Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ (hippeastrum equestre)

nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ lai (hippeastrum equestre

nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ lai (hippeastrum equestre
... thuật nhân giống in vitro số dòng lai hoa Lan huệ từ nguồn vật liệu nuôi cấy khác 39 Góp phần bổ sung hoàn thiện quy trình nhân in vitro nhằm nhân nhanh số dòng Lan huệ lai (Hippeastrum equestre) ... trình nhân giống in vitro hoa Lan huệ để nhân nhanh nguồn gen ưu tú phục vụ cho công tác chọn tạo giống Xuất phát từ yêu cầu đó, tiến hành đề tài: Nghiên cứu nhân giống in vitro số dòng Lan huệ lai ... NHIÊN - NGUYỄN THỊ THU THỦY NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG LAN HUỆ LAI (HIPPEASTRUM EQUESTRE) Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm Mã số: 60420114 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC...
 • 121
 • 696
 • 0

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ lai (hispeastrum equestre)

Nghiên cứu nhân giống in vitro một số dòng lan huệ lai (hispeastrum equestre)
... biệt dòng lai H1, H85 H37 Để đánh giá trì nguồn vật liệu quý việc nghiên cứu nhân nhanh vô tính dòng Lan huệ cần thiết Xuất phát từ lý nêu tiến hành đề tài: Nghiên cứu nhân giống in vitro số dòng ... rễ Lan huệ lai sau in vitro 56 Hình 4.1 Ảnh hưởng BA tới hệ số nhân chồi sáu dòng lai hoa Lan huệ (Sau tuần) 32 Hình 4.2 Ảnh hưởng phối hợp Auxin (α-NAA) cytokinin đến khả nhân ... cytokinin auxin đến hệ số nhân nhanh chồi từ củ nhỏ in vitro Thí nghiệm 5: Ảnh hưởng BA, Kinetin α-NAA đến hệ số nhân chồi từ chồi in vitro Vật liệu sử dụng để tiến hành thí nghiệm chồi in vitro...
 • 110
 • 285
 • 0

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA pot

NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ DÒNG CÀ PHÊ VỐI (Coffea canephora) CHỌN LỌC THÔNG QUA MÔ SẸO VÀ PHÁT SINH PHÔI SOMA pot
... liu cn thit, thụng qua giai on phụi tin ny mm v ny mm tỏi sinh thnh cõy hon chnh Tỏi sinh cõy t phụi v t o cõy hon ch nh Cỏc phụi dng thy lụi c tri u trờn mụi trng thch tỏi sinh (1g phụi/a pộtri) ... kh nng phỏt sinh callus ca cỏc dũng vụ tớnh c phờ vi khỏc cỏc mụi trng th nghim: Dũng TR10 khụng to callus cú kh nng phỏt sinh phụi c mụi trng T l phỏt sinh callus cú kh nng phỏt trin thnh phụi ... n phỏt trin thnh cõy cú ớt nht hai cp lỏ tht Ra ngụi bu t PE, ch chm súc ging nh i vi cõy trng bng ht III KếT QUả THảO LUậN Kh nng phỏt sinh callus trờn m u lỏ c phờ Bng T l phỏt sinh callus...
 • 5
 • 466
 • 8

Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa

Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa
... ß-alanin, arginine, asparagine, glutamine, aspartic acid, cystine, glutamine acid, glycine, homoserine, histidine, isoleucine, lysine, methionine, ornithine, phenylalanine, pipecolic acid, praline, ... sinh ch i bên T o s kh i ñ u nhân nhanh th sinh ch i (protocorm) T o tăng sinh nhanh th sinh ch i T o tăng sinh nhanh th sinh ch i T o th sinh ch i tái sinh Tái sinh ch i t m t ng Cho s kéo dài ... 1 .2 Cơ s khoa h c c a k thu t nuôi c y nhân gi ng ñ tài 1 .2. 1 27 K thu t nhân gi ng b ng nuôi c y mô t bào th c v t 29 32 32 iv 1 .2. 2 Nhân gi ng b ng bioreactor 35 1 .2. 3 Môi trư ng dinh dư ng nuôi...
 • 191
 • 1,369
 • 5

