 tiết...
 • 7
 • 279
 • 0

Bước đầu nhận xét việc thể hiện cách dùng phụ từ trong các sách giáo khoa dạy tiếng việt như một ngoại ngữ trên liệu các tài liệu trong nước xuất bản từ năm 1980 đến năm 2005 luận văn ths ngôn pdf

Bước đầu nhận xét việc thể hiện cách dùng phụ từ trong các sách giáo khoa dạy tiếng việt như một ngoại ngữ  trên tư liệu các tài liệu trong nước xuất bản từ năm 1980 đến năm 2005  luận văn ths ngôn pdf
... dụng phụ từ sách tiếng Việt cho ng-ời n-ớc trình độ sở % 90 80 70 60 50 40 30 20 10 Tần số xuất Số l-ợng phụ từ 10 11 12 Nhóm phụ từ 39 CCH GII THCH í NGHA, CHC NNG V HNG DN S DNG CC PH T TRONG ... 1, Trn Khang (ch biờn), Khoa Ting Vit, Trng i hc Tng Hp H Ni, 1980 Giỏo trỡnh c s ting Vit thc hnh, 2, ng Ngc C - Phan Hi (ch biờn), Khoa Ting Vit, Trng i hc Tng Hp H Ni, 1980 Ting Vit cho ngi ... 1, Trn Khang (ch biờn), Khoa Ting Vit, Trng i hc Tng Hp H Ni, 1980 Giỏo trỡnh c s ting Vit thc hnh, 2, ng Ngc C - Phan Hi (ch biờn), Khoa Ting Vit, Trng i hc Tng Hp H Ni, 1980 Ting Vit cho ngi...
 • 134
 • 362
 • 0

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (Methods in teaching Vietnamese as a Foreign language)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Môn: Phương pháp dạy tiếng Việt như một ngoại ngữ (Methods in teaching Vietnamese as a Foreign language)
... ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tên môn học: Phương pháp dạy tiếng Việt ngoại ngữ (Methods in teaching Vietnamese as a foreign language) Chương trình đào tạo: Cử nhân Ngôn ngữ học chuẩn quốc tế Thông tin giảng ... Các vấn đề thuộc lý luận ngôn ngữ học + Giảng dạy tiếng Việt và VHVN cho người nước ngoài Thông tin chung môn học - Tên môn học: Phương pháp dạy tiếng Việt ngoại ngữ - Mã số: LIN 3012 ... PP ngữ pháp- dịch (Grammar-translation) - PP nghe nhìn/luyện tiếng (Audio-lingualism) - PP tiếp cận tình cấu trúc (Presentation, Practice, Production) - PP học tập theo tập (Task-based Learning)...
 • 14
 • 240
 • 2

Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên C[140956][14095

Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên C[140956][14095
... HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN *** l-ơng hoàng nga khảo sát l c sử dụng từ tình thái c ch nói biểu thị c m x c h c viên h c tiếng việt nh- ngoại ngữ (h c viên trình độ c ... dng ca tỡnh cm, cm x c, trng thỏi tinh thn ca ngi ú l c u cm thỏn Mụ hỡnh tng quỏt ca c u cm thỏn ting Vit l: NCC CCT = + YCT (C + V) Trong ú: CCT l c u cm thỏn NCC l nũng ct c u (kt cu C + V) C ... ta by t cm x c Trong li núi, cng nh c c bi vit ca hc viờn c ch núi c bit biu th cm x c rt ớt Hc viờn nc ngoi cha c c k nng vic th hin cm x c bng ngoi ng h ang hc - Vic hiu rừ cm x c no c truyn...
 • 137
 • 316
 • 0

Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên C

Khảo sát năng lực sử dụng từ tình thái và cách nói biểu thị cảm xúc của học viên học tiếng Việt như một ngoại ngữ (học viên ở trình độ C và trên C
... HC QUC GIA H NI TRNG I HC KHOA HC X HI V NHN VN *** l-ơng hoàng nga khảo sát l c sử dụng từ tình thái c ch nói biểu thị c m x c h c viên h c tiếng việt nh- ngoại ngữ (h c viên trình độ c ... dng ca tỡnh cm, cm x c, trng thỏi tinh thn ca ngi ú l c u cm thỏn Mụ hỡnh tng quỏt ca c u cm thỏn ting Vit l: NCC CCT = + YCT (C + V) Trong ú: CCT l c u cm thỏn NCC l nũng ct c u (kt cu C + V) C ... ta by t cm x c Trong li núi, cng nh c c bi vit ca hc viờn c ch núi c bit biu th cm x c rt ớt Hc viờn nc ngoi cha c c k nng vic th hin cm x c bng ngoi ng h ang hc - Vic hiu rừ cm x c no c truyn...
 • 137
 • 1,140
 • 0

Học tiếng việt như một ngoại ngữ thứ hai những thuận lợi và khó khăn (khảo sát đối tượng là sinh viên trung quốc chuyên ngành tiếng anh)

