Tư tưởng của khổng tử về con người chính trị

triết học mác – lênin và tưởng hồ chí minh về con người và bản chất của con người để tìm hiểu nhiệm vụ của giáo viên gdcd

triết học mác – lênin và tư tưởng hồ chí minh về con người và bản chất của con người để tìm hiểu nhiệm vụ của giáo viên gdcd
... trng i ng GV GDCD nh trng PT 3.2.Phm vi nghiờn cu Xut phỏt t lý lun v ngi i tỡm hiu thc trng ca i ng GV GDCD nh trng THPT thi gian qua tip tc hon chnh, ng b hn cỏc nhim v ca GV GDCD thi gian ... Lờnin,t tng H Chớ Minh v ngi v vic phỏt trin nhõn t ngi.Trờn c s ú, bc u ỏnh giỏ thc trng v nguyờn nhõn mt manh, mt yu ca i ng GV GDCD nh Ngời thực hiện: Trần Thị Thu Trang GV THPT Minh Đài Sáng ... ca mỡnh 1.2.T tng H Chớ Minh v ngi v bn cht ngi 1.2.1.H Chớ Minh tip thu ỏnh sỏng ca ch ngha Mỏc Lờnin v ngi v bn cht ngi Ngời thực hiện: Trần Thị Thu Trang GV THPT Minh Đài Sáng kiến kinh nghiệm...
 • 17
 • 982
 • 5

Tiểu luận tưởng hồ chí minh về con người và vai trò của con người

Tiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con người và vai trò của con người
... Chương II Vai trò người tưởng Hồ Chí Minh người vai trò người - Con người vốn quý nhất, nhân tố định thắng lợi cách mạng Theo Hồ Chí Minh, lịch sử quần chúng nhân dân sáng tạo ra, vài ba cá ... dân tự xây dựng lấy” 1Qua đó, thấy, tưởng Hồ Chí Minh, người- mục tiêu người- động lực thống nhất, dân dân thống Để phát huy vai trò động lực người, Hồ Chí Minh đề cập đến hệ thống nội dung biện ... Cũng nội dung coi chủ nghĩa nhân văn Hồ Chí Minh - Con người vừa mục tiêu, vừa động lực cách mạng tưởng Hồ Chí Minh người hoàn toàn xa lạ với quan điểm xem người công cụ, phương tiện Mọi sách...
 • 18
 • 1,998
 • 19

Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc

Tư Tưởng Hồ Chí Minh Về Con Người Và Ý Nghĩa Của Nó Đối Với Việc Xây Dựng Khối Đại Đoàn Kết Dân Tộc
... chương, tiết Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 1.1 Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh người tuởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng Hồ chí Minh người nói riêng hình thành hai ... góp phần hệ thống hóa tưởng Hồ Chí Minh người Hai là, góp phần luận chứng ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Ý nghĩa luận văn Với kết đạt luận văn sử ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN CHU THỊ DIỆP TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG KHỐI ĐẠI ĐOÀN KẾT DÂN TỘC Luận...
 • 17
 • 2,428
 • 9

Những tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Những tư tưởng chủ yếu của Nho giáo về con người và ảnh hưởng của nó trong việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay
... nghiên cứu Những tưởng chủ yếu Nho giáo người ảnh hưởng việc xây dựng người Việt Nam nay Tình hình nghiên cứu Với 2000 năm tồn tại, Nho giáo xã hội phong kiến quốc gia chịu ảnh hưởng liên ... kiến Việt Nam chủ động sử dụng Nho giáo thành hệ tưởng, phát triển giáo dục Nho học, tuyển cử quan lại thông qua đường học hành thi cử Tuy ảnh hưởng nho giáo vào đội ngũ nho Việt Nam thể ... ong, N ho học V iệt Nam - giáo dục thi cử N xb GD 1995 tr 199 40 CHƯƠNG II NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA NHO GIÁO ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG Sự NGHIỆP CNH, HĐH HIỆN NAY _ / Thách thức...
 • 99
 • 455
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng con người Việt Nam hiện nay
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN TẠ THỊ MAI HUỆ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI VÀ Ý NGHĨA CỦA NÓ ĐỐI VỚI VIỆC XÂY DỰNG CON NGƯỜI VIỆT NAM HIỆN NAY Chuyên ngành: Chủ nghĩa xã hội khoa học ... pháp xây dựng người Việt Nam ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh Luận văn dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ việc học tập nghiên cứu vấn đề như: tưởng Hồ Chí Minh người, tưởng Hồ Chí Minh xây dựng ... (2009), tưởng Hồ Chí Minh người vận dụng vào việc xây dựng người xã hội chủ nghĩa Việt Nam Luận văn thạc sỹ triết học Luận văn trình bày quan niệm Hồ Chí Minh người việc vận dụng vào việc xây dựng...
 • 104
 • 394
 • 1

tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người và ý nghĩa của nó đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc
... niệm người tưởng Hồ Chí Minh Hai là, phân tích nội dung tưởng Hồ Chí Minh người Ba là, rút số ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người việc xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Việt Nam Đối ng ... chương, tiết 12 Chương 1: TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI 1.1 Nguồn gốc hình thành tưởng Hồ Chí Minh người tuởng Hồ Chí Minh nói chung, tưởng Hồ chí Minh người nói riêng hình thành hai ... góp phần hệ thống hóa tưởng Hồ Chí Minh người Hai là, góp phần luận chứng ý nghĩa tưởng Hồ Chí Minh người nghiệp xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc Ý nghĩa luận văn Với kết đạt luận văn sử...
 • 109
 • 340
 • 0

tưởng Hồ Chí Minh về con người

 Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
... Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng ... dân tưởng người Người thông qua thực tiễn cách mạng Người thông qua thực tiễn cách mạng trở thành sức mạnh vật chất to lớn nhân tố định thắng lợi nghiệp cách mạng tưởng người Hồ Chí Minh ... quan điểm Hồ Chí Minh, phẩm chất người cộng sản Và chỗ khác bản, khác chất, quan điểm Hồ Chí Minh với quan điểm nhà Nho yêu nước xưa (kể bậc sĩ phu tiền bối gần thời với Hồ Chí Minh) người Nếu...
 • 2
 • 823
 • 9

tưởng Hồ Chí Minh về con người

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người
... cụ thể hóa thực tiễn tưởng người Hồ Chí Minh Trong tưởng Hồ Chí Minh, người khái niệm vừa mục tiêu nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội, vừa động lực nghiệp tưởng thể triệt để ... cao Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng ... tích cực người hệ tưởng truyền thống Mặt khác, chủ nghĩa Mác - Lênin thể rõ tính ưu việt người luồng tưởng sản ngoại nhập Phương Tây, trào lưu tưởng sản làm lệch hướng người chân...
 • 11
 • 680
 • 7

tưởng hồ chí minh về con người

Tư tưởng hồ chí minh về con người
... đồng), tưởng Hồ Chí Minh vận dụng phát triển toàn nghiệp đấu tranh cách mạng giành độc lập dân tộc xây dựng đất nước tưởng nội dung toàn tưởng người Hồ Chí Minh Đối với Hồ Chí Minh, người ... TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ CON NGƯỜI tưởng Hồ Chí Minh bước phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, vận dụng cách sáng tạo vào ... cao Hồ Chí Minh, chủ nghĩa nhân văn cộng sản cốt cách nhà hiền triết phương Đông Đảng Cộng sản Việt Nam Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lấy chủ nghĩa Mác Lênin tưởng Hồ Chí Minh làm tảng tưởng...
 • 12
 • 258
 • 1

