Nghiên cứu tính chất của hợp chất la2 3pb1 3mno3 khi thay thế 10% hàm lượng zn vào vị trí mn

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO và góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG và DO

Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ LPG DO và góc phun sớm đến hàm lượng các chất độc hại có trong khí thải động cơ diesel cỡ nhỏ chạy bằng LPG và DO
... chnh gúc phun sm nhiờn liu 97 H 4-18 Bin thiờn c khớ thi theo t l LPG/ DO 99 H 4-19 nh hng ca t l LPG /DO n hm lng HC 100 H 4-20 nh hng ca t l LPG /DO n hm lng CO 100 H 4-21 nh hng ca gúc phun sm ... diesel n mụi trng tụi chn ti : Nghiờn cu nh hng ca t l LPG/ DO v gúc phun sm n hm lng cỏc cht c hi cú khớ thi ng c diesel c nh chy bng LPG v DO hon thnh c ti trờn tụi xin chõn thnh cm n PGS-TS ... hng ca gúc phun sm n ỏp sut v nhit xylanh ca ng c diesel 61 H 2-15 Quan h gia gúc phun sm ti u (opt) vi cụng sut (Ne) 61 H 2-16: nh hng ca gúc phun sm ti mc phỏt sinh ụ nhim ng c diesel 63...
 • 109
 • 372
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý ems đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng alkaloid tổng số của cây dừa cạn (catharanthus g don) nuôi cấy in vitro

Nghiên cứu ảnh hưởng của xử lý ems đến sinh trưởng phát triển và hàm lượng alkaloid tổng số của cây dừa cạn (catharanthus g don) nuôi cấy in vitro
... alkaloid t ng s c a D a c n nuôi c y in vitro (Catharanthus roseus G Don) N i dung báo cáo g m ph n là: Nuôi c y in vitro D a c n nh hư ng c a x EMS ñ n sinh trư ng phát tri n hàm lư ng alkaloid ... dòng D a c n sau x EMS in vitro * Thí nghi m 7: Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n s bi n d c a dòng D a c n sau x EMS in vitro - Thí nghi m 7a: Nghiên c u kh sinh trư ng phát tri n s bi ... phát tri n hàm lư ng alkaloid t ng s ñư c tích lũy D a c n ñã ñư c x EMS in vitro Vì v y ti n hành ñ tài nghiên c u: “ Nghiên c u nh hư ng c a x EMS ñ n sinh trư ng phát tri n hàm lư ng...
 • 99
 • 163
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme protex 51FP và nước đến hàm lượng đạm trong nước mắm từ đầu tôm

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme protex 51FP và nước đến hàm lượng đạm trong nước mắm từ đầu tôm
... độ đạm nƣớc mắm Từ vấn đề cấp thiết em thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc ảnh hƣởng việc ... -Xác định thành phần hóa học đầu tôm -Nghiên cứu ảnh hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm -Xác định tỉ lệ enzyme Protex 51FP thích hợp tỉ lệ nƣớc thích ... hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm Xác định tỉ lệ enzyme Protex 51FP thích hợp tỉ lệ nƣớc thích hợp cho việc sản xuất nƣớc mắm từ đầu tôm 2 Ý nghĩa...
 • 83
 • 188
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme protex 51FP và nước đến hàm lượng đạm trong nước mắm từ đầu tôm

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc bổ sung enzyme protex 51FP và nước đến hàm lượng đạm trong nước mắm từ đầu tôm
... độ đạm nƣớc mắm Từ vấn đề cấp thiết em thực đề tài: Nghiên cứu ảnh hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm Mục tiêu đề tài Xác định đƣợc ảnh hƣởng việc ... -Xác định thành phần hóa học đầu tôm -Nghiên cứu ảnh hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm -Xác định tỉ lệ enzyme Protex 51FP thích hợp tỉ lệ nƣớc thích ... hƣởng việc bổ sung enzyme Protex 51FP nƣớc đến hàm lƣợng đạm nƣớc mắm từ đầu tôm Xác định tỉ lệ enzyme Protex 51FP thích hợp tỉ lệ nƣớc thích hợp cho việc sản xuất nƣớc mắm từ đầu tôm 2 Ý nghĩa...
 • 83
 • 81
 • 0

Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2 3Ca1 3Mn1-xCOxO3

Nghiên cứu tính chất của hợp chất La2 3Ca1 3Mn1-xCOxO3
... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Trần Minh Tiến NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT La2/ 3Ca1/ 3Mn1-xCoxO3 Chuyên ngành: Vật lý Nhiệt Mã số: LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC NGƯỜI ... La2/ 3Ca1/ 3Mn1-xCoxO3 Bảng 3.2: Nhiệt độ chuyển pha sắt từthuận từ (TC) hệ La2/ 3Ca1/ 3Mn1-xCoxO3 Bảng 3.3: Hệ số từ hóa sóng spin hệ La2/ 3Ca1/ 3Mn1-xCoxO3 Bảng 3.4: Giá trị từ trở cực đại mẫu La2/ 3Ca1/ 3Mn1-xCoxO3 ... kim loại kiềm thổ hoá trị II Ba, Ca, Sr hợp chất R1-xAxMnO3 làm thay đổi mạnh mẽ tính chất vật lý Đặc biệt tính chất từ tính dẫn vật liệu Hầu hết hợp chất ABO3 chưa pha tạp phản sắt từ điện môi...
 • 73
 • 177
 • 0

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3

NGHIÊN CỨU TÍNH CHẤT CỦA HỢP CHẤT La2/3Ca1/3Mn1-xCoxO3
... kim loại kiềm thổ hoá trị II Ba, Ca, Sr hợp chất R 1-xAxMnO3 làm thay đổi mạnh mẽ tính chất vật lý Đặc biệt tính chất từ tính dẫn vật liệu Hầu hết hợp chất ABO3 chưa pha tạp phản sắt từ điện ... với tính chất hấp phụ xúc tác sử dụng pin nhiên liệu Ngoài điều đặc biệt hợp chất Perovskite thay thành phần Mn Co số tính chất chúng bị thay đổi Trên sở đó, đề tài luận văn chọn là: Nghiên cứu ... việc chế tạo chất xúc tác ôxy hóa, cảm biến khí vật liệu điện cực cho tế bào nhiên liệu Siêu dẫn: Tính siêu dẫn phát gần hợp chất Na0.35CoO2 1.3H 2O tương tự tính chất siêu dẫn hợp chất siêu dẫn...
 • 76
 • 46
 • 0

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN

Tổng hợp, nghiên cứu tính chất và khảo sát khả năng thăng hoa tạo phức chất hỗn hợp của GADOLI, YTECBI với AXIT 2- METYLBUTYRIC và O-PHENANTROLIN
... thy: kh nng thng hoa cỏc phc hn hp ca gaoli v ytecbi u khụng cao Túm tt Cỏc phc cht hn hp ca gadoli, ytecbi vi axớt 2 -Metylbutyric v O-Phenantrolin ó c tng hp v kho sỏt kh nng thng hoa, chỳng c nghiờn ... sublimation of gadoli and ytecbi complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline The preparation and sublimation of mixed ytecbi and gadoli complexes with 2 -Metylbutyric acid and O-Phenantroline ... vic so sỏnh ph ca cỏc phc cht vi ph ca axit 2 -Metylbutyric Trong ph hp th hng ngoi ca 2-HMeb, v trớ ca di C=O nhúm COOH cú s súng thp (1710 cm-1) chng t 2-HMeb tn ti dng dime liờn kt hiro [3]...
 • 6
 • 485
 • 0

Nghiên cứu tính chất kéo bám của máy kéo KOMATSU d65a 8 khi liên hợp với máy cày ngầm

Nghiên cứu tính chất kéo bám của máy kéo KOMATSU d65a 8 khi liên hợp với máy cày ngầm
... TÍNH KÉO BÁM C A MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 80 3.2.1 ð C TÍNH C A BI N MÔ THU ð NG 80 3.2.1.1 ð C TÍNH BI N MÔ: 81 3.2.1.2 ð C TÍNH BI N MÔ - H P S 83 3.2.2 ð C TÍNH KÉO BÁM ... p máy kéo Komatsu D65- A8 MT ð c tính kéo bám lý tư ng Mbs ð c tính kéo bám lý tư ng nbs nT Hình 2.13 ð c tính bi n mô ñ c tính kéo bám lý tư ng Hình 2.14 ð c tính bi n môH p s c a máy kéo Komatsu ... MBS-NBS 85 HÌNH 3.32 ðƯ NG ð C TÍNH KÉO BÁM C A D I XÍCH MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 87 HÌNH 3.33 ðƯ NG ð C TÍNH KÉO C A MÁY KÉO KOMATSU D65A- 8 89 Trư ng ð i h c Nông nghi p Hà...
 • 125
 • 326
 • 0

Tổng hợpnghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp phụ dầu từ bã mía thải luận văn thạc sỹ hóa học
... tạo Trờng đại học vinh === === V èNH C Tng hp v nghiờn cu tớnh cht ca vt liu hp ph du t bó mớa thi Chuyên ngành: Hoá Hữu Mã số: 60.44.27 Luận văn thạc sĩ hoá học Ngời hớng dẫn khoa học: TS Lấ C ... liu hp ph du ang c s dng 1.3.3.1 Corbol c ch to ch t nhng sn phm sn cú t nhiờn nh v tru, mt ca, phụi bo, cht hp ph ny ch hỳt du, khụng ngm nc v ni trờn mt nc Nú cú th x lý c lp du dy cng nh lp...
 • 37
 • 2,480
 • 8

Tổng hợp và bước đầu nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía luận văn tốt nghiệp đại học

Tổng hợp và bước đầu nghiên cứu tính chất của vật liệu hấp thụ dầu từ bã mía luận văn tốt nghiệp đại học
... Khoá luận tốt nghiệp Đại học Trờng Đại học Vinh Khoa hóa học ******************** Nguyễn thị thu hoài Tổng hợp bớc đầu nghiên cứu tính chất Của vật liệu hấp thụ dầu từ mía Khóa luận tốt nghiệp ... ngâm nớc cất 2.6 Xác định khả hấp thụ dầu vật liệu hấp thụ dầu Khả hấp thụ dầu vật liệu hấp thụ dầu thờng đợc tính theo khối lợng dầu (g) khối lợng vật liệu hấp thụ dầu (g) đợc xác định theo Quy ... hợp bớc đầu nghiên cứu tính chất vật liệu hấp thụ dầu từ mía Mục đích nhiệm vụ khoá luận - Điều chế vật liệu hấp thụ dầu từ mía phản ứng axetyl hoá xenlulozơ từ mía phế thải với anhyđrit...
 • 49
 • 474
 • 4

Tổng hợpnghiên cứu tính chất hấp phụ cumen của zeolit x từ cao lanh a lưới

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ cumen của zeolit x từ cao lanh a lưới
... c a zeolit NaX sau [3]: Zeolit NaX: Na86[(AlO2)86.(SiO2)106].264H2O 1.1.3 Tính ch t c a zeolit X 1.1.3.1 Tính ch t trao ñ i cation Quá trình trao ñ i cation có th vi t dư i d ng: + + nB n n A ... 6000C trì 3h Cao lanh sau x lý nhi t ñư c g i chung metacaolanh ñư c kí hi u X 2.2 T NG H P ZEOLIT NaX T CAO LANH A LƯ I 2.2.1 Nghiên c u nh hư ng c a hàm lư ng mu i NaCl Ti n hành l p m t c ... nghiên c u T ng h p nghiên c u tính ch t h p ph cumen c a zeolit X t cao lanh A Lư i ; Kh o sát s chuy n h a c u trúc cao lanh thành zeolit X b ng phương pháp h a lý hi n ñ i t ñó rút ñi u ki...
 • 26
 • 1,311
 • 3

Tổng hợpnghiên cứu tính chất hấp phụ toluene của zeolity có tỉ số sial = 1,9 từ cao lanh a lưới

Tổng hợp và nghiên cứu tính chất hấp phụ toluene của zeolity có tỉ số sial = 1,9 từ cao lanh a lưới
... PHƯƠNG PHÁP TH C NGHI M 2.1 H A CH T VÀ D NG C 2.2 X LÝ NGUYÊN LI U CAO LANH A LƯ I Ta s d ng cao lanh nguyên khai lo i màu tr ng l y t m A Lư i Cao lanh nguyên khai ñư c sơ n ñ lo i b cát, s ... lu n CHƯƠNG T NG QUAN 1.1 GI I THI U V CAO LANH A LƯ I 1.1.1 Thành ph n h a h c Cao lanh A Lư i qua phân tích nh n th y thành ph n h a h c sau: hàm lư ng Al2O3 = 31,77%; SiO2 = 53,95%; oxyt khác ... nguyên li u metacaolanh nguyên li u metacaolanh thành ph n h n h p gel v i t l mol nhau: 3,5Na2O.Al2O3 5,0SiO2.140H2O.1,2CNy.2,0NaCl Sau ph i tr n c 02 m u ñ u ñư c làm già phòng 72h, khu y ñư...
 • 25
 • 245
 • 0

Luận văn Tổng hợpnghiên cứu tính chất quang của màng TiO2 ZnO bằng phương pháp Solgel nhằm ứng dụng trong quang xúc tác

Luận văn Tổng hợp và nghiên cứu tính chất quang của màng TiO2 ZnO bằng phương pháp Solgel nhằm ứng dụng trong quang xúc tác
... brookite 1.2.2 Tính quang xúc tác [34]: Chất xúc tác quang chất làm tăng tốc độ phản ứng quang hoá Khi chiếu ánh sáng với cường độ thích hợp chất xúc tác quang đẩy nhanh tốc độ phản ứng quang hoá ... pháp sol-gel 14 1.1.5 Các phương pháp tạo màng 16 1.2 Hợp chất TiO2 ứng dụng 20 1.2.1 Các tính chất lý-hóa 20 1.2.2 Tính quang xúc tác 22 1.2.3 Sơ lược vật ... cao Để khắc phục hạn chế vật liệu TiO2 tính quang xúc tác tốt vùng ánh sáng khả kiến, tổng hợp màng bột TiO2 pha tạp với SnO2 phương pháp sol gel, phương pháp cho đ ộ tinh khiết cao pha tạp...
 • 71
 • 826
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tổng hợp và nghiên cứu tính chất axetylaxetonat của một số nguyên tố đất hiếmtổng hợp nghiên cứu tính chất và thăm dò hoạt tính sinh học các phức chất của một số nguyên tố đất hiếm với dlalaninnghiên cứu tính chất xúc tác oxi hóa khử của phức chất cuii với ligan và hỗn hợp ligannghiên cứu tính chất điện hóa và khả năng ức chế ăn mòn thép cacbon thấp trong môi trường axit của một số hợp chất có nguồn gốc tự nhiênchế tạo và nghiên cứu tính chất của tổ hợp vật liệu cao phân tử ứng dụng làm màng phủ nhà lướinghiên cứu tính chất của một số vật liệu tổ hợp nền hữu cơ pha trộn ống nanô cácbon và thử nghiệm ứng dụng tản nhiệt trong lĩnh vực điện tửcác phương pháp nghiên cứu tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông cường độ caochƣơng 5 nghiên cứu tính chất của một số hợp chất thiếu lantan laxcaymno3  x y lt 1nghiên cứu tính chất tổ hợpnghiên cứu tính chất hấp thụ sóng rada của vật liệu tàng hình từ conducting polymechế tạo nghiên cứu tính chất và hình thái cấu trúc của vật liệu compozit trên cơ sở copolyme etylenvinyl axetat eva và nanosilicatách dòng và biểu hiện gen pectinase từ vi khuẩn chịu lạnh pseudoalteromonas haloplanktis ant 505 trong e coli và nghiên cứu tính chất của chúngnghiên cứu tính chất từ của vật rắnnghiên cứu tính chất điện hóa của thuốc nổ tnt trên các vật liệu điện cực khác nhau nhằm ứng dụng trong phân tích môi trườngảnh hưởng của các điều kiện môi trường lên tính chất của nam châm kết dính loại ndfeb và nghiên cứu ứng dụng các nam châm kết dính ndfeb để thay thế và chế tạo một số thiết bị điệnLịch công tác tuần 36 năm 2017Bao cao VBiS nam 20121C ng t c k to n b n h ng v x c nh k t qu kinh doanh t i c ng ty c ph n th ng m i v t ng ho ADINGHI QUYET CHUYEN SAN GIAO DICH CO PHIEU VTJDON DE NGHI CAP LAI SO TamNâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại thành phố Hải PhòngNGUYÊN LÝ QUẢN LÝ VÀ QUẢN LÝ BỆNH VIỆNBC NGAY KHONG CON C LONTuần 8. Các em nhỏ và cụ giàBAO CAO TRO THANH CO DONG LONNghi quyet miễn nhiệm 11Nghi quyet bo nhiem 12BAOCAO VE NGAY TRO THANH CO DONG LONCông bố thông tin CONG BO THONG TINTHONG BAO NGAY THUC HIEN QUYEN CHOT DS CO TUC 2015BIEN BAN HOP H C NAM 2016NGHI QUYET H C NAM 2016Tuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ giàTuần 8. Nghe-viết: Các em nhỏ và cụ giàBáo cáo của Ban Kiểm soát BAO CAO BKS (1)