TỔNG hợp, NGHIÊN cứu các PHỨC CHẤT của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn XUẤT của THIOSEMICACBAZON

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo thăm dò hoạt tính sinh hoạt của các phức chất Pd(II), Ni(II) với một số dẫn xuất thiosemicacbazon

Tổng hợp, nghiên cứu cấu tạo và thăm dò hoạt tính sinh hoạt của các phức chất Pd(II), Ni(II) với một số dẫn xuất thiosemicacbazon
... di n c a Ni(II) Ph c ch t c a Ni(II) v i Ph c ch t c a Pd(II) v i thiosemicacbazon 1,2- naphthoquinon thiosemicacbazon pyriủin-2-cacbanủehit Hỡnh 1.7 Ph c c a Pd(II), Ni(II) v i m t s thiosemicacbazon ... t s thiosemicacbazon: thiosemicacbazon 1benzoyl isoquinolin, thiosemicacbazon 2-benzoyl pyriủin, thiosemicacbazon papaveranủin, N(4)-phenyl thiosemicacbazon 2-benzoyl pyriủin, N(4)-phenyl thiosemicacbazon ... M(pthacp)2 (M: Pd(II), Ni(II)) 89 3.4.4 Ph kh i l ng c a cỏc ph c ch t M(thacp)2, M(mthacp)2, M(athacp)2 v M(pthacp)2 (M: Pd(II), Ni(II)) 101 3.5 K T QU NGHIấN C U HO T TNH SINH H C...
 • 228
 • 495
 • 1

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) Co(II) với một số dẫn xuất của Thiosemicacbazon

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của Fe(II) và Co(II) với một số dẫn xuất của Thiosemicacbazon
... nghiờn cu cỏc phc cht ca Fe(II) v Co(II) vi mt s dn xut ca thiosemicacbazon Bn lun trung gii quyt nhng sau: - Tng hp 02 phi t l thiosemicacbazon benzanehit v N(4) - phenyl thiosemicacbazon benzanehit ... Zn(II) vi isatin - thiosemicacbazon 1.2 Ph c ch t c a Cu(II) v i thiosemicacbazon axetophenon 1.3 Phc cht ca Cu(II) vi thiosemicacbazon 1-metyl isatin 1.4 Phc cht ca Cu (II) vi bis (thiosemicacbazon) ... Fe(II) v Co(II) 39 3.3 Ph hp th electron ca phi t Hthbz, Hpthbz v cỏc phc cht Co(thbz)2, Co(pthbz)2 45 3.4 Ph lng ca cỏc phc cht M(thbz)2, M(pthbz)2 (M: Fe(II), Co(II)) ...
 • 70
 • 156
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử LAspatic, OPhenantrolin thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử LAspatic, OPhenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BẾ THỊ HỒNG LÊ TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-ASPATIC, O-PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH ... sở với điều kiện Việt Nam có nguồn tài nguyên đất tương đối dồi dào, thực đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu phức chất số nguyên tố đất với hỗn hợp phối tử L-aspatic, o-phenantrolin thăm hoạt tính ... bazơ hữu dị vòng tạo phức với NTĐH, phong phú số lượng, đa dạng cấu trúc tính chất Nhiều phức chất đất hoạt tính sinh học cao Phức chất NTĐH với hỗn hợp phối tử nghiên cứu từ lâu nhiều tác...
 • 64
 • 185
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử l aspatic, o phenantrolin thăm dò hoạt tính sinh học của chúng

Tổng hợp, nghiên cứu các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với hỗn hợp phối tử l aspatic, o phenantrolin và thăm dò hoạt tính sinh học của chúng
... phenylalanin o - phenantrolin Phức 4, t o hỗn hợp LaCl3, GdCl3 NdCl3, GdCl3 với hỗn hợp L - phenylalanin o - phenantrolin Cân xác l ợng L - phenylalanin o - phenantrolin theo tỉ l mol 3:1, sau ... PhenTb(CH2ClCOO)3 (Phen)2Tb(CCl3COO)3 phối tử CH3COO- CH2ClCOO- liên kết với Tb3+ liên kết phối trí qua nguyên tử oxi nhóm cacboxyl t o vòng cạnh, riêng phối tử CCl3COOliên kết với Tb3+ liên kết phối ... NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L - PHENYLALANIN, O - PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG Chuyên ngành: Hóa vô Mã số: 60 44 01 13 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC HÓA HỌC Ngƣời...
 • 66
 • 300
 • 1

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ LASPATIC, OPHENANTROLIN THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ LASPATIC, OPHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH HỌC CỦA CHÚNG
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM BẾ THỊ HỒNG LÊ TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM VỚI HỖN HỢP PHỐI TỬ L-ASPATIC, O-PHENANTROLIN VÀ THĂM DÒ HOẠT TÍNH SINH ... bazơ hữu dị vòng tạo phức với NTĐH, phong phú số lượng, đa dạng cấu trúc tính chất Nhiều phức chất đất hoạt tính sinh học cao Phức chất NTĐH với hỗn hợp phối tử nghiên cứu từ lâu nhiều tác ... hoá học phân tích, phức chất NTĐH với hỗn hợp phối tử dùng để tách, phân chia nhóm NTĐH tách riêng NTĐH Trong lĩnh vực Sinh học, số phức chất đất dùng làm chất xúc tác cho trình sinh tổng hợp...
 • 10
 • 169
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất của đồng (II), Niken(II) với thiosemicacbazon glucozơ

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của đồng (II), Niken(II) với thiosemicacbazon và glucozơ
... phối tử thiosemicacbazon glucozơ 21 2.3.2 Tổng hợp phức chất 21 2.3.2.1 Tổng hợp phức Cu(II) với thiosemicacbazon glucozơ .21 2.3.2.2 Tổng hợp phức Ni(II) với thiosemicacbazon glucozơ ... có nhiệm vụ nghiên cứu sau: - Tổng hợp phối tử thiosemicacbazon glucozơ - Tổng hợp phức thiosemicacbazon glucozơ với Cu(II), Ni(II) - Xác định thành phần cấu trúc phức chất tổng hợp đợc phơng ... ung th Đã có số phức chất đợc sử dụng làm thuốc chữa bệnh Chính chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đồng( II), niken(II) với thiosemicacbazon glucozơ, làm nội dung nghiên cứu luận văn tốt...
 • 53
 • 492
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất của đồng (II),kẽm (II) với thiosemicacbazo glucozơ, thiosemicacbazo 1,3 điphenyl propanđion 1,3

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất của đồng (II),kẽm (II) với thiosemicacbazo glucozơ, thiosemicacbazo 1,3 điphenyl propanđion 1,3
... 3.2 Thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3 phức chất với Cu(II) 43 3.2.1 Thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 43 3.2.2 Phức Cu(II) với thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 46 ... 2.3.1.1 Tổng hợp thiosemicacbazon glucôzơ 28 2.3.1.2 Tổng hợp thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3. 29 2.3.2 Tổng hợp phức chất 29 2.3.2.1 Tổng hợp phức Zn(II) với thiosemicacbazon ... có số phức chất đợc sử dụng làm thuốc chữa bệnh Chính chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đồng( II), kẽm(II) với thiosemicacbazon glucozơ, thiosemicacbazon 1,3- điphenyl propanđion -1,3 làm...
 • 16
 • 500
 • 0

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚCPHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI TỬ NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O”

