giáo án tin tiểu học

Giao an tin tieu hoc quyen 2 - 2 chuong dau

Giao an tin tieu hoc quyen 2 - 2 chuong dau
... thẳng vẽ nét lại - Làm mẫu (Tiết 2) - Q/sát + thực hành - Có kiểu vẽ hình chữ nhật( hình 28 - trang 20 ) T2: Vẽ mẫu trang trí hình 29 - Nghe + q/s SGK Các kiểu vẽ hình trang 20 chữ nhật - Cách vẽ: * ... Hoạt động trò - Ra đời 1945, có tên ENIAC, nặng gần 27 tấn, chiếm diện tích gần 167m2 (H2 - Nghe Q/sát trang 5) - Máy tính ngày nặng - Ghi khoảng 15kg, chiếm diện tích 1/2m2 - Máy tính ngày ... trang 25 ) trớc chép - Làm mẫu : vẽ hình tròn chép (Tiết 2) * Thực hành - T2: Vẽ hình táo chép thành táo (hình 42 trang 27 ) + Cách vẽ: Dùng dụng cụ vẽ đờng cong, vẽ xong đổ màu + Làm mẫu - Q/sát...
 • 16
 • 555
 • 6

GIÁO ÁN TIN TIỂU HỌC

GIÁO ÁN TIN TIỂU HỌC
... Thäng tin dảng vàn bn: thỉåìng tiãúp xục nhiãưu dảng - Sạch giạo khoa, thäng tin truûn, l thäng tin dảng vàn ? Thäng tin no m cạc em bn thỉåìng gàûp nháút? - Em hy cho mäüt vê dủ vãư thäng tin ... tàõc thán mạy - Báût cäng tàõc mn hçnh - Hỉåïng dáùn cạch báût tàõt mạy - Báût cäng tàõc trãn thán mạy v quan sạt sỉû hoảt âäüng ca mạy GV: Mäüt säú loải mạy cọ mäüt cäng tàõc chung cho thán mạy ... vàn bn m em biãút - GV nháûn xẹt Thäng tin dảng ám - Cạc em â âỉåüc nghe cạc chỉång trçnh phạt thanh, tr chuûn våïi âãø nháûn v trao âäøi thäng tin Thäng tin dảng hçnh nh - Cạc tiãúng chng, träúng...
 • 86
 • 313
 • 0

Giáo án Tin tiểu học

Giáo án Tin tiểu học
... ngày tháng năm 2011 Tin học Bài 2: Thông tin xung quanh ta Thông tin dạng văn Thứ ngày tháng năm 2011 Tin học Bài 2: Thông tin xung quanh ta Thông tin dạng âm Thứ ngày tháng năm 2011 Tin học Bài ... (Tiết 2) Làm việc với máy tính c) Ánh sáng Máy tính nên đặt cho ánh sáng không chiếu thẳng vào hình không chiếu thẳng vào mắt em Thứ Thứ Tin học Tin học tháng tháng năm 2011 năm 2011 CHƯƠNG 1: ... -> Với giúp đỡ máy tính, em làm nhiều công việc như: học đàn, học vẽ, học làm toán, liên lạc với bạn bè… Thứ Thứ Tin học Tin học tháng tháng năm 2011 năm 2011 CHƯƠNG 1: LÀM QUEN VỚI MÁY TÍNH...
 • 177
 • 659
 • 0

Giáo án toán tiểu học

Giáo án toán tiểu học
... vào tính toán thuận tiện, hợp lý II-Đồ dùng dạy học III-Các hoạt đông dạy học Tg Hoạt động củathầy A Bài cũ -Gọi hs nhắc lại qui tắc chia số cho tích B.Bài 1.Giới thiệu -GV: Giờ học toán hôm em ... dõi nhận xét Toán 69: CHIA MỘT SỐ CHO MỘT TÍCH I- Mục tiêu Giúp HS: • Biết cách thực chia số cho tích • Aïp dụng cách thực chia số cho tích để giải toán có liên quan II-Đồ dùng dạy học: IIICác ... làm bài, em lên bảng giải toán sau, em khác giải vào VBT: *Bài giải: Số tiền bạn phải trả là: 7200:2=3600(đồng) Giá tiền là: 3600:3=1200(đồng) Đáp số: 1200 đồng Toán (70) MỘT CHIA MỘT TÍCH CHO...
 • 7
 • 612
 • 2

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009

giao an tin 10- hoc ki 2_2008-2009
... c cỏc thụng tin hoc nhỏy chut vo cỏc liờn kt khỏc trang ny m cỏc trang web tng ng Ni dung trờn trang web (on bn hoc nh hoc c nh v bn) cú th c in hoc lu vo a in thụng tin trờn trang web hin ... cho bi mi: cp nht thụng tin hng ngy cỏc em thng lm gỡ? Phng tin no? Em no ó s dng Internet tỡm kim thụng tin quan tõm? Em cú th cho vi ý kin v vic tỡm kim thụng tin trờn mng Internet l cn ... thảo văn ta cần phải sang Ngắt trang thủ công trang cha gõ đến hết trang, th- đánh số trang: ờng dùng phím Enter đến hết trang Làm nh lâu a Ngắt trang: thủ công Việc ngắt trang đợc thực Word cung...
 • 57
 • 314
 • 1

Giáo án tin 7 học kì I

Giáo án tin 7 học kì I
... thông tin đồ HS lắng nghe theo d i a) Thông tin chi tiết đồ Click chuột vào menu Maps thực cacs nút lệnh Gi i thích ý nghĩa lệnh Political Boundaries: Đường biên gi i nước HS ghi 5./ Xem thông tin ... soạn: Ngày tháng 11 nam 2008 HS lắng nghe Tiết 25 + 26 : B i HỌC ĐỊA LÝ THẾ GI I V I EARTH EXPLORER I MỤC TIÊU: a Kiến thức: - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước + Các ... thực l i thao tác tiết - Xem thông tin chi tiết đồ (menu Maps): + Đường biên gi i nước Gi i số vướng mắc mà HS gặp ph i + Các đường bờ biển Yc HS ph i xem tất thông tin menu Maps yc HS phân biệt...
 • 8
 • 266
 • 4

Giáo án tin 8 học kì 1

Giáo án tin 8 học kì 1
... vµo vµ ®Çu cđa bµi to¸n ®ã Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 21 THCS Sơn Tiến Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 22 THCS Sơn Tiến Ngµy so¹n : 11 /11 /20 08 Ngµy d¹y : 8A :13 /11 /20 08 TiÕt 20 : Bµi : Tõ bµi ... em lµ mét c¸i ¸o Ngµy so¹n : 23 /8/ 20 08 Ngµy d¹y : 8A :25 /8/ 20 08 8B :26 /8/ 20 08 8C : 26 /8/ 20 08 TiÕt : Bµi : M¸y tÝnh vµ ch¬ng tr×nh m¸y tÝnh A Mơc tiªu : Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân THCS Sơn Tiến ... P = (a x b - c)/d §äc tríc phÇn bµi SGK Ngµy so¹n :11 /11 /20 08 Giáo án tin Gv Đậu Thanh Quân 24 THCS Sơn Tiến Ngµy d¹y : 8A :13 /11 /20 08 TiÕt 21: Bµi : Tõ bµi to¸n ®Õn ch¬ng tr×nh A Mơc tiªu : •...
 • 46
 • 361
 • 7

Giao an Tin 6tin hoc 6

Giao an Tin 6tin hoc 6
... trình xử lý thông tin đợc diễn nh nào? tin - Trong hoạt động thông tin, việc xử lý thông tin quan trọng mục đích xử lý thông tin đem lại hiểu biết cho ngời Thông tin vào Xử lý Thông tin - Quá trình ... thông tin bao gồm: thông tin vào (thông tin trớc đợc xử lý, thông tin (thông tin sau đợc xử lý) ? Lấy ví dụ việc tiếp nhận xử lý thông tin ngời? GV: Hãy phân tích thông tin vào, thông tin khâu ... niệm thông tin hoạt động thông tin ngời Biết máy tính công cụ hỗ trợ ngời hoạt động thông tin Có khái niệm ban đầu tin học nhiệm vụ tin học - Kỹ kỹ xảo: Rèn kỹ tiếp nhận xử lý thông tin cách xác...
 • 20
 • 204
 • 0

Giáo án tin 7 Học kì 1 (full)

Giáo án tin 7 Học kì 1 (full)
... a) 20 +15 ; 20 -15 ; 20x5; 20/5; 205; b)20 +15 x4; (20 +15 )x4; (20 -15 )x4 ; 20- (15 x4); c )14 4/6-3x5 ;14 4/(6-3)x5; (14 4/6-3)x5; 14 4/(6-3)x5; -HS thc hnh d )15 2/4; (2 +7) 2 /7; (32 -7) 2-(6+5)3; (18 8 -12 2) /7 -GV ... liu s 12 ễ B1 cho d liu s ễ C1 cn tớnh TBC ca ụ A1 v B1 Ta nhp cụng thc vo ụ C1 ntn? -GV:Tuy nhiờn, nu d liu ụ A1 sa thnh 22 thỡ em phi tớnh li kt qu ụ C1 t ng cp nht, em cú th thay s 12 bng ... lng cỏc bin khụng hn ch =Average (15 ,24,45) cho kt qu 28 Em hóy cho VD? Nu A1:A5 ln lt cha cha cỏc s: 10 ,7, 9, 27, 2 thỡ cụng thc nh sau: =Average(A1:A5) kt qu =11 Chỳ ý: Hm Average cng cho phộp...
 • 58
 • 618
 • 6

giao an NGLL tieu hoc

giao an NGLL tieu hoc
... giỡn lao động HOẠT ĐỘNG : TUẦN 9+10 AN TỒN GIAO THƠNG 1.u cầu giáo dục : Gíúp học sinh _ Hiểu biết đèn tín hiệu : đỏ, xanh, vàng _ Giáo dục học sinh an tồn giao thơng _ Rèn cho học sinh có thói ... : mang theo chổi, cào cỏ Tổ 3,4 : đồ hốt rác, giỏ đựng rác, tranh ảnh Tiến trình hoạt động : Ổn định tổ chức : tập hợp lớp _ Tun bố lí Hoạt động : _ Giáo dục mơi trường : cho học sinh xem tranh ... 22/12, vẻ đẹp truyền thống “ Anh dội cụ Hồ ” qua giai đoạn lịch sử _ Hiểu biết truyền thống cách mạng, kiện vẻ vang q hương _ Học tập rèn luyện theo gương tốt hệ cha anh TÊN HOẠT ĐỘNG : TUẦN 15...
 • 21
 • 769
 • 3

giao an MT tieu hoc lop 2 tuan 1 - 15

giao an MT tieu hoc lop 2 tuan 1 - 15
... chủ yếu 1) Ổn đònh lớp: GV : Nguyễn Bình Tuy 15 Môn Mó thuật lớp Trường tiểu học Ngô Quyền Năm học 20 09 - 20 10 - Cho HS hát -1 2) Kiểm tra đồ dùng học tập 1 3) Bài : 32 a/ Giới thiệu :1 Dùng ... thiệu tranh ảnh gợi ý để HS quan sát * Quan sát nhận tranh vẽ đặc điểm khuôn mặt mgười chủ yếu hiểu tranh chân dung 2p ¤ Họat động 2: Cách vẽ * GV hướng dẫn bảng * Theo dõi GV hướng dẫn 21 p- 3p- ¤ ... …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… GV : Nguyễn Bình Tuy 11 Môn Mó thuật lớp Trường tiểu học Ngô Quyền Năm học 20 09 - 20 10 TUẦN 12 BÀI 12 : VẼ CỜ TỔ QUỐC HOẶC CỜ LỄ HỘI I Mục tiêu: • Giúp HS nhận...
 • 16
 • 261
 • 0

Giáo an HĐNGLL tiểu học _ mới

Giáo an HĐNGLL tiểu học _ mới
... thầy cô giáo trưởng thành học sinh -Biết ơn sâu sắc, kính trọng thầy cô giáo -Biết ứng sử lẽ phép, chăm ngoan, học giỏi II/.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 2) Nội dung -Công lao Thầy cô giáo -Những ... …………………………………………………………………………… TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM HỌC TỐT I/ YÊU CẦU GIÁO DỤC : Giúp HS : - Biết kinh nghiệm học tập tốt - Hiểu cần thiết việc học tập tốt - Biết cách học rèn luyện cách II/ NỘI DUNG VÀ HÌNH ... tháng năm 1945 -Giáo dục tình yêu thương em Bác Hồ, Giáo dục thái độ học tập nghiêm túc ý chí vươn lên học tập II/.NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG 1) Nội dung -Lá thư Bác Hồ gởi học sinh -Vui văn...
 • 16
 • 1,348
 • 13

Bài soạn Giáo án tin 8 học kỳ 2

Bài soạn Giáo án tin 8 học kỳ 2
... - Giáo viên nhận xét đánh giá tiết thực hành học sinh  Giáo viên: Nguyễn Thị Nga Trang: 22 Trường THCS Minh - Tân Giáo án Tin hoc Tuần: 25 Tiết: 48 Ngày soạn: ... - Về nhà học bài, kết hợp SGK  Tuần: 27 Giáo viên: Nguyễn Thị Nga Ngày soạn: 07/03 /20 11 Trang: 28 Trường THCS Minh - Tân Giáo án Tin hoc Tiết: 51 Bài thực ... lại sống ngày Dặn dò: (2phút) - Về nhà học kết hợp sách giáo khoa Giáo viên: Nguyễn Thị Nga Trang: Trường THCS Minh - Tân Giáo án Tin hoc Tuần: 20 Tiết: 42 Ngày soạn: 03/01 /20 11 CÂU LỆNH LẶP (tt)...
 • 66
 • 243
 • 2

Gián án Giáo an tin 7 học kỳ II theo CKT

Gián án Giáo an tin 7 học kỳ II theo CKT
... v 72 xem ngt trang ta s dng lnh gỡ? GV hng dn HS cỏch thc hin v minh ho ch cho HS thy cỏc du ngt trang Cho HS quan sỏt hỡnh 73 a v 73 b thy cỏch iu chnh trang in GV cho HS quan sỏt cỏc l trang ... liu Trang 12 Giỏo n Tin Hc 7- Hc K II Tun 24 Tit 47, 48 Ngy son: Bi SP XP V LC D LIU I MC TIấU: Kin thc: - Học sinh đợc trang bị kiến thức xếp lọc liệu trang tính K nng: - Biết xếp liệu trang tính, ... Trỡnh by v in trang tớnh Trang Giỏo n Tin Hc 7- Hc K II Tun 22 Tit 43, 44 Ngy son Bi TRèNH BY V IN TRANG TNH I MC TIấU: Kin thc: - Giúp học sinh hiểu đợc mục đích việc xem trang tính trớc in...
 • 53
 • 255
 • 2

GIAO AN TIN 6 (Hoc Ki 2)

GIAO AN TIN 6 (Hoc Ki 2)
... HS quan sát cho nhận xét xem có phải cách nhận biết thông tin không? - Thông tin tất đem lại - Các nhóm rút KL thông tin gì? hiểu biết giới xung quanh (sự vật, - GV giới thiệu ki n ) ngời * Tin ... thông tin T2 vào Xử lí T2 - Thông tin vào: thông tin trớc xử lí - Thông tin ra: thông tin nhận đợc sau xử lí b Có cách tiếp nhận thông tin: + vô thức + có ý thức c Lu trữ, trao đổi thông tin: ... làm cho thông tin hiểu biết đợc tích luỹ nhân rộng ? Các giác quan giúp cho ta hđ Hoạt động t .tin tin học thông tin? Ví dụ? - Hoạt động thông tin đợc tiến hành - Giúp tiếp nhận thông tin VD: Mũi...
 • 75
 • 504
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giáo án tin tiểu học quyển 2giáo án tin tiểu học lớp 5 quyển 3giáo án tin tiểu học lớp 5giao an tin tieu hoc quyen 3giáo án tin tiểu học lớp 4giáo án tin tiểu học quyển 1giáo án khối tiểu họcgiáo án bậc tiểu họcgiáo án mẫu tiểu họcgiáo án toán tiểu họcbìa giáo án trường tiểu họcgiáo án trường tiểu học cát linhgiáo án trường tiểu học cát linh hà nộigiáo án dạy tiểu họcgiáo án toán tiểu học lớp 4Bài 7. Sự phát triển lịch sử và nền Văn hoá đa dạng của Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 6. Các quốc gia Ấn Độ và văn hoá truyền thống Ấn ĐộBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô-maBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 3. Các quốc gia cổ đại phương ĐôngBài 1. Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thuỷBài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 27. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp xâm lược kết thúc (1953 - 1954)Bài 8. Nước MĩBài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu từ giữa những năm 70 đến đầu những năm 90 của thế kỉ XXđánh giá thái độ HÀI LÒNG với VIETTELkhai thác tinh chế KCLkhai thác và tinh chếmuối barium sulfatNHỰA NHIỆT RẮN POLYESTER KHÔNG NO VÀ ỨNG DỤNG TRONG VẬT LIỆU COMPOSITEPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ SẢN XUẤT SẠCH HƠNPHƯƠNG PHÁP LUẬN ĐÁNH GIÁ sản xuất sạch hơnBài 23. Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại (Phần từ năm 1917 đến năm 1945)