Tinh chế interleukin 2 của người tái tổ hợp cải biến trong escherichia coli ở quy mô nồi lên men và tạo công thức bán thành phẩm

Tinh chế interleukin 2 của người tái tổ hợp cải biến trong escherichia coli quy nồi lên men tạo công thức bán thành phẩm

Tinh chế interleukin 2 của người tái tổ hợp cải biến trong escherichia coli ở quy mô nồi lên men và tạo công thức bán thành phẩm
... hành đông khô sản phẩm để bảo quản Trên sở tiến hành thực đề tài: Tinh chế Interleukin- 2 người tái tổ hợp cải biến Escherichia coli quy nồi lên men tạo công thức bán thành phẩm Mục tiêu đề ... protein Interleukin- 2 E coli quy nồi lên men lít 32 2 .2. 2 Phương pháp xử lý tiền tinh chế Interleukin- 2 33 2. 2.3 Phương pháp tinh chế Interleukin- 2 sắc ký lỏng hiệu cao 34 2. 2.4 Kiểm ... il -2 quy nồi lên men lít nhằm thu lượng IL -2 cao - Tiền xử lý tinh chế IL -2 hệ thống sắc ký HPLC - Xây dựng công thức bán thành phẩm pha chế IL -2 đông khô 3.1 Nuôi cấy chủng E coli BL21 IL-2...
 • 73
 • 115
 • 0

Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của protein HA5 1 tái tổ hợp biểu hiện trong escherichia coli

Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế và đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của protein HA5 1 tái tổ hợp biểu hiện trong escherichia coli
... cứu biểu hiện, tinh chế đánh giá khả sinh đáp ứng miễn dịch protein HA5- 1 tái tổ hợp biểu Escherichia coli Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1. 1 Tổng quan chung virus cúm 1. 1 .1 Một số đặc điểm về ... cảm ứng 3.4 TINH CHẾ SƠ BỘ PROTEIN TÁI TỔ HỢP TRXHA5 -1 kDa 11 6 66 TrxHA5 -1 45 35 25 18 .4 14 .4 Hình 3.9: Điện di kiểm tra Trxha5 -1 tinh chế gel polyacrylamide; 1Protein tổng số E coli BL 21 mang ... di protein gel polyacrylamide 2.2.8 Biểu protein tái tổ hợp 2.2.9 Tinh protein tái tổ hợp dung dịch đệm urê 2.2 .10 Kiểm tra tính kháng nguyên TrxHA5 -1 2.2 .11 Kiểm tra khả sinh đáp ứng miễn dịch...
 • 16
 • 277
 • 1

Nghiên cứu biểu hiện, tối ưu lên men tinh chế interleukin 2 người tái tổ hợp dạng cải biến trong escherichia coli

Nghiên cứu biểu hiện, tối ưu lên men và tinh chế interleukin 2 người tái tổ hợp dạng cải biến trong escherichia coli
... quyền 3 .2 Biểu gene il2 chủng vi khuẩn tái tổ hợp E coli BL21 Sau biến nạp vào tế bào biểu E coli BL21 (DE3) số dòng tế bào mang plasmid tái tổ hợp pET 22- IL -2 đƣợc biểu để kiểm tra khả tổng hợp protein ... .25 2. 2 Phƣơng pháp 25 2. 2.1 Tách chiết DNA plasmid từ E coli .26 2. 2 .2 Điện di DNA gel agarose 27 2. 2.3 Lên men tạo sản phẩm IL -2 với dòng tế bào vi khuẩn tái tổ hợp ... Agarose…………………………………………………………………………… 37 Hình 2: Kết kiểm tra khả biểu IL -2 số dòng tế bào vi khuẩn tái tổ hợp mang plasmid pET 22- IL -2 39 Hình 3: Sơ đồ tối ƣu lên men vi khuẩn tái E coli tái tổ hợp sản xuất IL -2 .40 Hình...
 • 62
 • 286
 • 0

Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của protein HA5-1 tái tổ hợp biểu hiệu trong Escherichia Coli113616

Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế và đánh giá khả năng sinh đáp ứng miễn dịch của protein HA5-1 tái tổ hợp biểu hiệu trong Escherichia Coli113616
... tài: Nghiên cứu biểu hiện, tinh chế đánh giá khả sinh đáp ứng miễn dịch protein HA5-1 tái tổ hợp biểu Escherichia coli” Với mục đích sử dụng protein tái tổ hợp để nghiên cứu đánh giá khả phát ... TRA TÍNH SINH ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA PROTEIN TÁI TỔ HỢP HA5-1 Một yêu cầu hàng đầu vaccine khả sinh đáp ứng miễn dịch tốt Chúng kiểm tra khả sinh đáp ứng miễn dịch protein tái tổ hợp TrxHA5-1 thông ... - Trần Thị Nhài NGHIÊN CỨU BIỂU HIỆN, TINH CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG SINH ĐÁP ỨNG MIỄN DỊCH CỦA PROTEIN HA5-1 TÁI TỔ HỢP BIỂU HIỆN TRONG ESCHERICHIA COLI Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm...
 • 52
 • 346
 • 0

Tạo dòng, biểu hiện tinh chế hFGF2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR2) tái tổ hợp từ Escherichia coli

Tạo dòng, biểu hiện và tinh chế hFGF2 (FIBROBLAST GROWTH FACTOR2) tái tổ hợp từ Escherichia coli
... đẹp nhận đƣợc phản hồi tích cực 1.2 BIỂU HIỆN PROTEIN TÁI TỔ HỢP Ở Escherichia coli 1.2.1 Giới thiệu chung Vào năm 1970, thí nghiệm sản xuất protein tái tổ hợp thành công vi khuẩn nhƣ hormon somatostatin, ... E .coli DH5α mục 2.2.1.6 2.2.3 Biểu protein FGF-2 tái tổ hợp dạng tan E coli BL21(DE3) 2.2.3.1 Cảm ứng biểu protein FGF-2 - Hoạt hóa tế bào E coli BL21(DE3) mang plasmid pET-His-fgf2 tái tổ hợp ... chủ protein tái tổ hợp tạo gây độc cho tế bào Tuy nhiên, việc điều hòa biểu T7 polymerase dựa vào promoter lac có hạn chế số trƣờng hợp không cảm ứng mà có biểu rò rỉ Nếu gen cần biểu có khả...
 • 79
 • 326
 • 0

nghiên cứu điều kiện lên men tinh chế interleukin-2 tái tổ hợp của người từ escherichia coli

nghiên cứu điều kiện lên men và tinh chế interleukin-2 tái tổ hợp của người từ escherichia coli
... trình lên men Vì ñây h th ng lên men dung tích l n, v y, ñ ñ m b o hi u qu lên men cao ñ ng th i tránh lãng phí cho trình lên men ch ng lên men c n ñư c nuôi c y t i ưu trư c ñưa vào h th ng lên men ... nghi p …………………… 18 2.3.5 Lên men s n xu t protein tái t h p h th ng lên men Bioflo 110 * Lên men s n xu t protein tái t h p Lên men nuôi c y vi sinh v t s n xu t protein tái t h p trình nuôi c ... n văn th c s công ngh sinh h c v i ñ tài Nghiên c u t i ưu ñi u ki n lên men tinh ch interleukin-2 tái t h p c a ngư i t Escherichia coli công trình nghiên c u c a cá nhân Các k t qu s li u...
 • 74
 • 226
 • 0

Tinh chế protein dung hợp SUMO INTERLEUKIN 11 người tái tổ hợp được biểu hiện trong chủng ESCHERICHIA COLI

Tinh chế protein dung hợp SUMO INTERLEUKIN 11 người tái tổ hợp được biểu hiện trong chủng ESCHERICHIA COLI
... xuất Interleukin- 3 Interleukin- 11 tái tổ hợp chất lượng cao dùng y học (điều trị)” Trong đó, nghiên cứu tinh chế protein dung hợp SUMO Interleukin- 11 người tái tổ hợp biểu Escherichia coli nội dung ... R2 3.1.2 Biểu SUMO_ IL -11 tái tổ hợp chủng E coli R2 Sau tạo chủng E coli R2 tái tổ hợp mang gen il -11 dung hợp với SUMO nằm vector pESUMO_il -11, tiến hành biểu protein SUMO_ IL -11 dòng biến nạp ... SUMO_ IL -11 chủng E coli Rosetta2 26 3.1.1 Tạo chủng E coli Rosetta2 mang vector biểu pESUMO_il -11 26 3.1.2 Biểu SUMO_ IL -11 tái tổ hợp chủng E coli R2 27 3.2 Tách chiết SUMO_ IL -11 tái tổ hợp...
 • 53
 • 89
 • 0

Tài liệu Báo cáo " Biểu hiện gen mã hoá Interleukin-2 của người trong tế bào Escherichia Coli " pot

Tài liệu Báo cáo
... dupc lap lai vdi que Tgp chi Cdng nghi Sinh hgc 7(1); 41-46, 2009 thit khac tai mdt nlng dp -I- Trong mau thiic an: 07 miu thiic an gia siic khdng cd du lupng beta agonist (kilm tra bing GC), ... cac mau bang que thit que thit nhanh: 24 mau cd du lupng > 0,06 mg/kg cho ket qua ducmg tinh rd Trong sd 83 mau cdn lai ket qua cd mau cho ket qua duomg tinh, 80 mau cho ket qua am tinh -I- BCha ... doc kit qua tit, dp net vira phai, tdn it hda chat Chon ty le phd hop di pha chat cong hup mau Trong mpt day ty le pha tren hinh cho thay, ty le pha cd dp net va phii hop la ty le (1 : 5); (1...
 • 6
 • 202
 • 0

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP TíNH TRạNG NĂNG SUấT CủA MộT Số Tổ HợP NGÔ RAU LAI DIALLEL Vụ XUÂN 2007 TạI GIA LÂM, Hà NộI

ĐáNH GIá KHả NĂNG KếT HợP TíNH TRạNG NĂNG SUấT CủA MộT Số Tổ HợP NGÔ RAU LAI DIALLEL Vụ XUÂN 2007 TạI GIA LÂM, Hà NộI
... - - - - - 250 Đánh giá khả kết hợp tính trạng suất 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp lai Tổ hợp lai R3 x R4 có số bắp hữu hiệu cao nhất, đạt 2,7 bắp/cây Tổ hợp lai số bắp hữu hiệu ... R2 x R8 có bắp bao tử thô, tổ hợp lai lại mịn có độ mịn trung bình Năng suất tổ hợp ngô rau vụ xuân 2007 Gia Lâm, Nội, dao động khoảng 0,38 - 2,54 tấn/ha Tổ hợp suất bắp bao tử cao R1 x R4 ... phân tích khả kết hợp cho thấy dòng R1 R4 dòng vừa có khả kết hợp chung khả kết hợp riêng cao, nguồn vật liệu tốt cho việc chọn tạo giống ngô rau lai Năng suất bắp bao tử tổ hợp ngô rau lai luân...
 • 6
 • 287
 • 0

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack

Nghiên cứu các đặc tính nông sinh học của một số tổ hợp lúa lai hai dòng tại dak lack
... dinh dư ng t r lên S lư ng r lúa lai th i kì sinh trư ng ñ u nhi u lúa thu n Lông hút c a r lúa lai nhi u dài lúa thu n (0,10,25mm lúa lai lúa thu n 0,01- 0,13mm) R lúa lai ăn dài ăn sâu t i 22- ... c t t c tính tr ng khác c a dòng A ñư c xác ñ nh b i dòng B tương ng, dòng B có h t ph n h u d c Khi lai dòng B v i dòng A s có kh trì tính b t d c ñ c cho dòng A Dòng A dòng B m t c p sinh ñôi, ... i tính d c ñ dài ngày 12 gi 16 phút, dòng P5S ñang ñư c làm thu n, lai th ñ tìm t h p lai có ƯTL cao [30] 2.3.2.2 Ưu ñi m h n ch c a lúa lai hai dòng * Ưu ñi m - H th ng lai hai dòng s d ng dòng...
 • 122
 • 190
 • 0

Vai trò tham gia của mặt trận tổ quốc việt nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế

Vai trò tham gia của mặt trận tổ quốc việt nam trong xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa  qua thực tiễn tại tỉnh thừa thiên huế
... tác Mặt trận tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền hội chủ nghĩa 68 Ủy ban Mặt trận TQVN Tỉnh Thừa Thiên Huế (2011), “Báo cáo Tổng kết công tác Mặt trận TQVN tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội ... (2009), Xây dựng hội dân Việt Nam , Nxb Chính trị Hành 45 Trần Ngọc Nhẫn (2011), “Giám sát phản biện hội chế quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát huy dân chủ tham gia xây dựng Nhà nước ... biến, giáo dục pháp luật năm 2010” 75 Ủy ban Mặt trận TQVN Tỉnh Thừa Thiên Huế (2010), “Báo cáo công tác Mặt trận tham gia xây dựng quyền Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2004...
 • 19
 • 1,056
 • 0

Báo cáo " Đánh giá khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số tổ hợp ngô rau lai diallel vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội " pdf

