Giáo trình NLKT ( Nguyên lý kế toán )

THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN KẾ TOÁN

THUYẾT TRÌNH MÔN NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
... a Kế toán tổng hợp kế toán chi tiết phải tiến hành đồng thời b Bảng cân đối TK dùng để đối chiếu,kiểm tra việc ghi chép TK c Nhà nước qui định thống danh mục sổ chi tiết d Hệ thống tài khoản kế ... ánh tài sản nguồn vốn lấy từ bảng cân đối kế toán lập vào cuối kì trước d.Số dư cuối kì tài khoản phản ánh tài sản nguồn vốn sở để lập bảng cân đối kế toán cho cuối kì 6.T ài khoản 331 “Phải ... Nợ TK 154 Có TK 623 6.300.000 6.300.000 Chọn câu sai câu sau đây: a Kế toán tổng hợp sử dụng thước đo thước đo tiền tệ b Kế toán chi tiết sử dụng thước đo tiền tệ,đồng thời với thước đo vật thước...
 • 24
 • 751
 • 0

giáo án môn nguyên kế toán

giáo án môn nguyên lý kế toán
... MINH GIÁO ÁN Môn học: Nguyên kế toán Số tiết: 45 Tiết thứ: Lớp: Tp Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2015 GIÁO ÁN SỐ Trường: Đại học Công Nghiệp TP HCM Năm học: 2015 - 2016 Môn học: Nguyên kế toán ... học tập nghiên cứu kế toán sâu hơn, - cao theo chương trình đào tạo chuyên ngành kế toán bậc đại học Về kỹ năng: SV vận dụng nguyên tắc yêu cầu kế toán thực công việc kế toán đơn vị cụ thể II ... đề chung kế toán Bài dạy: Các nguyên tắc yêu cầu kế toán Số tiết: Ngày dạy: 23/10/2015 Họ tên giảng viên: I MỤC ĐÍCH - Về kiến thức: trang bị kiến thức tổng quát nguyên tắc yêu cầu kế toán, tạo...
 • 8
 • 749
 • 17

Thuyết trình môn nguyên kế toán kế toán quá trình sản xuất

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán kế toán quá trình sản xuất
... toán phải hạch toán chặt chẽ khoản chi phí sản xuất bỏ kết sản xuất thu I.Nhiệm vụ kế toán NHIỆM VỤ CỦA KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT Tập hợp đầy đủ phân bố xác hợp loại chi phí sản xuất Kiểm tra ... sản phẩm Phát sinh chi phí: chi phí nguyên liệu dùng vào sản xuất, chi phí công nhân, chi phí khấu hao, chi phí sản xuất chung… => Để kiểm soát chi phí tính giá thành sản phẩm sản xuất, kế toán ... TK “giá vốn hàng bán” Có TK “Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang” Sơ đồ kế toán: Hạch toán trình sản xuất III.Ví dụ Tại nhà máy có phân xưởng chuyên sản xuất sản phẩm loại A có số liệu dở dang...
 • 20
 • 323
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ
... chứng cái, sổ ghi chung từ loại để lập chứng từ cho tất tài khoản ghi sổ, Số liệu từ Chứng từ ghi sổ dùng để ghi vào sổ -Sổ tài khoản sổ riêng Ngoài ra, số liệu chứng từ ghi sổ phải ghi vào Sổ ... doanh hành nghiệp kế toán ảnh hưởng đến suất lao động hiệu công tác SO SÁNH Chứng từ ghi sổ : Nhật ký sổ : -Từ chứng từ ,kế toán phân loại chứng từ theo nội dung Từng chứng từ ghi vào sổ kinh tế, ... hình thức ghi sổ kế toán:  - Hình thức Nhật ký - Sổ  - Hình thức Nhật ký chung  - Hình thức Chứng từ ghi sổ  - Hình thức Nhật ký - chứng từ  - Hình thức kế toán máy vi tính Here comes your...
 • 17
 • 340
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán kế toán quá trình mua hàng

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán kế toán quá trình mua hàng
... đoạn  Kế toán trình thu mua vật tư, hàng hóa  Kế toán trình sản xuất (trong ngành sx vật chất)  Kế toán trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa kết tiêu thụ Nội dung Khái niệm Quy trình tổ chức trình ... hóa mua vào Hàng hóa bán Hàng hóa có kho Nhà cung cấp Giá vốn hàng hóaốn hànggias để bán (hàng tồn kho) Giá vốn hàng bán doanh số sớm Khách hàng Quy trình tổ chức trình mua hàng Nhiệm vụ kế toán ... Quy trình tổ chức trình mua hàng Nhiệm vụ kế toán Tài khoản sử dụng Ghi chép nghiệp vụ mua hàng Sơ đồ kế toán Ví dụ minh họa 1.Khái niệm Quá trình thu mua vật tư, hàng hóa trình vốn kinh doanh đơn...
 • 27
 • 298
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán kế toán xác định kết quả kinh doanh

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán kế toán xác định kết quả kinh doanh
... sang TK Xác định kết kinh doanh II Quy trình xác định kết hoạt động sản xuất kinh doanh Trình tự kế toán xác định kết kinh doanh (1) :Kết chuyển khoản làm giảm trừ doanh thu (2) :Kết chuyển ... niệm • Quy trình xác định kết kinh doanh • Ví dụ minh họa I Khái niệm Khái niệm  Kết kinh doanh kết cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp kỳ kế toán định, hay kết kinh doanh biểu tiền ... TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK 641 – Chi phí quản doanh nghiệp  Cuối kỳ kế toán, kết chuyển chi phí quản doanh nghiệp phát sinh kỳ ghi: Nợ TK 911 – Xác định kết kinh doanh Có TK...
 • 15
 • 241
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán những sai sót trong hạch toán kế toán

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán những sai sót trong hạch toán kế toán
... phương pháp sửa chữa sai sót kế toán • Các sai sót hạch toán kế toán III II I Phần I: Trình bày vấn đề chung sổ kế toán Thời điểm mở sổ kế toán: .Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm .Đối với ... phát sinh  Trong trình ghi sổ kế toán xảy sai sót Khi phát sai sót này, dù thời điểm nào, thời kỳ kế toán cần phải áp dụng phương pháp sửa chữa sổ phù hợp với tình sai sót theo nguyên tắc thống ... cuối sổ kế toán năm có sai sót sổ kế toán trường hợp ghi sổ máy vi tính thực theo phương pháp ghi bổ sung *ghiSửasốchữa âm giống phần kế toán ghi tay • *Một số lưu ý sửa chữa sai sót sổ kế toán: ...
 • 23
 • 242
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán nhứng vấn đề chung về sổ kế toán

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán nhứng vấn đề chung về sổ kế toán
... Thị Thanh Hường Phần I: Trình bày vấn đề chung sổ kế toán Thời điểm mở sổ kế toán:.Sổ kế toán phải mở vào đầu kỳ kế toán năm .Đối với doanh nghiệp thành lập, sổ kế toán phải mở từ ngày thành ... chữa sai sót sổ kế toán: - Trường hợp phát sổ kế toán có ghi sai sót trước báo cáo tài năm nộp cho quan nhà nước có thẩm quyền phải sửa chữa sổ kế toán năm - Trường hợp phát sổ kế toán có sai ... chuyển sổ mà chưa kết thúc niên độ cần ghi rõ “cộng mang sang” trang trước cộng trang trước trang sau Thời điểm đóng sổ kế toán  Khóa sổ kế toán thường đc thực vào ngày cuối niên độ kế toán kì...
 • 23
 • 292
 • 0

