P2 chuong7 cach dien trong KCD

CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 7 CÁCH ĐIỆN TRONG KCĐ docx

CƠ SỞ KHÍ CỤ ĐIỆN - CHƯƠNG 7 CÁCH ĐIỆN TRONG KCĐ docx
... CHƯƠNG 7: CÁCH ĐIỆN TRONG KCĐ 7.1 Khái niệm chung 7.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện 7.3 Điện áp thử nghiệm KCĐ 7.4 Khoảng cách cách điện 7.5 Kiểm tra cách điện TBĐ cao áp CHƯƠNG 7: CÁCH ... lượng cách điện Ppháp để ktra cách đện đo điện trở cách điện góc tổn hao điện môi Ngoài ra, dùng điện áp thử nghiệm đặt lên cách điện  Chất lượng cách điện kiểm tra sơ cách đo điện trở cách điện ... hóc cách điện sinh dòng điện rò  7.5 KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN Ở CÁC THBỊ ĐIỆN CAO ÁP   Sơ đồ điện cách điện có hỏng hóc cục trình bày hình 6.5a Trong điện dung C2 điện dung phần cách điện tốt điện...
 • 15
 • 433
 • 4

Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp

Nghiên cứu quá trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực và ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng cách điện trong máy biến áp
... điện môi thành phần độ ẩm cách điện Những nghiên cứu báo cáo thực nhằm làm sáng tỏ vấn đề sử dụng phương pháp phổ điện môi chẩn đoán xuống cấp cách điện máy biến áp lực Phương pháp phổ điện môi ... tố môi trường góp phần làm tăng nhiệt độ dầu nhiệt độ cuộn dây MBA Do đó, việc nghiên cứu trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng ... Spectroscopy) phương pháp phân tích áp ứng điện môi theo tần số điện áp đặt vào (từ 10-5 Hz đến 107Hz) Trong việc kiểm tra cách điện MBA so với phương pháp phục hồi điện áp (RVM) phương pháp dòng...
 • 110
 • 1,256
 • 7

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức nối đất trung tính đến việc lựa chọn cách điện trong lưới điện trung thế”

Nghiên cứu ảnh hưởng của phương thức nối đất trung tính đến việc lựa chọn cách điện trong lưới điện trung thế”
... xột v trớ lp t, ch im trung tớnh (trung tớnh cỏch in, trung tớnh ni t hiu qu, trung tớnh ni t qua tng tr), dn n l CSV cú th b quỏ ỏp cú s c chm t mt pha Ni dung bn lun ny s trung i sõu nghiờn cu ... vộc t dũng in v in ỏp im trung tớnh c th hin hỡnh v 1.3 U C B A (1) , IcB , IcA N IL Ic , Ic a- Sơ đồ mạng điện IL b- Sơ đồ véc tơ điện áp dòng điện Hỡnh 1.3 Mng in pha trung tớnh ni t qua cun ... 25 - 1.2.4 Mng in ba pha trung tớnh ni t qua in khỏng nh UB UC C B A Xk N UA U' B U' C O (1) a- Sơ đồ mạng điện b- Sơ đồ véc tơ điện áp dòng điện Hỡnh 1.4 Mng in ba pha trung tớnh ni t qua in khỏng...
 • 107
 • 569
 • 0

Cách điện trong khí cụ điện pot

Cách điện trong khí cụ điện pot
... phóng điện • Với cách điện không khí, độ bền điện loại điện môi phụ thuộc vào dạng điện cực Nếu điện trường cực điện trường đều, độ bền điện không khí điều kiện chuẩn đạt cỡ 3000 V/mm Vì với khí cụ ... cách điện Bề mặt cách điện thường bị bụi, bẩn, ẩm… làm tăng nhanh dòng điện rò , dẫn đến làm tăng khả phóng điện bề mặt Vì khoảng cách cách điện theo dòng điện rò thường phải lấy lớn khoảng cách ... điện rò thường phải lấy lớn khoảng cách phòng điện Người ta thường tăng khoảng cách cách điện theo dòng điện cách làm vách ngăn, gờ… chi tiếp cách điện nhựa, sứ… ...
 • 2
 • 414
 • 2

Báo cáo khoa hoc:NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XUỐNG CẤP CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐIỆN MÔI ĐỂ CHẨN ĐOÁN CHẤT LƯỢNG CÁCH ĐIỆN TRONG MÁY BIẾN ÁP potx

