Tổng hợp kiến thức di truyền, biến dị ,tiến hóa.DOC

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 7+8 docx
... Xiderit: FeCO3 Pirit: FeS2 BI 33: HP KIM CA ST Gang: + Khỏi nim: Hp kim ca Fe v C (2- 5%); Nguyờn tc sn xut: Kh Fe2O3 bng CO nhit cao Thộp: + Khỏi nim: Hp kim ca st vi C(0.01- 2%); Nguyờn tc sn ... thu c 8,96 lit(kc) hn hp khớ X gm khớ NO v NO2 cú t hi hn hp X so vi oxi bng 1, 3125 Giỏ tr ca m l A 0,56 gam B 1 ,12 gam C 11,2 gam D 5,6 gam Cõu 31: Mt hn hp gm 13 gam km v 5,6 gam st tỏc dng ... Fe2O3 bng dd HCl thu c 1 ,12 lớt khớ (ktc) v dung dch A Cho dung dch A tỏc dng vi NaOH d, thu c kt ta Nung kt ta khụng khớ n lng khụng i c cht rn cú lng l: A 11,2 gam B 12, 4 gam C 15,2 gam D 10,9...
 • 28
 • 518
 • 4

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12CHƯƠNG 6 potx
... K Câu : Cho cấu hình electron nguyên tử nguyên tố sau : X : 1s22s2 Y : 1s22s22p2 Z: 1s22s22p63s2 T: 1s22s22p63s23p64s2 G : 1s22s22p63s23p63d24s2 H: 1s22s22p63s23p63d64s2 Các nguyên tố xếp vào ... 0,97; 0,53; 1,53 0, 86 B 0,97; 1,53; 0,53 0, 86 C 0,53; 0,97; 0, 86 1,53 D 0,53; 0, 86; 0,97 1,53 III/ TÍNH CHẤT HÓA HỌC Biết 1/ Tính chất hóa học kim loại kiềm : A Tính khử b Tính oxi hóa c Tính axit ... nước Câu 66 Kim loại phản ứng với dung dịch HCl loãng A Ag B Au C Al D Cu Câu 67 Để phân biệt dung dịch AlCl3 dung dịch MgCl2, người ta dùng lượng dư dung dịch A K2SO4 B KOH C KNO3 D KCl Câu 68 ...
 • 24
 • 283
 • 3

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 3 ppt
... 15,6 g D 15,7 g Câu 6: Cho m (gam) anilin tác dụng với vừa đủ với nước brom thu 3, 3 gam kết tủa trắng Giá trị m là: A 0, 93 g B 1, 93 g C 3, 93 g D 1, 73 g Câu 7: Cho nước brom dư vào anilin thu ... C5H11NH2 C MỘT SÓ CÂU TRẮC NGHIỆM Câu 1: Số đồng phân amin có công thức phân tử C2H7N A B C D Câu 2: Số đồng phân amin có công thức phân tử C3H9N A B C D Câu 3: Số đồng phân amin có công thức phân tử ... C amin D amin Câu 7: Anilin có công thức A CH3COOH B C6H5OH C C6H5NH2 D CH3OH Câu 8: Trong chất sau, chất amin bậc 2? A H2N-[CH2]6–NH2 B CH3–CH(CH3)–NH2 C CH3–NH–CH3 D C6H5NH2 Câu 9: Trong tên...
 • 17
 • 485
 • 12

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 2 pptx
... ứng thủy phân a) Phản ứng với Cu(OH )2 2C12H22O11+Cu(OH )2 (C12H21O11)2Cu+2H2O maøu xanh lam H ,t b) Phản ứng thủy phân.C12H22O11+H2O  C6H12O6 (Glu)+ C6H12O6  (Fruc) + Ứng dụng: dùng để tráng ... glucozơ) t HOCH2[CHOH]4CHO + 2Cu(OH )2 + NaOH  HOCH2[CHOH]4COONa +  Cu2O + 3H2O b Khử glucozơ H2  sobitol (C6H14O6) HOCH2[CHOH]4CHO + H2 Ni ,t   HOCH2[CHOH]4CH2OH Phản ứng lên men: C6H12O6  ancol ... xenlulozơ làm thức ăn cho người gia súc Câu 17: Nhóm mà tất chất tác dụng với dd AgNO3/NH3 là: A C2H2, C2H5OH, glucozơ B C3H5(OH)3, glucozơ, CH3CHO C C2H2, C2H4, C2H6 CH3CHO D glucozơ, C2H2, Câu 18:...
 • 19
 • 835
 • 12