Báo cáo
... - - - - - 250 Đánh giá khả kết hợp tính trạng suất 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp lai Tổ hợp lai R3 x R4 có số bắp hữu hiệu cao nhất, đạt 2,7 bắp/cây Tổ hợp lai số bắp hữu hiệu ... R2 x R8 có bắp bao tử thô, tổ hợp lai lại mịn có độ mịn trung bình Năng suất tổ hợp ngô rau vụ xuân 2007 Gia Lâm, Nội, dao động khoảng 0,38 - 2,54 tấn/ha Tổ hợp suất bắp bao tử cao R1 x R4 ... phân tích khả kết hợp cho thấy dòng R1 R4 dòng vừa có khả kết hợp chung khả kết hợp riêng cao, nguồn vật liệu tốt cho việc chọn tạo giống ngô rau lai Năng suất bắp bao tử tổ hợp ngô rau lai luân...
 • 6
 • 250
 • 0

Báo cáo "Đánh giá khả năng kết hợp tính trạng năng suất của một số tổ hợp ngô rau lai diallel vụ xuân 2007 tại Gia Lâm, Hà Nội " pdf

Báo cáo
... - - - - 250 Đánh giá khả kết hợp tính trạng suất 3.2 Các yếu tố cấu thành suất suất tổ hợp lai Tổ hợp lai R3 x R4 có số bắp hữu hiệu cao nhất, đạt 2,7 bắp/cây Tổ hợp lai số bắp hữu hiệu thấp ... R2 x R8 có bắp bao tử thô, tổ hợp lai lại mịn có độ mịn trung bình Năng suất tổ hợp ngô rau vụ xuân 2007 Gia Lâm, Nội, dao động khoảng 0,38 - 2,54 tấn/ha Tổ hợp suất bắp bao tử cao R1 x R4 ... phân tích khả kết hợp cho thấy dòng R1 R4 dòng vừa có khả kết hợp chung khả kết hợp riêng cao, nguồn vật liệu tốt cho việc chọn tạo giống ngô rau lai Năng suất bắp bao tử tổ hợp ngô rau lai luân...
 • 6
 • 232
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng của protein tái tổ hợpứng dụng của adn tái tổ hợp trong nông nghiệpứng dụng của adn tái tổ hợpứng dụng của adn tái tổ hợp trong công nghiệpcong nghe sinh hoc phan tu nguyen ly va ung dung cua dna tai to hopsử dụng kích tố tăng trưởng tái tổ hợp rbgh rbst trong chăn nuôi bòảnh hưởng của các nhân tố môi trường bên trong đến việc hoàn thiện mô hìnhnghiên cứu một số vấn đề về mục đích nội dung và phương pháp dạy học chủ đề tổ hợp xác suất trong môn toán ở trường thptb với axit có tính oxi hóa hno3 h2so4 đặc nóng fe khử phi kim trong gốc axit xuống mức oxi hóa thấp hơn và fe bò oxi hóa thành ion fe3thức tổ chức sản xuất chủ yếu là ở quy mô nhỏhoạt động giao nhận xuất nhập khẩu là một chuỗi các quy trình nối tiếp nhau và mỗi phương thức vận tải khác nhau tại một quy trình xuất nhập khẩu khác nhaunghiên cứu đánh giá hiệu lực interleukin 2 tái tổ hợp sản xuất tại việt nam dùng trong hỗ trợ điều trị ung thưtinh chế protein tái tổ hợpchế độ ăn của người suy thận độ 2phan tich phan 2 cua doan trich tinh canh le loi cua nguoi chinh phu trich chinh phu ngam cua dang tran con111CV giai trinh loi nhuan qui II 2011bao cao thuong nien nam 2016Thư mời đại hội cổ đông năm 2017 TB moi DHCD 2017Công bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT BN signedCông bố thông tin về Hội đồng quản trị 111CBTT MN signedCHUYEN ĐỂ SINH HOẠT CỤM BỘ MÔN GDCD BÀI LY TUONG SONG CUA THANH NIENThS chuẩn đầu ra ch rhmchuẩn đầu ra 29 chuyên ngành chuyên khoa cấp II Sau đại họcThS chuẩn đầu ra ch ngoai khoaThS chuẩn đầu ra ch spkThS chuẩn đầu ra ch cdhaThS chuẩn đầu ra ch hhtmThS chuẩn đầu ra ch ytccMau so 5A BB kiem phieu kem HD so 67 HD HCQGCV số 107_HCQG_TCCB ngày 22.02.2017 vv sửa đổi đối tượng khen thưởng TĐ 2016Công văn số 180 HCQG-TCCB V v dự thi thăng hạng chuyên viên chính năm 2016-2017 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAHD do nhiet do, do am, toc do giothu mua, vận chuyển, bảo quản, chế biến cá biểnKế hoạch số 139-KH ĐUHV về tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc trong toàn bộ Đảng bộ Học viện Hành chính Quốc gia nhiệm kỳ 2017-2020 | HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIAPHỤ LỤC HD dai hoi chi bo NK 2017-2020