Tap lenh 8051

Tài liệu Các thí dụ minh họa tập lệnh 8051 pptx

Tài liệu Các thí dụ minh họa tập lệnh 8051 pptx
... A,#24h MOV 20h,#53h MOV R0,#20h XCHD A,@R0 ; A = 23h va (20h) = 54h Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang sjmp $ END TD : Minh họa các lệnh chuyển dữ liệu: MOVC ; TD: mov02.asm ; Đọ liên ... hiệ đượ cạh xuốg i c t n c n n Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang ; SV cóthểdùg Proteus đểthấ rõhơn hoạ độg counter nà n y t n y TD : Minh họa các lệnh rẽ nhánh chương không ... A,#31 MOV B,#4 DIV AB ; A = 31/4 = dau A cho = 15 = = 15/2 voi n = -> = 31 div Các TD minh họa tập lệnh 8051 – trang ; Ap dung MOV MOV RRC dich phai voi C de chia nguyen co dau A cho A,#NUM2...
 • 9
 • 621
 • 39

Tóm tắt phần cứng và tập lệnh 8051

Tóm tắt phần cứng và tập lệnh 8051
... A3 A2 A1 A0 Các lệnh byte có addr16 gồm có byte mã lệnh, byte byte cao addr16 byte byte thấp addr16 Các lệnh byte CJNE có byte mã lệnh, byte direct (hoặc data), byte độ dời rel Lệnh byte MOV DPTR,#d16 ... 2 2 2 2 2 3 #MCs 1 1 1 2 2 2 2 2 Một số thị trình biên dịch hợp ngữ Qui ước bảng tóm tắt tập lệnh: Opcode = mã lệnh #bytes = số byte #MCs = số chu kỳ máy (Machine Cycle) MC = 12/FXTAL data = số ... B, byte thấp A  DIV: A/B cho thương số A dư số B Chú ý: Không có lệnh dịch bit, muốn dịch bit ta Nhóm lệnh xử lý biến Boole Các lệnh ảnh hưởng cờ Mnemonic CLR C CLR bit SETB C SETB bit CPL C CPL...
 • 2
 • 600
 • 15

Tập lệnh của 8051

Tập lệnh của 8051
... Giáo trình Vi x lý 44 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM III T P L NH C A 8051 (8051 INSTRUCTION SET): M t s ký hi u dùng l nh: Rn ð a ch ghi s d ng ... nh: byte • C u trúc l nh: Giáo trình Vi x lý 40 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM • Ví d : ADD A, P1 ⇔ ADD A, 90H ⇒ L nh c ng n i dung ghi A v i ... ⇒ Mã l nh: ⇒ Mơ t l nh: Giáo trình Vi x lý 41 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ð nh đ a ch tương đ i (Relative Addressing): • ðư c s d ng cho...
 • 80
 • 3,868
 • 5

8051 - Thí dụ về tập lệnh

8051 - Thí dụ về tập lệnh
... 8-bit binary (no sign) – Invert each bit – Add to it Example Example Example Byte-sized Signed Numbers Ranges Decimal Binary -1 28 1000 0000 -1 27 1000 0001 -1 26 1000 0010 … ………… -2 1111 1110 -1 ... 05 (remainder) Table 6-2 :Unsigned Division Summary (DIV AB) Division Numerator Denominator Quotient Remainder byte / byte A B B A Example ( of ) Example ( of ) Signed 8-bit Operands • Convert ... Numbers • MUL ; A × B, place 16-bit result in B and A AB MOVA,#25H MOVB,#65H MUL AB ;load 25H to reg A ;load 65H in reg B ;25H * 65H = E99 where ;B = 0EH and A = 99H Table 6-1 :Unsigned Multiplication...
 • 42
 • 264
 • 0

Tập lệnh họ 8051

Tập lệnh họ 8051
... or R1 Example: An external 256 byte RAM using multiplexed address/data lines is connected to the 8051 Port Port provides control lines for the external RAM Ports and are used for normal I/O Registers...
 • 49
 • 337
 • 8

Tài liệu Chương 3: Tập lệnh của 8051 doc

Tài liệu Chương 3: Tập lệnh của 8051 doc
... gián ti p Giáo trình Vi x lý 44 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM III T P L NH C A 8051 (8051 INSTRUCTION SET): M t s ký hi u dùng l nh: Rn ð a ch ... 45 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ta nên lưu ý r ng vi c thi u s thêm vào s gây l i q trình biên d ch đ i v i chương trình biên d ch cũ Ngày ... : (A) = 05H) ⇒ Mã l nh: ⇒ Mơ t l nh: Giáo trình Vi x lý 41 Biên so n: Ph m Quang Trí Chương 3: T p l nh c a 8051 Trư ng ðH Cơng nghi p Tp.HCM ð nh đ a ch tương đ i (Relative Addressing): • ðư...
 • 40
 • 511
 • 5

tập lệnh cơ bản 8051

tập lệnh cơ bản 8051
... Addr16: 16 bit địa lệnh nhảy xa gọi xa o Addr11: 11 bit địa lệnh nhảy tuyệt đối gọi tuyệt đối o Rel: bit địa có dấu lệnh nhảy gần gọi gần Các lệnh v Các lệnh chép liệu: - Tên lệnh: MOV MOV A,Rn ... chương trình dùng địa dài - Tên lệnh RET RET (1 byte chu kì máy) Trở từ lệnh gọi chương trình - Tên lệnh RETI RETI (1 byte chu kì máy) Trở từ lệnh gọi ngắt - Tên lệnh AJMP AJMP addr11 (2 byte chu ... Tên lệnh SWAP SWAP A (1 byte chu kì máy) Hoán chuyển hai nibble ghi A v Các lệnh chuyển điều khiển - Tên lệnh ACALL ACALL addr11 (2 byte chu kì máy) Gọi chương trình dùng địa tuyệt đối - Tên lệnh...
 • 11
 • 233
 • 0

Tập lệnh cơ bản của 8051

Tập lệnh cơ bản của 8051
... : tùy thuộc vào kết - : không bò tác động lệnh BẢNG CÁC VECTOR NGẮT Nguyên nhân ngắt Reset hệ thống Ngắt Ngắt timer Ngắt Ngắt timer Ngắt port nối tiếp BẢNG CÁC TỐC ĐỘ BAUD Tốc độ baud 9600 2400 ... (A) RAM ((DPTR)) ← (A) RAM (A) ← ((A)+(DPTR)) (A) ← ((A)+(PC)) NHÓM LỆNH CHUYỂN ĐIỀU KHIỂN Mã gợi nhớ Số chu kỳ máy d7 d6 d5 Mã lệnh d4 d3 ACALL addr11 a10 a7 a9 a6 a8 a5 a4 a3 a2 a1 a0 Byte1 Byte2 ... − Nếu (direct) ≠ (PC) ← (PC) + rel (PC) ← (PC) + NHÓM LỆNH XỬ LÝ BIT Mã gợi nhớ d7 CLR C CLR bit SETB C SETB bit CPL C CPL bit d6 d5 Mã lệnh d4 d3 1 b7 1 b7 1 b6 1 b6 0 b5 0 b5 0 b4 1 b4 0 b3...
 • 8
 • 142
 • 0

các tập lệnh cơ bản trong vi điều khiển 8051

các tập lệnh cơ bản trong vi điều khiển 8051
... 2007 CHƯƠNG 3: TÓM TẮT TẬP LỆNH 3.3 Tập lệnh nh Tập lệnh 8051 ñược chia làm nhóm + Nhóm lệnh số học + Nhóm lệnh logic + Nhóm lệnh di chuyển liệu + Nhóm lệnh xử lý bit + Nhóm lệnh rẽ nhánh GV Lê ... CHƯƠNG 3: TÓM TẮT TẬP LỆNH 3.3 Tập lệnh nh Nhóm lệnh ñiều khiển rẽ nhánh LỆNH MÔ TẢ AJMP addr11 LJMP addr16 Nhảy (chuyển vi c thực thi chương trình) không ñiều kiện ñến ñịa ñược lệnh SJMP rel Nhảy ... 3: TÓM TẮT TẬP LỆNH 3.3 Tập lệnh nh Nhóm lệnh ñiều khiển rẽ nhánh LỆNH MÔ TẢ JZ rel Nhảy ñến ñịa chỉ(hoặc nhãn) lệnh nêú nội dung A Jump if A Zero JNZ rel Nhảy ñến ñịa chỉ(hoặc nhãn) lệnh nêú nội...
 • 44
 • 217
 • 0