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx

Tổng hợp kiến thức và câu hỏi trắc ngiệm hóa 12 CHƯƠNG 4+5 ppsx
... glycol Câu 29: Tơ nilon -6,6 thuộc loại A tơ nhân tạo B tơ bán tổng hợp C tơ thiên nhiên D tơ tổng hợp Câu 30: Tơ visco khơng thuộc loại A tơ hóa họC B tơ tổng hợp C tơ bán tổng hợp D tơ nhân tạo Câu ... Hệ số trùng hợp loại polietylen xấp xỉ A 123 0 B 1529 C 920 D 1786 Câu 5: Polime X có phân tử khối 336000 hệ số trùng hợp 120 00 Vậy X A PE B PP C PVC D Teflon III CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Polivinyl ... yếu II MỘT SỐ CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM Câu 1: Kim loại sau có tính dẫn điện tốt tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 2: Kim loại sau dẻo tất kim loại? A Vàng B Bạc C Đồng D Nhơm Câu 3: Kim loại...
 • 47
 • 282
 • 2

Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p2)

Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p2)
... Lambanmai8283@yahoo.com.sg Chun đề 23 XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN CỦA HỖN HỢP DỰA VÀO PHƯƠNG TRÌNH PHẢN ỨNG I- KIẾN THỨC CƠ BẢN Dựa vào tính chất hỗn hợp, chia tập hỗn hợp thành dạng sau: 1) Dạng 1: Hỗn hợp gồm chất có ... ứng ghi rõ điều kiện b Tính lượng axit 98 % điều chế từ quặng chứa 60% FeS Biết hiệu suất trình 80% Giải FeS2 2H2SO4 129tấn 196 tấn 0, x 196 0,6 = 0 ,91 tấn 1 29 0 ,91 x80 hiệu suất 80% nên lượng axit thưc ... CuO CHUYÊN ĐỀ 30: BÀI TOÁN QUY VỀ 100 Ví dụ: Hỗn hợp gồm CaCO lẫn Al2O 3và Fe2O3 nhôm oxit chiếm 10,2 % ,sắt III oxit chiếm 9, 8 % nung hỗn hợp nhiệt độ cao thu chất rắn có lượng 67% lượng hỗn hợp...
 • 30
 • 857
 • 5

Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p1)

Tổng hợp kiến thức và 34 chuyên đề BDHSG hóa học 9 (p1)
... theo thừa số hợp thức Hằng số đợc tính từ tỉ lệ hợp thức gọi thừa số hợp thức biểu thị chữ f Thừa số hợp thức đợc tính sẵn có bảng tra cứu chuyên môn Việc tính theo thừa số hợp thức cho kết nh ... khác Hỗn hợp chất tinh khiết - Hỗn hợp hay nhiều chất trộn lại với Mỗi chất hỗn hợp đợc gọi chất thành phần - Hỗn hợp gồm có loại: hỗn hợp đồng hỗn hợp không đồng - Tính chất hỗn hợp: Hỗn hợp có ... nCO2 0, 3345 (mol) Vậy thể tích khí CO2 thu đợc đktc là: 3,2 (lít) VCO 7, 49 (lít) Chuyên đề 2: Độ tan - nồng độ dung dịch Một số công thức tính cần nhớ: Công thức tính độ tan: St 0C Công thức tính...
 • 171
 • 1,372
 • 6

Tổng hợp kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học cơ sở

Tổng hợp kiến thức bồi dưỡng học sinh giỏi hóa trung học cơ sở
... NhËn tinh bét b»ng dd Iot: cã mµu xanh NhËn biÕt nãng dd axit ®Ỉc trng PHẦN B: CÁC CHUN ĐỀ CƠ BẢN BỒI DƯỠNG HSG MƠN HỐ THCS Chuyªn ®Ị 1: C¥ CHÕ Vµ C¢N B»NG PH¬ng tr×nh ho¸ häc I/ Ph¶n øng oxi ... axit: NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2 … Mi trung hoµ: NaCl, KNO3, CaCO3 … Ngoµi cã thĨ chia axit thµnh axit m¹nh vµ axit u HNO3 H2SO4 HCl Axit m¹nh H3PO4 H2SO3 Axit trung b×nh CH3COOH H2CO3 H2S Axit u ... Trong ®ã: Ph¶n øng trung hoµ (2 chÊt tham gia ë tr¹ng th¸i dung dÞch) - §Ỉc ®iĨm cđa ph¶n øng: lµ sù t¸c dơng gi÷a axit vµ baz¬ víi lỵng võa ®đ - S¶n phÈm cđa ph¶n øng lµ mi trung hoµ vµ níc VÝ...
 • 215
 • 253
 • 0

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5(cơ bản)

TỔNG HỢP KIẾN THỨC VÀ CÁC VÍ DỤ MINH HỌA TOÁN CHUYỂN ĐỘNG LỚP 5(cơ bản)
... luyện nâng cao toán tiểu học Chuyển động ngược chiều 4.1 Chuyển động ngược chiều xuất phát nhau: - Thời gian gặp quãng đường (khoảng cách chuyển động) chia cho tổng vận tốc Công thức: 𝑡 = 𝑠: 𝑣 ... chiều hay ngược chiều) để vận dụng công thức tính toán bai toán đưa dạng chuyển động chiều đuổi (nếu chạy chiều) chuyển động ngược chiều gặp (nếu chạy ngược nhau) dụ: Hai người xe đạp quãng đường ... Quãng đường AB là: 60 + 390 = 450(km) Chuyển động chiều Cũng giống chuyển động ngược chiều, hai động tử chuyển động quãng đường xuất phát khác cách khoảng cách ban đầu Thầy Cường - ĐT: 0903 284...
 • 35
 • 532
 • 0

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYÊN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ HẤP DẪN

TỔNG HỢP KIẾN THỨC LUYÊN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HAY VÀ HẤP DẪN
... Cho phản ứng tổng hợp amoniac: p, xt 2N2(k) + 3H2(k) 2NH3(k) Tốc độ phản ứng hoá học tổng hợp amoniac tăng lần tăng nồng độ hiđro lên lần? A lần B lần C lần D 16 lần Trong tất trờng hợp trên, nhiệt ... ứng hoá học- Phản ứng oxi hoá khử, điện phân - tốc độ phản ứng cân hoá học A.Tóm tắt lí thuyết I Phản ứng hoá học Phản ứng hoá học trình biến đổi chất thành chất khác Trong phản ứng hoá học có ... electron thay đổi, làm thay đổi liên kết hoá học hạt nhân nguyên tử đợc bảo toàn Phản ứng hoá học đợc chia thành hai loại lớn là: phản ứng oxi hoá khử phản ứng trao đổi Phản ứng axit-bazơ trờng hợp...
 • 235
 • 272
 • 0

