Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và áp dụng để tính các tham số nhiệt động trong lý thuyết XAFS
... lượng vật rắn lượng nguyên tử hay phân tử tự Người ta xây dựng dạng liên kết khác vật rắn, mà vai trò tương tác nguyên tử Tương tác nguyên tử theo cặp liên kết mô tả qua số tương tác Lennard-Jones, ... cặp nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ, số hạng thứ hai đặc trưng cho đóng góp nguyên tử lân cận tổng theo i chạy từ i nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ i , tổng theo j chạy theo tất nguyên tử ... gần trừ nguyên tử hấp thụ nguyên tử tán xạ chúng đóng góp Ux Dao động nguyên tử tính theo phương pháp thống kê lượng tử với gần dao động chuẩn điều hoà, toán tử Hamilton hệ viết dạng tổng số hạng...
 • 52
 • 160
 • 0

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS các hiệu ứng cao tần

Xây dựng các phương pháp xác định cấu trúc, thế tương tác nguyên tử, các tham số nhiệt động trong XAFS và các hiệu ứng cao tần
... TÊN Đ Ề TÀ I: Xây dựng phương pháp xác định cấu trúc, thê tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu ứng cao tẩn Mã số: QG.03.02 CHỦ TR Ì Đ Ể TÀI: PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG CÁC CÁN BỘ TH ... tài, mã sô: Xây dụng phương pháp xác định cấu trúc, tương tác nguyên tử, tham nhiệt động XAFS hiệu útig cao tẩn Mã số: b Chủ trì để tài: QG.03.02 PGS.TSKH NGUYỄN VĂN HÙNG c Các cán tham gia: ... Góp phần xây dựng lý thuyết XAFS phi điều hoà Xảy dựng c c phương pháp tính c c tham s ô vật lý phương pháp XAFS c c tinh thể tinh khiết có tạp chất Xây dựng phương pháp tính tương tác ngu yên...
 • 119
 • 244
 • 0

Thế tương tác nguyên tử các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong thuyết XAFS

Thế tương tác nguyên tử và các tham số nhiệt động của các tinh thể cấu trúc FCC có chứa tạp chất trong lý thuyết XAFS
... - NGUYỄN THỊ HUẾ THẾ TƯƠNG TÁC NGUYÊN TỬ VÀ CÁC THAM SỐ NHIỆT ĐỘNG CỦA CÁC TINH THỂ CẤU TRÚC FCC CÓ CHỨA TẠP CHẤT TRONG LÝ THUYẾT XAFS Chuyên ngành: Vật thuyết vật toán Mã ngành: 60440103 ... Công nghệ Trong việc nghiên cứu tính chất vật nhƣ tƣơng tác nguyên tử, tham số nhiệt động, tham số cấu trúc hiệu ứng dao động nhiệt nguyên tử hệ vật liệu vấn đề thời quan trọng Vật nói chung ... tức dao động nhiệt nguyên tử lại ảnh hƣởng mạnh mẽ lên phổ XAFS Sự xắp xếp nguyên tử làm cho chất cấu trúc định Tuy nhiên nguyên tử lại tham gia vào dao động nhiệt nên thay đổi nhiệt độ...
 • 13
 • 90
 • 0

nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed boundary method) ứng dụng để tìm các thông số khí động lực học của cầu cáp treo trong điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm

nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed boundary method) và ứng dụng để tìm các thông số khí động lực học của cầu cáp treo trong điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm
... QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: Tên đề tài: Nghiên cứu phương pháp biên nhúng (immersed bounday method) ứng dụng để tìm thông số khí động lực học cầu cáp treo điều kiện thiếu hệ thống thí nghiệm ... DỰNG VÀ CƠ HỌC ỨNG DỤNG BÁO CÁO TỔNG KẾT ĐỀ TÀI KH&CN CẤP TRƯỜNG TRỌNG ĐIỂM NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP BIÊN NHÚNG (IMMERSED BOUNDARY METHOD) ỨNG DỤNG ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU CÁP ... BIÊN NHÚNG (IMMERSED BOUNDARY METHOD) ỨNG DỤNG ĐỂ TÌM CÁC THÔNG SỐ KHÍ ĐỘNG LỰC HỌC CỦA CẦU CÁP TREO TRONG ĐIỀU KIỆN THIẾU HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM Mã số: T2011-19TĐ Chủ nhiệm đề tài: TS PHAN ĐỨC...
 • 128
 • 219
 • 0

Tìm hiểu các học thuyết về cấu tạo nguyên tử áp dụng vào giảng dạy chương trình hóa học lớp 10