Bài 2 Tập lệnh cơ bản vi điều khiển 8051

Bài 2 Tập lệnh cơ bản vi điều khiển 8051
... 30h lệnh tương đương lệnh MOV A,30h) - Lệnh INC: tăng giá trị lên - Lệnh DEC: giảm giá trị xuống - Lệnh SJMP: lệnh nhảy không điều kiện Phạm Hùng Kim Khánh Trang 13 Tài liệu thực hành Vi điều khiển ... thi, chọn chương trình bai2.HEX Phạm Hùng Kim Khánh Trang 12 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Nhấn nút Open để mở file, thuộc tính Program File 89C51 có tên chương trình bai2.HEX Sau gán file thực ... File name, ta gõ vào tên chương trình (giả sử gõ vào bai2) Phạm Hùng Kim Khánh Trang 10 Tài liệu thực hành Vi điều khiển Nếu chưa có file bai2.ASM, Proteus xuất thông báo yêu cầu tạo file, nhấn...
 • 9
 • 61
 • 0

TẬP LỆNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN CHIP 8051

TẬP LỆNH HỌ VI ĐIỀU KHIỂN CHIP 8051
... 4.3 Tập lệnh họ vi điều khiển 8051 Gồm nhóm chính: 1- Nhóm lệnh số học 2- Nhóm lệnh luận lý - logic 3- Nhóm lệnh chuyển liệu 4- Nhóm lệnh với biến Boole 5- Nhóm lệnh rẽ nhánh chương trình 4.3 Tập ... nội dung ghi A 4.3 Tập lệnh họ vi điều khiển 8051 Chu kỳ máy: Mỗi lệnh 8051 thực thi cần khoảng thời gian định, tùy lệnh mà thời gian dài hay ngắn Công thức tính chu kỳ máy VD: 8051 sử dụng thạch ... 4.1 Giới thiệu tập lệnh họ 8051 8051 có khả cung cấp tối đa 28 = 256 lệnh Tuy nhiên có số lệnh chưa xây dựng Các lệnh 8051 chia nhóm chính: - Số học - Luận lý (logic) - Chuyển...
 • 46
 • 106
 • 0

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200

GIÁO TRÌNH TẬP LỆNH PLC SIEMENS S7-200
... dụng lệnh so sánh: Trang Tập lệnh S7-200 Lệnh chuyển đổi Ví dụ Round Truncate: Trang Tập lệnh S7-200 Ví dụ SEG (Segment): Ngoài có lệnh chuyển đổi sang mã ASCII Trang 10 Tập lệnh S7-200 Lệnh ... ghi VD10 Chương trình: Trang 27 Tập lệnh S7-200 Trang 28 Tập lệnh S7-200 10 Lệnh phép toán logic 10.1 Lệnh đảo byte, word, doubleword 10.2 Lệnh AND, OR, XOR Trang 29 Tập lệnh S7-200 AND bytes, ... Trang 34 Tập lệnh S7-200 12.5 Lệnh SCR Ví dụ: Trang 35 Tập lệnh S7-200 Xem thêm: Điều khiển hội tụ, phân tán, có điều kiện, Lệnh vòng lặp For-Next 13 Lệnh chương trình Lệnh gọi (CALL) chương trình...
 • 38
 • 6,168
 • 69

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc

2-8 Cac tap lenh ma tran.doc
... Tổng hàng, cột đường chéo d) Ví dụ: tmt = magic(3) tmt = 13 Nhân ma trận a) Công dụng: Ma trận kết = ma trận 1* ma trận b) Ví dụ: Ta có ma trận a b c ma trận kết c = a*b c= Trang Vietebooks Nguyễn ... a’ b= 12 Lệnh MAGIC a) Công dụng: Tạo ma trận vuông có tổng phần tử hàng, cột đường chéo b) Cú pháp: Tên ma trận = magic(n) c) Giải thích: n: kích thước ma trận Giá trò phần tử ma trận dãy số ... 4.0000 11 Ma trận chuyển vò a) Công dụng: Ma trận chuyển vò = ma trận có b) Cú pháp: Tạo ma trận chuyển vò từ ma trận có Trang 5.5000 7.0000 Vietebooks Nguyễn Hồng Cương c) Ví dụ: a= ma trận chuyển...
 • 14
 • 503
 • 0

Xem thêm