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài " NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH NHÂN GIỐNG IN VITRO MỘT SỐ GIỐNG KHOAI SỌ (Colocasia antiquorum) " ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học đề tài
... BAP NAA lên khả nhân nhanh chồi giống khoai sọ Kết sau tuần nuôi cấy trình bày bảng 3.4 44 Bảng 3.4 Ảnh hưởng BAP α-NAA đến khả nhân chồi khoai sọ Số chồi/mẫu Khoai sọ Tây Khoai sọ Hà Tĩnh Nguyên ... xoăn lại Một số chồi không có tượng xốp Từ kết nghiên cứu trên, đến kết luận số lần cấy chuyển khoai sọ Hà Tĩnh Tây Nguyên không nên vượt lần 3.4 Tạo rễ này, chồi in vitro giống khoai sọ đạt kích ... Duy Khoa, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Hân, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Văn Huệ, Nhân giống in vitro môn sáp vàng (Xanthosoma nigrum), Báo cáo khoa học Hội nghị toàn quốc: Nghiên cứu Khoa học sống,...
 • 10
 • 199
 • 1

Nghiên cứu cải tiến quy trình nhân giống in vitro một số giống lan thuốc thuộc chi hoàng thảo (dendrobium)

Nghiên cứu cải tiến quy trình nhân giống in vitro một số giống lan thuốc thuộc chi hoàng thảo (dendrobium)
... i thi u v chi lan Hoàng Th o (Dendrobium 2.1.1 V trí phân b phân lo i lan chi Hoàng Th o (Dendrobium) 2.1.2 ð c ñi m hình thái c a chi lan Hoàng Th o 2.1.3 ð c ñi m sinh thái h c chi Hoàng Th ... c chi Hoàng Th o Tuy nhiên trình nhân gi ng m t s h n ch h s nhân t c ñ tăng trư ng in vitro chưa cao, t l s ng sinh trư ng sau giai ño n nuôi c y in vitro v n th p Hi n nay, nhân gi ng in vitro ... trình nhân gi ng in vitro m t s gi ng lan thu c thu c chi Hoàng Th o (Dendrobium) 1.2 M c ñích yêu c u 1.2.1 M c ñích Hoàn thi n ñư c quy trình nhân gi ng in vitro nâng cao h s nhân ch t lư ng...
 • 124
 • 456
 • 1

tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội

tóm tắt luận án Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) tại Hà Nội
... thái in vitro vư n ươm c a 02 loài lan r ng D .nobile D .chrysanthum (Sau 01 tháng nuôi tr ng) CT V xuân, 8 /2/ 2011 V hè, 2/ 5 /20 10 V thu, 3/9 /20 10 T l s Dn 89,60 62, 22 79,30 ng (%) Dc 92, 25 62, 22 79,30 ... ch u 20 ,79 38,65 22 ,65 23 ,81 0,38 2, 8 5 ,25 5,46 5 ,28 5, 32 0,35 3,5 1 ,27 1,93 1,07 1,6 0 ,29 10,5 3.5 .2 nh hư ng c a ch ph m dinh dư ng qua ñ n sinh trư ng c a 02 loài lan D .nobile Lindl D .chrysanthum ... 3, 02 3,39 1 ,27 1,37 ðC+0,5g 66,67 THT ðC+1,0g 44,44 THT 15,56 100,00 100,00 3,46 3,44 2, 12 2 ,20 72, 22 100,00 100,00 3 ,22 3,76 2, 03 2, 28 38,89 66,67 100,00 100,00 3,09 3,43 2, 30 2, 30 15,56 52, 22...
 • 27
 • 171
 • 0

nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (dendrobium nobile lindl., dendrobium chrysanthum lindl.) tại hà nội

nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan bản địa (dendrobium nobile lindl., dendrobium chrysanthum lindl.) tại hà nội
... tài: Nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng hai loài lan ñịa (Dendrobium nobile Lindl., Dendrobium chrysanthum Lindl.) Nội ... trị khả nhân giống in vitro không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng ảnh hưởng giá thể, chế phẩm dinh dưỡng ñến sinh trưởng hai loài lan ñịa Dendrobium nobile Lindl Dendrobium chrysanthum Lindl ... liệu in vitro; xây dựng qui trình nhân giống in vitro theo hướng không sử dụng chất ñiều tiết sinh trưởng tổng hợp; nghiên cứu số khâu kỹ thuật cải tiến nhân giống ñể có hệ số nhân giống cao chất...
 • 191
 • 170
 • 0

Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi trồng giống lan hài quí p hangianum perner gurss (hài hằng) thu thập ở việt nam hoàng thị giang

Nghiên cứu nhân giống in vitro và nuôi trồng giống lan hài quí p hangianum perner gurss (hài hằng) thu thập ở việt nam  hoàng thị giang
... nguồn vật liệu từ lan Hi giống lan Hi Hằng thu th p từ Sapa - CT4: ĐC + 120 g/l dịch chiết chuối 2.2 Phơng ph p nghiên cứu 2.2.1 Phơng ph p nuôi cấy mô tế bo thực vật Sau thu th p lan Hi (6 - 10 ... học p dụng kỹ thu t nuôi cấy mô với mục đích nhân nhanh v hiệu nhiều giống lan Hi Dơng Tấn Nhựt (2005) nhân thnh công giống lan Hi P. delenatii (Hi Hồng) phơng ph p gây vết thơng v phơng ph p kéo ... đảm bảo cho yêu cầu bảo tồn v trì giống Hiện kỹ thu t nuôi cấy mô l phơng ph p nhân giống hiệu đợc nh nghiên cứu lựa chọn v p dụng việc nhân nhanh giống Phơng ph p ny không tạo số lợng lớn con,...
 • 8
 • 624
 • 17

bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro sa nhân tím (amomum longiligulare t.l.wu)

bước đầu nghiên cứu nhân giống in vitro sa nhân tím (amomum longiligulare t.l.wu)
... 6benzylaminopurine (BAP) ho c 6-benzyladenin (BA), 6-γ-γ-dimethylaminopurine (2-iP), N-(2-furfurylamino)-1-H-purine-6-amine (kinetin), 6(4-hydroxy-3-methyl-trans-2-butanylamino) purine (zeatin) Zeatin ... t mô khác c a sa nhân tím Ti p t c nghiên c u hoàn thi n quy trình nhân gi ng in vitro Amomum longiligulare T.L Wu Ti p t c nghiên c u nhân gi ng b o t n in vitro nhi u loài sa nhân quý hi m ... mg/l NAA T l in vitro s ng sau ñưa giá th ñ t 92% 4.2 ð NGH Cây sa nhân tím m t loài có giá tr kinh t cao ð b o t n phát tri n sa nhân tím, ki n ngh m t s v n ñ sau: Nghiên c u tái sinh ch i t...
 • 62
 • 514
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học:"NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO CÂY BA KÍCH (MORINDA OFFICINALIS HOW)" ppt

