Tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng tách loại phẩm màu azo trong môi trường nước

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ TÍNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (2)

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (2)
... cứu ‘ Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả tách loại phẩm màu azo môi trường nước , thu kết sau: - Đã tổ hợp vật liệu Chitosan/Fe3O4 từ loại chitosan thương mại bán thị trường ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Vũ Mai Phương TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC LUẬN VĂN THẠC ... hành tổng hợp vật liệu với quy trình cách tiến hành nêu dùng vật liệu FMM-C31 để khảo sát khả hấp phụ phẩm màu Alizarin vàng G Methyl đỏ 41 3.2.1 Khảo sát số điều kiện hấp phụ phẩm màu metyl đỏ vật...
 • 53
 • 272
 • 2

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TỪ TÍNH KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (TÓM TẮT)

TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ CÓ TỪ TÍNH VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI PHẨM MÀU AZO TRONG MÔI TRƯỜNG NƯỚC (TÓM TẮT)
... 3.2.1 Khảo sát số điều kiện hấp phụ phẩm màu metyl đỏ vật liệu hấp phụ FMM-C31 a Khảo sát thời gian cân hấp phụ vật liệu FMM-C31 phẩm màu metyl đỏ Bảng 56Bảng 3.6 Khảo sát thời gian cân hấp phụ vật ... hợp chất tạo màu họ azo vật liệu hấp phụ từ tính, qua xác định điều kiện thích hợp để xử lý nước thải dệt nhuộm thực tế nên đề tài luận văn Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả ... biểu diễn phụ thuộc Ct/qt vào Ct alizarin vàngG KẾT LUẬN 18 Qua trình thực đề tài luận văn nghiên cứu ‘ Tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả tách loại phẩm màu azo môi trường nước ,...
 • 19
 • 231
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước nước thải

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ có từ tính và khảo sát khả năng ứng dụng trong xử lý nước và nước thải
... tiêu nghiên cứu: Nghiên cứu sử dụng chitin chitosan trinh tổng hợp vật liệu lấp phụ từ tính Từ loại vật liệu tổng hợp bước đầu khảo sát rng dụng xử nước nước thái síội dung nghiên cứu: ... hình nghiên cứu tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp phụ từ tính Nghiên cứu điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính I Chuán bị nguyên liệu Tinh tuyển sát từ Chuẩn bị chitosan Tổng ... thập tài liệu tổng quan vật liệu hấp phụ từ tính ứng dụng lĩnh vực xử môi trường lĩnh vực khác • Phàn tích khảo sát điều kiện tổng hợp vật liệu hấp phụ từ tính từ chitosan oxít sắt từ •...
 • 34
 • 283
 • 0

Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp phụ từ tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng

Các điều kiện tổng hợp và ứng dụng vật liệu hấp phụ có từ tính để xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu alizarin vàng
... vật liệu hấp phụ từ tính để xử chất ô nhiễm hữu cơ, bước đầu thử nghiệm hấp phụ phẩm màu Alizarin vàng Nội dung gồm phần sau: - Khảo sát điều kiện thích hợp để tổng hợp vật liệu: khảo sát ... Thí nghiệm ứng dụng vật liệu xử phẩm màu hữu cơ: + Bước đầu thử nghiệm khả hấp phụ giải hấp Alizarin vàng vật liệu + Khảo sát ảnh hưởng chất ô nhiễm khác: Cd2+, Thymol xanh đến khả hấp phụ vật ... từ tính vật liệu [6 ] Kết hợp tài liệu tham khảo cho thấy Chitosan kết hợp oxit sắt từ khả xử chất màu hữu anion Vì em thực nghiên cứu đề tài Các điều kiện tổng hợp ứng dụng vật liệu hấp...
 • 43
 • 216
 • 0

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx

NGHIÊN CỨU CẢI TIẾN QUÁ TRÌNH TỔNG HỢP ĐIỆN CỰC PbO2 TRÊN NỀN CARBON GRAPHIT VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG OXI HÓA PHENOL TRÊN ĐIỆN CỰC PbO2 pptx
... thấy khả khoáng hóa chất dung dịch thành CO H2O điện cực PbO2 nghiên cứu tổng hợp tăng dần theo thời gian 2.2 Khả chuyển hóa phenol điện cực PbO2 Với điều kiện điện phân 2.1, khả oxi hóa điện hóa ... xuất PbO2 dạng α d = 2,78093 (2θ =32 o), Điều phù hợp với lý thuyết điện kết tinh PbO2 [2] Kết khảo sát khả oxi hóa điện cực PbO2 với phenol 2.1 Khả khoáng hóa dung dịch chứa phenol điện cực PbO2 ... điện cực PbO2 Khảo sát khả khoáng hóa (chuyển thành CO2 H2O) phản ứng oxi hóa phenol điện cực PbO2 tổng hợp thông qua việc đánh giá số COD ( nhu cầu oxi hóa học) với điều kiện điện phân [1] sau:...
 • 8
 • 442
 • 1

Điều chế khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxit hỗn hợp Fe-Mn

Điều chế và khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxit hỗn hợp Fe-Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe-Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe-Mn có tải trọng ... Thờng dạng hợp chất hữu asen độc hại so với hợp chất asen vô 1.2 Tính chất hoá lý asen [2] Asen tồn vài dạng thù hình: dạng kim loại, dạng vàng, dạng xám dạng nâu Asen kim loại asen xám bền điều kiện ... có nút kín 2.4.3 Khảo sát khả hấp phụ tĩnh VL1 As(III) a Khảo sát ảnh hởng pH đến khả hấp phụ As(III) VL1 * Cách tiến hành: - Cho vào bình tam giác 250 ml, bình 100 ml dung dịch asen( III) có nồng...
 • 64
 • 507
 • 1

Điều chế khảo sát khả năng tách loại asen của oxit hỗn hợp Fe - Mn

Điều chế và khảo sát khả năng tách loại asen của oxit hỗn hợp Fe - Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe- Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe- Mn có tải trọng hấp ... hấp phụ asen( III )của VL1 giải thích nh sau: 24 pE 20 Fe 16 H3As04 Fe( 0H) 2+ 3+ 10 02 H2As04 Fe( 0H) 12 Fe( 0H)+ 2- HAs04 H3As03 Fe 2+ Fe( 0H) AsS(s) 0 - AsS -4 Fe( 0H)+ H2As03 -5 -8 H2 -1 2 -1 0 10 ... thái bền asen điều kiện oxi hoá khử pH Điều kiện khử Điều kiện oxi hoá pH As(III) pH As(V) 0-9 H3AsO3 0-2 H3AsO4 1 0-1 2 H2AsO 3- 3-6 H2AsO4 13 HAsO3 2- 7-1 1 HAsO4 2- 14 AsO3 3- 1 2-1 4 AsO4 3- Trong hầu...
 • 64
 • 316
 • 2

điều chế khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxít hỗn hợp Fe-Mn

điều chế và khảo sát khả năng tách loại Asen của ôxít hỗn hợp Fe-Mn
... nâng cao hiệu xử lý asen nớc, khoá luận tiến hành nghiên cứu: Điều chế khảo sát khả tách loại Asen ôxit hỗn hợp Fe-Mn Với phơng pháp điều chế đơn giản, vật liệu ôxit hỗn hợp Fe-Mn có tải trọng ... chất asen vô nh khoáng vật: đá thiên thạch, reagal, orpiment, arsenolite, arsenopyrite hợp chất asen với carbon hydrô gọi hợp chất asen hữu Thờng dạng hợp chất hữu asen độc hại so với hợp chất asen ... với hợp chất asen vô 1.2 Tính chất hoá lý asen [2] Asen tồn vài dạng thù hình: dạng kim loại, dạng vàng, dạng xám dạng nâu Asen kim loại asen xám bền điều kiện thờng đun nóng Nhìn bề thấy chúng...
 • 35
 • 284
 • 0

ĐIỀU CHẾ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI ASEN CỦA ÔXIT HỖN HỢP Fe-Mn

ĐIỀU CHẾ VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG TÁCH LOẠI ASEN CỦA ÔXIT HỖN HỢP Fe-Mn
... / l asenat 300 àg / l 30 àg / l asenit 300 àg / l 249 àg / l asenat 100 àg / l àg / l asenit 100 àg / l khụng hi u qu asenat 100 àg / l ...
 • 68
 • 133
 • 0

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên sở Nanocomposite của SiO2 ống Nanocarbon từ nguyên liệu vỏ trấu

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ trên cơ sở Nanocomposite của SiO2 và ống Nanocarbon từ nguyên liệu vỏ trấu
... HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Bùi Thị Hà NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN CƠ SỞ NANOCOMPOSITE CỦA SiO2 ỐNG NANOCARBON TỪ NGUYÊN LIỆU VỎ TRẤU Chuyên ngành: Hóa môi trường Mã số : ... loại Vỏ trấu nguồn nguyên liệu phổ biến Việt Nam có sản lượng hàng năm lớn Nhằm tận dụng nguồn nguyên liệu dồi rẻ tiền này, tập trung nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ sở nanocomposite ... xảy hấp phụ gọi chất hấp phụ; chất tích lũy bề mặt chất hấp phụ gọi chất bị hấp phụ Ngược với trình hấp phụ trình giải hấp phụ Đó trình chất bị hấp phụ khỏi bề mặt chất hấp phụ Hiện tượng hấp phụ...
 • 78
 • 526
 • 0

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN SỞ ZEOLITE 4A. ỨNG DỤNG CHO VIỆC XỬ LÍ LƯU HUỲNH TRONG XĂNG XĂNG DUNG MÔI

NGHIÊN CỨU TỔNG HỢP VẬT LIỆU HẤP PHỤ TRÊN CƠ SỞ ZEOLITE 4A. ỨNG DỤNG CHO VIỆC XỬ LÍ LƯU HUỲNH TRONG XĂNG VÀ XĂNG DUNG MÔI
... TÀI: Nghiên Cứu Tổng Hợp Vật Liệu Hấp Phụ Trên Sở Zeolite- 4A Ứng Dụng Trong Xử Lưu Huỳnh Trong Xăng Dung Môi Rị II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG: Nghiên cứu thực nghiệm tổng hợp xúc tác sở Zeolite ... gần việc, có nhiều nghiên cứu việc khử lưu huỳnh cách sử dụng vật chất xốp dựa khả chất hấp phụ tốt có tính Rị chọn lọc cao vối hợp chất lưu huỳnh hữu cơ, đáng lưu ý hợp chất ZEOLITE Theo nghiên ... mức độ khử lưu huỳnh nhiên liệu xăng, dầu.Sử dụng chất hấp phụ để chọn lọc hợp chất lưu huỳnh nhiên liệu lỏng phương pháp đầy hứa hẹn Vũ ng cho việc tạo nhiên liệu siêu chất hấp thụ zeolite tẩm...
 • 94
 • 2,650
 • 10

Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường

Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin và các phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử lý môi trường
... hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin phụ phẩm nông nghiệp hướng đến ứng dụng xử môi trường Mục tiêu đề tài - Tổng hợp vật liệu hấp phụ compozit từ polyanilin phụ phẩm nông ... học THÔNG TIN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Thông tin chung: - Tên đề tài: Tổng hợp, nghiên cứu vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline phụ phẩm nông nghiệp hƣớng đến ứng dụng xử môi trƣờng - Mã số: ĐH2011-07-11 ... hiện: từ tháng 01năm 2011 đến tháng 12 năm 2012 Mục tiêu: - Tổng hợp vật liệu hấp phụ compozit từ polyaniline phụ phẩm nông nghiệp - Khảo sát khả hấp phụ số ion kim loại nặng vật liệu hấp phụ dung...
 • 79
 • 243
 • 1

nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ mao quản trung bình từ bã mía

nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ mao quản trung bình từ bã mía
... chọn đề tài: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ mao quản trung bình từ mía, ứng dụng xử lí kim loại nặng nước” Mục đích đề tài tổng hợp vật liệu hấp phụ mao quản trung bình từ mía Qua đó, ... pháp hấp phụ xử dụng rộng rãi chi phí thấp Các vật liệu hấp chế tạo từ phụ phẩm nông nghiệp như: vỏ lạc, lõi ngô, mía, vỏ trấu, Từ chọn đề tài nghiên cứu tổng hợp vật liệu hấp phụ mao quản trung ... 2.4.2 Vật liệu mao quản trung bình Vật liệu mao quản trung bình phát nhà khoa học nghiên cứu tổng hợp thành công vào đầu thập niên 90 kỷ 20 Hai nhóm nghiên cứu độc lập người Nhật Bản Mỹ vật liệu...
 • 51
 • 122
 • 0

Tổng hợp ligand hữu Axít dicarboxylic khảo sát khả năng hình thành vật liệu khung kim

Tổng hợp ligand hữu cơ Axít dicarboxylic và khảo sát khả năng hình thành vật liệu khung cơ kim
... loại vật liệu có cấu trúckhung mạng hữu : - Vật liệu khung mạng hữu ZIF - Vật liệu khung mạng hữu COF - Vật liệu khung hữu kim loại MOF 2.1.1/ Vật liệu khung hữu ZIF ZIF tạo thành từ nguyên tử kim ... trúc vật liệu có tiềm lớn Những vật liệu gọi vật liệu khung hữu kim loại Hình 2.1: Cấu trúc khung hữu kim loại nghiên cứu theo năm 14 Vật liệu khung hữu kim loại tạo thành từ liên kết ion kim ... 13  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ VẬT LIỆU KHUNG HỮU CƠ KIM LOẠI  2.1/ Tổng quan vật liệu có cấu trúc xốp .14  2.1.1/ Vật liệu khung hữu ZIF 16  2.1.2/ Vật liệu khung mạng hữu COF ...
 • 92
 • 400
 • 2

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh

Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit có hoạt tính xúc tác quang trong vùng khả kiến và khả năng ứng dụng trong gốm sứ, thủy tinh
... là: Nghiên cứu tổng hợp vật liệu titan dioxit hoạt tính xúc tác quang vùng khả kiến khả ứng dụng gốm sứ, thủy tinh thực với mục tiêu nghiên cứu khả làm nâng cao tính chất quang vật liệu ... ngành vật liệu danh mục “Materials” Hình 1.14 Gạch ốp mái ceramic xúc tác quang[ 116] + Ứng dụng xúc tác quang TiO bê tông: Vật liệu xúc tác quang TiO ứng dụng vật liệu kết cấu bê tông xúc tác quang ... phổ biến ứng dụng xúc tác quang, ví dụ lĩnh vực ứng dụng bề mặt gạch ceramic sứ vệ sinh ceramic xúc tác quang Do đó, nghiên cứu chế tạo bề mặt phủ xúc tác quang ứng dụng lĩnh vực vật liệu xây...
 • 184
 • 281
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101vật liệu hấp phụ than hoạt tínhluận văn nghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính than hoạt tính làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nướcchế tạo vật liệu hấp phụ than hoạt tính silicagentổng hợp tách tinh chế và khảo sát khả năng ứng dụng lipaza từ nấm men candida rugosaphan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocinnghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơringhiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướckhảo sát khả năng sử dụng chủngsaccharomyces cerevisiae lt2 trong việc lên men tạonước giải khát từ dịch trái thanh longnghiên cứu tổng hợp oxít sắt từ fe3o4 ứng dụng làm vật liệu hấp phụ kim loại nặng trong nướcnghiên cứu biến tính bã mía và ứng dụng làm vật liệu hấp phụ một số hợp chất hữu cơvật liệu hấp phụ từ bùn đỏnghiên cứu tổng hợp vật liệu xúc tác quang hóa trên cơ sở tio2 ứng dụng cho xử lý một số hợp chất hữu cơ độc hại trong nướcnghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạcĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVIHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)Bài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 5) HH SC GC KET CAU GACHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGbài giảng Quản trị công nghệTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhỨng dụng GIS đánh giá biến động sử dụng đất quận Cẩm Lệ thành phố đà nẵng giai đoạn 2010 2015hop dong xnk hang hoaSÁCH THIẾT KẾ TRANG PHỤCTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmVẤN đề bảo vệ tốt NHẤT QUYỀN và lợi ÍCH của KHÁCH HÀNG KHI HÀNH NGHỀ LUẬT sưPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kính