Đề thi mẫu Đại học Quốc gia Hà Nội

Đề thi mẫu đại học quốc gia nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)

Đề thi mẫu đại học quốc gia hà nội năm 2016 phần khoa học tự nhiên (đánh giá năng lực)
... tồn dao động điện từ tự Hiệu điện cực đại cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời điểm Facebook.com/ThiThuDaiHoc - Trang 23 www.DeThiThuDaiHoc.com - Đề Thi Thử Đại Học hiệu điện hai tụ ... 206 Pb 238U mẫu thi n thạch 1,04 Biết chu kỳ bán rã 238U thành 206 Pb sau chuỗi phân rã 4,47 tỉ năm Tính tuổi (tỉ năm) mẫu thi n thạch biết ban đầu hoàn toàn 206 Pb Facebook.com/ThiThuDaiHoc ... cư tỷ lệ giới tính (D) PHẦN (B): KHOA HỌC XÃ HỘI (55 PHÚT) ww w Câu 101 Sự gia tăng dân số tự nhiên nước ta năm qua KHÔNG dẫn đến kết sau đây? Tăng cường đầu tư phát triển giáo dục mầm non (A)...
 • 9
 • 336
 • 1

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (1)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (1)
... công dân: Nhà phút) nước pháp luật; Hàng hóa – tiền tệ - thị trường; Kinh tế hàng hóa; Công nghiệp hóa, đại hóa đất nước; Nhà nước xã hội chủ nghĩa; Các sách giáo dục – đào tạo, khoa học – công ... tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Địa lý 10 Năng lực tư định tính với cấp độ hiểu,vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải vấn đề thông qua lĩnh vực Giáo dục công ... thông qua lĩnh vực Giáo dục công dân Lịch sử: Lịch sử giới cận - Trắc nghiệm – đại Lịch sử Việt lựa chọn, Nam cận – đại đáp án Tư định Địa lý: Địa lý tự nhiên, Địa tính Kiến lý dân cư, Chuyển...
 • 2
 • 185
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (2)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (2)
... tỉnh: A Tĩnh B Quảng Bình C Quảng Trị D Thừa Thi n - Huế Câu 26: Tăng trưởng kinh tế là: A Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) khoảng thời gian định B Sự gia tăng tổng sản phẩm quốc gia (GNP) ... phẩm quốc gia (GNP) khoảng thời gian định C Sự gia tăng thu nhập bình quân đầu người khoảng thời gian định D Cả A, B, C Câu 27: Trường Đại học Luật Tp Hồ Chí Minh thành lập vào năm nào? A 1987 B ... quyền lực nhà nước thuộc Nhân dân mà tảng là: A Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân B Liên minh giai cấp nông dân đội ngũ trí thức C Liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông...
 • 15
 • 116
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (3)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (3)
... khoáng t Ch n câu tr l i đ t vào m ch g c a r theo nh ng đư ng nào? A: Gian bào thành tế bào B: Tế bào chất gian bào C: Thành tế bào tế bào chất D: Tế bào chất nhân tế bào 26 Hình thái gi i ph ... giới tính 14 Các nhà khoa h c phát hi n r ng tính tu i c a thi n th ch rơi vào Trái đ t giá tr thu đư c g n gi ng Ngư i ta tin r ng v t th h M t tr i (bao g m c M t tr i) đ u hình thành t i th i ... 238 238 206 đ nguyên t c a Pb U m t m u thi n th ch 1,04 Bi t chu kỳ bán rã c a U thành Pb sau m t chu i phân rã 4,47 t năm Tính tu i (t năm) c a m u thi n th ch bi t ban đ u hoàn toàn 206 Pb...
 • 9
 • 123
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (4)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (4)
... cá tra, cá basa nhiều nước? Chọn câu trả lời A: An Giang – Kiên Giang B: Tiền Giang – Hậu Giang C: Hậu Giang – Kiên Giang D: Tiền Giang – An Giang 39 Kháng chiến lâu dài đặc điểm chung hai đấu ... thắng B: Được quốc tế ủng hộ C: Có nhà quân thi n tài D: Sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc 11 Cuộc cách mạng mang màu sắc tư sản cuối kỷ XIX đưa quốc gia châu Á phát triển thành nước đế quốc chủ nghĩa ... nước xã hội chủ nghĩa chi viện D: Việt Nam nhân dân giới ủng hộ 19 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, Thái Lan, Xing–ga–po, Philippin vào: Chọn câu trả...
 • 9
 • 97
 • 1

