Cơ sở An toàn Thông tin

Tài liệu AN TOÀN THÔNG TIN CHO SỞ DỮ LIỆU pdf

Tài liệu AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU pdf
... hỏi liệu có mức an toàn Thời gian tồn liệu (Data life cycle): Dữ liệu sở liệu có thời gian tồn dài DBMS đảm bảo việc bảo vệ từ đầu đến cuối thời gian tồn liệu 2.1 Các chế an toàn DBMS An toàn liệu ... mềm an toàn quy tắc an toàn Phần mềm an toàn bao gồm bó chơng trình an toàn, chẳng hạn nh hệ điều hành an toàn, DBMS an toàn thủ tục an toàn phi thể thức Thiết kế phải tận dụng đợc chuẩn an toàn ... bảo tính liên tục tin cậy hệ thống, bảo vệ liệu chơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố...
 • 140
 • 551
 • 9

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong sở dữ liệu không gian

Nghiên cứu xây dựng một số giải pháp đảm bảo an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu không gian
... CNQS V BA èNH nghiên cứu xây dựng số giải pháp đảm bảo an ton thông tin sở liệu không gian Chuyên ngành: Bảo đảm toán học cho máy tính hệ thống tính toán Mã số: 62 46 35 01 LUN N TIN S TON HC ... giu bn tin vo mụi trng d liu khụng gian N-chiu cho tin giu khụi phc c vi tin cy nht nh trng hp d liu mang tin b bin dng i vi bn tin, ta cn xem xột kh nng khụi phc thụng tin mụi trng mang tin b ... bit thụng tin b vo d liu khụng gian Format SSW (b, v , K , k ) Input Bớt thụng tin b {0,1}; d liu khụng gian ; khúa K; tham s k, ( k N + ; k ); Output Khi khụng gian cú mang tin giu b Method...
 • 28
 • 499
 • 0

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP an ninh, an toàn của mạng máy tính chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính

Nghiên cứu một số vấn đề bảo mật và an toàn thông tin cho các mạng dùng giao thức liên mạng máy tính IP  an ninh, an toàn của mạng máy tính  cơ chế an toàn của các hệ điều hành mạng, network hacker, virus máy tính
... nghiên cứu AN ninh, an toàn mạng máy tính Quyển 5B: chế an toàn hệ điều hành mạng, Network hacker, Virus máy tính Chủ trì nhóm thực hiện: TS Đặng Vũ Sơn mục lục Trang Phần Khả an toàn hệ điều ... hành mạng i tổng quan hệ điều hành Các thành phần hệ điều hành Phân loại hệ điều hành 2.1 Hệ điều hành đơn chơng trình, hệ điều hành đa chơng trình 2.2 Hệ điều hành phân chia thời gian thực hệ ... Virus Phụ lục: Danh sách số viruS điển hình Tài liệu tham khảo Phần chế an toàn hệ điều hành mạng I Tổng quan hệ điều hành Hệ điều hành tầng hệ thống máy tính nằm phần cứng chơng trình ngời dùng...
 • 233
 • 467
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 8 pps

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 8 pps
... =I81 J13, J12 MAR(W81 MAR(I81 J14 ) W82, W83 I83, I82 W84 ) I84 ) MAR[I81 MAR(I81 I83,I82 I84) I83 MAR(I81 I83,I82 I84 ), I82 MAL(I81 I83,I82 = I81 MAR(I81 I83,I82 I84) I84) I84 MAL(I81 I83, I82 ... I83, I82 I84 ) W83 = I82 MAR(I81 I83, I82 I84 ) W84 = I84 MAR(I81 I83, I82 I84 ) MAR(X,Y) đầu phía bên phải MAL(X,Y) đầu phía bên trái cấu trúc MA hình 79 đầu vào X Y Và: V11 = J11 MAR(J11 =W81 ... mã liệu rõ đa vào khối mã hóa cuối trình mã hóa khác khối liệu thứ khối liệu thứ đổi chỗ cho Bây ta xét đến mối quan hệ thu đợc theo sơ đồ 711: W81 = I81 MAR(I81 I83, I82 I84 ) W82 = I83 MAR(I81...
 • 19
 • 183
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 7 pot

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 7 pot
... thử nghiệm Phần trình bầy modul phục vụ cho thử nghiệm t tởng thiết kế trình bầy phần trớc Những kỹ thuật bảo vệ trình bầy phần nhằm mục đích khẳng định ý tởng thiết kế phần trớc hoàn toàn khả ... a=GetProcAddress(hModule,"TransmitFile"); TransmitFile1=(BOOL (_stdcall *)(IN SOCKET, IN HANDLE , IN DWORD , IN DWORD , IN LPOVERLAPPED , IN LPTRANSMIT_FILE_BUFFERS , IN DWORD ))a; return TransmitFile1( hSocket, ... closesocket(sockListen); return(FALSE); } } bContinue = TRUE; ulThreadHandle = (HANDLE)_beginthread(ListenThread, 0, NULL); if(ulThreadHandle == (HANDLE)-1) { closesocket(sockListen); return FALSE;...
 • 24
 • 205
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 6 docx

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 6 docx
... đặc tính an toàn cần phải làm việc đợc với platform phần cứng, phần mềm, thủ tục truyền thông thiết bị truyền thông khác Ví dụ IP an toàn mã hoá liệu truyền router đảm bảo an toàn cho liệu truyền ... nén mã hoá liệu gọi hàm Winsock DLL ban đầu 92 3.2 Khung liệu Để hiệu an toàn, khối liệu cần đợc mã nén Do vậy, Secure socket chia dòng liệu thành nhiều frame, sau nén mã chúng Thứ tự quan trọng ... tên thành Orgsock.Dll) Hình Phơng pháp đổi tên để chặn Dữ liệu ứng dụng Dữ liệu ứng dụng Tạo khung Nén mã hoá Giải giải nén H H H Hợp Truyền H H H Hình Khung liệu Chính Secure socket truyền...
 • 11
 • 248
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 5 pps

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 5 pps
... hình an toàn khái niệm nên bao gồm: Biểu diễn ngữ nghĩa an toàn sở liệu Điều có nghĩa tính bí mật tính toàn vẹn mục liệu đợc thể phạm vi thông tin có mục này, phơng thức sử dụng mối quan hệ ... chế an toàn phải chứng minh đợc phù hợp với yêu cầu sách an toàn Phơng pháp luận phát triển hình thức công cụ hiệu cho mục đích 75 Tính đầy đủ tơng thích (completeness and consistancy): ... chế an toàn Mô hình ánh xạ yêu cầu phi hình thức vào nguyên tắc an toàn Mô hình an toàn khái niệm cho phép biểu diễn tờng minh yêu cầu sách, đồng thời cho phép kiểm tra số đặc tính hệ thống an toàn...
 • 18
 • 211
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 4 doc

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 4 doc
... đợc chuyển cho OS, lấy lại liệu hợp lệ từ sở liệu Theo giải pháp này, đối tợng (có nhãn an toàn giống nhau) sở liệu đợc lu giữ đối tợng OS tin cậy (đóng vai trò nh kho chứa đối tợng sở liệu) Vì ... kỹ thuật đợc trang bị Một hớng tiếp cận mang tính phơng pháp luận (trong tham chiếu rõ ràng vào yêu cầu DoD) câu trả lời cho vấn đề thiết kế sở liệu an toàn với đặc tính an toàn, thông qua giai ... liệu an toàn thông qua giai đoạn phân tích thiết kế ban đầu Nói riêng, phơng pháp luận hớng 60 dẫn nhà phát triển trình phân tích yêu cầu an toàn, lựa chọn sách an toàn, định nghĩa mô hình an toàn...
 • 15
 • 193
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 3 pptx

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 3 pptx
... nhập 2 .3 Các kiến trúc DBMS an toàn Trong phần trình bày số đặc điểm của kiến trúc DBMS an toàn Các DBMS an toàn hoạt động theo chế độ: mức an toàn hệ thống cao đa mức 45 Trong DBMS mức an toàn ... bảng cho grantee Nếu grantor không trao đặc quyền cho grantee, thuộc tính có giá trị Delete Chỉ thời điểm grantor trao đặc quyền cập nhật bảng cho grantee Nếu grantor không trao đặc quyền cho grantee, ... cách thức để gán phân loại cho thông tin đợc gộp, phản ánh mức nhạy cảm mục liệu đợc gộp Khi đó, thông tin (nh quan hệ mục liệu, tập hợp mục liệu) nhạy cảm so với mục liệu đơn lẻ, nên chúng phải...
 • 17
 • 250
 • 1

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 2 pdf

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 2 pdf
... hỏi liệu có mức an toàn Thời gian tồn liệu (Data life cycle): Dữ liệu sở liệu có thời gian tồn dài DBMS đảm bảo việc bảo vệ từ đầu đến cuối thời gian tồn liệu 2. 1 Các chế an toàn DBMS An toàn liệu ... mềm an toàn quy tắc an toàn Phần mềm an toàn bao gồm bó chơng trình an toàn, chẳng hạn nh hệ điều hành an toàn, DBMS an toàn thủ tục an toàn phi thể thức Thiết kế phải tận dụng đợc chuẩn an toàn ... luận nhằm thiết kế quy tắc an toàn 32 Thiết kế DBMS an toàn sở liệu tập hợp liệu đợc tổ chức quản lý thông qua phần mềm xác định, DBMS Việc đảm bảo an toàn sở liệu thông qua kỹ thuật hai mức...
 • 19
 • 236
 • 0

giải pháp an toàn thông tin cho sở dữ liệu phần 1 docx

giải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệu phần 1 docx
... bảo tính liên tục tin cậy hệ thống, bảo vệ liệu chơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm yếu tố ... quan an toàn sở liệu .1 Giới thiệu Một số khái niệm CSDL 3.Vấn đề an toàn CSDL Kiểm soát an toàn 12 Thiết kế CSDL an toàn 30 Thiết kế CSDL an toàn ... bố công khai) Có sở liệu chứa liệu nhạy cảm, chẳng hạn nh liệu quân sự, có sở liệu mang tính công cộng, chẳng hạn nh sở liệu th viện Các sở liệu bao gồm thông tin nhạy cảm thông tin thờng cần phải...
 • 17
 • 233
 • 0

GIẢI PHÁP BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN CHO SỞ DỮ LIỆU phần 2 pdf

GIẢI PHÁP BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU phần 2 pdf
... thống thông tin phủ có khác 5.1 sở liệu quan phủ Tại số nớc, sau phân tích vấn đề an toàn sở liệu, ngời ta tiến hành phân loại số sở liệu, tuỳ thuộc vào nội dung chúng: thông tin thiết yếu thông ... thông tin cần thiết cho an ninh quốc gia thông tin không thiết yếu thông tin đợc biết, dựa vào kiểm soát quyền thích hợp sở liệu có kiểu thông tin đợc gọi sở liệu đợc phân loại Trong đó, liệu ... tính an toàn hệ thống Có nhiều hiểm hoạ xảy tính bí mật toàn vẹn sở liệu, chúng làm cho việc bảo vệ sở liệu trở nên phức tạp Chính vậy, việc bảo vệ sở liệu đòi hỏi nhiều biện pháp, có ngời, phần...
 • 11
 • 383
 • 1

GIẢI PHÁP BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN CHO SỞ DỮ LIỆU phần 1 docx

GIẢI PHÁP BẢO MẬT AN TOÀN THÔNG TIN CHO CƠ SỞ DỮ LIỆU phần 1 docx
... yếu, đảm bảo tính liên tục tin cậy hệ thống, bảo vệ liệu chơng trình không bị xâm nhập, sửa đổi, đánh cắp tiết lộ thông tin trái phép An toàn thông tin sở liệu An toàn thông tin sở liệu bao gồm ... quan an toàn sở liệu .1 Giới thiệu Một số khái niệm CSDL 3.Vấn đề an toàn CSDL Kiểm soát an toàn 12 Thiết kế CSDL an toàn 30 Thiết kế CSDL an toàn ... hợp pháp 10 Quản lý bảo vệ liệu nhạy cảm Có sở liệu chứa nhiều liệu nhạy cảm (là liệu không nên đa công bố công khai) Có sở liệu chứa liệu nhạy cảm, chẳng hạn nh liệu quân sự, có sở liệu mang...
 • 20
 • 230
 • 0

Tổng quan về an toàn thông tin trong sở dữ liệu

Tổng quan về an toàn thông tin trong cơ sở dữ liệu
... DBMS Vùng làm việc DBMS sở liệu 1.2.2ưCácưmứcưmôưtả dữ liệu Lư cưđồ dữ liệu vậtưlý:ưMứcưnàyưmôưtảưcấuưtrúcưlư ưtrữ dữ ợ u liệu trong cácưfileưtrênưbộưnhớưngoài. Dữ liệu đư cưlư ưtrữư ợ u ... nhằmưkhámưphá,ưsửaưđổiưtráiưphép thông tin quan trọngư trong hệưthống Cácư xâmư phạmư tínhư an toàn CSDLư baoư gồm:ư đọc,ư sửa,ư xoá dữ liệu tráiưphép.ưCóưbaưloạiưxâmưphạm:ư Khai thác liệu trái phép thông qua suy diễn thông ... iưdạngưcácưbảnưghiưvàưcácưconưtrỏưtrỏưtớiưbảnưghi Lư cư đồư dữ liệu logic:ư ởư mứcư này,ư mọiư dữ liệu trong ợ CSDLưđư cưmôưtảưbằngưmôưhìnhưlôgícưcủaưDBMS.ưCácư ợ dữ liệu vàư quan hệư củaư chúngư đư cư môư tảư thông quaư ợ DDLưcủaưDBMS...
 • 136
 • 643
 • 15

Xem thêm

Từ khóa: giáo trình cơ sở an toàn thông tinhạ tầng cơ sở an toàn thông tincác nguy cơ mất an toàn thông tinnguy cơ mất an toàn thông tinnguy cơ mất an toàn thông tin trong giao dịch và thương mại điện tửan toàn thông tin cho cơ sở dữ liệuan toàn thông tin trong cơ sở dữ liệugiải pháp an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệunghiên cứu xây dựng giải pháp bảo mật thông tin trong thương mại điện tử an toàn thông tin cho cơ sở dữ liệucơ mất an ninh an toàn thông tin dữ liệu và một số giải pháp khắc phụcmột số nguy cơ tiềm ẩn về khả năng mất an toàn thông tin3 một số bài toán an toàn thông tin đặc trưng trong cơ sở dữ liệu quốc gia kinh tế công nghiệp và thương mại bộ công thươngtính an toàn thông tin phải cao những bài viết sau một thời gian lưu trữ trong cơ sở dữ liệu cần phải được sao lưu đề phòng sự cố xảy ramột số nguy cơ gây mất an toàn thông tin khi lưu trữ hoặc trao đổi trên mạng máy tínhan toàn thông tin số quốc gia2007 26 QD BTC Bieu thue NK uu dai dac biet ASEAN Trung Quoc2006 106 QD TTg Phe duyet HD co che giai quyet tranh chap trong ASEAN Han Quocservices sectoral classification list 002. Phu luc Bao cao cua Ban Cong tacBệnh trĩ khi mang thai có nguy hiểm không?Bài 10. Đồng chíQuy dinh kem Thong tu 07TT số 07 2015 TT-BGDĐT QĐ kiến thức tồi thiểu sau khi tốt nghiệp,...Thái Lan GSGN1THA2Indonesia GSGN1IDN2ÔN tập về GIẢI TOÁNufphieu dang ky de tai nckh22345ufphieu danh gia nghiem thu de tai22466Trung Quốc GSCMN1CHN1S1Trung Quốc GSCMN1CHN1S2Development economics theory empirical research and policy analysis 1st edition schaffner test bankDiscovering the internet brief 5th edition jennifer campbell test bankON TAP CAC CHUYEN DE MON TOAN LOP 3Chemistry in context applying chemistry to society 8th edition american chemical society test bankDerivatives 2nd edition sundaram test bank