Giáo trình Phương pháp luận trong nghiên cứu khoa học Chương 3

Slide bài giảng phương pháp luậnnghiên cứu khoa học (chuong 2 trình tự logic của nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 2 trình tự logic của nghiên cứu khoa học)
... C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỘT SỐ KHÁI NIỆM  Trình tự logic?  Vấn đề nghiên cứu?  Giả thuyết?  Chứng minh? www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN ... Phát triển kỹ Trang C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Các phương pháp phát vấn đề nghiên cứu  Nhận dạng bất đồng tranh luận khoa học: Khi hai đồng nghiệp ... 12 C2 TRÌNH TỰ LOGIC CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU, LỰA CHỌN ĐỀ TÀI Các phương pháp phát vấn đề nghiên cứu  Lắng nghe lời phàn nàn người không am hiểu: Đôi nhiều câu hỏi nghiên cứu...
 • 60
 • 4,358
 • 21

Slide bài giảng phương pháp luậnnghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (Chuong 4 Trình bày kết quả nghiên cứu khoa học)
... C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Việc trình bày, công bố kết nghiên cứu hiểu tên gọi:  Trình bày/ công bố luận điểm khoa học; Trình bày/ công bố kết nghiên cứu;  Viết /công bốcông trình ... kỹ Trang 43 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tổng luận khoa học www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 44 C4 TRÌNH BÀY/BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Ví dụ Tác phẩm khoa học www.ptit.edu.vn ... thể kết trình tập nghiên cứu phương pháp kỹ nghiên cứu khoa học định  Luận văn khoa học dù thuộc bậc đào tạo đại học hay sau đào tạo đại học xem công trình nghiên cứu khoa học Vì ngưòi viết luận...
 • 49
 • 990
 • 10

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
... Thí dụ: Phương pháp luận nghiên cứu Toán học, phương pháp luận nghiên cứu Kinh tế, phương pháp luận nghiên cứu Tâm lý học Sau nghiên cứu quan điểm phương pháp luận chung cho lĩnh vực khoa học II ... CỦA PHƯƠNG PHÁP LUẬN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC I Đối tượng nội dung nghiên cứu phương pháp luận nghiên cứu khoa học: Trước đây, có triết học dành mối quan tâm nghiên cứu khoa học phạm trù triết học ... từ môn khoa học khác + Có hệ thống phương pháp luận: Tuỳ thuộc đối tượng nghiên cứu, môn khoa học đặc trưng bồi hệ thống phương pháp luận nghiên cứu Phương pháp luận nghiên cứu môn khoa học bao...
 • 95
 • 2,262
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 1 doc
... chỉnh Phương pháp luận nghiên cứu khoa học Y học Cuốn sách bao gồm hai phần: Phần I: Là vấn đề chung phương pháp luận nghiên cứu Y học Phần II: Gồm thuật toán thống kê ứng dụng nghiên cứu kiểm ... kết nghiên cứu Y học mức độ khác Trong tương lai, với phát triển mặt kinh tế nước nhà, công tác nghiên cứu khoa học ng y phát triển, có nghiên cứu Y học Cuốn Phương pháp luận nghiên cứu Y học ... vực, phương pháp nghiên cứu .7 Đặc thù nghiên cứu y học 10 CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THÔNG DỤNG 12 Nghiên cứu mô tả 12 Nghiên cứu phân tích .15 X Y DỰNG...
 • 13
 • 471
 • 5

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 2 potx
... huyết áp 19 X Y DỰNG ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Đặt vấn đề Trong nghiên cứu khoa học việc xác lập đề cương nghiên cứu tốt tạo điều kiện thuận lợi cho trình nghiên cứu Muốn x y dựng đề cương nghiên ... pháp đơn giản mà đảm bảo tính khoa học (xem phần toán thống kê) 2. 2.3 Các loại nghiên cứu tập Dựa vào mô hình nghiên cứu, người ta chia nghiên cứu tập thành hai loại: nghiên cứu tập hồi cứu nghiên ... trọng, nguy thực 16 bệnh tiêu ch y cháu 2. 2 Nghiên cứu tập Xuất phát điểm nghiên cứu tập nhà nghiên cứu lập lộ trình nghiên cứu mà điểm khởi đầu y u tố nguy biết để sau xem xét có phải nguyên nhân...
 • 14
 • 295
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 3 ppt
... 30 3. 432 30 4.2 23 307.691 31 2.209 31 5.959 31 8.071 32 2.024 32 4.222 33 4.1 13 337 .267 33 9.815 840.849 34 3.264 34 7.589 36 0.822 36 1 .33 3 36 3.646 36 6.754 37 0.917 37 1657 Cụm Cụm Cụm 10 Cụm 11 Cụm 12 Cụm 13 ... 4.451 4.425 3. 860 2. 835 1.725 3. 988 4.124 4 .38 9 1.126 2.166 3. 3 93 4.787 23. 447 13. 689 14.696 20.000 3. 990 4.754 37 5.951 37 9 .37 4 38 3.472 38 8.012 39 0 .33 4 39 4 .32 1 39 8. 532 401.0 73 401.921 4 03. 202 406.512 ... 507 3. 516 14.402 2.575 3. 105 4.176 1.919 3. 261 4.270 3. 301 3. 250 4.670 757 12. 037 55 3. 702 2.262 791 3. 468 4 .33 8 3. 930 2.112 3. 9 53 2.198 9.891 3. 154 2.548 1. 034 2.415 4 .32 5 13. 233 511 2 .31 3 3. 108...
 • 23
 • 394
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 4 pps
... bậc phương sai hay nói cách khác bậc hai phương sai: S = S2 Độ lệch chuẩn giá trị ứng dụng nhiều thực hành, nghiên cứu vấn đề sinh học y học cho nhà nghiên cứu biết phân tán số liệu nghiên cứu ... dụng điều đương nhiên Thống kê Y sinh học (Biostatistics): môn toán ứng dụng, sử dụng toán học để nghiên cứu, phân tích vấn đề Y học sinh học, toán học hoá vấn đề sinh học sức khoẻ người, làm cho ... Đ y giai đoạn quan trọng mà nhà nghiên cứu cần phải lưu tâm Các số liệu nghiên cứu cần thu thập đ y đủ xác, sau kiểm tra cách khoa học sở chắn đáng tin c y cho tất giai đoạn Sắp xếp trình bày...
 • 14
 • 243
 • 1

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 5 pps
... thuyết tương quan X Y X Ytn 4, 25 3 1, 75 1 ,5 0 ,5 0, 25 Yit 4,0 15 3, 355 2,6 95 2,9 35 1,3 75 0,7 15 0, 055 Chú ý: D đoạn thẳng thoả mãn điều kiện toán thực tế Toàn đường thẳng biểu diễn phương trình tính không ... thuộc Xi Yi khác phụ thuộc Yi Xi Hệ số η luôn dương ηx /y y/ x ; ηx /y = y/ x chúng Rxy 2 .5. 2 Công thức tính hệ số tương quan phi tuyến Trong Sx Sy độ lệch tiêu chuẩn đặc điểm Xi Yi; Sxy Syx độ ... nhiễm = Ic I0 Nếu RR > y u tố nguy nguyên nhân g y nên hậu bệnh lý tương ứng Chỉ số không ứng dụng nghiên cứu khác nghiên cứu mô tả, bệnh chứng Như v y, nghiên cứu mô tả nghiên cứu bệnh chứng, đặc...
 • 19
 • 305
 • 0

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt

PHƯƠNG PHÁP LUẬN TRONG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Y HỌC PHẦN 6 ppt
... 19 ,67 9 21, 161 22 ,61 8 24,054 25,472 26, 873 28,259 29 ,63 3 30,995 32,3 46 33 ,68 7 35,020 36, 315 37 ,65 9 38, 968 40,270 41, 566 42,8 56 44,140 15,419 46, 693 47, 962 6, 635 9,210 11,315 13,277 5, 068 16, 812 18,475 ... 20,090 21 ,66 6 23,209 24,725 26, 217 27 ,68 8 29,141 30,578 32,000 33,409 34,805 36, 191 37, 566 38,932 40,289 41 ,63 8 42,980 44,314 45 ,64 2 46, 963 48,278 49,588 50,892 10,827 13,815 16, 266 18, 467 20,515 ... nghiên cứu y học Nhà xuất Y học, tập I, II Nguyễn Đình Khoa (1975) Phương pháp thống kê ứng dụng sinh học Tủ sách Đại học Tổng hợp Nguyễn Xuân Phách cộng (1992) Toán thống kê tin học nghiên cứu...
 • 9
 • 247
 • 0