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (5)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (5)
... vào ch tr ng 48 Hàm s Ch n câu tr l i có hai m c c tr giá tr c a m là: A: B: C: < m < D: < m < 49 Tìm giá tr nh nh t c a m cho hàm s đ ng bi n R Đi n vào ch tr ng 50 Nguyên hàm c a hàm s Ch n câu ... lư t trung m c a c nh AA’, BC CD Thi t di n t o b i m t ph ng (MNK) v i hình h p là: Ch n câu tr l i A: Lục giác B: Tam giác C: Ngũ giác D: Tứ giác 35 Tìm m đ hàm s đ t c c ti u t i m có hoành ... = D: x = Phương trình ti p n c a đ th hàm s Ch n câu tr l i qua m M(1;0) là: A: B: C: D: B t phương trình Ch n câu tr l i có nghi m là: A: B: C: D: Cho hàm s Giá tr y'(0) b ng: Ch n câu tr l...
 • 9
 • 95
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia Nội (6)

Đề thi thử đại học quốc gia Hà Nội (6)
... biên học cổ điển Hệ thống học Niu-tơn vận hành tốt hai trăm năm; đến mức, cuối kỉ XIX, nhiều nhà vật lí tin vấn đề thời gian trước sách giáo khoa Vật lí khép lại mà viết thêm Có thể vấn đề nảy ... nhận Chọn câu trả lời A: văn hóa – khoa học B: khoa học – văn học C: khoa học – nghệ thuật D: nghệ thuật – văn học 14 Tác phẩm KHÔNG thuộc giai đoạn văn học từ 1945 đến 1975? Chọn câu trả lời ... giải vấn đề giới C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề xảy vật lí D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 10.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào? Chọn câu trả lời...
 • 13
 • 90
 • 2

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng
... Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 16 Với x hàm số y  ... điểm A  0,1  ,B,C cho BC  10 :……………… Câu 13 Cho hàm số f  x   x3  3x2  , đạo hàm hàm số âm A x  C  x  B x  D m  2 Câu 14: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(2;3;-4), ... Một trường có 55 đoàn viên học sinh tham gia dự đại hội Đoàn trường, khối 12 có 18 em, khối 11 có 20 em khối 10 có 17 em Đoàn trường muốn chọn em để bầu vào ban chấp hành nhiệm kỳ Số cách chọn...
 • 6
 • 229
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng
... ……… Câu 38: Hàm số y  f ( x)  x2  x  Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai “ x 1 A Hàm số f(x) nghịch biến [  2;0] B Hàm số tăng khoảng (0; ) C Hàm số đạt cực đại x  2; y  2 D Hàm số đạt ... …3… Câu 38: Hàm số y  f ( x)  x2  x  Trong mệnh đề sau , mệnh đề sai “ x 1 A Hàm số f(x) nghịch biến [  2;0] B Hàm số tăng khoảng (0; ) C Hàm số đạt cực đại x  2; y  2 D Hàm số đạt ... Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) Fb: https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan - Trang | - Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ...
 • 18
 • 221
 • 0

Đề thi thử đại học quốc gia nội tư duy định lượng 04

Đề thi thử đại học quốc gia hà nội tư duy định lượng 04
... Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Câu 16 Với x hàm số y  ...   : x  y  z  Câu 15 Cho hàm số y  2x3  3x  , tìm mệnh đề mệnh đề sau: A Hàm số hàm số chẵn B Hàm số hàm số lẻ C Hàm số hàm số không chẵn không lẻ D Hàm số hàm số vừa chẵn vừa lẻ Fb: https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan ... - Trang | - Hocmai.vn Khóa Luyện đề thi ĐHQGHN: Môn Toán (Thầy Nguyễn Bá Tuấn) ĐỀ THI THỬ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC 04 ĐÁP ÁN Giáo viên: NGUYỄN BÁ TUẤN Phần định lượng 11 D 21 20 31 1187790 41 -2...
 • 13
 • 209
 • 0

Đề mẫu tiếng anh thi vào Đại Học Quốc Gia Nội

Đề mẫu tiếng anh thi vào Đại Học Quốc Gia Hà Nội
... which can be both harmful and beneficial Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh Trang 11/11 ĐỊNH DẠNG ĐỀ THI TUYỂN SINH ĐẠI HỌC MÔN TIẾNG ANH Thời gian làm bài: Tổng số câu hỏi: Dạng câu ... anything in mind? e Remember I asked the chef for the recipe? f Oh, we forgot to invite her! A e-c-d-f-b-a B f-b-a-c-d-e C c-e-d-b-f-a D c-d-e-a-b-f Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ... those games may have on the person involved Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh Trang 10/11 Câu 77: Chọn 01 cụm từ câu 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống số (1) A While some games...
 • 14
 • 289
 • 0

ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI môn tiếng anh NĂM 2015

ĐỀ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI môn tiếng anh NĂM 2015
... instead a carburetor to spray fuel into the cylinders A B [instead of] C D THE END Han Anh Tuan* NC High School MS đề 134 - Trang I ...
 • 9
 • 145
 • 0

MẪU ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC QUỐC GIA NỘI

MẪU ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIẾNG ANH THEO KHUNG THAM CHIẾU CHUNG CHÂU ÂU TẠI ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI
... the age of three, and when he was thirty-eight one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim This painting, called “American Gothic, ” is a starkly simple depiction ... He or she would have shaky knees (D) He or she would stop breathing (A) By staring at the audience (B) By breathing shallowly (C) By thinking about possible negative outcomes (D) By focusing on ... Farm in Iowa” (C) "American Gothic" (D) "A Serious Couple" The best answer to the question, "What is the name of Wood s most successful painting?" is (C), “American Gothic.” Therefore, the correct...
 • 24
 • 3,270
 • 20

Mẫu đề thi tuyển sinh đại học theo hướng tiếp cận năng lực của Đại học Quốc gia Nội trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2015

Mẫu đề thi tuyển sinh đại học theo hướng tiếp cận năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ thi tuyển sinh đại học 2015
... trả lời 32 A: Hậu Giang – Kiên Giang B: Tiền Giang – Hậu Giang C: Tiền Giang – An Giang D: An Giang – Kiên Giang 32 Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thành lập năm quốc gia Inđônêxia, Mã Lai, ... Nhìn chung, …………………… đề cao cá tính sáng tạo, đề cao “cái tôi” cá nhân Chọn câu trả lời A: Văn học trung đại đây: B: Văn học viết nói chung C: Văn học đại D: Văn học dân gian Chọn từ/cụm từ thích ... Thuyết học cổ điển sở học thuyết vật lí khác C: Thuyết học cổ điển giải vấn đề giới D: Thuyết học cổ điển học thuyết xuất sắc thời đại 1.3 Theo đoạn trích, “hai đám mây” hình ảnh thể hai vấn đề nào?...
 • 35
 • 392
 • 1

Cấu trúc và đề thi mẫu môn tiếng anh vào đại học quốc gia nội năm 2016

Cấu trúc và đề thi mẫu môn tiếng anh vào đại học quốc gia hà nội năm 2016
... sẵn đề điền vào chỗ trống số (10) A sail through B come into C deal with D full D mind D don’t let D lack D however D who D published D certain D turn out Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng ... have on the person involved Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh Trang 10/11 De Th iT hu Da iH oc c om Câu 77: Chọn 01 cụm từ câu 04 lựa chọn cho sẵn để điền vào chỗ trống số (1) A While ... needed me D a person who repairs water pipes D for a short period of time Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh D disappointed Trang 1/11 TỪ HOẶC CỤM TỪ TRÁI NGHĨA om Chọn 01 từ cụm từ...
 • 12
 • 233
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2014đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2013đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2012đáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nộiđáp án đề thi thử đại học quốc gia hà nội 2015địa điểm thi trường đại học quốc gia hà nộiđịa điểm thi trường đại học quốc gia hà nội 2015thi thử đại học quốc gia hà nộiluyện thi vào đại học quốc gia hà nộiđịa điểm thi trường đại học quốc gia hà nội năm 2015lịch thi thử đại học quốc gia hà nội 2014thi thử đại học quốc gia hà nội 2015đề thi cao học trường đại học quốc gia hà nộiđề thi cao học luật đại học quốc gia hà nộiĐiều khiển bình trộn hóa chất PLCĐề thi học sinh giỏi môn Toán lớp 11(có đáp án)Đề án quản trị kinh doanh Thực trạng và giải pháp cho ngành dệt may Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầuCATALOGLOGUE CỐP PHA FUVITính toán và thiết kế Boost ConverterCọc chịu tải trọng dọc trục Plaxis 2DBài giảng robot công nghiệpHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 2) DANH GIA HIEN TRANG CONG TRINHHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 6) HH SC GC KET CAU MONGHU HONG VA SUA CHUA CONG TRINH (CHUONG 1) TONG QUANTiểu luận môn kinh tế lượngbài tập trắc nghiệm mốn tiếng trung trường DHKHXH&NV TP.HCMThực trạng các tranh chấp hợp đồng tín dụng và kiến nghị giải pháp hạn chế tranh chấpHai đường thẳng vuông gócBài 8. Biết ơn thương binh, liệt sĩTuần 4. Nghe-kể: Dại gì mà đổi. Điền vào giấy tờ in sẵnTuần 3. So sánh. Dấu chấmTuần 6. Ôn chữ hoa: D, ĐTuần 5. Người lính dũng cảmTuần 4. Ông ngoại