TỔNG hợp KIẾN THỨC và các ví dụ MINH họa TOÁN CHUYỂN ĐỘNG lớp 5

TỔNG hợp KIẾN THỨC và các ví dụ MINH họa TOÁN CHUYỂN ĐỘNG lớp 5
... là: 45 x 0 .5 = 22 .5( km) Ôn luyện nâng cao toán tiểu học Tổng vận tốc xe là: 45 + 50 = 95( km) Thời gian để xe rời xa 136.6 km là: (136 .5 - 22 .5) : 95 = 1,2 (giờ) = 12 phút Hai xe rời xa 136 ,5 km ... 150 : = 25( km) Khi xe từ A đến F lúc khoảng cách từ EC = x FC, khoảng cách DF là: 150 - 25 = 1 25( km) Thời gian xe từ D đến F là: 1 25 : 50 = 2 .5( giờ) Thời gian xe để EC = x FC là: + 2 .5 = 3 .5 ... 1 ,5( giờ) Đổi 1 ,5 = 30 phút Chuyển động ngược chiều Ôn luyện nâng cao toán tiểu học 4.1 Chuyển động ngược chiều xuất phát nhau: - Thời gian gặp quãng đường (khoảng cách chuyển động) chia cho tổng...
 • 35
 • 430
 • 0

tổng hợp công thức di truyền biến dị

tổng hợp công thức di truyền biến dị
... hin c im gỡ ca mó di truyn? A Mó di truyn cú tớnh ph bin B Mó di truyn cú tớnh c hiu C Mó di truyn luụn l mó b ba D Mó di truyn cú tớnh thoỏi húa Cõu 27: n v mang thụng tin di truyn ADN c gi ... hoc ARN) Cõu Mó di truyn UUU hoc UUX cựng mó húa axit amin phenylalanin, th hin tớnh A c hiu ca mó di truyn B Ph bin ca mó di truyn C Chuyờn bit ca mó di truyn D Thoỏi húa ca mó di truyn Cõu Trong ... Thut ng no di õy khụng ỳng? A t bin gen B t bin NST C t bin prụtờin D Th t bin 23.Nhn nh no di õy khụng ỳng? A Thng bin khụng di truyn c B Gii hn thng bin khụng di truyn c C Bin d t hp di truyn...
 • 71
 • 1,892
 • 61

TỔNG hợp CÔNG THỨC DI TRUYỀN BIẾN dị

TỔNG hợp CÔNG THỨC DI TRUYỀN BIẾN dị
... hin c im gỡ ca mó di truyn? A Mó di truyn cú tớnh ph bin B Mó di truyn cú tớnh c hiu C Mó di truyn luụn l mó b ba D Mó di truyn cú tớnh thoỏi húa Cõu 27: n v mang thụng tin di truyn ADN c gi ... hoc ARN) Cõu Mó di truyn UUU hoc UUX cựng mó húa axit amin phenylalanin, th hin tớnh A c hiu ca mó di truyn B Ph bin ca mó di truyn C Chuyờn bit ca mó di truyn D Thoỏi húa ca mó di truyn Cõu Trong ... Thut ng no di õy khụng ỳng? A t bin gen B t bin NST C t bin prụtờin D Th t bin 23.Nhn nh no di õy khụng ỳng? A Thng bin khụng di truyn c B Gii hn thng bin khụng di truyn c C Bin d t hp di truyn...
 • 71
 • 254
 • 0

06 tong hop kien thuc phan co so vat chat va co che di truyen BTTL

06 tong hop kien thuc phan co so vat chat va co che di truyen BTTL
... nghiêm trọng nhất? A 5’XTA3’ B 5’XAG3’ C 5’XAT3’ D 5’TTA3’ Câu 14 Trong bảng mã di truyền, người ta thấy có loại mã di truyền quy định tổng hợp axit amin prôlin 5’XXU3’, 5’XXA3’, 5’XXX3’ Từ thông ... C cấu trúc nên tính trạng thể sinh vật D lưu trữ, bảo quản, truyền đạt thông tin di truyền Câu 16 Cơ chế tượng di truyền HIV thể sơ đồ A ADN → ARN → Prôtêin→ Tính trạng B ARN→ ADN → ARN → Prôtêin ... pôlipeptit mêtionin D Phân tử mARN có cấu trúc mạch kép Câu 20 Phân tử AND vi khuẩn E.coli chứa N15 phóng xạ Nếu chuyển E.coli sang môi trường có N14 sau lần tự sao, số phân tử ADN có phân tử ADN chứa...
 • 3
 • 234
 • 0

Xem thêm