TỔNG HỢP, NGHIÊN CỨU CẤU TRÚCPHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI TỬ NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT VÀ CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O”
... PHỨC CHẤT CỦA MỘT SỐ NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM Ho, Y, La VỚI PHỐI NAPHTHOYTRIFLOAXETONAT VÀ CÁC PHỐI TỬ PHỤ CHỨA N, O” Nhiệm vụ đề tài: Tìm điều kiện tổng hợp Ho, Y, La với phối tử phụ : phen, Bpy, BpyO1, ... điều kiện tổng hợp phức chất số nguyên tố đất (Ho, Y, La) vơi phối tử naphthoytrifloaxeton phối tử phụ chứa N,O Nghiên cứu phức chất thu phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại Nghiên cứu phức chất thu ... có cấu trúc polyme sau: Các tác giả [31,32] tổng hợp nghiên cứu cấu trúc phức chất β-dixeton với kim loại chuyển tiếp chủ yếu với đất Trong đó, R thiophen, M nguyên tố đất hiếm, X phối tử phụ chứa...
 • 73
 • 207
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN 2,6 BIS(DIANKYLTHIOURE)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN 2,6 BIS(DIANKYLTHIOURE)
... tượng nghiên cứu này, đồng thời trau dồi khả sử dụng phương pháp nghiên cứu mới, nên lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Tổng hợp nghiên cức phức chất đa nhân Mn-Ln với phối tử pyridin- 2,6- bis(diankylthioure) ... luận phối tử tổng hợp xác 3.2 Nghiên cứu phức chất đa kim loại 3.2.1 Phức chất LnMn2L2 3.2.1.1 Phổ hồng ngoại phức chất LnMn2L2 Nghiên cứu phổ hồng ngoại phức chất LnMn2L2, kết số phức chất đưa ... hướng nghiên cứu thú vị việc tổng hợp phức chất đa kim loại, polymer phối trí hợp chất siêu phân tử Các phối tử aroyl bis(N,N-điankylthioure) có khả tạo với ion kim loại chuyển tiếp phức chất...
 • 69
 • 124
 • 0

TỔNG HỢP NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN-2,6-BIS(DIANKYLTHIOURE)

TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn–Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN-2,6-BIS(DIANKYLTHIOURE)
... vậy, phức chất tổng hợp có Khi nghiên cứu, tổng hợp phức chất Ln3+ với Mn2+ phối tử H2L theo tỉ lệ mol 1:2:3, mong muốn tổng hợp phức chất có dạng LnMn2L3 Giả thiết phân tử phức chất tổng hợp ... cao hoạt tính phối tử phức chất với Ni(II), Pt(II) Tuy nhiên phức chất Co(III) với phối tử (1) tiêu diệt 63,6% khuẩn, thấp phức chất phối tử Ni(II) (80,3%), Pt(II) (96,1%) hay phối tử (1) (93,5%) ... aroylbis(N,N-diankylthioure), phối tử pyridin-2,6-bis(diakylthioure) Nghiên cứu khả tạo phức mangan nguyên tố đất Giới thiệu qui trình tổng hợp phối tử pyridin-2,6-bis(dietylthioure) phức chất đa nhân phối tử với kim...
 • 20
 • 187
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất đa nhân mn – ln với phối tử pyridin 2,6 bis(diankylthioure

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đa nhân mn – ln với phối tử pyridin 2,6 bis(diankylthioure
... tượng nghiên cứu này, đồng thời trau dồi khả sử dụng phương pháp nghiên cứu mới, nên lựa chọn đề tài nghiên cứu luận văn là: Tổng hợp nghiên cức phức chất đa nhân Mn- Ln với phối tử pyridin- 2,6- bis(diankylthioure) ” ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Thiều Thị Thơm TỔNG HỢP VÀ NGHIÊN CỨU CÁC PHỨC CHẤT ĐA NHÂN Mn Ln VỚI PHỐI TỬ PYRIDIN- 2,6- BIS(DIANKYLTHIOURE) Chuyên ngành: Hóa vô Mã số : 60440113 ... 24 2.2.1 Tổng hợp pyridin- 2,6- đicacboxyl clorua 24 2.2.2 Tổng hợp phối tử pyridin- 2,6- bis(đietylthioure) H2L 25 2.2.3 Tổng hợp phức chất 25 2.3 Các điều kiện thực...
 • 14
 • 188
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu các phức chất đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit glyxin

Tổng hợp và nghiên cứu các phức chất đơn phối tử, đa phối tử của Cu(II) với thiosemicacbazit và glyxin
... hớng nghiên cứu phức chất thiosemicacbazit axit amin hớng nghiên cứu có nhiều triển vọng hoá sinh vô Vì lí trên, em chọn đề tài: Tổng hợp nghiên cứu phức chất đơn phối tử, đa phối tử Cu(II) với thiosemicacbazit ... học nghiên cứu khả tạo phức, tính chất ứng dụng phức thiosemicacbazit với kim loại Jesen ngời tổng hợp nghiên cứu phức chất kim loại chuyển tiếp với thiosemicacbazit Ông tổng hợp nghiên cứu phức ... thay đổi II.2.4 Tổng hợp phức chất Cu(II) với phối tử thiosemicacbazit glyxin Chúng tổng hợp phức đa phối tử theo tỷ lệ mọl : Cu :Hthsc : Hgly =1 :1 :1 1:2 :1 :1 :2 Từ thực nghiệm tổng quan tài...
 • 55
 • 292
 • 0

Tổng hợp nghiên cứu phức chất của Ni(II) với một số dẫn xuất thế n(4) thiosemicacbazon benzandehit

Tổng hợp và nghiên cứu phức chất của Ni(II) với một số dẫn xuất thế n(4) thiosemicacbazon benzandehit
... cứu, phức chất thiosemicacbazon dẫn xuất thiosemicacbazon đóng vai trò quan trọng [3,10,16,27] Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào việc tổng hợp thiosemicacbazon, dẫn xuất thiosemicacbazon phức ... thích hợp pH:8-9 Phức chất Ni(II) với phối tử Dung dịch NiCl2 Trong nước, dung dịch NH3 a Tổng hợp phức chất Ni (II) với thiosemicacbazon benzanđehit: Ni(thbz)2 b Tổng hợp phức chất Ni (II) với ... 4-metyl thiosemicacbazon benzanđehit: Ni(mthbz)2 c Tổng hợp phức chất Ni (II) với 4-phenyl thiosemicacbazon benzanđehit: Ni(pthbz)2 d Tổng hợp phức chất Ni (II) với 4-allylthiosemicacbazon benzandehit: ...
 • 15
 • 409
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu các phức rắn của một số ntđh với l phenylalaninnghiên cứu các tính chất của bê tông cường độ cao đã rắn chắcchỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của giá ipchỉ số tổng hợp nghiên cứu sự biến động của khối lượng sản phẩmchƣơng 3 chế tạo và nghiên cứu các tính chất của hệ perovskite la1 xcaxmno3nghiên cứu các tính chất của hệ la1 xcaxmno3 nghiên cứu mối liên quan giữa nồng độ ntprobnp với một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng ở bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn tínhtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalanintổng hợp nghiên cứu tính chất phức chất salixylat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với l tyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúngtổng hợp nghiên cứu phức chất của tecbi dysprosi với lhistidin axit l aspartic và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúngtổng hợp nghiên cứu phức chất của gadolini tecbi dysprosi với ltyrosin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh hoạt của chúngtổng hợp nghiên cứu phức chất của honmi và erbi với lmethionin lhistidin và bước đầu thăm dò hoạt tính sinh học của chúngnhóm phương pháp nghiên cứu lí luận thống kê phân tích và tổng hợp các công trình nghiên cứu các tài liệu chuyên môn để xây dựng cơ sở lí luận của vấn đề nghiên cứutại sao khi nghiên cứu các mức độ của hiện tượng kinh tế xã hội cần kết hợp cả số tuyệt đối và số tương đốiTăng cường kiểm soát thu bảo hiểm xã hội tại bảo hiểm xã hội Tỉnh Phú YênTính giá thành trên cơ sở hoạt động (ABC) tại công ty TNHH Việt Ý.Tuần 20-21-22-23. Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânHàng của số thập phân. Đọc, viết số thập phânBài 8. Ăn, uống sạch sẽBài 6. Tiêu hoá thức ănBài 5. Cơ quan tiêu hoáChương I. §8. Khi nào thì AM + MB = AB?Chương I. §8. Chia hai luỹ thừa cùng cơ sốBài 19. Đường giao thôngBài 12. Đồ dùng trong gia đìnhBài 9. Đề phòng bệnh giunđề thi FAFSE Grade1 unit 1Tuần 13. Bông hoa Niềm VuiTuần 8. Bàn tay dịu dàngTuần 7. Người thầy cũBài 27. Loài vật sống ở đâu?Chương II. §4. Cộng hai số nguyên cùng dấuÔn tập Chương I. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên