Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học loài cầu gai diadema savignyi

Nghiên cứu quy trình trích ly khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất Anthocyanin từ đậu đen (Vigna Cylindrica)

Nghiên cứu quy trình trích ly và khảo sát hoạt tính sinh học của hợp chất Anthocyanin từ đậu đen (Vigna Cylindrica)
... 1.1.5 Anthocyanin [9] S Anthocyanin Anthocyanin ly Anthocyanin g, Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin - Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin [SVTH: Nguy n Th -1053010478] Page 11 pH Anthocyanin ... Page 14 1.2 Anthocyanin[ 12] Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanins [SVTH: Nguy n Th ... 1,2-dihydroxybenzen) Anthocyanin - diphenol Anthocyanin b Anthocyanin Anthocyanin: Anthocyanin Anthocyanin Anthocyanin c Anthocyanin Anthocyanin maltose [SVTH: Nguy n Th -1053010478] Page 13 Anthocyanin Anthocyanin...
 • 88
 • 457
 • 0

nghiên cứu thành phần hóa họccấu trúc từ cây ngô thù du ở Việt Nam

nghiên cứu thành phần hóa học có cấu trúc từ cây ngô thù du ở Việt Nam
... phân tích tính chất hóa học hoạt tính sinh học cấu trúc hóa học NTD, xác định nghiên cứu ban đầu Ngô thù du thu hái Việt Nam Do điều kiện thổ nhưỡng khác nhau, thành phần hóa học chiếm hàm lượng ... đó, cấu trúc số xác định tên norketoyobyrine [17] Như vậy, từ Ngô thù du (NTD), dùng phương pháp sắc ký phân tích thành phần hóa học cấu trúc dạng quinolone alkaloid Theo công bố khoa học ... hưởng từ 13C NMR xuất 288 KỶ YẾU HỘI NGHỊ KHOA HỌC đỉnh methyl carbon (CH3) vị trí δC 37.3 ppm độ dịch chuyển hóa học δH 2.80 ppm (3H, s) Đây nhóm N-methyl đặc trưng khung cấu trúc hóa học...
 • 8
 • 868
 • 2

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof 8 khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel crafts

Đề tài nghiên cứu tổng hợp irmof  8 và khảo sát hoạt tính xúc tác cho phản ứng acyl hoá friedel  crafts
... nghiên cứu giới nói chung Vì thế, tác giả định chọn đề tài Nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác chúng” Đây lần IRMOF- 8 nghiên cứu tổng hợp Việt Nam lần giới IRMOF- 8 ứng ... Do bên cạnh việc tổng hợp IRMOF- 8, tác giả thăm dò thêm hoạt tính xúc tác IRMOF- 8 phản ứng acyl hóa Đây hướng đề tài 1.4.2 Phản ứng acyl hóa Friedel- Crafts Phản ứng acyl hóa có ý nghĩa thương ... Spectrophotometric) Khảo sát hoạt tính xúc tác vật liệu MOFs phản ứng acyl hóa Quá trình nghiên cứu tổng hợp, phân tích cấu trúc khảo sát hoạt tính xúc tác trình bày chương - 40 - Chương II: THỰC NGHIỆM 2.1 Nghiên...
 • 74
 • 500
 • 2

Đóng góp mới về nghiên cứu thành phần hóa học loài cơm rượu (glycomis petelotii)

Đóng góp mới về nghiên cứu thành phần hóa học loài cơm rượu (glycomis petelotii)
... 1 Nghiên cứu thành phần hóa học loài thực vật Đánh giá hoạt tính hợp chất thiên nhiên với phép thử sinh học phân tử đại theo định hướng chữa bệnh tim mạch chống ung thư Việc nghiên cứu có ... (1999), Nghiên cứu thành phần hóa học Cơm rượu (Glycosmis petelotii Guill.), Vù Hương (Cinnamonmum balansae Lecomte) Mạy Châu (Carya tonkinensis Lecomte) ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ khoa học, ... y học, Hà Nội, tr.142-143 Đỗ Huy Bích cộng (2006), Cây thuốc động vật làm thuốc ở Việt Nam, NXB Khoa học kỹ thuật, Tập 1, tr 542 Mai Hùng Thanh Tùng (2012), Nghiên cứu thành phần hóa học...
 • 14
 • 142
 • 0

đóng góp mới về nghiên cứu thành phần hóa học loài cơm rượu (glycomis petelotii

đóng góp mới về nghiên cứu thành phần hóa học loài cơm rượu (glycomis petelotii
... Nam, có hai loài G stenocarpa G petelotii (Guill) bƣớc đầu đƣợc nghiên cứu về thành phần hóa học hoạt tính sinh học nƣớc ta [81], [50] Tám loài khác đƣợc nghiên cứu về thành phần hóa học hoạt ... cắn, rắn cắn [5] 1.1.3 Thành phần hóa học chi Glycosmis Tác giả N M Cƣờng thống kê đầy đủ về thành phần hoá học chi Glycosmis [4] Cho đến có nghiên cứu hóa học về 21 loài Glycosmis: G angustifolia, ... rƣơ ̣u ́ (Glycosmis petelotii) Việt Nam'' với nội dung nghiên cứu nhƣ sau: Nghiên cứu thành phần hóa học loài thực vật Đánh giá hoạt tính hợp chất thiên nhiên với phép thử sinh học phân tử đại theo...
 • 102
 • 212
 • 0

ĐỀ tài góp PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN HOÁ học cây mớp GAI

ĐỀ tài góp PHẦN NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN HOÁ học cây mớp GAI
... chữa viêm gan, Vì lý chọn đề tài Góp phần nghiên thành phần hóa học Mớp Gai (Lasia spinosa (L.) Thwaites)″ cần thiết nhằm góp phần làm rõ thành phần hóa học Mớp Gai nước ta, đồng thời giúp ... loài 1.2 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Khảo sát thành phần hoá học Mớp Gai Lasia spinosa (L.) Thwaites 1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Cây Mớp Gai sử dụng phần thân mặt đất 1.4 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU[3][4] Chiết ... BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ  NGUYỄN MINH ĐƯƠNG GÓP PHẦN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HOÁ HỌC CÂY MỚP GAI (Lasia spinosa (L.) Thwaites) ĐỀ CƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Chuyên ngành:...
 • 15
 • 299
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb , họ cà phê ( rubiaceae )

Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb , họ cà phê ( rubiaceae )
... dai 70 3,3 cm' 1, 74 3,4 cm' 1, 95 6,2 cm' 1, 107 3,1 cm' 1, 112 4,3 cm' 1, 127 7,4 cm' 1, 138 2,7 cm' 1, 145 9,9 cm' 1, 160 6,7 cm' 1, 172 7,3 cm' 1, 235 7,4 cm' 1, 292 6,1 cm' 1, 336 0,3 cm'1 ■ Phé khơl (MS) cho pic chmh ... cm'1 ( -CH3 ), 145 1,9 cm'1 (y -C=C nhân thom ), 151 3,9 cm' 1, 160 7,9 cm'1 (y -C=0 ), 172 6,4 cm' 1, 292 4,3 cm'1 (y -C-H) 336 5,5 cm'1 (y -N-H) ■ Pho khơl (MS) cho pic chrnh [M]+ = 352 mu, tucfng ûng ... Uncaria sessilifructus Roxb. , ho phê (. Rubiaceae) Cây dàc diëm sau [17 ], [18 ], [22] • Cây nho, moc thành bui leo, dài - m • Cành non vng, long Cành già trèn hồc vng • Lâ hinh trâi xoan, to 6,5 ...
 • 51
 • 366
 • 0

.Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb., Họ cà phê ( Rubiaceae )

.Nghiên cứu thành phần hóa học cây câu đằng uncara sessilifruc tus roxb., Họ cà phê ( Rubiaceae )
... NGOAI (IR) VÀ PHO KHOI (MS) CÜA ALCALOID V2 PHU• LUC 11: • PHO TÜNGOAI (UV), PHO HONG NGOAI (IR) VÀ PHO KHƠI (MS) CÜA ALCALOID V3 PHU• LUC IH: • PHO TÜNGOAI (UV), PHO HONG NGOAI (IR) VÀ PHO KHƠI (MS) ... 0,0368Q -w fc ) (Q () P(\-a) Trong dơ: > X : Hàm luong alcaloid tồn phân (% ) > n : Thë tfch dd HC1 0,1 N cho vào cân (ml) n = 10,00 (ml) > m : Thë tfch dd NaOH 0,1N dùng dé dinh luong (ml) > k : Hê ... Dirơi dây mot so hinh ânh vê Câu dàng U sessilifructus Roxb., ho phê (Rubiaceae) Hinh 1: Cành tirai mang la hoa Hinh 2: Ành hoa ( Hoa Hoâàu Mot phân hoa âàu ) Hinh 3: Bơ phân dùng phoi khơ...
 • 66
 • 155
 • 1