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... 11,50±0,61 7,98±0,34 B C Hình Nhân in vitro Ba kích: A: Cụm chồi sinh trưởng môi trường nhân chồi; B: Chồi hình thành rễ in vitro; C: Cây in vitro sinh trưởng đất 195 TẠP CHÍ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ, ... nghiên cứu cho thấy, môi trường MS có bổ sung 0,2 mg/L IBA 3,5 mg/L BA thích hợp cho việc hình thành chồi in vitro Ba kích (xem hình 1A) Bảng Ảnh hưởng tổ hợp BA IBA đến khả nhân nhanh chồi in vitro ... chồi/mẫu) Nghiên cứu Ning-Zhen Huang cs (2007) cho thấy, nuôi cấy chồi đỉnh Ba kích in vitro hệ số nhân chồi cao đạt 6,0 nuôi cấy môi trường MS bổ sung 0,2 mg/L IBA 1,0 mg/L BA sau 60 ngày [7] Kết nghiên...
 • 6
 • 460
 • 3

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU NHÂN GIỐNG IN VITRO HOA MẮT MÈO (Torenia fournieri L.)" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... khả sinh trưởng chồi in vitro Kết nghiên cứu sau tuần nuôi cấy trình bày bảng Bảng Ảnh hưởng BAP lên khả sinh trưởng chồi in vitro BAP (mg/l) Sinh trưởng chồi 0,0 Không sinh trưởng 0,1 Sinh trưởng ... hợp cho sinh trưởng chồi từ mẫu hoa mắt mèo 3.3 Ảnh hưởng BAP lên khả nhân nhanh chồi Trong thí nghiệm này, tiếp tục sử dụng môi trường tái sinh chồi để nghiên cứu khả nhân nhanh chồi in vitro 97 ... Vật liệu phương pháp nghiên cứu 2.1 Vật liệu Sử dụng non cho thí nghiệm tái sinh chồi từ mảnh giống hoa mắt mèo trồng vườn sản xuất hoa thành phố Huế 2.2 Phương pháp nghiên cứu Chúng sử dụng dung...
 • 7
 • 285
 • 0

nghiên cứu nhân giống in vitro cây hoa ban (bauhinia variegata l.)

nghiên cứu nhân giống in vitro cây hoa ban (bauhinia variegata l.)
... Cytokinin Cytokinin l cht iu ho sinh trng cú tỏc dng lm tng s phõn chia t bo Cỏc cytokinin thng gp l kinetin, - benzyl aminopurin (BA) Kinetin c Skoog phỏt hin ngu nhiờn chit xut acid nucleic Kinetin ... r cõy Ban 3.3 Xỏc nh loi giỏ th thớch hp n sinh trng, phỏt trin ca cõy Chng TNG QUAN TI LIU 1.1 CY HOA BAN (Bauhinia variegata L.) 1.1.1 Ngun gc, phõn loi, ca cõy hoa Ban Cõy Ban (Bauhinia variegate) ... TRNG I HC KHOA HC ON TIN DNG NGHIấN CU NHN GING IN VITRO CY HOA BAN (BAUHINIA VARIEGATA L.) Chuyờn ngnh: Cụng ngh sinh hc Mã số: 60.42.02.01 LUN VN THC S CễNG NGH SINH HC Ngi hng dn khoa hc: GS.TS...
 • 68
 • 411
 • 2

nghiên cứu nhân giống in vitro loài lan hài có nguy cơ tuyệt chủng paphiopedilum purpuratum

nghiên cứu nhân giống in vitro loài lan hài có nguy cơ tuyệt chủng paphiopedilum purpuratum
... quan kỹ thuật nhân giống in vitro lan Hài 17 1.2.1 Kỹ thuật nhân giống thực vật in vitro 18 1.2.2 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan 20 1.2.3 Nghiên cứu nhân giống in vitro lan Hài 23 Chương ... xuất lan Hài lớn giới với 20 loài thuộc chi Paphiopedilum Lan Hài Việt Nam bao gồm nhiều loài giá trị lan Hài đỏ, lan Hài vàng, lan Hài tía, lan Hài trắng, lan Hài vân, lan Hài vân duyên, lan Hài ... in vitro loài lan Hài nguy tuyệt chủng Paphiopedilum purpuratum Mục đích yêu cầu 2.1 Mục đích Xây dựng quy trình nhân nhanh in vitro lan Hài nguy tuyệt chủng Paphiopedilum purpuratum thu...
 • 82
 • 449
 • 1

Góp phần nghiên cứu nhân giống vô tính một số cây thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen cây thuốc, tại Trường ĐHDHN

Góp phần nghiên cứu nhân giống vô tính một số cây thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen cây thuốc, tại Trường ĐHDHN
... phải nhân giống để đảm bảo tính an toàn giống cung cấp giống cho nhân dân địa phương trồng để thu hoạch Với cần thiết chứỉig thực hỉệỉì khóa luận : Góp phần nghiên cứu nhân giống tính số thuốc ... năm 1990 Viện Dược liệu có đề án bảo tồn nguồn gen giống thuốc, môn Thực vật tham gia đề án Một nhiệm vụ quan trọng đề án bảo nguồn gen thuốc dân tộc Hiện có số loài thuốc bị khai thác mức dẫn ... giống tính số thuốc thuộc đề tài bảo tồn nguồn gen thuốc trường đại học Dược Hà Nội” Vì thời gian có hạn nghiên cứu nhân giống loài mà nhân dân xã Ba Vì dùng nhiều thuốc họ thuốc quí địa phương...
 • 55
 • 239
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu nhân giống in vitro không sử dụng chất điều tiết sinh trưởng và một số biện pháp kỹ thuật nuôi trồng 2 loài lan bản địa dendrobium nobile lindl dendrobium chrysanthum lindl tại hà nộinghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dưa hấu citrullus lanatusnghiên cứu nhân nhanh in vitro cây cà gai leonghiên cứu nhân nhanh in vitro cây dioscorea floribunda mart et gal bằng lát cắt đốt thânnghiên cứu nhân nhanh in vitro cây trinh nưc hoàng cungbáo cáo kết quả đề tài nghiên cứu di giống thuần hoá một số loài cá nuôinghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây hoa păng xênghiên cứu nhân giống vô tính in vitro cây hoa păngxêxác định bệnhvirus hoa lá đốm vàng địa hoàng bằng hiển vi điện tử và nghiên cứu phương pháp nhân giống in vitro cây địa hoàngnghiên cứu đặc điểm lâm sàng một số xét nghiệm cận lâm sàng của bệnh nhân xơ gan có hcgtnghiên cứu tính gây bệnh của một số isolates vi khuẩn r solanacearum trên một số giống lạc và khoai tây vùng hà nội và phụ cận trong điều kiện chậu vạinghiên cứu công nghệ sản xuất một số sản phẩm nước uống từ quả thanh long và quả nhãnnghiên cứu nhân giốngphương pháp nhân giống in vitrocông nghệ nhân giống in vitroso lieu giao dich cp gdt thang 7.2016Diễn văn kỷ niệm ngày thành lập hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10QUY CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN HẠ ÁP1.chuong trinh Dai hoi co dong 20173.Bao cao HDQT nam 20174. BAO CAO GIAM SAT HOAT DONG HDQT-TGD NAM 20168. Du thao sua doi bo sung dieu le 2017Báo cáo phần mềm xếp lịch thời khóa biểu C6. Bao cao tai chinh thuc hien nam 20157. Bao cao ke hoach va tai chinh nam 2016Don de cu nam 2016-vicem bim sonTài liệu đại hội cổ đông năm 2016 (bổ sung) MauPhieuBieuQuyetTuần 10 giáo án lớp 1 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhPhu luc thong bao giao dich quyen mua co phieuPhụ lục 2 (Điều 28 Quy định tại TT 52 2012 TT-BTC ngày 05 tháng 04 năm 2012)Phu luc bao cao ve thay doi so huu cua co dong lonPhu luc bao cao ket qua giao dich co phieucuc tri hinh khong gian oxyz p1CHAPTER 5: THE VALUE OF MONEYPhu luc 02 kem PL.Qd.VPHDQT.MB.02.11-02