Tiểu luận tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Tiểu luận Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới
... • tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tưởng văn hóa Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, đa lĩnh vực hệ thống mở Các ngành, giới , đối ng ... ng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc • tưởng Hồ Chí Minh quân • tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân • tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • ... • tưởng Hồ Chí Minh dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc • tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam • tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Viêt Nam • tưởng...
 • 35
 • 4,522
 • 13

tưởng Hồ Chí Minh về con người mới

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới
... người, giải phóng loài người tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.• tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân • tưởng Hồ Chí Minh quân • tưởng Hồ ... tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tưởng đạo đức Hồ Chí Minh • thời đại.qua thực tiễn cách mạng, tưởng Hồ Chí Minh ngày toả sáng,chiếm lĩnh trái tim, khối óc hàng triệu người b, tưởng Hồ ... ng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc • tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Viêt Nam • tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam • tưởng Hồ Chí Minh dân...
 • 8
 • 2,225
 • 30

Tiểu luận: tưởng Hồ Chí Minh về con người mới pdf

Tiểu luận: Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người mới pdf
... • tưởng đạo đức Hồ Chí Minh tưởng nhân văn Hồ Chí Minh tưởng văn hóa Hồ Chí Minh tưởng Hồ Chí Minh có nội dung phong phú, đa lĩnh vực hệ thống mở Các ngành, giới , đối ng ... ng Hồ Chí Minh đại đoàn kết dân tộc • tưởng Hồ Chí Minh quân • tưởng Hồ Chí Minh xây dựng nhà nước dân, dân dân • tưởng Hồ Chí Minh kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại • ... • tưởng Hồ Chí Minh dân tộc cách mạng giải phóng dân tộc • tưởng Hồ Chí Minh chủ nghĩa xã hội đường độ lên chủ nghĩa xã hội Việt Nam • tưởng Hồ Chí Minh Đảng cộng sản Viêt Nam • tưởng...
 • 35
 • 1,701
 • 4

tưởng Hồ Chí Minh về con người. potx

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người. potx
... quan tâm, chăm lo tới việc bồi dưỡng, đào tạo hệ trẻ TÀI LIÊU THAM KHẢO: 1.Giáo trình tưởng Hồ Chí Minh- Bộ giáo dục đào tạo 2.Trang web: tailieu.vn……………… Trần Thị Thúy Hạnh Nguyễn Thị Tú ... giá trị tốt đẹp người truyền thống Hình thành phẩm chất : có tưởng XHCN, có đạo đức, có trí tuệ lĩnh để làm chủ, có tác phong XHCN,… Con người XHCN phải CNXH tạo đường tiến lên CNXH cần có người ... 1 Con người vốn quý nhất, nhân tố định thành công nghiệp cách mạng LAO ĐỘNG TRÍ TUỆ TÀI NĂNG S ức  m ạnh dân ộc t Hồ Chí Minh khẳng định: cần có sách quan tâm,...
 • 20
 • 258
 • 8

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng nhân sinh cổ đại hy lạp một ngọn nguồn của quan niệm về con người trong triết học friedrich nietzschequan niệm của khổng tử về con ngườiquan điểm của khổng tử về con ngườitư tưởng hồ chí minh về con người và vai trò của con ngườigiá trị lý luận và thực tiễn của tư tưởng hồ chí minh về con ngườicâu 11 3 trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng hồ chí minh về con ngườicâu 15  quan điểm của chủ nghĩa mác lênin và tư tưởng hồ chí minh về con người và vấn đề xây dựng con người việt nam trong giai đoạn hiện naysự vận dụng phát triển quan điểm của c mác về con người với tư cách cơ sở nền tảng cho việc xây dựng quan điểm phát triển con người trong tư tưởng hồ chí minhtiểu luận tư tưởng hồ chí minh về con ngườitư tưởng hồ chí minh về con ngườivận dụng tư tưởng hồ chí minh về con ngườitư tưởng hồ chí minh về con người mớitư tưởng hồ chí minh về con người mới xhcntư tưởng hồ chí minh về con người toàn diệnvận dụng tư tưởng hồ chí minh về con người và chiến lược trồng ngườichiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHbài giảng Quản trị công nghệTiểu luận môn kinh tế lượnghop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại