MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG

Một số phương pháp thiết kế thuật toán bản trong tính toán song song ứng dụng

Một số phương pháp thiết kế thuật toán cơ bản trong tính toán song song và ứng dụng
... HỌC TỰ NHIÊN NGÔ THỊ MINH NGUYỆT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành : sở toán cho tin học Mã số : 60 46 01 10 LUẬN VĂN THẠC SĨ ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 12 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song: ... - Song song hoá thuật toán tuần tự, biến đổi cấu trúc để tận dụng khả song song tự nhiên tất thành phần hệ thống xử lý - Thiết kế thuật toán song song sở thuật toán song song có - Thiết kế thuật...
 • 61
 • 284
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG ỨNG DỤNG

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG
... Ngô Thị Minh Nguyệt MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán số: 62 46 01 10 LUẬN ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 26 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song: ... - Song song hoá thuật toán tuần tự, biến đổi cấu trúc để tận dụng khả song song tự nhiên tất thành phần hệ thống xử lý - Thiết kế thuật toán song song sở thuật toán song song có - Thiết kế thuật...
 • 65
 • 96
 • 0

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG ỨNG DỤNG

MỘT số PHƯƠNG PHÁP THIẾT kế THUẬT TOÁN cơ bản TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG và ỨNG DỤNG
... Ngô Thị Minh Nguyệt MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ THUẬT TOÁN CƠ BẢN TRONG TÍNH TOÁN SONG SONG VÀ ỨNG DỤNG Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán số: 62 46 01 10 LUẬN ... đánh giá thuật toán song song 19 1.3.1 Định nghĩa thuật toán song song 19 1.3.2 Các nguyên lý thiết kế thuật toán song song 20 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song ... tính toán phù hợp với toán toán loại xử lý hiệu kiến trúc song song cho trước 20 1.3.3 Các cách tiếp cận thiết kế thuật toán song song Có ba phương pháp tiếp cận để thiết kế thuật toán song song:...
 • 60
 • 163
 • 0

Tài liệu Một số phương pháp thiết kế thuật giải pdf

Tài liệu Một số phương pháp thiết kế thuật giải pdf
... O(n!) Có giải pháp khắc phục vấn đề Giải pháp thứ cải tiến phương pháp vét cạn kỹ thuật nhánh cận, tức loại bỏ hướng chắn không dẫn đến phương án tối ưu Giải pháp thứ sử dụng phương pháp khác, ... cho liệu lớn thiết kế theo chiến lược này: chẳng hạn tìm kiếm leo đồi, giải thuật di truyền… Độc giả tham khảo tài liệu khác Chúng ta vào số toán cụ thể vận dụng chiến lược để thiết kế thuật giải ... thấp, thường nhanh chóng tìm lời giải Lời giải phương pháp tham lam thường lời giải tốt lời giải tối ưu 8.5 kết luận Trong chương tìm hiểu bốn phương pháp thiết kế thuật toán phổ biến: chia để trị,...
 • 37
 • 473
 • 0

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ (LV01411)

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ (LV01411)
... 19 1.2.4 Chiến lược thiết kế logic sở liệu quan hệ 22 Chương : MỘT SỐ MÔ HÌNH THIẾT KẾ LOGIC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUAN HỆ 28 2.1 Mô hình thiết kế logic sở liệu dựa phương pháp “từ điển/chuẩn ... cho phù hợp điều quan trọng Trong trình thiết kế có nhiều phương pháp thiết kế sở liệu Và với đề tài luận văn thạc sĩ là“ Một số phương pháp thiết kế logic cho sở liệu quan hệ Dựa vào kiến thức ... tổng hợp số mô hình thiết kế sở liệu logic, từ vận dụng công nghệ thích hợp để thiết kế cho hệ thống thông tin quản lý điểm Mục đích nghiên cứu Tổng hợp phương pháp thiết kế sở liệu quan hệ logic...
 • 84
 • 197
 • 0

Một số phương pháp thiết kế logic cho sở dữ liệu quan hệ

Một số phương pháp thiết kế logic cho cơ sở dữ liệu quan hệ
... n gin v d hiu Mụ hỡnh d liu quan h l mụ hỡnh d liu m ct lừi ca nú l c s d liu quan h Mt c s d liu quan h l mt ca mt hoc nhiu quan h, ú mi mt quan h l mt bng Mụ hỡnh quan h s dng mt cỏc bng biu ... cỏc Y d chng t quan h l 2NF nhng khụng l 3NF v cú quan h l 3NF nhng khụng l BCNF Núi cỏch khỏc l lp cỏc quan h BCNF l lp thc s ca lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF v lp cỏc quan h 3NF ny li ... liu quan h thụng dng nht u cú th s dng ngụn ng SQL (Structured Query Language) 1.2 1.2.1 Ph thuc hm v thit k logic c s d liu quan h Khỏi nim v ph thuc hm Khỏi nim v ph thuc hm mt quan h l rt quan...
 • 63
 • 217
 • 0

Một số phương pháp thiết kế thi công bài giảng điện tử

Một số phương pháp thiết kế và thi công bài giảng điện tử
... c¸c sè liƯu ii thi t kÕ bµi gi¶ng * Yªu cÇu vỊ néi dung kÞch b¶n Cã mơc tiªu râ rµng Ng¾n gän, sóc tÝch, tr¸nh c¸c th«ng tin trïng lỈp Thu hót sù chó ý G©y phÊn chÊn ®óng lóc thi t kÕ bµi gi¶ng ... ®éng, chÊp nhËn Thi t lËp nỊn t¶ng ThĨ hiƯn kÞch b¶n b»ng powerpoint Vïng hiĨn thÞ th«ng tin quan träng 41% 20% 25% 14% Ng¾t dßng hỵp lÝ Powerpoint lµ mét phÇn mỊm øng dơng cho phÐp thi t kÕ vµ x©y ... thèng kª  C¸c c©u hái  Sù chê ®ỵi håi hép  C¸c hiƯu øng ®Ỉc biƯt (ho¹t h×nh, ©m thanh, video) thi t kÕ bµi gi¶ng Font ch÷ vµ cì ch÷ VÊn ®Ị t­¬ng ph¶n MÇu nỊn vµ c¶m xóc Ho¹t h×nh c¸c th«ng tin...
 • 25
 • 311
 • 0

Một số phương pháp thiết kế thí nghiệm tối ưu hóa

Một số phương pháp thiết kế thí nghiệm và tối ưu hóa
... tớnh h s hi quy, ngi ta tớnh hiu ng riờng cho mi mc: b i (mức M) = Tổng giá trị Y thí nghiệm có X i = mức M Số thí nghiệm có X i = mức M 2.2.2 Phõn tớch phng sai v ỏnh giỏ tớnh phự hp ca phng trỡnh...
 • 45
 • 991
 • 2

Một số phương pháp thiết kế bộ điều khiển

Một số phương pháp thiết kế bộ điều khiển
... chúng Bộ điều khiển LFFC dựa MRAS áp dụng (bù hiệu chỉnh) cho hệ thống với đối tượng từ bậc trở xuống nên hạn chế phương pháp 5 BỘ ĐIỀU KHIỂN LFFC DỰA TRÊN MẠNG NƠRON Các phương pháp thiết kế điều ... ổn định không cao PID giải pháp hiệu 3 BỘ ĐIỀU KHIỂN LQR (Linear Quadratic Regulator) R u y LQR Qua trinh thực trạng thái ước lượng Kết thiết kế điều khiển LQR số kết hợp với quan sát trạng ... tính lớn điều khiển nhiệt độ, điều khiển mức, hệ điều khiển tuyến tính hay có mức độ phi tuyến thấp Tuy nhiên, từ phân tích lý thuyết kết mô với đối tượng bậc tuyến tính số hạn chế điều khiển PID...
 • 6
 • 111
 • 0

vận dụng một số phương pháp thống phân tích hiệu quả hoạt động của tổng công ty xây dựng công trình giao thông i

vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả hoạt động của tổng công ty xây dựng công trình giao thông i
... thi gian Mt dóy s thi gian gm thnh phn: thi gian v ch tiờu hin tng nghiờn cu Thi gian cú th l ngy, thỏng, quý, nm, di gia thi gian lin gi l khong cỏch thi gian Tr s ca ch tiờu nghiờn cu c gi ... (gim) tuyt i nh gc: phn ỏnh s thay i v qui mụ ca hin tng khong thi gian di i = yi - y1 Mi liờn h gia i v i: i = i => n = yn y1 c Lng tng (gim) tuyt i bỡnh quõn: i din cho lng tng (gim) ... ỏnh s bin ng ca hin tng qua thi gian lin ti = yi y i (ln,%) (i = 2, n ) b Tc phỏt trin nh gc: phn ỏnh s bin ng ca hin tng thi gian di Ti = yi y1 (ln,%) (i = 2, n ) Mi quan h gia ti v Ti Quan...
 • 79
 • 187
 • 0

Một số phương pháp kỹ thuật đếm bản trong lý thuyết tổ hợp áp dụng

Một số phương pháp và kỹ thuật đếm cơ bản trong lý thuyết tổ hợp và áp dụng
... ] 2 Số hóa trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 50 Kết luận Luận văn " Một số phương pháp thuật đếm thuyết tổ hợp áp dụng" trình bày số phép đếm thuyết tổ hợp ứng dụng Trong ... ứng dụng đa dạng ln đem lại hấp dẫn nhiều đối tượng học sinh giáo viên nghiên cứu vấn đề Mục tiêu Luận văn " Một số phương pháp thuật đếm thuyết tổ hợp áp dụng" nhằm trình bày số phép đếm ... bày số kiến thức tổ hợp quy tắc phép đếm, cách tính lược lượng tập hợp, khai triển nhị thức ví dụ áp dụng cụ thể Tiếp theo luận văn trình bày phương pháp đếm hàm sinh thơng thường phương pháp đếm...
 • 52
 • 364
 • 0

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu bất đẳng thức biến phân

một số phương pháp chiếu giải bài toán tối ưu và bất đẳng thức biến phân
... tồn nghiệm Bất đẳng thức biến phân Hơn phép chiếu dùng để xây dựng phương pháp giải nhiều lớp toán quan trọng toán quy hoạch lồi, bất đẳng thức biến phân Bài toán bất đẳng thức biến phân ứng dụng ... thiệu toán quy hoạch lồi trình bày phương pháp chiếu gradient xấp xỉ Chương giới thiệu toán bất đẳng thức biến phân trình bày số phương pháp chiếu để giải toán bất đẳng thức biến phân Số hóa ... minh Số hóa Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 33 Chương Phương pháp chiếu giải toán bất đẳng thức biến phân (VIP) 3.1 Bài toán bất đẳng thức biến phân Bài toán bất...
 • 56
 • 359
 • 0

một số phương pháp lặp giải bài toán song điều hoà với điều kiện biên hỗn hợp mạnh

một số phương pháp lặp giải bài toán song điều hoà với điều kiện biên hỗn hợp mạnh
... cấp hai với điều kiện biên hỗn hợp mạnh sở phương pháp lặp giải toán song điều hoà với điều kiện biên hỗn hợp Chương 3: Nghiên cứu mô hình toán vết nứt, trình bày sở phương pháp tích phân biên hàm ... số xác định (2.10) 2.2 Phương pháp lặp giải toán song điều hòa với điều kiện biên hỗn hợp 2.2.1 Mô hình toán Trong mục luận văn xét mô hình toán cho phương trình song điều hòa với điều kiện biên ... sở phương pháp lặp giải toán song điều hoà với điều kiện biên hỗn hợp Trình bày phương pháp tích phân biên hàm kì dị cho toán song điều hòa với vết nứt kì dị, đưa kết số để kết luận hội tụ phương...
 • 51
 • 618
 • 0

Luận văn vận dụng một số phương pháp thống phân tích hiệu quả hoạt động của tổng công ty xây dựng công trình giao thông i

Luận văn vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích hiệu quả hoạt động của tổng công ty xây dựng công trình giao thông i
... (gim) tuyt i nh gc: phn ỏnh s thay i v qui mụ ca hin tng khong thi gian di 31 i = yi - y1 Mi liờn h gia i v i: i = i => n = yn y1 c Lng tng (gim) tuyt i bỡnh quõn: i din cho lng tng (gim) ... ỏnh s bin ng ca hin tng qua thi gian lin yi y i ti = (ln,%) (i = 2, n ) b Tc phỏt trin nh gc: phn ỏnh s bin ng ca hin tng thi gian di yi y1 Ti = (ln,%) (i = 2, n ) Mi quan h gia ti v Ti Quan ... nghip phi c xem xột mt cỏch ton din c v thi gian v khụng gian mi quan ht vi hiu qu chung ton b nn kinh t V mt thi gian : Hiu qu m doanh nghip t c mi giai on, mi thi k khụng dc lm nh hng gim sỳt...
 • 84
 • 48
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: một số phương pháp thiết kếphƣơng pháp thiết kế thuật toánđề tài một số biện pháp thiết kế nhằm nâng cao chất lượng hoạt động góc ở trường mầm non – mầm nonđề tài một số phương pháp giải các bài toán về chia hết trong tập nđề tài một số phương pháp giáo dục an toàn giao thông cho học sinh tiểu họcvân dụng một số phương pháp thống kê phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh của khối văn phòng công ty cổ phần gas petrolimex giai đoan 2002 – 2006một số phương pháp chung giải bài toán hóa học hữu cơ ppsmột số phương pháp giải các bài toán về tỉ lệ thứcskkn mot so bien phap thiet ke nham nang cao to chuc hoat dong goc trong truong mam nonvận dụng một số phương pháp thống kê phân tích tiền lương của người lao động tại công ty dịch vụ thương mại thăng longmot so phuong phap giai cac bai toan ve khoang cach trong hinh hoc khong gian lop 11vận dụng một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam giai đoạn 20062009xác định một số phương pháp thống kê phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpmột số phương pháp thống kê có thể vận dụng để phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệpvận dụng một số phương pháp thống kê phân tíchGiải đáp phụng vụ có qui định về sắc thái của màu tím phụng vụ mùa vọng khôngGiải đáp phụng vụ khi tòa thánh trống ngôigiao trinh solidworks 2017 fullChủ tịch hồ chí minh nói về cách mạng tháng tám và quốc khánh 2Chủ tịch hồ chí minh nói về công tác cán bộChủ tịch hồ chí minh nói về chi bộChủ tịch hồ chí minh nói về người làm công tác tổ chứcChủ tịch hồ chí minh nói về sức mạnh đoàn kếtGA TTNNChủ tịch hồ chí minh nói về đảng viênĐOÀN THANH NIÊN CỘNG sản hồ CHÍ MINHHồ chí minhNhận thức khái niệmPhép dùng người của chủ tịch hồ chí minhSuc manh truyen thog van hoaSo sanh VBQPPL va VBHCC, VBHCTT2 c++motsomorongsoc7 thiet ke huong doi tuong8 IOCâu hỏi thi cấu trúc máy tính phần 2 Học viện KTQS MTA