Nghiên cứu tính chất hấp phụ as trên quặng pyrolusit biến tính

Nghiên cứu tính chất hấp phụ Asen trên quặng Pyrolusit biến tính

Nghiên cứu tính chất hấp phụ Asen trên quặng Pyrolusit biến tính
... cht asen i vi sinh vt di nc tng theo dóy : asin>asenit>asenat>hp cht asen hu c C ch bin i sinh hc ca asen c th ngi rt phc tp, tựy theo hp cht Hin cha cú bin phỏp hu hiu cha bnh nhim c asen + Asen ... tỡm thy t nhiờn (cỏc khoỏng vt asen sensu stricto v him hn l asenolamprit cựng parasenolamprit), nhng núi chung nú hay tn ti di dng cỏc hp cht asenua v asenat Asen v cỏc hp cht ca nú c s dng ... CHUNG V ASEN 1.1.1 S tn ti ca asen t nhiờn 1.1.2 c tớnh ca asen 1.1.3 Tỡnh trng ụ nhim asen 1.1.4 Mt s cụng ngh x lý asen 13 1.2 S DNG QUNG PYROLUSIT...
 • 84
 • 219
 • 1

nghiên cứu khả năng hấp phụ as trên hỗn hợp ôxit fe, mn và ứng dụng xử lý tách as khối nguồn nước

nghiên cứu khả năng hấp phụ as trên hỗn hợp ôxit fe, mn và ứng dụng xử lý tách as khối nguồn nước
... cấp bách Góp phần vào nghiên cứu nhằm nâng cao hiệu xử Asen nước, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Khả hấp phụ Asen hỗn hợp oxit Fe, Mn ứng dụng xử tách Asen khỏi nguồn nước CHƢƠNG TỔNG ... KHOA HỌC TỰ NHIÊN Nguyễn Thị Lan Hương NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ As TRÊN HỖN HỢP ÔXIT Fe, Mn ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH As KHỎI NGUỒN NƯỚC Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60 44 29 ... phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.1 Đối tƣợng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu khoá luận nghiên cứu chế tạo vật liệu hỗn hợp ôxit Fe, Mn để xử Asen nước ngầm 2.1.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.1.2.1 Nguyên...
 • 90
 • 331
 • 2

Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách cr khỏi nguồn nước thải

Nghiên cứu khả năng hấp phụ cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách cr khỏi nguồn nước thải
... dung đề tài: (( Nghiên cứu khả hấp phụ crom vỏ trấu ứng dụng xử tách crom khỏi nguồn nước thải )) Chúng thực số công việc sau: Đã nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện xác định Crom phương pháp ... Áp dụng thử nghiệm xử vài mẫu nước thải chứa Crom Với làm luận văn này, hy vọng đề tài hữu ích cho việc áp dụng xử mẫu nước thải chứa Crom Qua nghiên cứu kết luận sử dụng vật liệu vỏ trấu ... thấy, hiệu suất tách loại Crom vỏ trấu cao (trên 90%) Từ ta kết luận triển vọng ứng dụng vật liệu vỏ trấu biến tính tách loại Crom khỏi nguồn nước thải KẾT LUẬN Sau trình nghiên cứu hoàn thành...
 • 21
 • 507
 • 1

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr TRÊN VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH Cr KHỎI NGUỒN NƯỚC THẢI

NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr TRÊN VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH Cr KHỎI NGUỒN NƯỚC THẢI
... dung đề tài: (( Nghiên cứu khả hấp phụ crom vỏ trấu ứng dụng xử tách crom khỏi nguồn nước thải )) Chúng thực số công việc sau: Đã nghiên cứu tối ưu hóa điều kiện xác định Crom phương pháp ... Nam nước nguồn phế thải nông nghiệp dồi song việc sử dụng chúng vào việc chế tạo vật liệu hấp phụ nhằm xử nước thải quan tâm, hy vọng vật liệu ứng dụng vào xử kim loại nặng có nguồn nước ... Áp dụng thử nghiệm xử vài mẫu nước thải chứa Crom Với làm luận văn này, hy vọng đề tài hữu ích cho việc áp dụng xử mẫu nước thải chứa Crom Qua nghiên cứu kết luận sử dụng vật liệu vỏ trấu...
 • 16
 • 200
 • 0