Slide bài giảng phương pháp luậnnghiên cứu khoa học (chuong 3 thu thập và xử lý thông tin)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 3 thu thập và xử lý thông tin)
... C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN Nghiên cứu khoa học trình thu thập chế biến /xử thông tin Thông tin vừa ”nguyên liệu”, vừa “sản phẩm” nghiên cứu khoa học www.ptit.edu.vn ... TRÌNH THU THẬP VÀ XỬ LÝ TT  Chọn phương pháp tiếp cận;  Thu thập thông tin;  Xử thông tin  Thực phép suy luận logic www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG ...  Phương pháp thực nghiệm;  Phương pháp trắc nghiệm;  Phương pháp xử thông tin www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN MỤC ĐÍCH CỦA VIỆC THU THẬP, XỬ LÝ...
 • 55
 • 1,718
 • 19

Slide bài giảng phương pháp luậnnghiên cứu khoa học (chuong 5 tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 5 tổ chức thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học)
... khoa học cứu www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NỘI DUNG I/ Tài liệu khoa học • • • • • Bài báo khoa học Báo cáo khoa học Thông báo khoa học Tổng luận khoa ... Phát triển kỹ Trang C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH TÀI LIỆU KHOA HỌC Bài báo/Báo cáo/Thông báo/Tổng luận/ Tác phẩm/Kỷ yếu/Chuyên khảo/SGK, Tổng luận khoa học:  Tổng luận khoa học mô tả khái quát ... triển kỹ Trang 39 C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH Ví dụ thông báo tổ chức HNKH www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 40 C5 TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH Ví dụ Tổng luận khoa học www.ptit.edu.vn...
 • 46
 • 1,136
 • 7

Slide bài giảng phương pháp luậnnghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)

Slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học (chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa học)
... tập (về phương pháp /phương pháp luận nghiên cứu) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC  Phương pháp? Phương pháp luận? Khoa học? Nghiên ... Trang 17 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA HỌC ĐẶC BIỆT (VD) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 18 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC THÀNH TỰU KHOA ... www.ptit.edu.vn C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ Trang 28 C1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KHOA HỌC VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ĐIỀN DÃ...
 • 36
 • 1,320
 • 13

Phương pháp luậnnghiên cứu khoa học _đề tài tìm đường đi ngắn nhất khi đi đường phố trong nội đô hà nội,tìm địa chỉ cần biết khi đi trong hà nội.

Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học _đề tài tìm đường đi ngắn nhất khi đi đường phố trong nội đô hà nội,tìm địa chỉ cần biết khi đi trong hà nội.
... cần làm việc mà gấp rút thời gian đường làm,nhưng cần hòa đồng việc tìm đường tìm khoảng cách Cần hiểu biết rõ tính hoạt động việc tìm đường nội thành làm rút ngắn khoảng cách tiện lợi thời gian ... sau đặt vào ứng dung vào đi n thoại 5.Thiết kế modul tìm đường nhanh 6.Có thể định vị đường thông qua mạng 2G 3G nhanh chóng VI.Kết luận Bản thiết kế phần mềm đường cần công việc ta cần làm việc ... khoảng hành trình, quãng cách tới đi m đến, thời gian Mặt Trời mọc, lặn nhiều thứ khác 2.Các thuật toán hay tìm đường đi. Áp dụng thuật to án Prim tìm khoảng cách ngắn đỉnh đồ thị,giống tìm đường ngắn...
 • 3
 • 389
 • 1

Phương pháp luậnnghiên cứu khoa học _j2me và lập trình game cho di động

Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học _j2me và lập trình game cho di động
... nghệ J2ME cho việc lập trình thiết bị di động việc không khó lập trình viên Tuy lập trình J2ME, lập trình viên gặp phải số khó khăn đạc trưng tránh khỏi: - Không hỗ trợ phép tính dấu phẩy động (floating ... thiệu lập trình cho điện thoại di động công cụ J2ME Wireless Toolkit Bài viết giúp bạn làm quen với việc lập trình điện thoại di động Khi sử dụng điện thoại hàng ngày, bạn nghĩ lập trình cho điện ... tả Sun qui định để lập trình viên dựa vào môi trường lập trình quán thông qua quán này, ứng dụng tạo mang tính độc lập thiết bị cao Ví dụ lập trình viên viết chương trình game cho điện thoại Samsung...
 • 19
 • 382
 • 3

Phương pháp luậnnghiên cứu khoa học _nghiên cứu tích hợp máy thu tín hiệu gps với hệ thông phổ kế siêu cao tần và ứng dụng thử nghiệm trong viễn thám hàng không xây dựng bản đồ độ ẩm

Phương pháp luận và nghiên cứu khoa học _nghiên cứu tích hợp máy thu tín hiệu gps với hệ thông phổ kế siêu cao tần và ứng dụng thử nghiệm trong viễn thám hàng không xây dựng bản đồ độ ẩm
... nghị khoa học, tạp chí nước quốc tế, phù hợp với kết phương pháp kinh điển, chứng tỏ độ tin cậy thiết bị phương pháp ứng dụng Để tăng cường khả ứng dụng hệ phổ kế nghiên cứu môi trường sử dụng ... Bắc Bộ 3.1 Cách thức xây dựng - Nghiên cứu tổng quan phương pháp viễn thám hàng không đo đạc độ ẩm đất - Nghiên cứu ứng dụng mô hình bán thực nghiệm tính toán độ ẩm đất, có tính đến ảnh hưởng lớp ... bị GPS - Bản đồ bao gồm đồ địa điểm vùng III KẾT LUẬN - Đề tài thành công xây dựng cho đồ độ ẩm, ứng dụng trực tiếp vào giải pháp sử dụng bảo vệ đất hiệu - Mở cho bước đầu công nghiên cứu độ ẩm, ...
 • 4
 • 424
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: dương văn tiển 2011 giáo trình phương pháp luận và nghiên cứu khoa học dùng cho học viên cao học đại học thủy lợi hà nộislide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 3 thu thập và xử lý thông tincơ sở phương pháp luận trong nghiên cứu khoa họcslide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 8slide bài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học chuong 1 đại cương về nghiên cứu khoa họcphương pháp logic trong nghiên cứu khoa họcbài giảng phương pháp luận và nghiên cứu khoa học full pgs ts vũ cao đàmtiểu luận phương pháp luận và nghiên cứu khoa họcphương pháp luận và nghiên cứu khoa học tên đề tài nghiên cứu việc xây dựng phần mềm chống trộm trên smartphoneđề tài phương pháp luận và nghiên cứu khoa họcphương pháp lập luận trong nghiên cứu khoa họcii một số vấn đề phương pháp luận trong nghiên cứu đề tàiphương pháp luận trong nghiên cứu hệ phỏt trin thống nông nghiệpphương pháp luận trong nghiên cứu phỏt trin hệ thống nông nghiệpphần i một số yêu cầu về phương pháp luận trong nghiên cứu và dạy học lịch sử thời nguyễnPHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ NHÂNĐề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuTính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DTuần 15 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 0)HU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTuần 15 giáo án lớp 3 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMSách Tiếng Trung 1Bài 60. Động vật quý hiếmGIẢI CHI TIẾT CÁC BÀI TẬP LẠ VÀ KHÓ TRONG ĐỀ THI THPT QG MÔN VẬT LÍPHƯƠNG PHÁP TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆMbài tập Vat ly nguyen tuBài 10. Bài thơ về tiểu đội xe không kínhHai đường thẳng vuông gócTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmBài 43. Rễ cây