Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia zr với chùm bức xạ hãm năng lượng cực đại 2,5 gev

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao

Nghiên cứu một số đặc trưng của phản ứng quang hạt nhân trên bia mo với chùm photon hãm năng lượng cao
... PHẢN ỨNG HẠT NHÂN, PHẢN ỨNG QUANG HẠT NHÂN 1.1 Khái niệm phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy hạt nhân nguyên tử bị bắn phá chùm hạt/ bức xạ Các hạt nhân bị bắn phá gọi hạt nhân bia, chùm hạt/ bức ... vài tham số phản ứng hạt nhân (như tiết diện phản ứng, lượng phản ứng, …) phân loại số phản ứng hạt nhân 1.2 Phân loại phản ứng hạt nhân Phản ứng hạt nhân xảy chùm hạt xạ tương tác với hạt nhân khoảng ... văn với đề tài Nghiên cứu số đặc trưng phản ứng quang hạt nhân bia Mo với chùm photon hãm lượng cao , nhằm mục đích xác định thực nghiệm suất lượng phân bố suất lượng phản ứng hạt nhân bia Mo...
 • 68
 • 199
 • 0

Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtectơ nhấp nháy

Nghiên cứu một số đặc trưng của tương tác bức xạ Gamma mềm với vật chất và ứng dụng trong phân tích nguyên tố bằng Đêtectơ nhấp nháy
... chuan boa cac phd cua hire xa gamma true tie'p va hire xa gamma tan xa nhu sau: Phd ciia hire xa gamma tan xa va hu'c xa gamma true tie'p dugc chuan ve cucmg Trong phd gamma true tie'p la'y sd de'm ... hire xa gamma tcri va gamma tan xa Nang lugng ciia hire xa gamma tan xa Compton khong phu thugc vao cha't tan xa ma chi phu thugc vao gdc tan xa Trong qua trinh tan xa Compton hue xa gamma tan ... ciia hue xa gamma tan xa Rayleigh lim va nd chie'm uu the 'trong chiim hire xa gamma tan xa Khi nang lucmg ciia hire 48 \a gamma khc')ng ddi, dcmg gi)p ciia tan xa Rayleigh ehiim hire xa gamma tan...
 • 70
 • 184
 • 0

Nghiên cứu một số đặc trưng của người cao tuổi và đánh giá mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang áp dụng

Nghiên cứu một số đặc trưng của người cao tuổi và đánh giá mô hình chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi đang áp dụng
... kết, đánh giá kinh nghiệm từ số hình chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi áp dụng; Đề xuất số giải pháp chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi cộng đồng Kết nghiên cứu: Qua việc tổng thuật, phân tích, đánh ... tiêu nghiên cứu Hệ thống hoá tình hình chung ngời cao tuổi nớc; Đánh giá thực trạng ngời cao tuổi Việt Nam; Tổng kết, đánh giá kinh nghiệm từ số hình chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi áp dụng; ... Chăm sóc CSSK Chăm sóc sức khoẻ CSSK-NCT Chăm sóc sức khoẻ ngời cao tuổi DS Dân số DS,GĐ&TE Dân số, Gia đình Trẻ em ĐTCB Điều tra ĐTBĐDS Điều tra biến động dân số KCSSK-NCT Khu chăm sóc sức khoẻ...
 • 160
 • 2,543
 • 20

Nghiên cứu một số đặc tính của phần mềm Autodesk Inventor phục vụ tính toán thiết kế chi tiết máy

Nghiên cứu một số đặc tính của phần mềm Autodesk Inventor phục vụ tính toán thiết kế chi tiết máy
... tách riêng chi ti t máy có công nghiên c u m t lĩnh v c khoa h c c l p : Môn chi ti t máy Ý NGHĨA VÀ N I DUNG MÔN H C CHI TI T MÁY : 1.3 Chi ti t máy môn khoa h c nghiên c u v tính toán thi t ... nhóm : chi ti t máy có công d ng riêng chi ti t máy có công d ng chung Chi ti t máy có công d ng riêng tr c kh y, cam ch s d ng m t s lo i máy nh t nh Ho t máy có công d ng riêng có liên quan máy ... NH MINH H A NG D NG AUTODESK INVENTOR : Dùng Autodesk Inventor xây d ng mô hình ba chi u c a v t th Hình 2.9 Dùng Autodesk Inventor thi t k ng ng Hình 2.10 Dùng Autodesk Inventor thi t k kim...
 • 82
 • 567
 • 2

Nghiên cứu một số đặc trưng của cơ chế sinh bức xạ hãm và nơtron trên máy gia tốc electron và một số ứng dụng

Nghiên cứu một số đặc trưng của cơ chế sinh bức xạ hãm và nơtron trên máy gia tốc electron và một số ứng dụng
... notron sinh tir may gia toe electron 2.1.1 Ma dau Biic xa ham va notron dugc sinh chiim electron dugc gia t6c tuong tac voi hat nhan bia da dugc trinh bay chuong Truong biic xa sinh chieu chum electron ... U O N G C O C H E SINH BLTC X A H A M V A N O T R O N T R E N M A Y GIA TOC ELECTRON 12 1.1 Ca che sinh buc xa ham tren may gia toe electron 12 1.1.1 Do mat nang lugng ciia electron moi truang ... r Buc xa ham dugc phat tu may gia toe electron la ket qua tuang tac ciia chum electron dugc gia toe vai bia thuong lam bang nhung kim loai nang Trong may gia toe electron, ncrtron dugc phat thuc...
 • 128
 • 346
 • 0

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở hưng lợi hưng nguyên

Bước đầu nghiên cứu một số đặc điểm của vi khuẩn clotridium cố định nitơ trong đất trồng ngô ở xã hưng lợi  hưng nguyên
... Lợi Hng Nguyên Nghệ An Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nh khả cố định nitơ tự Và lựa chọn chủng Clostridium pasteurianum có khả cố định nitơ lớn Nghiên cứu ảnh hởng số yếu tố điều kiện sống nh, ... pháp, địa Điểm thời gian nghiên cứu: I Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu đề tài vi khuẩn Clostridium có đất trồng ngô thuộc Hng Lợi - Hng Nguyên - Nghệ An II Thời gian nghiên cứu: - Thời ... màu mỡ đất nâng cao chất lợng trồng Vi sinh vật cố định nitơ vi sinh vật có khả sử dụng nitơ phân tử khử thành NH3 Có nhóm có khả cố định nitơ phân tử là: nhóm sống cộng sinh nhóm sống tự Trong...
 • 55
 • 384
 • 0

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu một số đặc điểm của VI KHUẨN CLOTRIDIUM cố ĐỊNH NITƠ TRONG đất TRỒNG NGÔ ở HƯNG lợi HƯNG NGUYÊN

BƯỚC đầu NGHIÊN cứu một số đặc điểm của VI KHUẨN CLOTRIDIUM cố ĐỊNH NITƠ TRONG đất TRỒNG NGÔ ở xã HƯNG lợi  HƯNG NGUYÊN
... khả cố định nitơ phân tử tồn đất ngô Hng Lợi Hng Nguyên Nghệ An Nghiên cứu số đặc điểm sinh học nh khả cố định nitơ tự Và lựa chọn chủng Clostridium pasteurianum có khả cố định nitơ lớn Nghiên ... chủng vi khuẩn sống tự cố định nitơ khác để phục vụ sản xuất Vì vi khuẩn sống tự docos định nitơ dùng cho loại đất, loại trồng mà không đặc hiệu h vi khuẩn nốt sần đậu (mỗi loài loài vi khuẩn) ... pháp, Điểm thời gian nghiên cứu: địa I Đối tợng nghiên cứu: Đối tợng nghiên cứu đề tài vi khuẩn Clostridium có đất trồng ngô thuộc Hng Lợi - Hng Nguyên - Nghệ An II Thời gian nghiên cứu: -...
 • 45
 • 170
 • 0

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội
... cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội ” Mục tiêu củ đề tài - Xác định đặc tính vi khuẩn E coli nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn điểm giết mổ - ... xin cam đoan: Luận án Nghiên cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội công trình nghiên cứu riêng Những số liệu, kết nghiên cứu nêu luận án trung ... bàn Nội 89 3.12 Kết phân lập chủng E coli từ mẫu ban đầu 90 3.13 Kết kiểm tra đặc tính vi khuẩn E coli phân lập 91 3.14 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn VTEC từ mẫu thịt 93 3.15 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn...
 • 145
 • 385
 • 2

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan mắc colibacillosis

Nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli phân lập từ ngan mắc colibacillosis
... nuôi ngan 3.2 Kết phân lập giám định vi khuẩn E coli từ phủ tạng ngan nghi mắc Colibacillosis 3.2.1 Kết phân lập vi khuẩn E coli từ phủ tạng ngan bệnh Để xác định vai trò vi khuẩn E coli từ ngan ... tượng nghiên cứu Vi khuẩn E coli phân lập từ ngan mắc Colibacillosis ngan khỏe 2.2 Vật liệu nghiên cứu - Các mẫu bệnh phẩm phủ tạng (tim, khí qu n, phổi, gan, lách, túi khí) l y từ ngan nghi mắc Colibacillosis ... trọng chủng E coli phân lập từ ngan bệnh, gen chủng E coli phân lập từ ngan khỏe, tỷ lệ gen Iss, Tsh CvaC từ ngan bệnh cao ngan khỏe (P...
 • 12
 • 385
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC TRƯNG NGỮ NGHĨA CỦA HOÁN DỤ TRONG BÁO TIẾNG ANH VÀ TIẾNG VIỆT" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... từ hoán dụ xét đặc trưng ngữ nghĩa 200 ví dụ tiếng Anh tiếng Việt theo bảng đây: Bảng Đặc trưng ngữ nghĩa hoán dụ Tiếng Anh Tiếng Việt Đặc trưng ngữ nghĩa Tiếng Anh (200) Tiếng Việt (200) Số ... hệ hoán dụ Võ Thu Duyên [6] nghiên cứu ngữ nghĩa, cú pháp ngữ dụng học hoán dụ truyện ngắn Bài báo đề cập đến mở rộng nghĩa thu hẹp nghĩa biểu đạt hoán dụ việc sử dụng hoán dụ tượng đa nghĩa báo ... tiếng Anh Một điểm khác biệt tiếng Anh tiếng Việt trình sử dụng hình ảnh hoán dụ tiếng Việt có sử dụng động từ để làm bổ nghĩa sau cho danh từ trung tâm "chân sút", "tay chèo", tay đàn", … tiếng Anh...
 • 8
 • 316
 • 1

tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội

tóm tắt luạn án tiến sĩ nghiên cứu một số đặc tính của vi khuẩn escherichia coli (nhóm vtec) phân lập từ bò, lợn được giết mổ tại hà nội
... trình nghiên cứu có hệ thống vi khuẩn E coli nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội - Kết nghiên cứu đề tài giúp xác định hiểu số đặc tính vi khuẩn nhóm VTEC phân lập từ bò, lợn - Một số kỹ ... khuẩn thực trạng giết mổ chế biến thực phẩm Vi t Nam, đặt vấn đề tiến hành đề tài: "Nghiên cứu số đặc tính vi khuẩn Escherichia coli (nhóm VTEC) phân lập từ bò, lợn giết mổ Nội ” Mục tiêu đề ... có số trường hợp phân lập nhiều chủng từ mẫu thịt, mà có kết phân lập 42 chủng từ 37 mẫu dương tính 3.3.4 Kết phân lập VTEC từ mẫu lau thân thịt mẫu phân mổ Bảng 3.15 Tỷ lệ phân lập vi khuẩn...
 • 27
 • 294
 • 0

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam

nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài anopheles leucosphyrus ở việt nam
... Hồng Ngọc NGHIÊN CỨU MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC, ĐA HÌNH DI TRUYỀN VÀ TÍNH KHÁNG VỚI HÓA CHẤT DI T CÔN TRÙNG CỦA NHÓM LOÀI ANOPHELES LEUCOSPHYRUS VIỆT NAM Chuyên ngành: Di truyền học Mã số: 62.42.70.01 ... vector truyền sốt rét nguy hiểm này, tiến hành đề tài: Nghiên cứu số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền tính kháng với hóa chất di t côn trùng nhóm loài Anopheles leucosphyrus Việt Nam Với Mục ... chất di t côn trùng muỗi sống nhà quần thể muỗi bị tiêu di t 1.4.3 Tình trạng đáp ứng với hóa chất di t số loài Anopheles Việt Nam Việt Nam, số kết nghiên cứu mức độ nhạy cảm với hoá chất di t...
 • 140
 • 287
 • 0

nghiên cứu một số đặc trưng kỹ thuật của vải không dệt dùng làm phụ liệu may mặc và da giày

nghiên cứu một số đặc trưng kỹ thuật của vải không dệt dùng làm phụ liệu may mặc và da giày
... khụng dt Vt liu khụng dtVt liu khụng dt không dệt Vật liệu không dệt Liờn kt tliờn kt khụliờn kt c kộo si Nhuộm, in, xử lý hoàn tất Vật liệu không dệt Vật liệu liên kết khô liên kết đợc kéo sợi ... X da H.1.3[1]a) Mt ct ngangb) Mt ct dc a) Mặt cắt ngang b) Mặt cắt dọc ca x da ca x da xơ dừa X da c ly t nhng trỏi da xanh Sau ngõm nc bin núng, cỏc x c tỏch v nh quỏ trỡnh chi v nghin X da ... chng loi ph liu dựng may mc v da giy Cựng vi nhng mc ớch, i tng v phm vi nghiờn cu nh trờn, lun cú ch : Nghiờn cu mt s c trng k thut ca vi khụng dt dựng lm ph liu May mc v Da giy Lun tt nghip...
 • 87
 • 728
 • 2

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008

Nghiên cứu một số đặc điểm của người cho máu tại Viện huyết học - truyền máu trung ương giai đoạn 2006 - 2008
... THU NHUNG NGHIÊN CứU MộT Số ĐặC ĐIểM CủA NGƯờI CHO MáU TạI VIệN HUYếT HọC - TRUYềN MáU TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOạN 2006 - 2008 LUN VN THC S Y HC H NI - 2008 LI CM N Tụi xin trõn trng cm n : - Ban Giỏm ... ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc Truyn mỏu trung ng nm 2006 2007 - Nghiờn cu mt s thụng s sc khe ca ngi hin mỏu ti Vin Huyt hc - Truyn mỏu trung ng nm 2008 3 Chng TNG QUAN 1.1 LCH S TRUYN MU ... 12/2007 - Nghiờn cu tin cu: T thỏng 1 /2008 n thỏng 6 /2008 2.3.1 Nghiờn cu c cu NHM nm 2006 2007 - Lp mu thu thp s liu v c cu NHM 21 - Da trờn h s NHM t thỏng 1 /2006 n thỏng 12/2007 ti khoa thu gom...
 • 89
 • 287
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu một số đặc trưng nhiệt động lực qui mô lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè trên khu vực nam bộ3      một số đặc trưng của phân phối xác suất 23nghiên cứu một số đặc điểm lâm phần keo laimột số đặc điểm của phản ứng e1nghiên cứu một số đặc tính sinh học của virus lở mồm long móng type o phân lập ở lợn tạinghiên cứu một số đặc điểm dinh dưỡng và tập tính của vượn đen má trắng nomascus leucogenys ogilby 1840 trong điều kiện nuôi nhốt ở trung tâm cứu hộ linh trưởng nguy cấp vườn quốc gia cúc phươngnghiên cứu một số đặc điểm sinh học của tôm títnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm bệnh lý của bệnh viêm phổi ở lợn do mycoplasma tại một số vùng phụ cận hà nội và biện pháp phòng trịnghiên cứu một số đặc điểm sinh học và các yếu tố cấu thành năng suất của giống lúa nếp tan tròn oryza sativa l var japonica trồng tại xã thôm mòn huyện thuận châu sơn langhiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của ốc đĩa nerita balteata reeve 1885 ở quảng ninhnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng và hình ảnh học của hội chứng hẹp ống sống thắt lưng cùngnghiên cứu một số đặc điểm lâm sàng cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân tả có biến chứng tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương 102007 52009nghiên cứu một số đặc điểm hình thái thể lực của sinh viên trường đại họcnghiên cứu một số đặc điểm sinh lý sinh hóa của đậu xanh trong giai đoạn nảy mầmTính toán và thiết kế Boost Converterbao cao nguyen ly bao quan thuc phamCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DDE THI VAO 10 MON TOAN HA NOI TU 2006 DEN 2017Hướng dẫn giải đề thi Luật thương mại quốc tếHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 4) HH SC GC KET CAU THEPHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhTIENG ANH CHUYEN NGANH MAYbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập Vat ly nguyen tuThuyet dong hoc phan tu chat khiBài 14. Bài thực hành 2: Tính chất của một số hợp chất nitơ, photphoBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 6. Ôn chữ hoa: D, Đ