Báo cáo khoa hoc:NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH XUỐNG CẤP CÁCH ĐIỆN MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC VÀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHỔ ĐIỆN MÔI ĐỂ CHẨN ĐOÁN CHẤT LƯỢNG CÁCH ĐIỆN TRONG MÁY BIẾN ÁP potx
... điện môi thành phần độ ẩm cách điện Những nghiên cứu báo cáo thực nhằm làm sáng tỏ vấn đề sử dụng phương pháp phổ điện môi chẩn đoán xuống cấp cách điện máy biến áp lực Phương pháp phổ điện môi ... tố môi trường góp phần làm tăng nhiệt độ dầu nhiệt độ cuộn dây MBA Do đó, việc “nghiên cứu trình xuống cấp cách điện máy biến áp điện lực ứng dụng phương pháp phổ điện môi để chẩn đoán chất lượng ... Spectroscopy) phương pháp phân tích áp ứng điện môi theo tần số điện áp đặt vào (từ 10-5 Hz đến 107Hz) Trong việc kiểm tra cách điện MBA so với phương pháp phục hồi điện áp (RVM) phương pháp dòng...
 • 110
 • 318
 • 1

CHƯƠNG 7: CÁCH ĐIỆN TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN pptx

CHƯƠNG 7: CÁCH ĐIỆN TRONG KHÍ CỤ ĐIỆN pptx
... CHƯƠNG 7: CÁCH ĐIỆN TRONG KCĐ 7.1 Khái niệm chung 7.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến cách điện 7.3 Điện áp thử nghiệm KCĐ 7.4 Khoảng cách cách điện 7.5 Kiểm tra cách điện TBĐ cao áp CHƯƠNG 7: CÁCH ... lượng cách điện Ppháp để ktra cách đện đo điện trở cách điện góc tổn hao điện môi Ngoài ra, dùng điện áp thử nghiệm đặt lên cách điện  Chất lượng cách điện kiểm tra sơ cách đo điện trở cách điện ... hóc cách điện sinh dòng điện rò  7.5 KIỂM TRA CÁCH ĐIỆN Ở CÁC THBỊ ĐIỆN CAO ÁP   Sơ đồ điện cách điện có hỏng hóc cục trình bày hình 6.5a Trong điện dung C2 điện dung phần cách điện tốt điện...
 • 14
 • 274
 • 0

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx

CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN potx
... nháút cho phẹp -Quạ âiãûn ạp näüi bäü -Quạ âiãûn ạp khê quøn 3.1 Âiãûn ạp lm viãûc låïn nháút: Trong HTD âãø âm bo âiãûn ạp lm viãûc cho cạc häü tiãu thủ åí xa, trỉåìng håüp quạ ti thç âiãûn ... âiãûn ạp cng låïn Do âọ, trë säú quạ âiãûn ạp âỉåüc theo cäng thỉïc: U qanb = k U p max Upmax= Trong âọ: Upmax:trë säú âiãûn ạp pha låïn nháút k l hãû säú quạ âiãûn ạp, trë säú ny phủ thüc vo ... dáy Quạ âiãûn ạp khê quøn xy sẹt âạnh vo dáy dáùn hồûc gáưn dáy dáùn gáy cm ỉïng trãn âỉåìng dáy Trong âọ, nguy hiãøm nháút l trỉåìng håüp sẹt âạnh trỉûc tiãúp vo dáy dáùn, gáy quạ âiãûn ạp låïn...
 • 4
 • 179
 • 0

CHƯƠNG 11 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN

CHƯƠNG 11 CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁCH ĐIỆN TRONG HỆ THỐNG ĐIỆN - GIÁO TRÌNH VẬT LIỆU ĐIỆN
... âỉåüc chn theo âiãưu kiãûn sau: - iãûn ạp lm viãûc láu di låïn nháút cho phẹp -Quạ âiãûn ạp näüi bäü -Quạ âiãûn ạp khê quøn 3.1 Âiãûn ạp lm viãûc låïn nháút: Trong HTD âãø âm bo âiãûn ạp lm viãûc ... kinh tãú -ké thût.ÅÍ trë säú âiãûn ạp cng cao thç kcp cng bẹ Trë säú kcp âỉåüc cho bng sau: Thäng säú Trung cạch âiãûn Trung näúi âáút trỉûc tiãúp m (KV) ÷ 10 15 ÷ 20 35 110 /220 330 500 750 115 0 ... khạc Âiãûn ạp lm viãûc m låïn nháút cho phẹp 10 35 20 110 150 220 330 500 Trung cạch âiãûn Trung näúi âáút trỉûc tiãúp Ulvmax (kV) 3,5 6,9 11, 5 40,5 23 126 172 252 363 525 U lv max 2,0 4,0 6,65...
 • 4
 • 241
 • 0