nghiên cứu khả năng hấp phụ cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách cr khỏi nguồn nước thải

nghiên cứu khả năng hấp phụ cr trên vỏ trấu và ứng dụng xử lý tách cr khỏi nguồn nước thải
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN o0o LÊ THỊ TÌNH NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ Cr TRÊN VỎ TRẤU VÀ ỨNG DỤNG XỬ LÝ TÁCH Cr KHỎI NGUỒN NƯỚC THẢI Chuyên ngành: Hóa Phân tích Mã số: 60 44 29 LUẬN ... phụ crom vỏ trấu ứng dụng để xử tách crom khỏi nguồn nước thải )) Vật liệu phụ phẩm nông nghiệp, rẻ tiền, dễ kiếm, không làm nguồn nước bị ô nhiễm Mặt khác Việt Nam nước nguồn phế thải ... Crom nói riêng, nghiên cứu ban đầu chọn vỏ trấu biến tính để nghiên cứu hấp phụ crom, tách Crom khỏi nguồn nước thải 28 CHƢƠNG II: THỰC NGHIỆM 2.1 Nội dung nghiên cứu Với mục tiêu đề tài sử dụng...
 • 88
 • 529
 • 0

Nghiên cứu quá trình hấp phụ cd2+ trên vật liệu hấp phụ compozit PANi vỏ trấu sau khi hoàn nguyên

Nghiên cứu quá trình hấp phụ cd2+ trên vật liệu hấp phụ compozit PANi vỏ trấu sau khi hoàn nguyên
... học PANi tồn dạng trung hòa  Quá trình hấp phụ Cd2+ vật liệu PANi/ vỏ trấu tuân theo mô hình hấp phụ Langmuir Dung lượng hấp phụ Cd2+ cực đại compozit PANi/ vỏ trấu tăng theo số lần hoàn nguyên ... tinh có nút nhám 2.2 Hoàn nguyên vật liệu hấp phụ compozit PANi/ vỏ trấu Compozit PANi/ vỏ trấu sau hấp phụ, lọc rửa, sau tiến hành hoàn nguyên dựa vào việc thay đổi pH: - Compozit xử lí dung ... trăm hấp phụ mẫu compozit PANi/ vỏ trấu ban đầu sau hoàn nguyên theo phương trình (1.7) ta thu kết đưa bảng 3.2 sau: Bảng 3.2: Khả hấp phụ ion Cd2+ compozit PANi/ vỏ trấu ban đầu sau hoàn nguyên...
 • 36
 • 191
 • 0

Nghiên cứu quá trình hấp phụ pb2+ trên vật liệu hấp phụ copozit polianilin vỏ lạc sau hoàn nguyên

Nghiên cứu quá trình hấp phụ pb2+ trên vật liệu hấp phụ copozit polianilin  vỏ lạc sau hoàn nguyên
... hoàn nguyên ion Pb2+ Kết cho thấy vật liệu hấp phụ trước sau hoàn nguyên có khả hấp phụ Pb2+ dung dịch  Sự hấp phụ Pb2+ polianilin/ vỏ lạc tuân theo định luật Langmuir, vật liệu sau hoàn nguyên ... thấy phần trăm hấp phụ Pb2+ giảm nồng độ ban đầu tăng lên Tuy nhiên hiệu suất hấp phụ Pb2+ vật liệu sau hoàn nguyên giảm chậm so với vật liệu ban đầu Tức khả hấp phụ vật liệu sau hoàn nguyên cải ... vật liệu 23 2.2.2 Tổng hợp 23 1.6 Phương pháp nghiên cứu 2.2.3 Nghiên cứu khả hấp phụ ion Pb2+ vật liệu compozit 24 polianilin/ vỏ lạc trước sau hoàn nguyên 2.2.4 Hoàn nguyên...
 • 38
 • 195
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ mn2+ trên bentonit cổ định – thanh hóa