Học tiếng việt như một ngoại ngữ thứ hai những thuận lợi và khó khăn (khảo sát đối tượng là sinh viên trung quốc chuyên ngành tiếng anh)
... thù hai chù yau bdi dudng cho ngudi hgc khà nàng vàn dyng ngdn ngù dich de giao tiap; - Giàng day ngdn ngù thù hai lày viéc luyén tàp càc ky nàng làm trung tàm, thdng qua viéc luyen tàp làp di làp ... ngù thù hai mot càch ed phuang phàp hièu qua 28 HOC TIÉNG VIÉT NHU" MOT NGOAI NGQ THL/ HAI Ve vàn de tiép nhàn tieng Vi^t nhir mot ngoai ngir thir hai ciìa sinh vién Trung Quóc chuyén ngành tieng ... sàt chung Chùng Idi dà lian hành làp bang bdi phdng vàn sàu dói vdi 30 sinh vian Trung Qudc chuyan ngành liang Anh cùa Trudng Dai hgc Quàng Tày (Trung Qudc) Nhùng sinh vièn dà lya chgn tilng Viet...
 • 9
 • 141
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "BÀN VỀ VẤN ĐỀ KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ CHUẨN TRÌNH ĐỘ TIẾNG NGA NHƯ MỘT NGOẠI NGỮ VÀ KHẢ NĂNG ÁP DỤNG VÀO QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN TIẾNG NGA TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHUYÊN NGỮ" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... ngữ chuyên ngành tiếng Nga Trong trình đào tạo cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga trường đại học chuyên ngữ khoa tiếng Nga, việc áp dụng hệ thống đánh giá vừa trình bầy với tư cách chuẩn đánh ... tiếng Nga Bộ Giáo dục Đào tạo cho phép đào tạo, nhiều trường đào tạo hệ cử nhân ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Nga, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường ĐH Ngoại ngữ, Đại học ... kiểm tra, đánh giá chuẩn trình độ tiếng Nga Như trình bày, mục đích viết phân tích khả áp dụng hệ thống đánh giá đo chuẩn trình độ tiếng Nga sinh viên trường Đại học chuyên ngữ, cụ thể khoa tiếng...
 • 7
 • 280
 • 0

giving feedback strategies for english literature presentations of students of phuong dong university= chiến lược sử dụng hành động ngôn từ trong việc đưa ra thông tin phản hồi cho các bài thuyết trình

giving feedback strategies for english literature presentations of students of phuong dong university= chiến lược sử dụng hành động ngôn từ trong việc đưa ra thông tin phản hồi cho các bài thuyết trình
... STRATEGIES FOR ENGLISH LITERATURE PRESENTATIONS OF STUDENTS OF PHUONG DONG UNIVERSITY (Chiến lược sử dụng hành động ngôn từ việc đưa thông tin phản hồi cho thuyết trình môn Văn Học Anh sinh viên trường ... study has analyzed the strategies often applied in the feedback giving practice of teachers for English Literature oral presentations of final year students in Phuong Dong University, with the ... of literature preferred the term literature in English to the term English literature because the term English literature carried very specific associations of literature written by authors of...
 • 59
 • 276
 • 0

Thực trạng về quản lý giảng dạy tiếng anh tại khoa ngoại ngữ trường cao đẳng sư phạm Bình Dương

Thực trạng về quản lý giảng dạy tiếng anh tại khoa ngoại ngữ trường cao đẳng sư phạm Bình Dương
... thực trạng quản việc giảng dạy tiếng Anh khoa ngoại ngữ trường Cao đẳng phạm Bình Dương 3.2 Khách thể: hoạt động giảng dạy khoa ngoại ngữ, cán quản lý, giáo viên, sinh viên trường Cao đẳng ... cứu 2.1 Làm rõ thực trạng quản giảng dạy tiếng Anh khoa ngoại ngữ trường Cao đẳng phạm Bình Dương 2.2 Đề xuất biện pháp quản giảng dạy tiếng Anh nhằm nâng cao hiệu giảng dạy Đối tượng ... nghiên cứu quản giảng dạy tiếng Anh khoa ngoại ngữ trường Cao đẳng phạm Bình Dương 6.2 Địa bàn nghiên cứu: - Khoa ngoại ngữ trường Cao đẳng phạm Bình Dương - Sinh viên năm I, II trường...
 • 89
 • 435
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nhận diện các hành động ngôn từ trong các thông điệp truyền thông sự kiệnnhung can cu thiet ke chuong trinh noi dung giang day ve quan ly cong tac hanh chinh tu phap o hoc vien hcqgkhảo sát các hành động ngôn từ hđnt đƣợc sử dụng trong thông điệp truyền thông tổ chức sự kiệnkhảo sát tình hình dạy tiếng việt trong một số sách dạy tiếng việt cho người nƣớc ngoài trên cơ sở hành động ngôn từ mờiphiếu khảo sát chất lượng giảng dạy của giáo viênnội dung giảng dạy mầm nonnội dung giảng dạy của giáo trình máy công cụ điều khiển số đào tạo công nhân kĩ thuậtphụ lục 11 kinh phí đoàn khảo sát xây dựng định mức lao độngđảm bảo sự phù hợp giữa các chuẩn chương trình và nội dung giảng dạy giữa nội dung giảng dạy và nội dung kiểm tranội dung chính của hoạt động vận tải trong chuỗi cung ứngnội dung đổi mới hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp thương mạitừ đó nội dung phát triển đngv bộ môn ppgd trong các trường khoa đhsp bao gồm các vấn đề sau đâyphân tích nội dung kiến thức phần động học chất điểm chƣơng trình vật lí 10 nâng caohướng dẫn giảng dạy tiếng việt lớp 2kế hoạch giảng dạy tiếng việt lớp 2Điều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMCHUYÊN ĐỀ THỂ TÍCH KHỐI CHÓPCƯPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Đồng chíKẾ HOẠCH HỘI THI GV DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG 2017-2018Tuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmBài 48. QuảBài 43. Rễ cây