Cách biểu diễn trong không gian trạng thái

Cách biểu diễn trong không gian trạng thái
... ta biểu diễn di chuyển cho quân cờ khác Để xác định trạng thái đích, ta biểu diễn: Thắng (quân_đen) ← Tấn_công (hậu_trắng) + Không_ di_chuyen_hop_le (hau_trang) Một cách tương tự, ta biểu diễn ... diễn cho trạng thái thắng quân cờ Thắng(quân_cờ) ← Tấn_công(quân_cờ) + Không_ di_chuyen_hop_le(quân_cờ) Đối với toán chơi cờ, số không gian trạng thái tạo từ nước lớn, vậy, ta lưu toàn không gian ... thuật toán thông minh khác) Bạn cần so sánh trạng thái thời với luật để sinh trạng thái Các trạng thái lưu vào QUEUE (tống quát) chẳng hạn, tìm trạng thái đích, lần ngược để tìm bước Nếu first...
 • 3
 • 3,746
 • 50

Đánh giá khả năng phục hồi cách điện bề mặt của silicon sử dụng trong cách điện cao cấp chế tạo bằng vật liệu composite phủ silicone sau khi chịu tác động phá hủy bề mặt

Đánh giá khả năng phục hồi cách điện bề mặt của silicon sử dụng trong cách điện cao cấp chế tạo bằng vật liệu composite phủ silicone sau khi chịu tác động phá hủy bề mặt
... dụng cách điện cao áp chế tạo vật liệu composite phủ silicon sau chịu tác động phá huỷ bề mặt (phóng điện, plasma) Với đặc trưng trên, cao su silicon nguyên chất ứng dụng vào vật liệu cách điện ... nước silicone đặc biệt khả phục hồi tính chất (chính khả cách điện) bề mặt sau chịu tác động phá hủy phóng điện bề mặt (vầng quang hay cầu khô), plasma Ứng dụng để cải thiện vật liệu cách điện composite ... vật liệu phủ lớp phủ cao su silicone cho có ưu điểm Đây ưu điểm vượt trội cao su silicone so với chất cách điện khác nội dung đề tài này: Nghiên cứu khả phục hồi cách điện bề mặt silicon sử dụng...
 • 118
 • 478
 • 1

Một số cách diễn đạt trong hội thoại

Một số cách diễn đạt trong hội thoại
... a flight that didn't go until the next day) Từ nối Sử dụng từ nối để diễn đạt ý kiến bạn với người nghe Từ nối dùng để diễn đạt lý do, kết quả, thông tin trái ngược, thêm thông tin kết luận I ... Thì, Chúng ta sử dụng nhiều khác để kể chuyện giai thoại Chuyện cười dùng tại:A man walks into a bar and orders a beer.Chúng ta dùng để diễn đạt kịch tính lời kể:The year is 1066 In medieval England ... câu chuyện bạn theo thứ tự kiện Bạn sử dụng Quá khứ hoàn thành (đơn hay tiếp diễn) để làm cho câu chuyện bạn thú vị cách kể kiện xảy trước kiện câu chuyện bạn I double checked my reservation,...
 • 5
 • 324
 • 2

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện - Dòng điện trong kim loại
... kim loại: Dòng điện kim loại: Bóng đèn - - - - Pin + - - Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Chất ... thường chất cách điện Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Chất dẫn điện chất cách điện: Chất dẫn điện ... Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN Bài 20: CHẤT DẪN ĐIỆN VÀ CHẤT CÁCH ĐIỆN DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI I Chất dẫn điện chất cách điện: Chất dẫn điện chất cho dòng...
 • 14
 • 1,392
 • 5

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại

Bài 20: Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại
... Chất dẫn điện Chất cách điện Bài 20: Chất dẫn điện chất cách điện Dòng điện kim loại I Chất dẫn điện chất cách điện: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua; Chất cách điện chất không cho dòng điện ... sao? Dòng điện kim loại: Bài 20: Chất dẫn điện chất cách điện Dòng điện kim loại I Chất dẫn điện chất cách điện: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua; Chất cách điện chất không cho dòng điện ... …………………………………… Bài 20: Chất dẫn điện chất cách điện Dòng điện kim loại I Chất dẫn điện chất cách điện: Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua; Chất cách điện chất không cho dòng điện qua Thí nghiệm: Chất dẫn...
 • 9
 • 3,797
 • 5

Bai20. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại.