Tìm hiểu các học thuyết về cấu tạo nguyên tử và áp dụng vào giảng dạy chương trình hóa học lớp 10
... tài Tìm hiểu học thuyết cấu tạo nguyên tử áp dụng vào giảng dạy chương trình hoá học lớp 10 Nội dung nghiên cứu Các học thuyết nguyên tử: - Theo nhà triết học cổ Hi Lạp - Theo Daltơn - Mẫu nguyên ... công hạn chế học thuyết nguyên tử - Nghiên cứu việc áp dụng học thuyết nguyên tử vào chương trình hoá học lớp 10 2.3 Phương pháp nghiên cứu Phương pháp quan sát khách quan, phương pháp đọc sách ... nằm đầu chương trình hóa học phổ thông đòi hỏi học sinh phải có khả tư trừu tượng cao tiếp thu tốt Chính việc gặp khó khăn nên việc tìm hiểu học thuyết nguyên tử áp dụng vào giảng dạy hóa học phổ...
 • 71
 • 427
 • 0

THỐNG KÊ LƯỢNG TỬ ÁP DỤNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN

THỐNG KÊ LƯỢNG TỬ VÀ ÁP DỤNG ĐỂ GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN
... Các thống lƣợng tử Chƣơng : Áp dụng thống lƣợng tử vào hệ lƣợng tử Chƣơng Áp dụng giải số tập NỘI DUNG CHƢƠNG 1: CÁC THỐNG KÊ LƢỢNG TỬ 1.1 Áp dụng phƣơng pháp thống vào hệ lƣợng tử Trƣớc ... khí electron không phụ thuộc vào nhiệt độ 42 CHƢƠNG ÁP DỤNG GIẢI MỘT SỐ BÀI TOÁN Dạng toán: Các thống lƣợng tử Bài tập1 Giả sử chất khí kí tƣởng tuân theo thống Bose - Einstein Fecmi - Dirac ... để nghiên cứu tính chất hệ lƣợng tử Trên sở đó, lựa chọn đề tài “ Thống lượng tử và áp dụng để giải một số bài toán để nghiên cứu sâu tính chất hệ nhiều hạt Mục đích nghiên cứu - Các thống...
 • 64
 • 347
 • 2

Đối lưu nhiệt từ của chất lỏng từ ứng dụng để tăng cường trao đổi nhiệt pot

Đối lưu nhiệt từ của chất lỏng từ và ứng dụng để tăng cường trao đổi nhiệt pot
... phụ thuộc vào chất chất lỏng từ, chênh lệch nhiệt độ vùng khối chất lỏng từ cường độ từ trường Chất lỏng từ có độ từ hoá cao, chênh lệch nhiệt độ lớn, đặt từ trường mạnh đối lưu nhiệt từ mạnh mẽ ... nhiều chế làm tăng hiệu trao đổi nhiệt: - Cơ chế quan trọng làm tăng hiệu trao đổi nhiệt đối lưu nhiệt từ lớp phủ chất lỏng từ Dưới tác dụng từ trường, phần tử chất lỏng từ nhiệt độ thấp hút ... từ để tăng cường trao đổi nhiệt Trong phần trình bày số kết nghiên cứu thực nghiệm sử dụng chất lỏng từ để tăng cường trao đổi nhiệt phủ bề mặt trao đổi nhiệt 2.1 Phủ bề mặt trao đổi nhiệt hình...
 • 6
 • 1,098
 • 2

Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh hành chính sự nghiệp ở Việt Nam

Xây dựng hệ thống tài khoản kế toán áp dụng chung cho các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh và hành chính sự nghiệp ở Việt Nam
... th ng k toán h th ng tài kho n k toán - Ch ng 2: Th c tr ng áp d ng h th ng tài kho n k toán t i doanh nghi p n v hành s nghi p Ch ng 3: Xây d ng h th ng tài kho n k toán áp cho - u Vi t Nam l ... k toán yêu c u h i nh p c a k toán Các nhân t th ng tài kho n k toán cho c n vi c xây d ng h th ng tài kho n k toán Vi c xây d ng h th ng tài kho n k toán it ng ti n tính toán th a nh h ng n xây ... nv tài cho lu n v n “ Xây d ng h th ng tài kho n k toán áp d ng chung cho kinh doanh hành s nghi p n v ho t ng l nh v c s n xu t Vi t Nam M c tiêu nghiên c u Trên c s kh o sát tình hình áp d...
 • 110
 • 170
 • 0

đồ án môn học các nguyên tắc sáng tạo áp dụng trong quá trình phát triển của máy tính di động