Nghiên cứu khả năng hấp phụ mn2+ trên bentonit cổ định – thanh hóa
... 1.1.4 .Khả trương nở bentonite Cổ Định Thanh Hóa 1.1.5.Tính dẻo bentonite Cổ Định Thanh Hóa Bảng 1.3 Bảng phân loại tính dẻo đất .9 1.1.6 Hoạt hóa bentonite Cổ Định Thanh ... Nghiên cứu khả hấp phụ Mn2+ bentonit Cổ Định Thanh Hóa Mục tiêu nghiên cứu đồ án là: - Biết cấu taọ ứng dụng bentonit - Biết phương pháp hoạt hóa bentonit - Biết trình hấp phụ ion kim loại bentonit ... kết nghiên cứu khả hấp phụ Mn bentonite em rút kết luận sau: Bentonit Cổ Định Thanh Hóa khả hấp phụ mạnh với Mn 2+ sử dụng để tách Mn2+ khỏi nước thải công nghiệp Lượng bentonit dùng để hấp...
 • 42
 • 297
 • 0

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại

Nghiên cứu đặc điểm hấp phụ một số hợp chất hữu cơ hòa tan trong nước trên nền vật liệu sắt hydroxit có mặt phụ gia sio2 và sắt kim loại
... Nghiên cứu đặc điểm trình hấp phụ số hợp chất hữu hòa tan nước vật liệu sắt hydroxit mặt phụ gia SiO2 sắt kim loại  Mục tiêu nghiên cứu: - Làm sáng tỏ đặc điểm trình hấp phụ 2,4-D, TNT vật ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ QUÂN SỰ NGUYỄN HOÀI NAM NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM HẤP PHỤ MỘT SỐ HỢP CHẤT HỮU CƠ HÒA TAN TRONG NƯỚC TRÊN NỀN VẬT LIỆU SẮT HYDROXIT CÓ MẶT PHỤ GIA ... thuộc đặc tính bề mặt vật liệu Tốc độ hấp phụ Nhiệt độ hấp phụ Số lớp hấp phụ Tính đặc thù 1.1.2 Vật liệu hấp phụ 1.1.2.1 Giới thiệu phân loại vật liệu hấp phụ Ngày nay, vật liệu hấp phụ đa dạng phong...
 • 183
 • 549
 • 1

Nghiên cứu khả năng hấp phụquang xúc tác của vật liệu nano composite của zno trên chất mang có nguồn gốc tự nhiên

Nghiên cứu khả năng hấp phụ và quang xúc tác của vật liệu nano composite của zno trên chất mang có nguồn gốc tự nhiên
... TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - BÙI THỊ THOAN NGHIÊN CỨU KHẢ NĂNG HẤP PHỤ VÀ QUANG XÚC TÁC CỦA VẬT LIỆU NANO COMPOSITE CỦA ZnO TRÊN CHẤT MANG CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN Chuyên ngành: Hóa ... động xúc tác, từ giúp nâng cao hiệu xúc tác Chính vậy, đề tài này, nghiên cứu tổng hợp khảo sát khả hấp phụ hoạt tính xúc tác vật liệu nano composite ZnO/ Bentonit hợp chất hữu khác TÀI LIỆU ... dụng làm chất xúc tác quang như TiO2, ZnO, CdS, Fe2O3,… Vật liệu bán dẫn cấu trúc nano khả tạo gốc tự tính oxy hóa mạnh thu hút quan tâm lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng Vật liệu ZnO nano hiện...
 • 8
 • 221
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí
... giá khả xử thủy ngân môi trường nước, không khí, luận án thực với đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sở biến tính than hoạt tính ứng dụng xử thủy ngân môi trường nước, không khí ... pháp chế tạo vật liệu hấp phụ 47 2.3.1 Chế tạo vật liệu than hoạt tính biến tính với CuCl 48 2.3.2 Chế tạo vật liệu than hoạt tính biến tính với Br2 48 2.3.3 Chế tạo vật liệu than hoạt ... QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 63 3.1 Nghiên cứu chế tạo vật liệu than hoạt tính biến tính 63 3.1.1 Chế tạo vật liệu than hoạt tính biến tính với dung dịch CuCl 64 3.1.2 Chế tạo vật liệu than...
 • 144
 • 275
 • 1

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí (TT)

Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ mới trên cơ sở biến tính than hoạt tính và ứng dụng xử lý thủy ngân trong môi trường nước, không khí (TT)
... biến tính để xử thủy ngân hạn chế Vì vậy, luận án thực với đề tài Nghiên cứu chế tạo vật liệu hấp phụ sở biến tính than hoạt tính ứng dụng xử thủy ngân môi trường nước, không khí Mục tiêu ... luận án Chế tạo vật liệu than hoạt tính biến tính với dung dịch halogenua có dung lượng hấp phụ thủy ngân cao môi trường nước, không khí Những đóng góp luận án Chế tạo vật liệu than hoạt tính (nguồn ... trình biến tính làm tăng số lượng tâm axit than hoạt tính biến tính Bằng số liệu thực nghiệm chứng minh khả hấp phụ thủy ngân than hoạt tính biến tính cao so với than hoạt tính Quá trình hấp phụ thủy...
 • 26
 • 246
 • 0

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường

Nghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trường
... loại ion kim loại nặng Xuất phát từ trên, chọn đề tài: Nghiên cứu khả hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía thăm xử môi trường Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại ... đích đó, đề tài nghiên cứu nội dung sau: 1- Chế tạo vật liệu hấp phụ từ mía 2- Nghiên cứu khả hấp phụ vật liệu hấp phụ Cr(VI), Ni2+, Mn2+, Cu2+ Pb2+ môi trường nước 3- Thử xử mẫu nước thải ... Lê Hữu Thiềng, Nghiên cứu khả hấp phụ ion Ni2+ môi trường nước vật liệu hấp phụ chế tạo từ mía ứng dụng vào xử môi trường , Tạp chí Khoa học Công nghệ Đại học Thái Nguyên, số (46), tập 2,...
 • 47
 • 1,175
 • 18

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu khả năng hấp phụ của than hoạt tínhđề tài nghiên cứu khả năng hấp phụ mangan trong dung dịch nước trên bentonit bình thuậnnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã mía và thăm dò xử lí môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ một số ion kim loại nặng trên vật liệu hấp phụ chế tạo từ bã míanghiên cứu khả năng hấp phụ lân của vật liệu tự chế chứa canxi hydroxitnghiên cứu khả năng hấp phụ cadimi và chì trong đất ô nhiễm bằng vật liệu có nguồn gốc tự nhiênnghiên cứu khả năng hấp phụ feiii niii crvi của vật liệu oxit nano mno2 bọc cát trong môi trường nước và thử nghiệm xử lý môi trườngnghiên cứu khả năng hấp phụ khí h2 của vật liệu mof5 và irmof3nghiên cứu khả năng hấp phụ đồng niken sắt của vật liệu oxit mangan kính thước nanomet trong môi trường nướcnghiên cứu khả năng hấp phụ ion pb2 lên vật liệu chế tạo từ vỏ đậu tương luận văn thạc sỹ hóa họcnghien cuu kha nang hap phuthực nghiệm nghiên cứu khả năng hấp phụ của bùn đỏnghiên cứu nấn bipolaris oryzae gây bệnh trên lúa và biện pháp phòng trừnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thải4 mai xuân trường nghiên cứu phương pháp hấp thụ quang phân tử xác định đồng thời các chất có phổ hấp thụ xen phủ nhau dựa trên thuật toán lọc kalmanĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 3) HH SC GC KET CAU BE TONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoabài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMBài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMĐỀ THI THỬ MÔN VẬT LÝBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 15. MRVT: Các dân tộc. Luyện đặt câu có hình ảnh so sánhTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐBài 48. Quả