Bai20. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại.
... định nghĩa phần I I Chất dẫn điện chất biết chất dẫn điện chất cách SGK trang 55 cách điện điện gì? - Chất dẫn điện chất cho dòng điện qua - Chất cách điện chất không cho dòng điện qua - Yêu cầu ... Chương – Điện học + Dấu hiệu cho ta biết có dòng điện chạy mạch? - GV đánh giá, cho điểm - GV đặt vấn đề vào + Đèn sáng Hoạt động 2: Xác định chất dẫn điện chất cách điện (20 phút) - ... kiểm tra dẫn điện Người soạn: Quách Mỹ Quyên Lý (Lớp 7) -2 - Giáo án Chương – Điện học cách điện - GV mắc mạch điện mẫu, yêu cầu nhóm làm theo tiến hành kiểm tra vật dẫn điện, vật cách điện * Lưu...
 • 4
 • 1,536
 • 1

chất dẫn điện chất cách điện -dòng điện trong kim loại

chất dẫn điện chất cách điện -dòng điện trong kim loại
... HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ Củng Cố : (3 phút) + GV: Yêu cầu HS đọc phần ghi nhớ SGK + Thế chất dẫn điện, chất cách điện? Trong kim loại ácc hạt mang điện chuyển động tự do, hạt dao động chỗ? + Dòng điện kim ... dây có không khí mà đèn không sáng chứng tỏ không khí chất cách điện Hoạt động 4: Tìm hiểu dòng điện kim loại (10 phút) II DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI GV: Yêu cầu HS đọc mục II.1 SGK , kết hợp với ... cách điện, vật dẫn điện + A vật cách điện đèn không sáng GV: Yêu cầu HS lắp mạch điện hình 20.2 để xác HS: Tiến hành lắp mạch điện hình 20.2 tiến đònh vật bàn vật dẫn điện, vật cách hành TN kiểm...
 • 2
 • 1,556
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: vật liệu cách điện trong máy biến ápkỹ thuật cách điện trong máy biến áptính toán bố trí cách điện trong máy biến ápcách điện trong máy biến áp dầucách điện trong máy điệndiện tích cách điện trong rãnhtong quan ve may bien ap luc va qua trinh xuong cap cach dien trong may bien ap luckể tên những vật liệu cách điện trong các thiết bị hoặc đồ dùng điện saucách trình diễn trong powerpointcách lắp đặt đường dây điện trong nhàcách kiểm tra an toàn mạng điện trong nhàcách dùng thì hiện tại tiếp diễn trong tiếng anhphong cách cổ điển trong thời trangphong cách cổ điển trong nội thấtphong cách cổ điển trong thiết kế nội thấtChương trình của thiên chúabtvn logic va dk ung dungĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 11 năm học 2017 – 2018 trường THPT Nhân Chính – Hà NộiĐề kiểm tra định kỳ lần 1 môn Toán lớp 12 trường THPT Lê Lợi – Hà NộiĐề kiểm tra giữa học kỳ 1 môn Toán 10 năm học 2017 – 2018 trường THPT Việt Nam – Ba Lan – Hà NộiĐề thi giữa học kỳ 1 môn Toán 10 trường THPT Dĩ An – Bình DươngĐề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Đề kiểm tra 1 tiết hình học 11 chương 1 (phép biến hình)Bai 30 qua trinh dang tich dinh luat sacloChemical engineering volume 1 fluid flow, heat transfer and mass transfer elsevier (1999)650 cau trac nghiem sinh 10 VUONGBồi dưỡng HSG Phương trình hàm P2TÌM GTLN, GTNN của hàm sốgiáo án tháng 9 2017 (1) (2)Đề kiểm tra giữa HKI năm học 2017 – 2018 môn Toán 10 trường THPT chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai.Đề kiểm tra giữa HKI môn toán 12 năm học 2017 – 2018 trường THPT Chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Naibài giảng cắt lớp vi tính chấn thương ganứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trìnhứng dụng Mũ Logarit và giải bài toán phương trình, bất phương trình