nghiên cứu tổng hợp mof-118 khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr

nghiên cứu tổng hợp mof-118 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr
... 1.1.5.3 Xúc tác Những năm 2006 -2007 có vài công trình nghiên cứu hoạt tính xúc tác MOFs Từ 2008-2012 có nhiều công trình công bố hoạt tính xúc tác MOFs cho nhiều phản ứng khác Vậy hoạt tính xúc tác ... xúc tác chúng phản ứng Paal-Knorr”  Mục tiêu ề tài: Tổng hợp MOF-118 Phân tích cấu trúc Khảo sát hoạt tính xúc tác phản ứng Paal-Knorr  Phư ng pháp nghiên cứu: Tổng hợp vật liệu MOF-118 phương ... phạm vi nghiên cứu: Do MOFs có nhiều ứng dụng nhiều lĩnh vực khác việc nghiên cứu tổng hợp MOFs quan tâm Vì thế, tác giả chọn đề tài nghiên cứu tổng hợp vật liệu MOFs khảo sát hoạt tính xúc tác...
 • 67
 • 210
 • 1

nghiên cứu tổng hợp mof-118 khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr tt

nghiên cứu tổng hợp mof-118 và khảo sát hoạt tính xúc tác trên phản ứng paalknorr tt
... XRD Hình 3: Phổ FT-IR MOF-118 Hình 4: Giản đồ p ân tí TGA ủ MOF-118 Trang: Hình SEM ủ MOF-118 Hình TEM ủ MOF-118 3.2 Khảo sát hoạt tính xúc tác phản ứng Paal-Knorr Phản ứng Paal-Knorr th c hi ... độ phản ứng 110oC) có khả năn t u ồi, tái sử dụng cao  Đây lần Vi t Nam, MOF-118 tổng hợp ứng dụng n xúc tác dị thể cho phản ứng Paal-Knorr P_ anisidine 2,5hexandinone Với kết t ăm dò k ảo sát ... thu hồi xúc tác phụ thuộ vào độ bền vật li u sau phản ứn , n ĩ vật li u thu hồi giữ nguyên cấu trúc sau phản ứng Từ nghiên cứu cho thấy MOFs tìm năn làm xú tá x n lớn, cần có nhiều nghiên cứu để...
 • 8
 • 265
 • 1

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược

TÓM tắt NGHIÊN cứu THÀNH PHẦN hóa học của 1 số cây THUỘC họ NA và KHẢO sát TÍNH độc tế bào ,HOẠT TÍNH CHỐNG sốt rét của 1 số TÍNH CHẤT PHÂN lập dược
... hoạt tính chống sốt rét ký sinh trùng Plasmodium facilparum (ức chế 58,3 % nồng độ g/ml) Vì chọn đề tài: ' 'Nghiên cứu thành phần hoá học số thuộc họ Na (Annonaceae) khảo sát hoạt tính gây độc tế ... hợp chất GT1 β ,11 -dihydroxy1,2 ,10 -trimetoxy-noraporphin Đây hợp chất ancaloit đặt tên gonitamine 11 MeO 3a A B MeO HO 6a C 11 a 11 D MeO NH 1b 1a 7a OH 10 Hình 4 .1 Cấu trúc hợp chất GT1 Hợp chất ... phổ phân giải cao (HRMS) phương pháp thử hoạt tính sinh học chất phân lập Phép thử gây độc tế bào tiến hành dòng ung thư biểu mô KB Hoạt tính chống sốt rét thử với dòng ký sinh trùng sốt rét...
 • 26
 • 451
 • 1

Nghiên cứu thành phần hóa học khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cây Bục núi cao Mallotus japonicus Muell.Arg