đồ án môn học các nguyên tắc sáng tạo và áp dụng trong quá trình phát triển của máy tính di động
... NG NGUYÊN T C SÁNG T O TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRI N C A MÁY TÍNH NG Ngày nay, công ngh máy tính phát tri n r t nhanh T m t c máy kh ng l chi m di n tích b ng c d t g n nh có th nh ng chi c máy tính ... o có th t cách hi Vi c áp d háp sáng t o khoa h c vào tin h n s phát tri n th n k cho ngành công ngh thông tin ngày Các nguyên t c sáng t o có th ng d ng nhi c khác nhau, n m v ng nguyên lý v ... HX-20 i mang tính cách m ng Trong i u hành MS-DOS ph n m m IBM, cho phép vi c chuy c thi t k ng nh i d li u v i máy n v i giá thành r Nguyên t c c áp d ng máy tính Compaq, thi t k máy tính thu n...
 • 20
 • 331
 • 0

tính độ tương tự áp dụng trong lập luận theo tình huống

tính độ tương tự và áp dụng trong lập luận theo tình huống
... nhau), độ bẩt tương tự không độ tương tự không độ bất tương tự Nếu giá trị độ tương tự khoảng từ -1 tới +1, độ bất tương tự với khoảng tử tới Síj= l - i} (2.2) Khi độ bất tương tự độ tương tự -1 độ ... giai đoạn chu trình lập luận theo tình Trong chu trinh này, phần quan trọng chù yéu tính độ tương tự ca lập luận với ca lập luận sở dừ liệu đề tìm ca lập luận độ tương tự với để phục vụ cho ... sổ tùy Trang 16 Tính độ tương lự ứng dụng CBR /1 /2 0 thuộc vào mức độ ưu tiên thuộc tính Cuối tính độ tương tự chung cho toàn ca lập luận Một cách tổng quát, độ tưomg tự tính theo công thức sau...
 • 85
 • 223
 • 0

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM APT vào xây dựng danh mục đầu áp dụng tại BSC.DOC

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC.DOC
... Phòng Đầu Tư vấn tài có đưa đề nghị thiết lập danh mục tối ưu phương pháp toán áp dụng thực tế BSC nên em chọn chuyên đề thực tập “ Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ hình SIM APT vào xây dựng ... QUẢN LÍ DANH MỤC ĐẦU TƯ 1.Khái niệm Quản lý danh mục đầu chứng khoán (gọi tắt quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu áp ứng tốt chủ đầu sau thực ... nhà đầu Thứ ba, với hình thức đầu danh mục, nhà đầu đầu vốn vào chứng khoán cách đầu gián tiếp Tức hình thức đầu thông qua tổ chức chuyên nghiệp Theo hình thức này, nhà đầu tư...
 • 64
 • 761
 • 7

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM APT vào xây dựng danh mục đầu áp dụng tại BSC

Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ mô hình SIM và APT vào xây dựng danh mục đầu tư và áp dụng tại BSC
... Phòng Đầu Tư vấn tài có đưa đề nghị thiết lập danh mục tối ưu phương pháp toán áp dụng thực tế BSC nên em chọn chuyên đề thực tập “ Ứng dụng định giá cổ phiếu nhờ hình SIM APT vào xây dựng ... nhà đầu Thứ ba, với hình thức đầu danh mục, nhà đầu đầu vốn vào chứng khoán cách đầu gián tiếp Tức hình thức đầu thông qua tổ chức chuyên nghiệp Theo hình thức này, nhà đầu ... quản lý danh mục đầu tư) việc xây dựng danh mục loại chứng khoán, tài sản đầu áp ứng tốt chủ đầu sau thực theo dõi điều chỉnh danh mục nhằm tái tối ưu hoá danh mục để đạt mục tiêu đầu đề...
 • 64
 • 268
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nút nhấn s1 s2 và s3 dùng để chỉnh các thông số giờ phút giâykhí động học được nguyên cứu và áp dụng trên thực tếtiếp cận và áp dụng sáng tạo các kỹ thuật tiệu thụ mới trên thế giớicông tác đầu tư và xây dựng cơ bảntrình này được áp dụng để xác định hàm lượng cod có trong nước thải và nước tự nhiêncông ty cổ phần đầu tư và xây dựng bưu điện xí nghiệp số 5nghiên cứu quy hoạch mạng thông tin di động sử dụng công nghệ lte và áp dụng cho tỉnh quảng nammô hình đánh giá thiệt hại kinh tế xã hội do bão và áp dụng cho trường hợp bão số 7 2008 tại huyện diễn châu nghệ anbiện pháp đầu tư và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị dạy nghềđịnh một số nội dung về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố hà nộibiện pháp hạn chế sai số các biện pháp được áp dụng để hạn chế sai số từ chọn mẫu nhập số liệu xử lý số liệu đọc kết quả mô họcmột số gợi ý chung đối với nhà nước và doanh nghiệp nhằm xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn môi trường của việt nam trong quá trình hội nhập thương mại quốc tếgiờ học toán hôm nay chúng ta cùng học về cách thực hiện phép trừ có nhớ dạng 12 8 lập và học thuộc lòng các công thức 12 trừ đi một số sau đó áp dụng để giải các bài tập có liên quanáp dụng phương pháp dạy học theo hợp đồng trong ôn tập chương v đại sốnghiên cứu một số hàm cơ sở bán kính và ứng dụng để tính đạo hàmPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầubao cao phu gia thuc phamTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍBài 12. Phân bón hoá họcBài 10. Đồng chíTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoạiSKKN PP Graph trong dạy học Hóa học