Thuyết trình môn nguyên kế toán trình bầy hình thức kế toán chứng từ ghi sổ

Thuyết trình môn nguyên lý kế toán trình bầy hình thức kế toán chứng từ ghi sổ
... theo hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ (1)Hàng ngày, vào chứng từ kế toán Bảng Tổng hợp chứng từ kế toán loại kiểm tra, dùng làm ghi sổ, kế toán lập Chứng từ ghi sổ Căn vào Chứng từ ghi sổ để ghi ... Hình thức kế toán CHỨNG TỪ GHI SỔ Hình thức kế toán NHẬT KÝ CHỨNG TỪ Đặc trưng hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ: Căn trực tiếp để ghi sổ kế toán tổng hợp Chứng từ ghi sổ Việc ghi sổ kế toán tổng hợp bao gồm: + Ghi ... Chứng từ ghi sổ gồm có loại sổ kế toán sau: 1. Chứng từ ghi sổ 2. Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ 3. Sổ Cái 4. Các Sổ,  Thẻ kế toán chi tiết 4. Các Sổ,  Thẻ kế toán chi tiết 2/ Trình tự ghi sổ kế toán...
 • 25
 • 280
 • 0

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)

Giao trinh nguyen ly ke toan (ĐH Thái Nguyên)
... Ngược lại, có trường hợp thu tiền diễn trước giao hàng hay cung cấp dịch vụ chưa ghi nhận doanh thu Trong trường hợp kế toán phải coi nợ phải trả việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ thực 2.5 Nguyên ... vận động, biến đổi hình thái lượng giá trị Nghiên cứu vận động tư sản xuất, C Mác nêu công thức chung tuần hoàn tư sản xuất qua giai đoạn: T-H SX H’-T Sự biến đổi hình thái tồn loại tài sản chủ ... sản đơn vị thay đổi hình thái qua giai đoạn sản xuất kinh doanh chủ yếu: cung cấp, sản xuất tiêu thụ Xét trình liên tục, tương ứng với giai đoạn tài sản thay đổi hình thái từ tiền mặt hay tiền...
 • 242
 • 373
 • 2

Giao trinh nguyen ly ke toan dai hoc thai nguyen

Giao trinh nguyen ly ke toan dai hoc thai nguyen
... Ngược lại, có trường hợp thu tiền diễn trước giao hàng hay cung cấp dịch vụ chưa ghi nhận doanh thu Trong trường hợp kế toán phải coi nợ phải trả việc giao hàng hay cung cấp dịch vụ thực 2.5 Nguyên ... phẩm công việc hoàn thành Bảng toán tiền làm thêm Bảng toán tiền thuê Hợp đồng giao khoán Biên lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán Bảng kê trích nộp khoản theo lương Bảng phân bổ tiền lương bảo hiểm ... quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng bạc ) 10 Bảng kê chi tiền V Tài sản cố định Biên giao nhận TSCĐ Biên lý TSCĐ Biên bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành Biên đánh giá lại TSCĐ Biên kiểm kê TSCĐ Bảng...
 • 242
 • 489
 • 2

Giáo trình nguyên kế toán

Giáo trình nguyên lý kế toán
... sổ tài khoản tổng hợp gọi kế toán tổng hợp, việc ghi sổ tài khoản phân tích gọi kế toán chi tiết Kế toán tổng hợp kế toán phân tích phải tiến hành đồng thời Cuối kỳ kế toán, phải lập bảng tổng ... 6.2.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp - Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng tài khoản 621 “Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp” Kết cấu TK 621 sau: Bên Nợ: Tập hợp chi phí nguyên ... TƯNG KẾ TOÁN 13 CHƯƠNG V 16 CHỨNG TỪ KẾ TOÁN VÀ KIỂM KÊ 16 CHƯƠNG VI 19 KẾ TOÁN CÁC NGHIỆP VỤ CHỦ YẾU TRONG DOANH NGHIỆP 19 CHƯƠNG VII 31 SỔ KẾ TOÁN – KỸ THUẬT GHI SỔ KẾ TOÁN ...
 • 35
 • 379
 • 0

Xem thêm