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính chống oxy hóa của cây Bục núi cao Mallotus japonicus Muell.Arg
... KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VIỆN SINH THÁI VÀ TÀI NGUYÊN SINH VẬT ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CHỐNG OXY HÓA CỦA CÂY BỤC NÚI CAO ... dụng sát trùng, nấu cao dán lên mụn nhọt có tác dụng đỡ mƣng mủ lên da non [2] Trên sở đó, định chọn đề tài Nghiên cứu thành phần hóa học khảo sát hoạt tính chống oxy hóa Bục núi cao Mallotus japonicus ... BÉT (MALLOTUS) I.2 KHÁI QUÁT VỀ CÂY BỤC NÚI CAO (MALLOTUS JAPONICUS MUELL.ARG. ) I.2.1 Thực vật học I.2.2 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học loài Bục núi cao...
 • 73
 • 348
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học khảo sát hoạt tính sinh học của loài Xáo leo (Paramignya scandens (Griff.) Craib) ở Lâm Đồng

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học của loài Xáo leo (Paramignya scandens (Griff.) Craib) ở Lâm Đồng
... HN LM KHOA HC & CễNG NGH VN VIN HểA SINH BIN NGUYN TH DIU THUN NGHIấN CU THNH PHN HểA HC V KHO ST HOT TNH SINH HC CA LOI XO LEO (PARAMIGNYA SCANDENS (GRIFF.) CRAIB) LM NG CHUYấN NGNH: HểA HC HU ... cht phõn lp t cõy xỏo leo P scandens .117 DANH MC CC HèNH NH, TH Hỡnh 2.1 Cõy xỏo leo - Paramignya scandens (Griff.) Craib .28 Hỡnh 3.1 S to cỏc dch chit t cõy P scandens 36 Hỡnh ... sau: - Nghiờn cu c thnh phn húa hc ca loi Xỏo leo (Paramignya scandens (Griff.) Craib) Lõm ng - Xỏc nh cu trỳc cỏc hp cht ó phõn lp - ỏnh giỏ hot tớnh sinh hc cỏc hp cht phõn lp c nhm nh hng cho...
 • 143
 • 362
 • 0

Nghiên cứu thành phần hóa học khảo sát hoạt tính sinh học loài cầu gai Diadema Savignyi

Nghiên cứu thành phần hóa học và khảo sát hoạt tính sinh học loài cầu gai Diadema Savignyi
... en.wikipedia.org) 1.1.4 Thành phần hóa học hoạt tính sinh học cầu gai Các nghiên cứu thành phần hóa học hoạt tính sinh học công bố giới cho thấy, thành phần hóa học chủ yếu loài da gai hợp chất steroit, ... tập trung vào: Nghiên cứu thành phần hóa học khảo sát hoạt tính sinh học loài cầu gai Diadema savignyi Mục tiêu đề tài: Nghiên cứu nhằm tìm kiếm hợp chất có hoạt tính sinh học góp phần làm sáng ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐẶNG NGỌC BÁCH NGHIÊN CỨU THÀNH PHẦN HÓA HỌC VÀ KHẢO SÁT HOẠT TÍNH SINH HỌC LOÀI CẦU GAI DIADEMA SAVIGNYI Chuyên ngành : Hóa...
 • 59
 • 344
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: kết quả nghiên cứu thành phần hóa học loài geranium nepalense var thunbergil kudonghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của polysacharide từ một số loài rong nâu ở tỉnh khánh hòanghiên cứu thành phần hóa học có trong tinh dầu và một số dịch chiết của củ nghệ vàng kon tumnghiên cứu thành phần hoá học tác dụng dược lý và độc tính của re nhaunghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học của cây vông nem erythrina orientalis l murrnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính sinh học cây dấu dầu lá nhẵn tetradium glabrifoliumbenth hartlnghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilipes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính chống ung thư của cây giác đế đài to goniothalamus macrocalyx ban và giác đế cuống dài goniothalamus gracilippes ban họ na annonaceaenghiên cứu thành phần hoá họcnghiên cứu thành phần hóa học thân cây cẩu tíchnghiên cứu thành phần hóa học của cây thài lài trắngnghiên cứu thành phần hóa học của cây hàm ếchnghiên cứu thành phần hoá học của cây hồng bì dại cláuena excavata burm fnghiên cứu thành phần hoá học cây ngũ vị tử nam schisandra sphenanthera rehd et wils họ schisandraceae ở dak gleikontumnghiên cứu phân lập xác định cấu trúc và khảo sát hoạt tính sinh học của các hợp chất phenolic từ câychiến lược gây hứng thú cho học sinh thcs môn toánPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2Dbao cao phu gia thuc phamHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệhop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Thực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưHÀM SỐ VÀ MŨ, LOGARITPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấm